Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp của các công ty ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP HCM

112 9 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ KIỀU VI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành : 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ KIỀU VI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành : 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NGỌC HUY TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Nguyễn Ngọc Huy Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 23 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T1 P 2G T S P 4G T S T S C h P bi P bi Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHÒNG TP HCM, ngày tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Kiều Vi Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 09/9/1977 Nơi sinh: Bình Định Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1541850063 I- Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp công ty ngành hàng tiêu dùng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: Nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng, nhóm ngành đánh giá có triển vọng phát triển tốt bối cảnh kinh tế Việt Nam, viết tiến hành phân tích 56 cơng ty niêm yết ngành hàng tiêu dùng giai đoạn 2009-2015 thông qua phương pháp định lượng FEM (Fixed effects model) REM (Random effects model) Mơ hình nghiên cứu sử dụng tiêu Lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) tỷ số giá trị thị trường giá trị thay tài sản (Tobin’s q ratio) để đo lường giá trị doanh nghiệp Trong mơ hình nghiên cứu này, tác giả sử dụng biến độc lập, bao gồm: tỷ lệ đòn bẩy (TLDB), quy mơ doanh nghiệp (QM), tốc độ tăng trưởng doanh thu (TTDT), vòng quay tổng tài sản (VTTS), tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (LN) tỷ lệ tài sản cố định (TSHH) Ngoài ra, tỷ lệ sở hữu tổ chức nước ngồi (SHNN) đưa vào mơ hình nghiên cứu với vai trò biến định tính III- Ngày giao nhiệm vụ: 26/9/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 25/02/2017 V- Cán hướng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Huy CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH TS Nguyễn Ngọc Huy TS Nguyễn Văn Tùng i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Kiều Vi ii LỜI CÁM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo khoa Kế tốn Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện, dạy bảo dìu dắt em năm học vừa qua Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Ngọc Huy, người hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm quý báu tận tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn Do khả nhận thức thân tác giả có hạn, luận văn nhiều hạn chế, thiếu sót Kính mong nhận ý kiến đóng góp q thầy Xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Thị Kiều Vi TĨM TẮT Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp (firm value) không mối quan tâm nhà nghiên cứu kinh tế, mà mối quan tâm nhiều chủ thể khác thị trường chứng khốn Dưới góc nhìn gia tăng giá trị cho cổ đông, vấn đề nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng Tuy nhiên, tùy theo đặc thù kinh doanhgiá trị doanh nghiệp ngành nghề khác chịu ảnh hưởng yếu tố tác động khác Nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng, nhóm ngành đánh giá có triển vọng phát triển tốt bối cảnh kinh tế Việt Nam, viết tiến hành phân tích 56 cơng ty niêm yết ngành hàng tiêu dùng giai đoạn 2009-2015 thông qua phương pháp định lượng FEM (Fixed effects model) REM (Random effects model) Mơ hình nghiên cứu sử dụng tiêu Lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) tỷ số giá trị thị trường giá trị thay tài sản (Tobin’s q ratio) để đo lường giá trị doanh nghiệp Trong mơ hình nghiên cứu này, tác giả sử dụng biến độc lập, bao gồm: tỷ lệ đòn bẩy (TLDB), quy mô doanh nghiệp (QM), tốc độ tăng trưởng doanh thu (TTDT), vòng quay tổng tài sản (VTTS), tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (LN) tỷ lệ tài sản cố định (TSHH) Ngoài ra, tỷ lệ sở hữu tổ chức nước (SHNN) đưa vào mơ hình nghiên cứu với vai trò biến định tính Kết nghiên cứu cho thấy, tốc độ tăng trưởng doanh thu, quy mô tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản tác động tích cực đến giá trị doanh nghiệp công ty niêm yết ngành hàng tiêu dùng biến lại mơ hình chưa cho thấy mối quan hệ tác động Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp phù hợp doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp từ nâng cao tầm vóc doanh nghiệp thị trường sau: (i) mở rộng quy mô doanh nghiệp theo nguyên tắc tiền đầu tư vào nơi có hội; (ii) đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm; (iii) ứng dụng công nghệ vào quản lý kinh doanh ABSTRACT Analysis of factors affecting firm value is not only economic researchers’ interest but also the interests of others in the stock market In view of maximizing shareholder value, this issue is of even greater importance However, depending on the specific business model, firm value in different industries are affected by different factors The aim of this study is to explore the factors that affect the the market value of listed companies which are placed in the consumer goods sector, one of the best prospects sectors on the current economic situation in Vietnam This paper examines a sample of 56 listed firms from 2009 to 2015, employs panel data analysis using both the FEM (Fixed Effects Model) and REM (Random Effect Model) We use return on equity (ROE) and the Tobin’s Q ration (TBQ) to measure the firm value and investigate factors in reflecting the market value of a business include: capital structure, firm size, revenue growth ratio, total asset turnover, profit to assets ratio and fixed assets ratio Beside, the foreign ownership ratio is used as a dummy variable in this analysis Results of this study suggest that revenue growth ratio, firm size and profit to assets ratio of the firm affect firm value positively whereas other variables not show this impact relationship Base on this study results, the authors propose some recommendations to companies in the consumer goods sector to increase firm value: (i) an increase in firm size should be accompanied by an important principle of investing: to invest where opportunities present themselves (ii) to speed up the sales cycle (iii) to apply technology in business management MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, ĐỒ, HÌNH ẢNH x CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1.Đặt vấn đề 1.2.Tính cấp thiết đề tài 1.3.Mục tiêu nghiên cứu 1.4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 1.6.Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.7.Kết cấu luận văn KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ S LÝ THU ẾT VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU 2.1.Giá trị doanh nghiệp xác định giá trị doanh nghiệp 2.2.Tổng quan nghiên cứu 2.2.1.Các nghiên cứu nước 2.2.2.Các nghiên cứu nước 11 2.3.Giới thiệu doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng Việt Nam 12 2.3.1.Quy mô ngành hàng tiêu dùng niêm yết Việt Nam 12 2.3.2.Đặc thù doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng 13 2.3.3.Định hướng phát triển ngành hàng tiêu dùng Việt Nam 14 KẾT LUẬN CHƯƠNG 15 CHƯƠNG : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 ... tăng giá trị doanh nghiệp công ty ngành hàng tiêu dùng niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM 3 Câu hỏi nghiên cứu: (1) Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp công ty ngành hàng tiêu dùng. .. tranh doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu cho luận văn Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp công ty ngành hàng tiêu dùng niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán. .. giá trị doanh nghiệp công ty ngành hàng tiêu dùng niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM 6 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU 2.1 Giá trị doanh nghiệp ác định giá trị doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp của các công ty ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP HCM , Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp của các công ty ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay