Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thu thuế GTGT trên địa bàn tỉnh bình phước

65 12 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:10

1 CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Mở đầu 1.1.1 Đặt vấn đề Thuế đời với đời Nhà nước, Thế giới nay, Quốc Gia sử dụng thuế công cụ quản lý điều tiết kinh tế, thuế nguồn thu quan trọng thiếu Ngân sách Quốc Gia Tùy theo tình hình kinh tế xã hội mà Quốc Gia có hệ thống thuế cho riêng Theo khảo sát Ngân hàng giới (2011) 85 nước, thống kê cho thấy khoảng 60 nước có khoản thu thuế chiếm 80% tổng thu Ngân sách nhà nước (trong có Việt Nam) Điều cho thấy thuế đóng vai trò to lớn quốc gia, theo F.Anghen: “Để trì quyền lực cơng cộng cần phải có đóng góp cơng dân cho Nhà nước, thuế má” Trong chế thị trường với kinh tế vận hành ngày đa dạng cơng tác quản lý đối tượng nộp thuế, kê khai thuế, nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi gian lận thuế trở nên phức tạp hơn, đặc biệt thuế GTGT Theo quy định Luật thuế GTGT thuế GTGT loại thuế gián thu đánh khoản giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ phát sinh q trình sản xuất, lưu thơng đến tiêu dùng nộp vào Ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ Người nộp thuế khơng phải người chịu thuế.Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh lãi hay lỗ phải nộp thuế GTGT Chính vậy, thuế GTGT loại thuế chiếm tỷ trọng lớn tổng thu cho Ngân sách Nhà nước Mặc dù công tác quản lý thuế thực theo Luật quản lý thuế Quy trình Tổng cục thuế Tuy nhiên, việc quản lý thuế loại hình doanh nghiệp nhiều kẻ hở, dẫn đến khơng DN trốn thuế Đặc biệt hơn, thuế GTGT nguồn thu quan trọng NSNN, điều đặt cho ngành chức phải có biện pháp tích cực hiệu cơng tác quản lý thu thuế GTGT nhằm chống thất thu thuế 1.1.2 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Thực tế nay, ý thức chấp hành Pháp luật thuế số doanh nghiệp Việt Nam nói chung tỉnh Bình Phước nói riêng chưa quan tâm mức, nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh muốn trốn thuế nhiều hình thức khác lĩnh vực kinh doanh Cụ thể là: + Kê khai, tính thuế khơng với doanh số thực tế phát sinh + Kê khai giá bán thấp giá vốn, giá thành hàng hóa + Bán hàng khơng xuất hóa đơn + Tùy tiện việc ghi chép quản lý sử dụng hóa đơn bán hàng hóa + Bán hàng hóa khơng niêm yết giá nên khó khăn cho cơng tác kiểm tra Đặc biệt, sau Quốc hội thông qua luật quản lý thuế có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2007, nhằm tạo điều kiện thơng thống cho doanh nghiệp, cơng ty hoạt động SXKD với chế : “Người nộp thuế tự khai,tự tính, tự nộp, tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật” Qua trình tìm hiểu quy trình quản lý thu thuế GTGT địa bàn tỉnh Bình Phước sau 14 năm áp dụng Luật thuế GTGT thay cho thuế doanh thu, bên cạnh kết đạt tồn số hạn chế nhiều thách thức cho công quản lý vụ gian lận thuế GTGT ngày nhiều, hình thức ngày tinh vi hơn… Thuế GTGT có vai trò quan trọng góp phần nâng cao nguồn thu ngân sách quản lý vĩ mơ kinh tế Do đó, việc xác định nhân tố ảnh hưởng nguồn thu thuế GTGT cần thiết Từ đó, tác giả mạnh dạn nghiên cứu “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ THU THUẾ GTGT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC” nhằm đánh giá mặt tích cực tiêu cực nhân tố đến trình quản lý thuế, từ đóng góp số ý kiến nhằm phần giải vấn đề tồn công quản lý tỉnh nhà 1.2 Mục tiêu, đối tượng phương pháp nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu đề tài - Mục tiêu chung: Nghiên cứu nhằm xác địnhvà đánh gía ảnh hưởng yếu tố đến hiệu công tác quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bình Phước - Mục tiêu cụ thể: + Tìm hiểu quy trình quản lý thuế GTGT + Phân tích nhân tố tác động đến cơng tác quản lý thuế GTGT + Xây dựng kiểm định thang đo để đánh giá tác động yếu tố đến công tác quản lý thu thuế GTGT địa bàn + Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác thu thuế GTGT địa bàn tỉnh Bình Phước 1.2.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT địa bàn tỉnh Bình Phước Doanh nghiệp cà hộ kinh doanh cá thể - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Công tác quản lý thuế GTGT cán thuế ý thức trách nhiệm NNT địa bàn tỉnh Bình Phước + Phạm vi thời gian: Nghiên cứu từ bắt đầu áp dụng Luật thuế GTGT 1.2.3 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 1.2.3.1 Phương pháp luận Luận văn xây dựng sở phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác quản lý thu thuế GTGT Tỉnh Bình Phước 1.2.3.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính định lượng để tìm hiểu mức độ ảnh hưởng yếu tố, đó: - Phương pháp định tính: Sử dụng bảng câu hỏi để đo lường mức độ tuân thủ Luật thuế GTGT Doanh nghiệp kinh doanh địa bàn, - Phương pháp định lượng: + Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập liệu từ bảng câu hỏi, từ đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến quản lý thuế GTGT Kết hợp với số liệu thứ cấp, thu thập từ chương trình quản lý thu thuế người nộp thuế quan thuế, báo cáo tổng kết hàng năm quan thuế để khẳng định lại giả thuyết + Các phương pháp thống kê, so sánh, phân tích số liệu thu thập từ trình khảo sát thực tế để đưa nhận định đánh giá thực với hỗ trợ phần mềm SPSS 20.0 1.2.4 Ý nghĩa thực tiễn luận văn: Đề tài mang lại ý nghĩa lý luận thực tiễn: - Thứ nhất, đề tài xây dựng khung lý thuyết thuế GTGT - Thứ hai, xác định nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT Trong nhân tố đó, đề tài đâu nhân tố quan trọng nhằm giúp cho nhà quản lý đưa giải pháp nhằm khắc phục hạn chế tồn đọng q trình quản lý thuế 1.3 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.3.1 Các nghiên cứu nước Các nghiên cứu mang tính lý thuyết Về khía cạnh lý thuyết, nghiên cứu Tuan Minh Le lý để sử dụng Luật thuế GTGT thay cho thuế thu nhập Đồng thời dựa vào số liệu thống kê , tác giả chứng minh nước lựa chọn sử dụng thuế GTGT khoản thu thuế GTGT tăng đặn số tuyệt đối tương đối: loại thuế tiêu thụ nói chung (chủ yếu thuế GTGT) tăng mạnh từ 12% tổng số thu thuế năm 1965 lên 18% năm 2000 (Heady,2002) Tương tự với nghiên cứu Emmanuel Owusu Sekyere B.ED (2011), dựa sở lý thuyết thuế GTGT, tác giả đánh giá hiệu quản lý thuế GTGT Tamale Metropolist Các nghiên cứu thực nghiệm Ping Zang (2006) phân tích yếu tố tạo phí thuế GTGT với mơ sau: VAT cost = a+b1SIZE + b2AGE +b3GROUP + b4ACCOUNTING +b5COMPLEXITY + b6PSYCHOLOGICAL + b7INDIVDUAL + e Kết cho ta thấy mức độ tạo thành yếu tố lên chi phí thuế GTGT Một số nghiên cứu trước nghiên cứu mối liên hệ ý thức thuế quy mô hoạt động kinh tế khơng thức.Alm & Torgler (2006) tập trung nghiên cứu châu Âu Mỹ, họ tìm thấy mối quan hệ nghịch với mức ý nghĩa 0.05 Alm, Martinez – Vazquez & Torgler (2006) sử dụng cách tiếp cận tương tự quốc gia thời kì độ.Với mức ý nghĩa 0.01cho thấy mối quan hệ tỷ lệ nghịch hai biến Tóm lại, ý thức thuế cao dẫn đến tính tự giác tuân thủ tăng điều làm giảm quy mơ hoạt động kinh tế khơng thức, việc quản lý thuế đơn giản hiệu 1.3.2 Các nghiên cứu nước Trong nghiên cứu, TS.Nguyễn Thị Thanh Hoài ctg (2013) nêu lên nội dung lý luận gian lận thuế, chống gian lận thuế, đánh giá thực tiễn công tác quản lý thuế GTGT Việt Nam, nhận dạng hình thức gian lận thuế GTGT, từ có định hướng đề xuất tăng cường chống gian lận thuế GTGT việc làm cần thiết giai đoạn Việt Nam Trần Viết Trà (2013) nghiên cứu tổng quan tình hình quàn lý thuế nói chung địa bàn TP Pleiku Bài nghiên cứu dựa vào kết thu thuế để phân tích nguyên nhân, thành tựu đạt hạn chế Tác giả khơng đề xuất mơ hình để từ cụ thể phân tích yếu tố nguyên nhân ảnh hưởng đến kết thu thuế Pleiku Như vậy, có số nghiên cứu liên quan đến đề tài Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến kết thu thuế GTGT Bình Phước Từ nghiên cứu trước có liên quan tác giả tìm hiểu áp dụng cho đề tài nghiên cứu 1.4 Bố cục luận văn Ngồi phần tóm tắt, danh mục phụ lục, luận văn bao gồm chương: Chương 1- Tổng quan nghiên cứu: Nêu lên tính cấp thiết đề tài nghiên cứu, đưa mục tiêu phương pháp nghiên cứu Chương 2- Cơ sở lý thuyết mơ hình nghiên cứu nhằm phân tích khái quát sở lý luận yếu tố ảnh hưởng đến trình thực thi pháp luật thuế kết thu thuế GTGT Dựa vào nghiên cứu trước để đưa mơ hình nghiên cứu Chương 3- Tiến hành nghiên cứu thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến kết thu thuế GTGT Tỉnh Bình Phước: Giới thiệu sơ lược tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước, dựa vào sở lý thuyết chương để đưa mơ hình nghiên cứu áp dụng địa phương Chương 4- Phương pháp nghiên cứu kết nghiên cứu: Tiến hành kiểm định mơ hình nghiên cứu mơ tả chương Từ đưa kết kiểm định phân tích nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng yếu tố đến kết thu thuế GTGT Chương 5-Kết luận giải pháp:Trên sở phân tích thực trạng chương 3, tác giả đưa kết luận từ đưa số giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thuế GTGT địa bàn tỉnh Bình Phước CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Chương xây dựng khung lý thuyết yếu tố ảnh hưởng đến kết thu thuế GTGT, từ đánh giá nhân tố ảnh hưởng để xây dựng mô hình nghiên cứu Chương trả lời vấn đề bản: (1) Thứ nhất, Thuế GTGT gì? (2) Thứ hai, kết thu thuế GTGT bị ảnh hưởng nhân tố nào? 2.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò thuế GTGT Thuế GTGT có nguồn gốc từ thuế doanh thu Cộng hòa Pháp nước giới ban hành Luật thuế GTGT vào năm 1954 Thuế GTGT theo tiếng Pháp gọi là: Taxe Sur La Valeur Ajoutee (viết tắt VAT), tiếng Anh gọi Value Added Tax (viết tắt VAT), dịch tiếng việt thuế giá trị gia tăng Đến thuế GTGT áp dụng rộng rãi nhiều nước giới , có Việt Nam Hệ thống sách thuế Việt Nam cải cách đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế thời kì Đánh dấu bước cải cách việc đời hệ thống thuế thống nhất, áp dụng chung cho thành phẩn kinh tế; thứ hai đời số sắc thuế nhiều nhược điểm, kìm hãm phát triển sản xuất như: Thuế GTGT thay thuế doanh thu, thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho thuế lợi tức… Trong thuế GTGT đời thay đổi sắc thuế gián thu Tại kì họp lần thứ 11 Quốc hội khóa ngày 10/5/1997, Quốc hội thông qua Luật thuế GTGT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1999 Trong thời gian thực Luật thuế GTGT sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình đất nước đến nay, việc quản lý thuế GTGT thực thống theo Luật thuế GTGT Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 2.1.1 Khái niệm Có nhiều quan niệm thuế VAT Theo Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 nêu: Thuế GTGT (VAT: Value Added Tax)là thuế đánh phần giá trị tăng thêm hàng hóa dịch vụ phát sinh q trình sản xuất, lưu thơng đến tiêu dùng thu khâu tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ Hay thuế VAT- loại thuế gián tiếp đánh vào tiêu thụ công cộng cá nhân Loại thuế chi trả tập đoàn gánh nặng thuế chuyển sang người tiêu dùng (Bendikiene, Saparnis, 2006), giá trị thuế VAT tính giá bán hàng hóa dịch vụ (Dilius, Kareivaite, 2010) Hàng hóa dịch vụ thường tính với thuế VAT nhằm thu nhập nhiều thuế nộp vào ngân sách nhà nước lớn Thuế VAT tương đối đơn giản rẻ Thuế GTGT yếu tố hệ thống thuế nguồn thu quan trọng Theo đề án thuế GTGT, giá trị giá trị gia tăng tạo giai đoạn trình sản xuất, từ giai đoạn đem lại doanh thu cho ngân sách nhà nước (Bendikience, Saparnis, 2006) Thuế VAT thu nhập sau giá tiêu dùng cuối áp dụng, không ảnh hưởng đến sản xuất phân phối (Dilius, Kareivaite, 2010) Giá trị gia tăng xác định chênh lệch tổng giá trị sản xuất tiêu thụ với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng Giá trị gia tăng Tổng giá trị hàng hóa,dịch vụ bán Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng Có thể thấy thuế GTGT loại thuế gián thu đánh vào hành vi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ Tuy nhiên chất, thuế GTGT khác với loại thuế gián thu khác, điều thể qua đặc điểm thuế GTGT 2.1.2 Đặc điểm thuế GTGT - Thuế GTGT loại thuế gián thu đánh vào thu nhập người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thơng qua hành vi mua hàng hóa, dịch vụ (vì thuế GTGT loại thuế tiêu dùng), yếu tố cấu thành giá hàng hóa dịch vụ, khoản thu công thêm vào giá bán người cung cấp, hay nói cách khác: giá hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng mua bao gồm thuế GTGT - Thuế GTGT đánh vào GTGT hàng hóa, dịch vụ phát sinh giai đoạn từ sản xuất, lưu thơng đến tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ Tổng số thuế GTGT thu tất giai đoạn số thuế GTGT tính giá bán cho người tiêu dùng cuối Như vậy, nguyên tắc cần thu thuế khâu bán hàng cuối Tuy nhiên, thực tế khó xác định đâu khâu bán hàng cuối cùng, đâu khâu bán hàng trung gian Do vậy, có hành vi mua hàng phải tính thuế Số thuế GTGT khâu trước tự động chuyển vào giá bán hàng khâu sau người tiêu dùng cuối phải trả tổng số thuế phát sinh qua giai đoạn trình sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT loại thuếtính trung lập cao Biểu khía cạnh: + Thứ nhất, thuế GTGT khơng chịu ảnh hưởng kết kinh doanh người nộp thuế (Jenkins et al., 2006), người nộp thuế người “thay mặt” người tiêu dùng nộp hộ khoản thuế vào NSNN Do vậy, thuế GTGT yếu tố chi phí sản xuất mà đơn khoản thu cộng thêm vào giá bán người cung cấp hàng hóa, dịch vụ Kiểm định giả thuyết: H1 (+): Yếu tố Quy định Luật thuế GTGT có tác động đến Kết thu thuế GTGT Từ kết phân tích, ta thấy hệ số β=0.962 sig.=0.000 < 0.05 Do đó, ta bác bỏ giả thiết Ho, có nghĩa biến độc lập Quy định Luật thuế GTGT có tác động đến Kết thu thuế GTGT H2 (+): Yếu tố Cơ cấu trình độ lực quan quản Thuế có tác động đến Kết thu thuế GTGT Từ kết phân tích ta thấy hệ số β=0.624 sig.=0.000 < 0.05 Do đó, ta bác bỏ giả thiết Ho, điều có nghĩa biến độc lập Cơ cấu trình độ lực quan quản lý Thuế có tác động đến Kết thu thuế GTGT H3 (+): Yếu tố Ý thức thuế có tác động đến Kết thu thuế GTGT Từ kết phân tích, ta thấy hệ số β=0.582 sig.=0.000 < 0.05 Do đó, ta bác bỏ giả thiết Ho, có nghĩa biến độc lập Ý thức thuế có tác động đến Kết thu thuế GTGT Phương trình hồi quy tuyến tính viết sau: RT= 0.312 + 0.962TL + 0.624QS + 0.582CT + ε 4.3.5 Kiểm định đa cộng tuyến dò tìm giả định cần thiết 4.3.5.1 Kiểm định đa cộng tuyến Trong mơ hình hồi quy bội, có thêm giả thiết biến độc lập khơng có tương quan hồn tồn với nhau, ước lượng mơ hình hồi quy bội phải kiểm định giả thiết thông qua kiểm định tượng đa cộng tuyến để thực kiểm định này, thường dùng hệ số phóng đại phương sai VIF Nếu VIF biến độc lập >10 biến khơng có giá trị giải thích biến thiên biến phụ thuộc mơ hình hồi quy bội (Hair & ctg 2006).Tuy nhiên, thực tế VIF >2 cần cẩn trọng diễn giải trọng số hồi quy Nhìn vào Bảng 4.22 kết phân tích hồi quy, ta thấy VIF biến TL, QS, CT nhỏ 2.Vì vậy, biến độc lập không xảy tượng đa cộng tuyến với 4.3.5.2 Hiện tượng phương sai thay đổi Cách để thực kiểm định vẽ đồ thị phân tán phần dư giá trị dự đoán chuẩn hóa, phần dư chuẩn hóa thể trục tung giá trị dự đoán chuẩn hóa thể trục hồnh Nếu giả định quan hệ tuyến tính phương sai khơng thay đổi thỏa mãn phần dư phân tán ngẫu nhiên đồ thị Nhìn vào đồ thị phân tán Phụ lục cho thấy, phần dư chuẩn hóa phân tán ngẫu nhiên đồ thị, khơng tạo thành hình dạng định Như vậy, giá trị dự đoán phần dư độc lập phương sai phần dư khơng đổi.Mơ hình hồi quy phù hợp 4.3.5.3 Giả định phân phối chuẩn phần dư Có nhiều lý làm phần dư không phân phối chuẩn như: số lượng phần dư không đủ nhiều để phân tích, phương sai khơng phải số sử dụng sai mơ hình,…Tuy nhiên, kỳ vọng phần dư phân phối gần chuẩn ln có chênh lệch lấy mẫu Có cách thường sử dụng để kiểm tra phân phối chuẩn phần dư Cách thứ vẽ đồ thị Histogram phần dư chuẩn hóa, đồ thị có dạng đường cong phân phối chuẩn nằm chồng lên biểu đồ tần số có trung bình xấp xỉ giá trị độ lệch chuẩn xấp xỉ xem phần dư có phân phối gần chuẩn Cách thứ hai vẽ đồ thị P-P plot, đồ thị thể giá trị điểm phân vị phân phối biến phần dư theo phân vị phân phối chuẩn Nếu đồ thị P-P plot điểm không nằm xa đường thẳng phân phối chuẩn xem phần dư có phân phối gần chuẩn Ở nghiên cứu này, đồ thị Histogram phần dư chuẩn hóa Phụ Lục có dạng -14 đường cong phân phối chuẩn, giá trị Mean xấp xỉ (1.66 ) độ lệch chuẩn xấp xỉ (0.990) đồ thị P-P plot điểm không nằm xa đường thẳng phân phối chuẩn Như vậy, giả định phân phối chuẩn phần dư không bị vi phạm 4.3.6 Kết luận phân tích mơ hình hồi quy Phương trình hội quy tuyến tính với hệ số Beta chuẩn hóa : RT= 0.312 + 0.962 TL + 0.624 QS + 0.582 CT Kết thu thuế GTGT = 0.962 x Quy định Luật thuế GTGT + 0.624 x Cơ cấu trình độ lực CQ QL thuế +0.582 x Ý thức thuế Trong đó, yếu tố Quy định Luật thuế GTGT (beta =0.962) có tác động mạnh đến Kết thu thuế GTGT, Cơ cấu trình độ lực quan quản lý thuế (beta = 0.624) thấp yếu tố Ý thức thuế (beta = 0.582) Mơ hình thể sau: Quy định Luật thuế GTGT (ký hiệu: TL) 0.962 Cơ cấu,trình độ lực quan quản lý thuế (ký hiệu: QS) Ý thức thuế (ký hiệu: CT) Hình 4.2: Mơ hình nghiên cứu viết lại 0.624 Kết thu thuế GTGT (ký hiệu: RT) 0.582 4.4 Tóm tắt Chương này, tác giả thực kiểm định thang đo Các yếu tố ảnh hưởng Kết thu thuế GTGT địa bàn tỉnh Bình Phước Kết kiềm định cho thấy nhân tố Các yếu tố ảnh hưởng biến phụ thuộc đạt độ tin cậy Tác giả tiến hành kiểm định giả thiết nghiên cứu tác động yếu tố lên biến phụ thuộc, kết trình bày vắn tắt Bảng 4.23 Bảng 4.23: Bảng tổng hợp kiểm định giả thuyết nghiên cứu yế H u tố y H ế u tố y H ế u K ết C p C p nhậ C p CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 5.1 Kết luận Qua 15 năm áp dụng Luật Thuế GTGT, Luật Thuế GTGT phát huy tác dụng tích cực kinh tế – xã hội nước nói chung tỉnh Bình Phước nói riêng Bên cạnh thuận lợi có khơng khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý thu thuế GTGT địa bàn Bình Phước, đạo Lãnh đạo tỉnh Bình Phước nỗ lực tồn thể cán cơng chức ngành thuế Bình Phước, giúp cho ngành thuế Bình Phước ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao Mục tiêu nghiên cứu đánh giá sựa tác động yếu tố khách quan chủ quan lên kết thu thuế GTGT Bình Phước, từ đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện nâng cao mặt tích cực yếu tố ảnh hưởng Tác giả thực tương đối đầy đủ bước cần thiết nghiên cứu Sau xây dựng bảng câu hỏi, tác giả thực nghiên cứu định lượng sơ thực kỹ thuật vấn trực tiếp gián tiếp 180 người cán thuế kế toán viên làm việc địa bàn tỉnh Bình Phước thơng qua bảng câu hỏi để đánh giá xem người hỏi có thực hiểu câu hỏi tác giả đưa hay không Và phương pháp định lượng tác giả thu 150 mẫu hợp lệ Tiến hành kiểm định thang đo hệ số Cronbach’s alpha, biến giữ lại, thang đo đảm bảo đạt độ tin cậy cần thiết để đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA Sau đó, tác giả thực tiến hành kiểm định mơ hình hồi quy tuyến tính bội Trong 03 nhân tố rút trích tất ba nhân tố có tác động đến Kết thu thuế GTGT 5.2 Giải pháp kiến nghị Từ kết nghiên cứu đạt được, ta thấy yếu tố ảnh hưởng hồn thiện kết thu thuế GTGT đạt cao Do đó, tác giả có số kiến nghị đề xuất nhằm mục đích nâng cao chất lượng quản lý thu thuế GTGT địa bàn Để tạo môi trường pháp lý cơng bằng, bình đẳng đối tượng, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, ổn định thị trường, đảm bảo nguồn thu cho Ngân sách nhà nước, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo tính đơn giản, rõ ràng, minh bạch, cơng khai, góp phần thúc đẩy cải cách hành đại hố cơng tác quản lý thu thuế, việc sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng tập trung vào nội dung chủ yếu sau: 5.2.1 Đối với quy định Luật thuế GTGT - Về phạm vi, đối tượng chịu thuế + Thu hẹp đối tượng không chịu thuế sở nguyên tắc đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế điều kiện kinh tế - xã hội đất nước, sách phát triển kinh tế - xã hội Đảng Nhà nước thực trạng công tác quản lý thuế qua thời kỳ Đối tượng không chịu thuế GTGT nên tập chung vào số nhóm mặt hàng sau: + Nhóm mặt hàng sản phẩm nơng nghiệp tổ chức hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất bán ra, bao gồm: sản phẩm nông, lâm, hải sản, muối chưa qua sơ chế; giống vật nuôi trồng hộ sản xuất nhỏ có giá trị sản phẩm sản xuất thấp ngưỡng nộp thuế tối thiểu Và cho phép đối tượng nộp thuế có quy mơ lớn, chấp hành tốt chế độ hoá đơn, sổ sách kế toán tự chọn không nộp thuế nộp thuế để khấu trừ thuế đầu vào + Các dịch vụ xã hội cần thiết phục vụ sách phát triển người, bao gồm: y tế, giáo dục, đào tạo, văn hố, thể thao, phát thanh, truyền hình cơng cộng + Các dịch vụ phúc lợi xã hội, bao gồm: vệ sinh, nước đường phố, cơng viên, xanh, chiếu sáng cơng cộng + Nhóm mặt hàng chun dụng phục vụ an ninh quốc phòng tài trợ từ Ngân sách Nhà nước, bao gồm loại vũ khí, khí tài chuyên dụng phục vụ an ninh, quốc phòng + Nhóm mặt hàng khơng chịu thuế theo thông lệ quốc tế: hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ khơng hồn lại, đồ dùng tổ chức, cá nhân nước theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao, hàng mang theo người tiêu chuẩn miễn thuế; hàng hoá chuyển khẩu, cảnh, tạm nhập – tái xuất; dịch vụ vận tải quốc tế hàng hoá dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế - Về thuế suất Thống mức thuế suất dương (khoảng 10%) để vừa đảm bảo nguồn thu, vừa phù hợp với mức bình quân chung nước khu vực lộ trình cắt giảm thuế nhập - Về phương pháp tính thuế Cải tiến đến thống sử dụng phương pháp tính thuế khấu trừ để đảm bảo tính quán, xác phù hợp với thơng lệ quốc tế xác định nghĩa vụ thuế phải nộp đối tượng 5.2.2 Kiến nghị công tác tổ chức, quản lý thu thuế cục thuế tỉnh bình phước Là phận toàn ngành thuế nước nên tồn vướng mắc nêu vấn đề tồn ngành thuế tỉnh Bình Phước Tuy nhiên, đặc điểm kinh tế – xã hội khác nên ngành thuế Bình Phước có tồn riêng Tình hình nợ đọng phổ biến: Với tình hình nợ đọng thuế vấn đề phổ biến ngành thuế nói chung thu nợ đọng thuế nhiệm vụ khó khăn ngành thuế Bình Phước Do Bình Phước tỉnh miền núi địa bàn quản lý rộng , doanh nghiệp nhân kinh doanh nằm rải rác, lực lượng cán làm cơng tác QLN&CCNT (hiện cơng tác QLN&CCNT Chi cục Thuế phần lớn Đội kiểm tra thuế kiêm nhiệm, Văn phòng Cục Thuế có cán quản lý thu cho 11 địa bàn hành chính) Để khắc phục tình trạng Cục Thuế Bình Phước cần đạo Phòng QLN&CCNT Chi cục Thuế thực biện pháp xử lý nợ đọng sau: -Thực phân loại, rà sốt, đối chiếu để xác định xác số nợ thuế tính đến thời điểm cụ thể để làm sở đề xuất, tham mưu biện pháp thu nợ phù hợp với đối tượng nợ thuế Nhà nước - Luôn theo dõi, xác định trường hợp nợ tiền thuế, tiền phạt 90 ngày để đôn đốc thu nộp vào ngân sách đồng thời có giải pháp tham mưu biện pháp cưỡng chế theo Luật định, linh hoạt phù hợp với đối tượng nợ thuế - Tăng cường sở để nắm tình hình, nguyên nhân dẫn đến nợ thuế đơn vị, doanh nghiệp từ có biện pháp phù hợp để đôn đốc, động viên nộp kịp thời vào ngân sách - Thường xuyên phối hợp tốt với quan, ban ngành, quyền địa phương có liên quan cơng tác thu nợ địa bàn - Tập trung thu nợ từ ngày đầu tháng Các trường hợp đọng nhiều tháng tổ chức kiểm tra nợ đọng, mời đối tượng nợ thuế lên làm việc, yêu cầu nộp không để nợ dây dưa kéo dài - Báo cáo Hội đồng tư vấn thuế phường, xã sở kinh doanh nợ thuế từ tháng trở lên nợ thuế với số lượng lớn Đối với sở kinh doanh khơng có khả nộp khó thu, Hội đồng tư vấn thuế mời lên Văn phòng Uỷ ban nhân dân Phường, xã động viên họ nộp giảm nợ đọng - Áp dụng biện pháp cưỡng chế đối tượng cố tình dây dưa, chây ỳ, không chịu nộp thuế thực đầy đủ quy trình xử lý nợ đọng mà đối tượng khơng thực - Cục Thuế Bình Phước cần tăng cường cán có đủ trình độ lực hỗ trợ Chi cục Thuế đọng thuế lớn Công tác chống thất thu thuế: Công tác kiểm tra chống thất thu có nhiều cố gắng trước diễn biến hành động gian lận thuế ngày tinh vi Cục Thuế tỉnh Bình Phước cần tăng cường thêm lực lượng cán làm công tác tra, kiểm tra thuế, quan trọng tiếp tục củng cố lực cán nghiệp vụ chuyên môn đạo đức cán để đáp ứng yêu cầu ngày cao ngành thuế để hạn chế đến mức tối đa việc thất thu thuế cho NSNN Trên số ý kiến đề mong muốn góp phần vào cơng sửa đổi, điều chỉnh Luật Thuế GTGT nước ta xu hội nhập khu vựa giới, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước nhiệm vụ quan trọng khác như: khuyến khích xuất đầu tư, thúc đẩy sử dụng hoá đơn, chứng từ… để thuế GTGT xứng đáng loại thuế tiên tiến, đại vận dụng có hiệu Việt Nam./ 60 5.2.3 Về ý thức chấp hành Luật thuế GTGT NNT Cơ quan thuế nên tổ chức số chương trình nhằm tuyên truyền cho doanh nghiệp nhận thức rõ thuế GTGT Một số chương trình tuân thủ thuế đơn giản tập trung vào thành tựu nhiều kiểm toán trừng phạt nghiêm khắc, nghiên cứu thuế hỗ trợ cách tiếp cận đa diện ( Alm & Torgler, 2006 ) Như phương pháp tiếp cận bao gồm việc xem xét đánh giá hình phạt bổ sung khái niệm để nâng cao kiến thức người nộp thuế pháp luật thuế, để hình thành thái độ tích cực vấn đề thuế, để nâng cao nhận thức cơng Có nhiều cách khác cho quan thuế để thực chương trình Các chương trình cần nhằm nâng cao kiến thức người nộp thuế pháp luật thuế Những phát học trung bình cần thiết để hiểu pháp luật thuế (Lewis, 1982 ) giúp đỡ học viên thuế yêu cầu phải nộp thuế (Blumenthal & Christian, 2004 ) cho thấy điều cần thiết để đơn giản hóa pháp luật thuế Các chương trình nên tập trung vào cấu trúc kiến thức thái độ, thật loại thuế xem gánh nặng tiền bị ( Kirchler, 1998 ), mà trốn thuế xem tội phạm vị thành niên ( Song & Yarbrough, 1978 ; Vogel, 1974 ), trốn thuế coi thông minh ( Kirchler năm 1998 ), phá hoại tuân thủ thuế Một thái độ sở cho chuẩn mực xã hội chấp nhận không tuân thủ Kháng cáo quy phạm ( Spicer & Lundstedt, 1976 ) góp phần vào thái độ tích cực Ở cấp độ xã hội nhóm, chiến dịch hình ảnh để cải thiện thái độ vấn đề thuế cần thiết Họ tập trung vào hình ảnh tiêu cực hành vi trốn thuế cách trình bày tác động tiêu cực thiếu vốn phủ, chẳng hạn hệ thống trường xấu, đường hỏng, hệ thống y tế không đủ, gây cảm giác xấu hổ tội lỗi vi trốn thuế 61 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu Do thời gian điều kiện nghiên cứu có hạn nên đề tài khơng tránh khỏi hạn chế, số lượng mẫu chưa đủ lớn hạn chế biến quan sát, chưa tìm hiểu hết cơng trình nghiên cứu trước Phương pháp lấy mẫu thuận tiện nên chưa có đủ tính đại diện cho đám đông Từ hạn chế trên, tương lai, tác giả nghiên cứu sâu rộng biến quan sát lẫn phạm vi nghiên cứu mẫu nghiên cứu, tác giả đánh giá tác động Các yếu tố ảnh hưởng đến Kết thu thuế GTGT Việt Nam 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2008), Thơng tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Chính Phủ (2013), Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), “Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS”, NXB Hồng Đức, TP.HCM Quốc Hội (2008), Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 Quốc Hội (2006), Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 Nguyễn Đình Thọ (2011) Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kinh Doanh Nhà Xuất Bản Lao Động Xã Hội Nguyễn Thị Thanh Hoài ctg (2013), Chống gian lận thuế GTGT Việt Nam Th.S Đặng Thị Bạch Vân (2014), Xoay quanh vấn đề người nộp thuế tuân thủ thuế Tạp chí phát triển hội nhập, Số 16(26) – Tháng 05-06/2014 p.62 Tổng cục thuế (2007), Quyết định 728/QĐ-TCT ngày 18/6/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ phòng thuộc Cục thuế 10 Tổng cục thuế (2007), Công văn 4930/TCT-TCCB ngày 26/11/2007 việc phân cấp quản lý thuế doanh nghiệp cho Chi cục Thuế 11 Andreoni J, Erard B, Feinstein JS (1998), Tax compliance Journal of Economic Literature.36(2):818–860 12 Alm, J., & Torgler, B (2006), “ Culture differences and tax morale in the Unites States and Europe” Journal of Economic Psychilogy 13 Alm, J., Martinez – Vazquez, J & Torgler, B (2006), “Russian attitudes toward paying taxes – before, during and after the transition” Intenational Journal of Social Economics 14 Bendikiene D., Saparnis G (2006), Changes in the Imposition of Value Added Tax in Lithuania (1994-2004) 63 15 Blumenthal M, Christian C (2004),Tax preparers In: Aaron HH, Selmrod J, editors The crisis in tax administration Brookings Institution Press; Washington: pp 201–299 16 Dilius A., Kareivaite R (2010), Pridetines vertes mokescio tarifo analize Lietuvoje darnaus vystymosi kontekste 17 Fishbein M, Ajzen I (1975), Belief, Attitude, Intention and Behavior.Addison Wesley 18 Fischer CM, Wartick M, Mark MM (1992), Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature Journal of Accounting Literature 11(1):1– 46 19 Hair, J F., Black, W C., Babin, B J., Anderson, R E & Tatham, R L (2006) Multivariate data analysis (6th edn) Pearson Prentice Hall 20 Kirchler E, Hölzl E, Wahl I (2008), Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework Journal of Economic Psychology 29(2):210– 255 21 Kirchler E (2007) Mühlbacher S Leitner R, editor Kontrollen und Sanktionen im Steuerstrafrecht aus der Sicht der Rechtspsychologie Finanzstrafrecht 2007 in press 22 Le,Tuan Minh (2003), Value Added Tax: Mechanism, Desiggn, and Policy Issues 23 Spicer, M.W.and S.B Lundstedt (1976), Understanding tax evasion, Public Finance 31 24 Song & Yarbrough (1978), “ Preconditions of Voluntary Tax Compliance”, Knowledge and Evaluation of Taxation, Norms, Fairness, and Motivation to Cooperate, p.443 25 Vogel J (1974), Taxation and public opinion in Sweden: An interpretation of recent survey data National Tax Journal 27(1):499–513 64 26 _ 1991 Exports.” “VAT Policy Issues: Structure, Regressivity, Inflation, and In Alan A Tait, ed., Value-Added Tax: Administrative and Policy Issues Occasional Paper 88 Washington D.C.: IMF October 65 PHỤ LỤC Phụ lục : Bảng câu hỏi khảo sát Phụ lục 2: Các biến quan sát thang đo Phụ lục 3: Kiểm định độ tin cậy thang đo phân tích hệ số tin cậy Cronbach Alpha Phụ lục 4: Phân tích kết nhân tố EFA Phụ lục 5: Phân tích tương quan biến Phụ lục 6: Chạy hồi quy, kiểm định phù hợp mơ hình Phụ lục 7: Phân tích kết kiểm định giả định ... sách quản lý vĩ mô kinh tế Do đó, việc xác định nhân tố ảnh hưởng nguồn thu thuế GTGT cần thiết Từ đó, tác giả mạnh dạn nghiên cứu “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ THU THUẾ GTGT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH... pháp đánh thu gián thu Thuế GTGT thu Mặc dù số vấn đề cố hữu công tác quản lý thu , thu GTGT xu hướng tăng thu (Tait,1991) Hầu áp dụng thu GTGT bắt đầu với ý tưởng cải cách hệ thống thu có,... TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ THU THUẾ GTGT TẠI BÌNH PHƯỚC Ở chương này, tác giả giới thiệu số đặc điểm tình hình kinh tế-xã hội Tỉnh Bình Phước Đưa số liệu thứ cấp kết thu thuế GTGT
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thu thuế GTGT trên địa bàn tỉnh bình phước , Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thu thuế GTGT trên địa bàn tỉnh bình phước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay