Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại vietnam airlines khu vực miền nam

121 21 1
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM BÙI QUỐC TOẢN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI VIETNAM AIRLINES KHU VỰC MIỀN NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUN TP Hồ Chí Minh, Tháng Năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hưỡng dẫn khoa học: PGS.TS.Phan Đình Nguyên (Ghi rõ họ, tên, học hàn, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM ngày 25 tháng 09 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đông chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS.TS Lê Quốc Hội TS Trần Văn Tùng TS Phan Thị Hằng Nga TS Hà Huy Tuấn TS.Nguyễn Quốc Thắng Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biển Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Lê Quốc Hội TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp,HCM, ngày …tháng 07 năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Bùi Quốc Toản Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 08-02-1979 Nơi sinh: Hải Dương I Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội Vietnam Airlines Khu vực miền Nam II.Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hệ thống kiểm soát nội Vietnam Airlines Khu vực miền Nam giai đoạn từ năm 214- 2015 Từ xây dựng thang đo, kiểm định phù hợp độ tin cậy chúng Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hệ thống KSNB Từ đề xuất có sách phù hợp để hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Vietnam Airlines Khu vực miền Nam III Ngày giao nhiệm vụ: 13 – 06- 2016 IV.Ngày hoàn thiện nhiệm vụ: 31 – 07 – 2016 V Cán hướng dẫn: PGS.TS Phan Đình Nguyên CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Tác giả luận văn Bùi Quốc Toản ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập khoá học cao học trường Đại học công nghệ Tp HCM đến nay, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, Tơi xin gửi đến q Thầy Cơ khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; phòng Quản lý khoa học đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình thầy tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy Cơ để luận văn tơi hồn thiện Tp HCM, tháng 07 năm 2016 Tác giả BÙI QUỐC TOẢN TĨM TẮT Một hệ thống kiểm sốt nội vững mạnh đem lại cho tổ chức lợi ích như: công cụ quản lý hữu hiệu giúp cấp lãnh đạo biết hiệu xảy khâu cụ thể nguyên nhân từ góp phần đem lại thành công cho đơn vị, làm cho đơn vị ngày phát triển tránh rủi ro xảy Vì vậy, có khơng nghiên cứu vấn đề kể nước giới Tuy nhiên, đề tài trước chủ yếu xoay quanh vấn đề nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội theo phương pháp định tính phương pháp định lượng nghiên cứu Trong nghiên cứu này, mục tiêu tác giả nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội đánh giá thực trạng hệthống kiểm soát nội xác định tiêu đo lường kiểm soát, nêu lên hạn chế hệ thống kiểm soát nội Vietnam Airlines Khu vực miền Nam Từ kết quản ghiên cứu, đề xuất định hướng số kiến nghị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội Vietnam Airlines Khu vực miền Nam tương lai Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên thang đo chất lượng thơng tin kế tốn; 05 nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm sốt nội gồm: Mơi trường kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Hoạt động kiểm soát, Thơng tin truyền thơng, Giám sát có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động KSNB Vietnam Airlines Khu vực miền Nam Trong nhân tố nhân tốảnh hưởng mạnh đến hoạt động KSNB Vietnam Airlines Khu vực miền Nam nhân tố mạnh đánh giá rủi ro ( = 0.714), tiếp đến nhân tố môi trường kiểm sốt ( = 0.265), thơng tin truyền thơng ( = 0.253), Giám sát ( = 0.221) cuối hoạt động kiểm soát ( = 0.197) Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tiếp đến nhân tố nhằm hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Vietnam Airlines Khu vực miền Nam Tuy nhiên, nghiên cứu thực nhóm mẫu, chưa đại diện hết cho tất cán nhân viên Vietnam Airlines Khu vực miền Nam, nhiều hạn chế thời gian, số lượng mẫu nhỏ nên hạn chế tính tổng quát cao đề tài Những giải pháp khơng chi tiết cho hoạt động đơn vị góp phần làm cho hệ thống kiểm sốt nội hoạt động hiệu ABSTRACT A system of strong internal controls will bring organizational benefits such as an effective management tool to help the leaders could know inefficiencies occur in specific stages and the its causes from which will contribute to the success of the unit, making the unit more and more developed and can avoid the risks that may occur So it has no studies on this issue both at home and around the world However, the main topic previously studied the issue revolves around the internal control system in accordance with qualitative methods are less quantitative methods of research In this study, the author's goal is to study the factors that affect the internal control system as well as evaluating the current situation of the internal control system determines the criteria to measure the test control, raised the limitations of internal control systems in Southern Region Branch of Vietnam Airlines JSC From the results of the study, proposed a number of recommendations oriented to perfect the system of internal control in Southern Region Branch of Vietnam Airlines JSC in the future Synthesis of reasoning, inheritance results from previous studies related directly and indirectly to the subject, the author initially formed the scale of quality of accounting information; 05 factors that affect the internal control system are: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, Monitoring have a positive impact on activity in the Internal Control and Risk in Southern Region Branch of Vietnam Airlines JSC factors , the factors that most strongly influence the operation Internal Control and Risk in southern Vietnam Airlines is the most powerful factor in risk assessment ( = 0.714 ) , followed by environmental factors control ( = 0.265 ), information and communication ( = 0.253) , control = 0.221 ) and finally the operational control ( = 0.197 ) From the study results, the authors have proposed a number of measures have a direct impact on the factors to improve the system of internal control in southern Vietnam Airlines However, this study is only done in a sample group, not represented by all the staff in Southern Region Branch of Vietnam Airlines JSC, in addition to many restrictions on the time, the small sample size limits processing high generality of the subject These solutions may not be detailed for each activity of the unit, but may contribute to the internal control system works more effectively vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN………………………………………………………………… i LỜI CÁM ƠN………………………………………………………………………ii TÓM TẮT…………………………………………………………………………iii ABSTACT………………………………………………………………………… v MỤC LỤC……………………………………………………………………… vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT………………………………………………xi DANH MỤC BẢNG BIỂU………………………………………………………xii DANH MỤC HÌNH VẼ xiii MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tuợng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu nước 1.2 Các nghiên cứu nước 1.3 Nhận xét tổng quan nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 11 2.1 Tổng quan kiểm soát nội 11 2.1.1 Khái niệm KSNB 11 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển hệ thống kiểm soát nội 13 2.1.3 Các thành phần cấu thành hệ thống kiểm sốt nội theo Coso 2013 16 2.1.3.1 Mơi trường kiểm soát…………………………………………………… 16 2.1.3.2 Đánh giá rủi ro……………………………………………………… 18 PHỤ LỤC 4.6 Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 186 100.0 a 0 Excluded 186 100.0 Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0.722 Item-Total Statistics Scale Corrected Scale Mean if Variance if Item-Total Item Deleted Item Deleted Correlation 7.22 1.771 534 KSNB1 Cronbach's Alpha if Item Deleted 683 KSNB2 7.23 2.145 534 671 KSNB3 7.09 1.958 610 583 KSNB4 7.41 2.242 518 678 PHỤ LỤC 4.7 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .672 1487.325 378 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings % of % of Varian Cumulativ Total Component ce Rotation Sums of Squared Loadings e% Varian Cumula Total ce tive % Total % of Cumulativ Variance e% 4.395 15.697 15.697 4.395 15.697 15.697 3.617 12.918 12.918 3.389 12.103 27.800 3.389 12.103 27.800 3.460 12.357 25.275 3.238 11.563 39.363 3.238 11.563 39.363 3.435 12.266 37.541 2.970 10.609 49.972 2.970 10.609 49.972 3.257 11.632 49.173 1.499 8.926 58.898 1.499 58.898 2.706 9.666 58.839 973 3.698 63.433 968 3.456 66.433 941 3.360 69.793 868 3.100 72.894 10 787 2.809 75.703 11 723 2.584 78.287 12 638 2.280 80.566 13 608 2.173 82.739 14 586 2.094 84.833 15 520 1.859 86.692 16 486 1.737 88.428 17 477 1.702 90.131 18 380 1.357 91.487 19 349 1.248 92.736 20 327 1.167 93.902 21 306 1.094 94.996 22 270 965 95.961 23 245 876 96.837 24 230 822 97.660 25 201 719 98.378 8.926 Extract ion Initial Sums Extracti Rotatio of on n Sums of Square Rotation Sums of d Sums of Initial Squared Squared Initial Eigenv Loading Loading Eigenvalue Eigenva Loadin Component lues gs 658 27 184 141 28 129 504 459 29 114 401 26 Squared Compon Loadings ent 99.037 98.841 99.307 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis alues s s Component s PHỤ LỤC 4.8 Rotated Component Matrix a Component TT5 TT4 TT1 TT3 TT6 TT2 DG1 DG5 DG3 DG2 DG4 DG6 GS5 GS1 GS4 GS3 GS2 MT1 MT2 MT5 MT6 MT4 MT3 0.793 0.781 0.762 0.728 0.692 0.650 0.779 0.770 0.750 0.747 0.741 0.738 0.854 0.844 0.822 0.715 0.704 0.802 0.778 0.755 0.737 0.703 MT8 0.654 0.854 MT7 0.844 Component KS3 0.743 KS4 0.739 KS1 0.665 KS2 0.654 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHỤ LỤC 4.9 Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig a Component Matrix Initial Extraction 844 KSNB1 1.000 794 KSNB2 1.000 KSNB3 1.000 788 KSNB4 1.000 780 675 74.885 000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings % of Cumulati % of Cumulative ve % Total Variance Total Variance % Component 1.967 65.583 65.583 1.967 65.583 65.583 582 19.390 84.972 451 15.028 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis PHỤ LỤC 4.10 Regression REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT KSNB /METHOD=ENTER TT GS MT DG HD /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) KSNB DG MT TT KS GS Descriptive Statistics Mean Std Deviation 3.589 6569 3.521 6033 3.626 7569 3.760 6341 3.758 6367 3.233 7506 N 186 186 186 186 186 186 Correlations KSNB Pearson Correlation KSNB MT DG HD TT GS 1.000 707 322 099 126 259 MT 707 1.000 041 -.097 -.074 021 DG 322 041 1.000 -.124 -.027 098 HD 099 -.097 -.124 1.000 120 -.076 TT 126 -.074 -.027 120 1.000 -.110 GS 259 021 098 -.076 -.110 1.000 PHỤ LỤC 4.11a Model Summary b Change Statistics Model R a R Std Error Square F of the R Adjusted Square R Square Estimate Change Change Sig F Chang Durbine df1 df2 Watson 55.703 110 000 2.445 847 717 704 35743 717 a Predictors: (Constant), KS, TT, GS, DG, MT b Dependent Variable: KSNB PHỤ LỤC 4.11b a ANOVA Mean df Square 7.116 110 128 115 Sum of Model Squares Regression 35.582 Residual 14.053 Total 49.635 a Dependent Variable: KSNB b Predictors: (Constant), KS, TT, GS, DG, MT F 55.703 Sig b 000 PHỤ LỤC 4.12 a Model (Constant) DG Coefficients Standardi zed Coefficie Unstandardized nts Coefficients B Std Error Beta t -2.359 425 -5.556 714 788 056 14.160 Sig .000 Collinearity Statistics Tolerance VIF 000 986 1.014 MT 259 045 265 5.805 000 976 1.025 GS 209 054 221 3.901 000 961 1.040 KS 197 053 197 3.707 000 971 1.029 219 045 a Dependent Variable: KSNB 253 4.884 000 976 1.024 TT PHỤ LỤC 4.13 Residuals Statistics a Std Deviation 55624 34957 N 186 186 000 1.000 186 000 978 186 Minimum Maximum Mean 2.2234 5.0341 3.5891 -.81212 81602 00000 Predicted Value Residual Std Predicted -2.455 2.598 Value Std Residual -2.272 2.283 a Dependent Variable: KSNB PHỤ LỤC 4.14 PHỤ LỤC 4.15 PHỤ LỤC 4.16 PHỤ LỤC 4.17 BẢNG CÂU HỎI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI VIETNAM AIRLINES KHU VỰC MIỀN NAM Họ tên người trả lời bảng câu hỏi: ……………… ……………………………… Chức vụ:…………………………………………………………………………… PHẦN GIỚI THIỆU: Xin chào anh(chị), tên là: BÙI QUỐC TOẢN Hiện tiến hành nghiên cứu đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến Hệ thống kiểm soát nội Vietnam Airlines Khu vực miền Nam” để hoàn thành luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại Học Cơng Nghệ TP.HCM Anh (chị) vui lòng dành chút thời gian để giúp trả lời số câu hỏi liên quan Chúng cảm ơn cộng tác giúp đỡ anh/chị.Các ý kiến trả lời anh/chị bảo mật tuyệt đối thơng tin Xin anh (chị) vui lòng đánh dấu "X" vào thích hợp cho câu hỏi theo tiêu chí: Rất khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý Q1 NHÂN TỐ MƠI TRƯỜNG KIỂM SỐT Stt Các nhân tố Mức độ đồng ý Có mơ tả công việc kỹ cần thiết 01 nhân viên phân công công việc Vietnam 5 5 Airlines Khu vực miền Nam 02 Có phù hợp quyền hạn trách nhiệm giao đơn vị Vietnam Airlines Khu vực miền Nam có kênh 03 thơng tin thích hợp để khuyến khích nhân viên báo cáo sai phạm 04 Vietnam Airlines Khu vực miền Nam có quy Stt Các nhân tố Mức độ đồng ý chế khen thưởng, kỷ luật nhân viên rõ ràng hợp lý Việc tuyển dụng phân công công việc 05 Vietnam Airlines Khu vực miền Nam phù 5 5 hợp với trình độ chun mơn nhân viên 06 Có tạo điều kiện tự kiểm tra giám sát lẫn thực nhiệm vụ Đơn vị thường xuyên mở lớp đào tạo ngắn 07 hạn hay cho nhân viên tham gia lớp tập huấn để nâng cao kiến thức kỹ đáp ứng yêu cầu tổng công ty 08 Thường xuyên thay đổi nhân vị trí cấp cao Vietnam Airlines Khu vực miền Nam Q2 NHÂN TỐ ĐÁNH GIÁ RỦI RO Stt Các nhân tố Mức độ đồng ý Xây dựng mục tiêu năm lập kế hoạch hỗ 09 trợ cho việc đạt mục tiêu Vietnam 5 5 Airlines Khu vực miền Nam Thường xuyên nhận dạng đánh giá rủi ro 10 hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến mục tiêu chung Các phận nghiệp vụ Vietnam Airlines 11 Khu vực miền Nam tách bạch với việc ghi chép kế toán Vietnam Airlines Khu vực miền Nam có thành 12 lập phận dự báo, nhận dạng đối phó kiện bất thường 13 Xây dựng biện pháp để đối phó với rủi ro Stt Các nhân tố Mức độ đồng ý dựa dự báo Kết phân tích đánh giá rủi ro truyền 14 đạt đến phận để có kiểm sốt đáp ứng mục tiêu chung tổng công ty Q3 NHÂN TỐ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT Stt Các yếu tố Mức độ đồng ý Ban lãnh đạo Vietnam Airlines Khu vực miền 15 Nam định kỳ có phân tích số liệu liên quan đến 5 5 hoạt động đơn vị 16 Phân quyền trách nhiệm với phận theo chức quản lý thực Định kỳ phận Vietnam Airlines Khu 17 vực miền Nam có đối chiếu số liệu tổng hợp chi tiết, kế hoạch thực tế để có kế hoạch điều chỉnh kịp thời Biện pháp dự phòng đối phó với lỗi phần cứng, 18 phần mềm vấn đề an ninh mạng Vietnam Airlines Khu vực miền Nam Q.4 NHÂN TỐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Stt Các yếu tố Mức độ đồng ý Kế hoạch cải tiến phát triển hệ thống thông 19 tin nhân lực vật lực Vietnam Airlines 5 Khu vực miền Nam Truyền thơng có đảm bảo cấp nhận 20 đầy đủ thị từ cấp hay cấp nhận phản hồi từ cấp 21 Các thông tin báo cáo Vietnam Airlines Khu Stt Các nhân tố Mức độ đồng ý vực miền Nam phản hồi xử lý cần thiết 22 Nhà quản lý cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để thực công việc 5 Những sai phạm nhân viên thực đối 23 với đối tác bên ngồi báo cáo lại với người có trách nhiệm Vietnam Airlines Khu vực miền Nam Các kênh thông tin đảm bảo thông tin 24 cung cấp cho bên ngồi thơng tin đơn vị nhận từ bên ngồi hợp lý hữu ích đối tượng sử dụng Q5 NHÂN TỐ GIÁM SÁT Stt Các yếu tố Mức độ đồng ý Các nhà quản lý Vietnam Airlines Khu vực 25 miền Nam thực giám sát thường xuyên việc 5 5 quản trị rủi ro Nhà quản lý Vietnam Airlines Khu vực miền 26 Nam tạo điều kiện để nhân viên phận giám sát lẫn công việc hàng ngày 27 Những yếu hệ thống KSNB ban lãnh đạo điều chỉnh khắc phục Nhà quản lý Vietnam Airlines Khu vực miền 28 Nam định kỳ đánh giá chất lượng hiệu công việc nhân viên 29 Việc phân tích thực so sánh với tiêu chuẩn thiết lập ban đầu Q6 HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Stt Các yếu tố Mức độ đồng ý Hệ thống kiểm soát nội làm tăng hiệu sử 30 dụng nguồn lực Vietnam Airlines Khu vực 5 5 miền Nam 31 32 Hệ thống kiểm soát nội làm giảm rủi ro kinh doanh Vietnam Airlines Khu vực miền Nam Hệ thống kiểm soát nội bảo vệ tài sản Vietnam Airlines Khu vực miền Nam Hệ thống kiểm soát nội giúp tăng độ tin cậy thông 33 tin BCTC Vietnam Airlines Khu vực miền Nam CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ANH /CHỊ ! ... tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội Vietnam Airlines Khu vực miền Nam II.Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hệ thống kiểm soát nội Vietnam Airlines Khu vực miền. .. thuyết hệ thống KSNB theo Báo cáo COSO + Khảo sát đánh giá thực trạng hệ thống KSNB Vietnam Airlines Khu vực miền Nam + Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hệ thống KSNB Vietnam Airlines Khu vực miền. .. hỏi 1: Thực trạng yếu tố hệ thống KSNB Vietnam Airlines khu vực miền Nam? Câu hỏi 2:Mức độ ảnh hưởng yếu tốcấu thành hiệu hoạt động hệ thống KSNB Vietnam Airlines Khu vực miền Nam? Câu hỏi 3: Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại vietnam airlines khu vực miền nam , Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại vietnam airlines khu vực miền nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay