Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu của các công ty sản xuất và cung cấp điện được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

116 13 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:10

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN RÒNG TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT CUNG CẤP ĐIỆN ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60 34 03 01 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN RÒNG TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT CUNG CẤP ĐIỆN ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60 34 03 01 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.PHAN THỊ HẰNG NGA TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS.PHAN THỊ HẰNG NGA Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 24 tháng 09 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T C h P C G T P T b P G P T V P b Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 15/08/1976 Nơi sinh: TP.HCM Chuyên ngành: Kế Toán MSHV: 1441850065 I- Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu công ty sản xuất cung cấp điện niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu phân tích tác động nhân tố ảnh hưởng đến nhuận ròng vốn chủ sở hữu công ty sản xuất cung cấp điện niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ năm 2011 đến 2015 Từ kết hồi quy, tác giả đưa số gợi ý giúp nhà quản trị có định chiến lược mang lại hiệu kinh tế cho công ty sản xuất cung cấp điện niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam III- Ngày giao nhiệm vụ: 17/03/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: TS.PHAN THỊ HẰNG NGA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Phan Thị Hằng Nga KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Thị Hoàng Yến, tác giả luận văn tốt nghiệp “ Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu cơng ty sản xuất cung cấp điện niêm yết sàn chứng khốn Việt Nam” Tơi xin cam đoan nội dung luận văn kết nghiên cứu cá nhân hướng dẫn TS Phan Thị Hằng Nga Những số liệu sử dụng cho việc chạy mơ hình trung thực tác giả thu thập có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch; số liệu khác phục vụ cho việc phân tích, nhận xét đánh giá thu thập từ nguồn trích dẫn khác ghi phần tài liệu tham khảo Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Hoàng Yến ii LỜI CÁM ƠN Tác giả luận án bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc đến TS Phan Thị Hằng Nga – Cán hướng dẫn khoa học cho tác giả- hướng dẫn bảo nhiệt tình định hướng khoa học suốt trình nghiên cứu, thu thập số liệu, khảo sát thực tế thực luận án Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, thầy giáo khoa Kế tốn Cán Khoa Đào tạo sau Đại học Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, bạn bè người thân khuyến khích động viên, chia khích lệ tác giả suốt trình thực luận án Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Hồng Yến TĨM TẮT Hiệu vấn đề sản xuất kinh doanh hình thái kinh tế xã hội Các chủ thể tham gia vào kinh tế tiến hành sản xuất kinh doanh phải đặt mục tiêu hiệu lên hàng đầu với nâng cao suất chất lượng Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu doanh nghiệp thỏa mãn tối đa nhu cầu hàng hóa – dịch vụ xã hội giới hạn cho phép nguồn lực có thu nhiều lợi nhuận nhất, đem lại hiệu kinh tế xã hội cao Như vậy, nói mục đích sản xuất kinh doanh lợi nhuận Cũng số nghiên cứu thực nghiệm trước thực giới nghiên cứu này, tác giả kiểm định tác động yếu tố: tăng trưởng doanh nghiệp, tỷ lệ nợ, quy mô doanh nghiệp, độ tuổi doanh nghiệp, tỷ lệ toán hành, hiệu quản lý tài sản (vòng quay tài sản) đến tỷ suất sinh lợi công ty sản xuất cung cấp điện niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Tác giả lựa chọn mẫu gồm 20 công ty sản xuất cung cấp điện niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội khoảng thời gian từ 2011 đến năm 2015 Phương pháp nghiên cứu sử dụng hồi quy mơ hình Pool Regression (OLS), Fixed Effects Model (FEM), Random Effects Model (REM) với liệu bảng để tiến hành phân tích định lượng yếu nhằm xác định yếu tốảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi (ROE) công ty sản xuất cung cấp điện giao dịch thị trường chứng khoán Việt Nam Tác giả sử dụng phương pháp vấn chuyên gia hình thức tham vấn trực tiếp sử dụng phần mềm STATA để xác định hệ số hồi quy, sở xây dựng phương trình yếu tố tác động đến nhuận ròng vốn chủ sở hữu gồm: tỷ lệ tăng trưởng doanh nghiệp, tỷ lệ nợ, quy mô doanh nghiệp, hiệu sử dụng tài sản (vòng quay tài sản) yếu tố phù hợp với thực tiễn ngành sản xuất cung cấp điện Việt Nam Ngoài tác giả đưa thêm yếu tố kinh tế vĩ mô vào nghiên cứu, cụ thể tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (GDP) Kết kiểm định Hausman cho thấy liệu bảng đề tài phù hợp với phương pháp hồi quy Fixed Effect (FEM) Kết nghiên cứu cho thấy nhân tố biến tỷ lệ nợ (LEV) có tác động ngược chiều đến lợi nhuận, biến quy mô doanh nghiệp (SIZE) ảnh hưởng lớn việc nâng cao loại hình sản xuất thay đổi phương pháp tổ chức sản xuất tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (GDP) tác động ngược chiều, mạnh đến lợi nhuận Tác giả khơng tìm thấy tác động có ý nghĩa biến tăng trưởng (GROWTH) biến hiệu quản lý tài sản (TAT) đến lợi nhuận doanh nghiệp Các kết thu từ q trình phân tích quan trọng đề tài đưa khuyến nghị liên quan đến việc nâng cao lợi nhuận cơng ty Từ khóa: Hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, Công ty nghành sản xuất cung cấp điện ABSTRACT Efficiency is the key issue of manufacturing business of a socioeconomic diagnostic The subjects participating in the manufacturing business procedure have to prioritize the efficiency together with quantity and quality The successful enterprises can satisfy the maximum need of products, which is the social service, within the acceptable limit of available sources in order to achieve the highest profitability and contribute to the socioeconomic success Thus, the profitability is the main purpose of manufacturing business procedure Based on the previous studies related to this experiment, the researcher verified the effect of different factors: enterprise growth, debt ratios, enterprise scale, enterprise age, current payment ratios, asset management (asset rotation) to the return of equity of the electrical manufacturing and providing enterprises on the Vietnamese stock market The samples of 20 electrical manufacturing and providing enterprises which are listed on the Stock Exchange Institutions of Hanoi and Ho Chi Minh City from 2011 to 2015 were selected The research method used in this study were the regression models by Pool Regression (OLS), Fixed Effects Model (FEM), and Random Effects Model (REM), with the table data for quantitative analysis so as to identify the factors affecting the return of equity (ROE) to electrical manufacturing and providing enterprises on Vietnam’s stock market Also, the expert interview method was implemented as the form of direct sponsoring and using STATA software to determine the regression coefficients Based on that, the equation of the factors affecting the net profit from equity was calculated, including the enterprise growth, debt ratios, enterprise scale, enterprise age, current payment ratios, asset management (asset rotation), which are the suitable and practical factors of the electrical manufacturing and providing business in Vietnam Moreover, the macroeconomic was also added to the research, specifically, the Gross Domestic Product (GDP) Hausman’s verification results showed that the table data was appropriate with the Fixed Effect regression The research results also indicated the debt ratios (LEV) factor has the converse impact to the profit, the enterprise scale (SIZE) factor has effects on production enhancement and production operation change; the GDP has the strongest 73 5.3.2 Hướng nghiên cứu Xuất phát từ hạn chế mình, luận văn đề xuất hướng nghiên cứu cho đề tài sau: - Các nghiên cứu đưa thêm biến phụ thuộc thể lợi nhuận công ty tỷ suất doanh thu tài sản, lợi nhuận doanh thu, Tobin’s Q để đánh giá toàn diện ảnh hưởng việc quản trị vốn lưu động đến lợi nhuận công ty - Bên cạnh đó, hạn chế đề tài gợi ý cho hướng nghiên cứu KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương tác giả tổng kết lại nội dung nghiên cứu, kết luận lại kết thực nghiệm từ mơ hình nghiên cứu thực chương Từ kết nghiên cứu cụ thể, tác giả trình bày kết luận cung cấp câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu gợi ý nhằm nâng cao lợi nhuận dựa việc mở rộng quy mô doanh nghiệp, giảm tỷ lệ nợ nợ vay tỷ lệ tăng trưởng kinh tế doanh nghiệp sản xuất phân phối điện niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Cuối hạn chế trình thực luận văn, qua hạn chế tác giả đề hướng nghiên cứu tương lai nhằm khắc phục, hoàn thiện nâng cao cho luận văn 74 KẾT LUẬN Luận văn nghiên cứu tác động tác động yếu tố: tăng trưởng doanh nghiệp, tỷ lệ nợ, quy mô doanh nghiệp, độ tuổi doanh nghiệp, tỷ lệ toán hành, hiệu quản lý tài sản (vòng quay tài sản) đến tỷ suất sinh lợi công ty sản xuất cung cấp điện niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Tác giả lựa chọn mẫu gồm 20 công ty sản xuất cung cấp điện niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội khoảng thời gian từ 2011 đến năm 2015 Phương pháp nghiên cứu sử dụng hồi quy mơ hình Pool Regression (OLS), Fixed Effects Model (FEM), Random Effects Model (REM) với liệu bảng để tiến hành phân tích định lượng yếu nhằm xác định yếu tốảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi (ROE) công ty sản xuất cung cấp điện giao dịch thị trường chứng khoán Việt Nam Tác giả sử dụng phương pháp vấn chuyên gia hình thức tham vấn trực tiếp sử dụng phần mềm STATA để xác định hệ số hồi quy, sở xây dựng phương trình yếu tố tác động đến nhuận ròng vốn chủ sở hữu gồm: tỷ lệ tăng trưởng doanh nghiệp, tỷ lệ nợ, quy mô doanh nghiệp, hiệu sử dụng tài sản (vòng quay tài sản) yếu tố phù hợp với thực tiễn ngành sản xuất cung cấp điện Việt Nam Ngoài ta tác giả đưa thêm yếu tố kinh tế vĩ mô vào nghiên cứu, cụ thể tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (GDP) Kết kiểm định Hausman cho thấy liệu bảng đề tài phù hợp với phương pháp hồi quy Fixed Effect Kết nghiên cứu cho thấy nhân tố biến tỷ lệ nợ (LEV) có tác động ngược chiều đến lợi nhuận, biến quy mô doanh nghiệp (SIZE) ảnh hưởng lớn việc nâng cao loại hình sản xuất thay đổi phương pháp tổ chức sản xuất tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (GDP) tác động ngược chiều, mạnh đến lợi nhuận Tác giả không tìm thấy tác động có ý nghĩa biến tăng trưởng (GROWTH) biến hiệu quản lý tài sản (TAT) đến lợi nhuận doanh nghiệp Các kết thu từ q trình phân tích quan trọng đề tài đưa khuyến nghị liên quan đến việc nâng cao lợi nhuận công ty 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Đoàn Ngọc Phi Anh (2010), “Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài hiệu hoạt động tài chính”, Tạp chí khoa học công nghệ số 40 Nguyễn Lê Thanh Tuyền (2013) “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam”, Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Trường Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Quang (2011), “Phân tích Báo cáo tài chính”, Nhà xuất Tài Nguyễn Minh Kiều (2012), Tài doanh nghiệp bản, NXB Lao động xã hội Phan Đình Nguyên (2013), Tài doanh nghiệp bản, NXB Tài Quan Minh Nhựt Lý Thị Phương Thảo (2014) “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt độngcủa doanh nghiệp bất động sản niêm yết thị trường chứng khốn việt nam”, Tạp chí khoa học – Trường Đại học Cần Thơ Sơn Trần Hùng, (2008), Cơ Cấu Vốn Hiệu Quả Hoạt Động Doanh Nghiệp Các Cơng Ty Niêm Yết Trên SGDCK TPHCM, Tạp chí Phát triển Kinh tế - Đại học Kinh tế Tp HCM Trần Minh Hiếu (2015) “Mối quan hệ thông tin kế tốn báo cáo tài tỷ suất sinh lời cổ phiếu công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM TÀI LIỆU TIẾNG ANH Abbasali Pouraghajan Esfandiar Malekian (2012), “The Relationship between Capital Structure and Firm Performance Evaluation Measures: Evidence from the Tehran Stock Exchange”, International Journal of Business and Commerce Vol 1, No 9, : May 2012 [166-181] Gujarati, D (2003) Basic Econometrics (4th edn), New York: McGrawHill Marian Benefit Siminica, Daniel Circiumaru, Nicu Marcu (2008), “Cost- 76 Analysis - Economic Tool Used to Aid Decision-Making Regarding the 76 Distribution of Public Funds”, Social Science research Network – Tomorrow’s Research Today Mou Xu Wanrapee Banchuenvijit (2015), :Factors Affecting Financial Performance of Firms Listed on Shanghai Stock Exchange 50 (SSE 50)”, International College University of the Thai Chamber of Commerce Onaolapo Kajola (2010), “Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Nigeria”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences - University of Technology, Ogbomoso, Nigeria Rehana Kouser (2012), “Inter-Relationship between Profitability, Growth and Size: A Case of Non-Financial Companies from Pakistan”, Department of Commerce, BahauddinZakariya University Multan,Pakistan Yana Safarova (2010), “Factors that Determine Firm Performance of New Zealand Listed Companies”, A dissertation submitted to Auckland University of Technology in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Business (MBus) Wooldridge, J (2002) Introductory Econometrics: A Mordern Approach, 2nd Ed., South-Western College Zeitun, R Tian, G.G (2007), “Capital structure and corporate performance: evidence from Jordan”, Australasian Accounting”, Business and Finance Journa, 1(4), 2007 Các trang web: http://www.cophieu68 http ://www.renewableener gy.org.vn/index.php?p age=trang-chu http ://static1.vietsto ck.vn/ed ocs/5104 /BCPT20160328_Nganh_Dien.pd f PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Thống kê mô tả PHỤ LỤC 2: Ma trận hệ số tương quan PHỤ LỤC 3: Đa cộng tuyến PHỤ LỤC 4: Phương sai thay đổi PHỤ LỤC 5: Kết kiểm tra phương sai sai số PHỤ LỤC 6: Phân tích hồi quy theo Pooled Regression PHỤ LỤC 7: Phân tích hồi quy theo Fixed effects model: PHỤ LỤC 8: Phân tích hồi quy theo Random effects model: PHỤ LỤC 9: Kiểm định Hausman: PHỤ LỤC 10: Kết kiểm định độ phù hợp biến giải thích với mơ hình Random effects model (REM) PHỤ LỤC 11 DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG MẪU NGHIÊN CỨU S M TS T Ã nÀ BCô H Tng O DCô H Nng N DCô H Rng O DCô U Tng P GCô U Hng P HCô H J ng N I Cô U Sng P KCô H Hng O NCô H Bng N Pty X Cổ PCô H Png O QCô U Png P SCô H Bng O SCô H Eng N SCô H Hng O SCô H J ng O TCô H Bng O TCô H I ng O TCô H Mng O VCô H Sng O PHỤ LỤC 12 DANH SÁCH MẪU QUAN SÁT TRONG NGHIÊN CỨU D Tê N RG oa n ă OR n 0 ng 0 ty Cổ 0 2 0 2 - Cô 2 ng 2 ty 2 0 Cổ 0 ph 0 - Cô ng 0 ty Cổ 0 0 Cô 0 ng ty Cổ ph 0 Cô 0 ng -0 ty 0 Cổ L E 0 1 1 0 0 0 0 0 1 D o a 4 1 1 1 5 5 6 3 2 1 3 T A 0 1 2 0 0 2 0 0 G D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D T N RG oa d ă OR n 0 0 Cô ng ty Cổ 0 ph -0 0 -0 Cô ng ty Cổ 0 ph -0 0 ng ty Cổ ph 0 Cô 0 ng ty 0 Cổ ph 0 0 - Cô 0 -0 ng 0 0 ty 0 Cổ 0 ph 0 L E 2 2 1 0 1 0 0 3 1 D o a 1 1 2 2 2 8 7 5 5 7 T A 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 G D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D T N RG oa d ă OR n1 0 0 ng 1 ty Cổ 0 ph 1 2 -0 - Cô 0 -0 ng 0 ty 0 Cổ 2 0 0 -0 0 ng ty 0 Cổ 0 Cô ng 0 ty Cổ 0 ph Cô 0 ng 0 ty Cổ 0 ph L E 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 D o a 6 7 6 7 2 1 1 1 9 T A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D T N RG oa d ă OR n1 0 ng ty Cổ ph 0 0 ng ty Cổ 7 0 -0 Cô 0 ng ty Cổ ph Cô - ng 0 ty Cổ 0 ph 2 0 2 C 0 2 ô 0 2 - n 0 2 0 g 0 L E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D o a 3 9 9 3 5 T A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN RÒNG TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP ĐIỆN ĐƯỢC NIÊM... Cơ sở lý thuyết Tại chương tác giả nêu tổng quan lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp, lý thuyết lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu, cuối yếu tố ảnh hưởng đến khả lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu. .. hiểu yếu tố tác động đến lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu nhằm nâng cao lực cạnh tranh công ty sản xuất cung cấp điện Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài “ Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng vốn chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu của các công ty sản xuất và cung cấp điện được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu của các công ty sản xuất và cung cấp điện được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay