Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

106 15 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:10

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HUỲNH THỤC BẢO NGÂN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HUỲNH THỤC BẢO NGÂN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VÕ VĂN NHỊ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ VĂN NHỊ Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày… tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Thạc sĩ) T T P G T S T S P G P G C h P bi P bi Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá sau luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Huỳnh Thục Bảo Ngân Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 28/01/2017 Nơi sinh: Đà Nẵng Chuyên ngành:Kế toán MSHV: 1541850082 I Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết thị trường chứng khoán việt nam II Nhiệm vụ nội dung: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết thị trường khốn Việt Nam Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết thị trường khốn Việt Nam III Ngày giao nhiệm vụ: 15/02/2017 IV Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/08/2017 V Cán hướng dẫn: PGS.TS Võ Văn Nhị CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả Huỳnh Thục Bảo Ngân LỜI CẢM ƠN Để thực đề kết trình cố gắng thân giúp đỡ, động viên khích lệ thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp người thân Qua trang viết xin gửi lời cảm ơn tới người giúp đỡ thời gian học tập - nghiên cứu khoa học vừa qua Tơi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Võ Văn Nhị trực tiếp tận tình hướng dẫn cung cấp tài liệu thông tin khoa học cần thiết cho luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học Công nghệ TP HCM Viện Đào tạo Sau đại học tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt nghiên cứu khoa học Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp, đơn vị công tác giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn Tác giả Huỳnh Thục Bảo Ngân TĨM TẮT Mục tiêu luận văn xác định yếu tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thực phẩmđồ uống Việt Nam Sau đề xuất gợi ý sách nhằm tăng khả sinh lời doanh nghiệp ngành thực phẩmđồ uống niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Qua việc phân tích xử lý liệu doanh nghiệp ngành thực phẩmđồ uống niêm yết Sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam việc tìm hiểu, phân tích, chọn lọc sách, báo nghiên cứu có gắn mã ISBN, ISSN ngồi nước có liên quan đến đề tài Từ đưa khái niệm, mơ hình nghiên cứu lựa chọn mơ hình phù hợp với tình hình kinh tế ngành thực phẩmđồ uống Việt Nam Luận văn kiểm chứng tác động yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời 36 doanh nghiệp ngành thực phẩmđồ uống niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ 2011 – 2016 Kết từ yếu tố đưa vào nghiên cứu có yếu tố tác động đến khả sinh lời vòng quay khoản phải thu, tổng nợ tổng tài sản, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu, giá vốn hàng bán doanh thu tổng chi phí bán hàng quản lý doanh thu có mức ý nghĩa thống kê 1% 5%; yếu tố vòng quay khoản phải trả, vòng quay hàng tồn kho, khả toán ngắn hạn, tỷ lệ hàng tồn kho tài sản ngắn hạn có tác động khơng có ý nghĩa giải thích thống kê Ngoài ra, số lượng mẫu khảo sát nhỏ, thời gian khảo sát ngắn hạn chế nhóm nghiên cứu này, đồng thời kết nghiên cứu có hệ số xác định (R ) kết mơ hình nhỏ, chứng tỏyếu tố khác ảnh hưởng đến khả sinh lời mà tác giả chưa đề cập tới Cuối kết luận gợi ý sách tác giả đưa thông qua kết nghiên cứu, tình hình kinh tế dự báo tới nhà phân tích kinh tế ngành thực phẩmđồ uống Việt Nam doanh nghiệp ngành thực phẩmđồ uống cần phải nâng cao việc quản lý khoản phải thu, cải thiện dòng tiền doanh nghiệp thơng qua khoản phải trả, cải thiện việc quản lý hàng tồn kho, cải thiện khả toán, tăng trưởng doanh thu, nâng cao gia tăng việc sử dụng nợ, giảm chi phí bán hàng chi phí quản lý, giảm chi phí đầu vào huy động nguồn vốn ABSTRACT This essay is going to define which are the main elements and factors that may affect the profit-making opportunities of the F&B industry in Vietnamese context, and how much those factors may impact Since those factors are successfully clarified, there are some suggestions would be proposed in order to boost up the profit gaining chances in this industry This essay is analyzed and examined with main steps below: Determining the key targets, study questions and study theories Identifying the theoretical framework of the study research Defining the frame of analyzing, choosing the variety, pattern, and the model to research Identifying the logic and the study research order Collecting the secondary datas from financial reports of F&B companies, which are listed on Vietnam stock exchanges Processing the quanlitative and qualitative analysis to come to the final research result Analyzing and writing report about the result, comparing the result to the theories, practice and suggestions in the research In order to execute and process the mentioned-above stages, it cannot be denied the importance of analyzing and studying the datas of F&B companies/enterprises, not to mentioned the need of researching, choosing and collecting study articles and books (with code ISBN, ISSN) from both domestic and international resources Hence, we provide the definitions and study role models, then we chose the most adaptable model for the practical Vietnamese F&B context This essay truly verifies the impacts of factors to the profit gaining chances of 36 F&B enterprises that listed on Vietnam stock exchanges in a period of time from 2011 to 2016 To sum up, this essay provides the final conclusions and suggestions through the research results, the economy circumstance, and the forecast of financial analysts about the Vietnamese F&B industry 55 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT .iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ ix CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu chung nghiên cứu 1.1.1 Lý chọn đề tài 1.1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.1.5 Đóng góp đề tài 1.1.6 Kết cấu đề tài: gồm chương 1.2 Giới thiệu nghiên cứu trước 1.2.1 Các nghiên cứu giới 1.2.2 Các nghiên cứu nước 1.4 Nhận xét nghiên cứu trước xây dựng lỗ hỏng nghiên cứu 13 1.4.1 Nhận xét 13 1.4.2 Xác định khoản trống nghiên cứu 14 Kết luận chương 15 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 16 2.1 Khả sinh lời yếu tố đo lường khả sinh lời DN 16 2.1.1 Khả sinh lời 16 2.1.2 Các tỷ số đo lường khả sinh lời 16 2.2 Vai trò chất lượng báo cáo tài ảnh hưởng đến việc đánh giá khả sinh lời doanh nghiệp 18 2.2.1 Vai trò báo cáo tài 18 2.2.2 Chất lượng báo cáo tài 18 66 2.2.3 Ảnh hưởng đến việc đánh giá khả sinh lời doanh nghiệp 20 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp 21 2.4 Các mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp 24 Kết luận chương 27 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Quy trình nghiên cứu 28 3.2 Phương pháp nghiên cứu 28 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu định tính: 28 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng: 28 3.3 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 29 3.3.1 Mơ hình nghiên cứu 29 3.3.2 Các giả thuyết nghiên cứu 32 3.4 Xây dựng thang đo mẫu nghiên cứu 36 3.5 Phương pháp thu thập xử lý liệu 39 3.5.1 Phương pháp thu thập liệu 39 3.5.2 Xử lý liệu 40 Kết luận chương 41 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 4.1 Giới thiệu thực trạng tình hình hoạt động DN ngành thực phẩm đồ uống 42 4.2 Kết nghiên cứu 50 4.2.1 Thống kê mô tả 50 4.2.2 Các kiểm định 58 4.4 Bàn luận kết nghiên cứu 61 Kết luận chương 69 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN GỢI Ý CHÍNH SÁCH 70 5.1 Kết luận 70 5.2 Gợi ý sách 71 5.2.1 Nâng cao việc quản lý khoản phải thu 71 5.2.2 Tăng trưởng doanh thu 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: Phan Đức Dũng (2014), “Phân tích báo cáo tài chính”, Nhà xuất Lao động Xã hội Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh, Phan Thị Nhi Hiếu (2009), Tài doanh nghiệp, Nhà xuất Tài Phạm Hữu Hồng Thái (2015), “Phân tích quản lý danh mục đầu tư”, Nhà xuất Tài Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Liên Hoa, Nguyễn Thị Uyên Uyên (2007), “Tài doanh nghiệp đại”, Nhà xuất Thống kê Thoa, Từ Thị Kim & Uyên, Nguyễn Thị Uyên (2014), Mối quan hệ quản trị vốn chuyển & khả sinh lời: Bằng chứng thực nghiệm Việt Nam, Tạp chí Phát triển Hội nhập, số 14 (24) Tú, Đàm Thanh (2015), Vận dụng mơ hình kinh tế lượng để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời công ty niêm yết thị trường khốn Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu Tài Kinh tế, số 11(148) Dũng, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Huy (2017), Tác động quản trị vốn lưu động đến khả sinh lời: Bằng chứng từ công ty niêm yết sàn chứng khốn Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh tế phát triển, số 235, tr.71-78 Thuần, Phạm Quốc Đào, La Xuân (2016), Chất lượng thông tin báo cáo tài – Tác động nhân tố bên ngồi: Phân tích nghiên cứu tình Việt Nam, Tạp chí Phát triển Khoa học Cơng nghệ, tập 19, số quý 1, tr 61-70 file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Dow nloads/24148-80759-1-PB.pdf Website: www.vietstock.vn, www.cafef.vn thời gian truy cập từ tháng 6-8/2017 Tài liệu tiếng Anh: 10 Hina Agha (2014), Impact of working capital management on profitability, European Scientific Journal, số 1, ISSN: 1857 – 7881 11 Esmaeil amiri (2014), Aggressive Investment Financing Policy of working capital with profitability, The 2014 third Conference on Modern Management Sciences, số 19, ISSN: 2322 – 2360 12 Paul Aondona Angahar & Agbo Alematu (2019), Impact of working capital on the profitability of the Nigerian cement Industry, European Journal of Accounting Auditing and Finance Research, số 7, ISSN: 2053 – 4086 http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/Impact-of-working-capital-on-theprofitability-of-the-Nigerian-cement-industry.pdf 13 Asif Iqbal & Wang Zhuquan (2015), Working Capital Management and Profitability Evidence from Firms Listed on Karachi Stock Exchange, International Journal of Business and Management, số 2, ISSN: 1833 – 8119 14 Tharshiga Murugesu (2013), Effect of debt on corporate profitability (Listed Hotel Companies in Sri Lanka), European Journal of Business and Management, số 30, ISSN: 2222 – 1905 15 Qasim Saleem & Ramiz Ur Rehman (2011), Impact of liquidity ratios on profitability, Interdisciplinary Journal of Research in Business, số 1, ISSN: 2073 – 7122 16 Mohamed M.Tailab (2014), Analyzing Factors Effecting Profitability of NonFinancial U.S Firms, Research Journal of Finance and Accounting, số 5, ISSN: 22221697 17 Mohamed M Khalifa Tailab (2014), The Effect of Capital Structure on Profitability of Energy American Firms, International Journal of Business and Management Invention, số 3, ISSN: 2319-8028 18 N.Sivathaasan, R.Tharanika, M.Sinthuja & V.Hanitha (2013), Factors determining Profitability: A study of Selected Manufacturing Companies listed on Colombo Stock Exchanged in Sri Lanka, European Journal of Business and Management, số 27, ISSN: 2222 – 1905 19 Bitila Shosha (2014), Profitability of Small and Medium Enterprise in Albania (Focusing in the City of Tirana), Journal of Educational and Social Research, số 6, ISSN: 2240 – 0524 20 N Velmathi (2015), A study on Profitability Analysis of Britannia Industries Ltd, International Journal of Engineering and Management Research, số 1, ISSN: 2249 – 8672 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng Thống kê mô tả X X X X X X TT6 H GV8 CP VQ 1TNO KPT TTS R T HB BH ROA Me 8.0 23 25 an Me 00 5.7 112 13 62 12 dia 25 Ma 72 535 238 96 20 5.5 2.0 46.344 78 5.3 97 1.5 68 42.055 25 20 25 21 00 96.690 111 42 81 .52 107 741 41 95 84 .51 274 493 88 42 10 xim Min imu Std -19 27 1.6 31 10 800 34 3.6 2.9 50 30 47 0.4 70 2.9 51 0.6 70 1.8 00 0.0000 00 21.423 01 31 380 29 72 43 891 9.8 2.3 52 .4 192 27 20 10 87 .Ske wn Kur 10 1.7 139 4.5 71 12 204 26 99 3.0 50 13 74 0.8 93 5.0 86 5.8 19 54 05 0.1595 53 2.1687 818 1.4 430 7.7 670 0.1 -06 628 2.1 0.7 3.2 41 46 tosi Jar que Pro 06 85 247 559 2.4 0.0 9.6 0.0 91 14 06 0.0 26 65 67 0.0 57 25 16 0.0 00 7.1359 92 0.0282 855 281 08 0.0 321 7.7 341 0.0 11 18 66 0.0 88 10 bab Su m Su 00 17 000 499 28 21 2.2 250 00 55 35 20 00 12 04 19 00 45 3.1 76 12 10010 45 98673 000 240 89 191 209 923 2.0 918 00 17 70 21 00 24 08 11 m 94 581 65 02 4.8 65 165 67 75 81 Ob ser 2 2 216 2 11 Phụ lục 2: Bảng Ma trận tương quan ROA ROA X1_ X2_ VQKPTHU VQKPTRA X3_ VQHTK X4_ TTHH X5_ TNOTTS X6_ TTRDT X7_ HTKTS X1_VQKPTHU 0.271889 X2_VQKPTRA -0.019875 0.024720 X3_VQHTK 0.371836 0.232585 0.189981 X4_TTHH 0.278068 0.016605 0.095283 0.093607 X5_TNOTTS 1 -0.525447 -0.145224 -0.040938 -0.378322 -0.605584 0.177195 X6_TTRDT 0.123619 -0.091076 0.139269 -0.115321 0.102076 X7_HTKTS -0.408242 -0.125384 0.011727 -0.594480 -0.265528 0.548805 -0.165771 X8_GVHBDT -0.434183 -0.050101 0.353970 -0.201260 -0.135743 0.454370 -0.091300 0.538761 X9_CPBHQLDT Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 08/10/17 Time: 21:46 Sample: 216 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 216 C o 0 0 S t 0 0 t - 4.2 1 0.138661 -0.054274 -0.310751 0.153495 0.059785 -0.322608 -0.009402 -0.422104 -0.792513 Phụ lục 3: Mơ hình POOLS V a X X X _ X _ X X _ X _ X8_ X9_ GVHBDT CPBHQLDT P r 0 X X RAdj ust S.E of Su m Log likel Fstat Pro b(F -6 -0 0 Mean S.D Akaike depend Schwar info -1 zHanna nDurbin1 Watson 0 10 88 04 94 34 Phụ lục 4: Mơ hình FEM Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 08/10/17 Time: 21:47 Sample: 216 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 216 V a X X X _ X _ X X _ X _ X X C o 0 - - -0 -0 S t 0 0 t 0.0 - 2.2 - -0 -5 2.5 P r 0 0 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) RAdj ust S.E of Su m Log likel Fstat Pro b(F Me S Ak D Sc aik - hw Ha nn Du rbi 7 Phụ lục 5: Mơ hình REM Dependent Variable: ROA Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 08/10/17 Time: 21:47 Sample: 216 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 216 Swamy and Arora estimator of component variances V a X C o S t tS P r X X _ X T X 5_ X _ X _ X X - 00 - -0 06 0 Effe cts - - -5 S R D h Cro Idio syn Wei ght Mean S.D depend Sum Durbinsquare Watson RAdj ust S.E of Fstat Pro b(F 0 0 85 84 74 69 Unweight ed 0.47592 11499.19 Durbin30 RSu m Phụ lục 7: Kết kiểm định Hausman Test Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Tes Chi C t hiCro 19 ss0 Cross-section random F effects Ratest V a x nd a X X X _ X T X 5_ X _ X _ X X 00 - 00 - -0 -0 0 0 -5 -0 -0 0 0 P r P r 0 0 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 08/13/17 Time: 09:27 Sample: 216 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 216 V a X X X _ X _ X X _ X _ X X C o - 0 - -0 -0 S t 0 t - 0 - 2 - -0 -5 P r 0 0 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) RAdj ust S.E of Su m Log likel Fstat Pro b(F Me S Ak D Sc aik hw -9 Ha nn Du rbi 7 Phụ lục 8: Kết kiểm định Redundant Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects Effects Test d Statistic ( CrossCross- 10 35 section 3.1 P r 0 Crosssection Method: Panel Date: 08/13/1 Sample: 216 Periods Crosssections Total panel V S a t X1 X2 _V X 3X X4 5X X X7 8_ X9_ CP C 62 RAdj ust t - 4.2 - -6 5.7 0Mean 0S.D .depend P r 0 0 10 S.E of Su m Log likel Fstat Pro b(F Ak Sc aik hw -1 Ha nn Du rbi Phụ lục 9: Kết kiểm định Wald mô hình FEM biến đưa vào mơ hình biến loại khỏi mơ hình Wal d Tes Tes Va W ald Te Pr Tes V d ob y t al f F- 6.90 (9 F0.7 (4 stat 467 , Chi 62.1 stat 3.1 79 , Chi - 420 17 Null Hypothesis: C(1)=C(2)=C(3)=C(4)=C(5)=C(6)=C(7)=C(8)=C(9)=0 Null Hypothesis Summary: d Pr Null Hypothesis: C(2)=C(3)=C(4)=C(7)=0 Null Hypothesis Summary: V St VSt Nor Nor a d a d mal mal C(1 0 C(2 - 0.0 C(2 -1 02 C(3 0 0.3 36 ) 03 ) 0.4 54 C(3 0 C(4 ) 35 ) 02 C(4 C(7 - 0.0 ) 40 ) 53 C(5 -3 ) 05 C(6 0 Restrictions )C(7 -0 01 are linear in ) 05 C(8 -0 ) 12 C(9 -0 ) 21 Restrictions are linear in coefficients Phụ lục 10: Biểu đồ kiểm định phần dư 80 Series: Standardized Residuals Sample 216 Observations 216 70 60 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 50 40 30 20 10 3.29e-17 -0.065662 55.22644 -20.86027 5.704061 3.697514 44.11258 Jarque-Bera 15704.37 Probability 0.000000 -20 -10 10 20 30 40 50 Phụ lục 11: Mơ hình hồi quy phụ X1_VQKPTHU với biến lại Dependent Variable: X1_VQKPTHU Method: Panel Least Squares Date: 08/10/17 Time: 21:54 Sample: 216 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 216 V a X X _ X T X 5_ X _ X _ X X RAdj ust S.E of Su m Log likel Fstat Pro b(F C S t o t 2 - - -0 -1 1.1 0 0 - -1 -0 2.1 Mean S.D depend Akaike Schwar info z -2 Hanna Durbinn2 Watson P r 0 0 23 34 87 10 93 62 => VIF = 1/(1 – 0.095353) = 1.1054 => 1/VIF = 0.90 Phụ lục 12: Mô hình hồi quy phụ X2_VQKPTRA với biến lại Dependent Variable: X2_VQKPTRA Method: Panel Least Squares Date: 08/10/17 Time: 21:55 Sample: 216 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 216 V a X X _ X T X 5_ X _ X _ X X RAdj ust S.E of Su m Log likel Fstat Pro b(F C S t o t 2 - - 0 -1 -0 0 0.3 - - -0 -0 Mean S.D Akaike depend Schwar info - zHanna nDurbin Watson P r 0 0 25 30 9 52 66 58 74 => VIF = 1/(1– 0.227812) = 1.2950 => 1/VIF = 0.77 Phụ lục 13: Mơ hình hồi quy phụ X3_VQKHTK với biến lại Dependent Variable: X3_VQHTK Method: Panel Least Squares Date: 08/10/17 Time: 21:55 Sample: 216 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 216 V a X X X T X 5_ X _ X _ X X RAdj ust S.E of Su m Log likel Fstat Pro b(F C S t o t 0 0 - 0 2.1 0 - - 8.1 0 0 Mean S.D Akaike depend Schwar info - zHanna Durbinn2 Watson P r 0 0 0 97 50 64 56 77 => VIF = 1/(1 – 0.447357) = 1.8095 => 1/VIF = 0.55 Phụ lục 14: Mô hình hồi quy phụ X4_TTHH với biến lại Dependent Variable: X4_TTHH Method: Panel Least Squares Date: 08/10/17 Time: 21:55 Sample: 216 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 216 V a X X X _ X X _ X _ X X RAdj ust S.E of Su m Log likel C o - -0 -0 - S t 0 0 t - P r 0 0 - - -2 -0 1.1 - 0.2 Mean S.D Akaike depend Schwar info z -4 Hanna n- 88 64 78 69 Fstat Pro b(F 18 00 => VIF = 1/(1 – 0.420187) = 1.7247 => 1/VIF = 0.58 Phụ lục 15: Mơ hình hồi quy phụ X5_TNOTTS với biến lại Dependent Variable: X5_TNOTTS Method: Panel Least Squares Date: 08/10/17 Time: 21:56 Sample: 216 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 216 V a X X X _ X T X _ X _ X X RAdj ust S.E Su of m Log likel Fstat Pro b(F C S t o t 0 0 1 12 0 0 0 - 0 Mean S.D Akaike depend info Schwar z -8 Hanna Durbinn4 Watso P r 0 0 0 46 21 10 24 16 14 => VIF = 1/(1 – 0.609486) = 2.5607 => 1/VIF = 0.39 Phụ lục 16: Mơ hình hồi quy phụ X6_TTRDT với biến lại Dependent Variable: X6_TTRDT Method: Panel Least Squares Date: 08/10/17 Time: 21:56 Sample: 216 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 216 V a X X X _ X T X 5_ X _ X X RAdj ust C S t P o t r 0 0 0 1.1 - .0 0.2 0 - - 0 -2 -0 0 -1 -0 0 0 2.5 Mean 11 S.D 29 depend S.E of Su m Log likel Fstat Pro b(F Ak Sc aik hw -6 Ha nn Du rbi => VIF = 1/(1 – 0.127759) = 1.1465=> 1/VIF = 0.87 Phụ lục 17: Mơ hình hồi quy phụ X7_HTKTS với biến lại Dependent Variable: X7_HTKTS Method: Panel Least Squares Date: 08/10/17 Time: 21:57 Sample: 216 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 216 V a X X X _ X T X 5_ X _ X X RAdj ust S.E of Su m Log likel Fstat Pro b(F C S t o t 0 0 -0 -0 -8 -2 0 1.2 - 2.3 0 - - 0 0.0 Mean S.D Akaike depend info Schwar z -7 Hanna Durbinn3 Watson P r 0 0 42 20 08 22 14 10 => VIF = 1/(1 – 0.587344) = 2.4233 => 1/VIF = 0.41 Phụ lục 18: Mơ hình hồi quy phụ X8_GVHBDT với biến lại Dependent Variable: X8_GVHBDT Method: Panel Least Squares Date: 08/10/17 Time: 21:57 Sample: 216 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 216 V a X X X _ X _ X X _ X _ X C o - - S t 0 t - - 1.3 - 12 P r 0 RAdj ust S.E of Su m Log likel Fstat Pro b(F Me S D Ak Sc aik hw -9 Ha nn Du rbi => VIF = 1/(1 – 0.728759) = 3.6868 => 1/VIF = 0.27 Phụ lục 19: Mơ hình hồi quy phụ X9_CPBHQLDT với biến lại Dependent Variable: X9_CPBHQLDT Method: Panel Least Squares Date: 08/10/17 Time: 21:57 Sample: 216 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 216 V a X X X _ X T X 5_ X _ X _ X RAdj ust S.E of Su m Log likel Fstat Pro b(F C o - - -0 0 S t 0 0 t - P r 0 0 0.0 - 0.0 - -2 11 Mean S.D depend Akaike Schwar info z -1 Hanna Durbinn4 Watson 11 41 87 01 93 07 => VIF = 1/(1 – 0.648107) = 2.8418 => 1/VIF = 0.35 DANH MỤC TÊN CÔNG TY CHỨNG KHỐN CẦN TÌM BCTC S M TÊN LS T Ã TĨ À M C H hự ôn c O T C H hự T ôn c O C T H L ôn hự g cT O F C hự H ôn c O T M C hự H ôn c O T V C hự H ôn c O T C H hự C ôn c O T C hự H B ôn c N T L C hự H C ôn c N C T H X ôn hự g cT O D C hự H ôn c N B T C C hự H ôn c O T H C hự H ôn c N A T C H hự H ôn c N H T C H hự H ôn c N N T C H hự G ôn c O T C hự H F ôn c O C T I ôn hự H g cT O C C hự H ôn c O T C H hự K ôn c N T C T H F ôn hự g cT O C H hự S ôn c O T C H hự N ôn O N C cT H G ôn hự N Ngô Quyền 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 SAF Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Safoco Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương SCD (CDBECO) SGC SJ1 SLS TAC THB TS4 VCF VDL VHC Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Sa Giang Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La Cơng ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa Cơng ty Cổ phần Thủy sản số Cơng ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng Công ty Cổ phần Vĩnh Hồn VNM Cơng ty Cổ phần Sữa Việt Nam uống Thực phẩm & Đồ uống Thực phẩm & Đồ uống Thực phẩm & Đồ uống Thực phẩm & Đồ uống Thực phẩm & Đồ uống Thực phẩm & Đồ uống Thực phẩm & Đồ uống Thực phẩm & Đồ uống Thực phẩm & Đồ uống Thực phẩm & Đồ uống Thực phẩm & Đồ uống HNX HOSE HNX HNX HNX HOSE HNX HOSE HOSE HNX HOSE Thực phẩm & Đồ HOSE uống ... yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết thị trường khốn Việt Nam Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết thị. .. trường chứng khoán Việt Nam - Mục tiêu đề là: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết thị trường khốn Việt Nam Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả sinh lời doanh. .. kinh tế ngành thực phẩm – đồ uống Việt Nam Luận văn kiểm chứng tác động yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời 36 doanh nghiệp ngành thực phẩm – đồ uống niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay