Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ kê khai thuế qua mạng trên địa bàn thành phố hồ chí minh

104 13 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HỒ THANH PHÚC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KHAI THUẾ QUA MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Tốn Mã ngành: 60 34 0301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 8/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HỒ THANH PHÚC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KHAI THUẾ QUA MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Toán Mã ngành: 60 34 0301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TRẦN PHÚC TP HỒ CHÍ MINH, tháng 8/2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Nguyễn Trần Phúc, Trường Đại học Ngân hàng (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày ……………… Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T1 P G P G T S P G T S C h Phản biện Phản biện Ủ viê Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng … năm …… NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên Ng ày, Ch uy H K ế Gi N M I- Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng doanh nghiệp dịch vụ khai thuế qua mạng địa bàn TP Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: + Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng doanh nghiệp chất lượng dịch vụ khai thuế điện tử + Đo lường mức độ tác động thành phần chất lượng dịch vụ khai thuế điện tử đến hài lòng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử mà Ngành thuế cung cấp + Khuyến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thuế điện tử, đáp ứng hài lòng doanh nghiệp III- Ngày giao nhiệm vụ: ……… IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ……… V- Cán hướng dẫn: TS Nguyễn Trần Phúc, Trường Đại học Ngân hàng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Hồ Thanh Phúc i7 LỜI CÁM ƠN Lời cảm ơn muốn gửi đến tập thể giảng viên tận tâm giảng dạy lớp cao học 15SKT11, người thầy cho tảng để thực luận văn Và để hồn thành Luận văn quên hướng dẫn nhiệt tình thầy TS Nguyễn Trần Phúc, người đồng hành tơi q trình thực Luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Học viên Hồ Thanh Phúc i8 TĨM TẮT Nghiên cứu nhằm xây dựng mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến Sự hài lòng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử Cục thuế Tp Hồ Chí Minh cung cấp Sự hài lòng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đánh giá dựa vào giá trị trung bình 27 biến quan sát đó: 23 biến quan sát thang đo nhân tố ảnh hưởng đến Sự hài lòng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử biến quan sát đo lường cho thang đo phụ thuộc Sự hài lòng doanh nghiệp Các phương pháp định lượng sử dụng gồm: phân tích nhân tố khám phá (EFA) để tóm tắt thang đo kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha Kết phân tích hồi quy tuyến tính rằng: Sự hài lòng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử nhân tố định là: Sự tin tưởng, Hỗ trợ doanh nghiệp, Tính đáng tin cậy, Thiết kế Website, Tính hiệu Trong đó, nhân tố ảnh hưởng mạnh đến Sự hài lòng doanh nghiệp sử dụng hình thức khai thuế qua mạng Sự hỗ trợ doanh nghiệp, nhân tố Thiết kế Website có mức ảnh hưởng yếu Kết sở quan trọng để tác giả đề xuất số kiến nghị cho Cục thuế Tp Hồ Chí Minh việc nâng cao Sự hài lòng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử nói riêng dịch vụ thuế điện tử nói chung thời gian tới ABSTRACT This study aims to build model of the factors affecting the satisfaction of enterprises in using electronic tax declarations by the Tax Department of Ho Chi Minh city Satisfaction of enterprises for the electronic tax declaration have been considered and based on the average result of 27 observed variables including 23 observed variables of five scale for factors affect the satisfaction of enterprises using electronic tax declarations and four observed variables measuring satisfaction of users The quantitative methods are used including: exploring factor analysis (EFA) to summarize the scale and test the reliability of the scale by Cronbach's alpha coefficients Results of linear regression analysis are also shown that: Satisfaction of enterprise in using electronic tax declarations by five leading factors are: the trust, supporting for businesses, reliability, website design, effectiveness In particular, the strongest factors to the satisfaction of enterprises in using electronic tax declarations online is supporting for businesses whereas website design has the weakest influence This result is an important basis for the authors to propose and propose some solutions for the Tax Department of Ho Chi Minh City to furtherly improve the satisfaction of enterprises using electronic tax declarations in particular and electronic tax services in general in the future MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT .iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC HÌNH VẼ x DANH MỤC CÁC BẢNG .xi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN .1 Lý chọn lựa đề tài Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .5 2.1 Tổng quan dịch vụ điện tử 2.1.1 Khái niệm dịch vụ điện tử 2.1.2 Đặc điểm dịch vụ điện tử 2.1.3 Đánh giá hàng hóa, dịch vụ dịch vụ điện tử theo đặc tính 2.1.4 Phân loại dịch vụ điện tử 2.2 Dịch vụ điện tử công 10 2.2.1 Chính phủ điện tử 10 2.2.2 Thuế điện tử Việt Nam 12 2.3 Lý thuyết hài lòng cơng dân 17 2.4 Các mơ hình nghiên cứu trước 18 nhiều doanh nghiệp tháng phát sinh 2, hóa đơn việc khai doanh nghiệp thực vào thời gian mà doanh nghiệp thấy thuận tiện Việc đảm bảo trang web vận hành trơn tru hệ điều hành khác trình duyệt khác điều mà người khai thuế quan tâm Theo tìm hiểu tác giả với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin có nhiều phiên hệ điều hành trình duyệt hỗ trợ người dùng duyệt web cách nhanh chóng việc đảm bảo trang web khai thuế hoạt động ổn định hệ điều hành đặc biệt trình duyệt web khách thực quan trọng Phần lớn người hỏi sử dụng trình duyệt thông dụng như: Chrome, Internet Explorer, Firefox nhiều người hỏi lại thích sử dụng trình duyệt web như: Opera, Safari Hiện trang web khai cục thuế tương thích với hầu hết trình duyệt ổn định trình duyệt Internet Explorer trình duyệt lâu đời thơng dụng kế Chrome Firefox Một vấn đề mà người khai thuế quan tâm thời gian để tải form biểu mẫu website Sự tin tưởng tương quan mạnh (β= 0,28) xếp sau Sự hỗ trợ doanh nghiệp tính đáng tin cậy Doanh nghiệp thường nhạy cảm với thông tin doanh nghiệp mạng đặc biệt thơng tin tài thuế Trong năm trở lại giới tội phạm qua mạng gia tăng với tốc độ chóng mặt chúng khơng cơng tài khoản ngân hàng website doanh nghiệp mà cơng website phủ Như năm 2014 hàng loạt website công ty lớn số website Chính phủ bị cơng ảnh hưởng khơng tới niềm tin doanh nghiệp vào công tác bảo mật thông tin doanh nghiệp vào quan nhà nước Do đó, việc nâng cao cơng tác an tồn bảo mật thơng tin doanh nghiệp nhiệm vụ quan tâm hồn thiện ngày có hàng triệu chủng loại virus đời sẵn sàng công tổ chức công tác an ninh mạng lại khơng theo kịp Tính hiệu (β= 0,184) có ảnh hưởng tới hài lòng doanh nghiệp sử dụng hình thức khai thuế qua mạng Đối với người dùng việc tìm kiếm thơng tin sẵn có thơng tin ln thước đo để đánh giá hiệu trang web Trang web khai thuế qua mạng dịch vụ công để người tiêu dùng dễ dàng việc sử dụng thực yếu tố để đánh giá hài lòng họ Việc tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm tối ưu hóa hình thức trang web giúp doanh nghiệp dễ dàng việc khai giảm nhiều thời gian thao tác thực Thiết kế website đặt người dùng làm trọng tâm xu hướng tổ chức Việc giúp người dùng có cảm giác dễ sử dụng thoải mái tùy chỉnh để phù hợp với sở thích, cá tính cơng việc Đối với trang web khai thuế việc thiết kế web theo hướng mở giúp cho doanh nghiệp có ngành nghề khác dễ dàng việc tìm biểu mẫu phù hợp với doanh nghiệp số form đặc thù số loại doanh nghiệp Điều giúp quan thuế nâng cao hài lòng doanh nghiệp vào công tác khai thuế Một yếu tố khơng thể bỏ qua đó Thiết kế website (β= 0,154) yếu tố tác động thấp đến hài lòng doanh nghiệp thiết kế website thang đo thiếu để đánh giá hài lòng doanh nghiệp Đối với website cơng thơng thường người dùng cần giao diện trang nhã không nhiều màu sắc đạt tiêu chuẩn Tuy nhiên, việc thao tác tương tác website lại doanh nghiệp quan tâm việc liên kết với website khác có liên quan (website Bộ Tài Chính, Văn luật, ) điều nên Tổng cục thuế quan tâm phát triển tốt tảng website 4.7.6 Phân tích ảnh hưởng biến định tính đến Sự hài lòng doanh nghiệp Ở phần trước, kiểm định nhân tố đến hài lòng doanh nghiệp xác định mức độ hài lòng doanh nghiệp dịch vụ khai thuế qua mạng Trong phần này, tác giả tiến hành phân tích ANOVA để xem xét mối quan hệ nhóm giới tính, độ tuổi, chức vụ mức độ sử dụng internet tuần có tác động Sự hài lòng doanh nghiệp Giả thuyết Ho khơng có khác biệt Sự hài lòng doanh nghiệp nhóm khách hàng có giới tính, độ tuổi, chức vụ mức độ sử dụng internet tuần khác Từ kết bảng 4.19, 4.20, 4.21 4.22 cho thấy khơng có đủ sở để bác bỏ giả thuyết khác việc đánh giá hài lòng dịch vụ khai thuế qua mạng nhóm có giới tính, độ tuổi, chức vụ mức độ sử dụng internet tuần Hay nói cách khác khơng có khác biệt đánh giá khách hàng Sự hài lòng doanh nghiệp người vấn có giới tính, độ tuổi, chức vụ mức độ sử dụng internet tuần khác Bảng 4.19: Kết phân tích ANOVA biến giới tính Test of Homogeneit S A L df df Si ev6 1,322 22 g , S A S dM u e m B , a, et 28, W 28 120,219 ith 55 To 581 120,220 tal 865 S i g, , 51 47 (Nguồn: Kết khảo sát tác giả) Bảng 4.20: Kết phân tích ANOVA biến độ tuổi Test of Homogeneit S A L df df Si e 4,346 22 ,g S A B et W ith To tal S dM u e m 1,043 a, 34, 119,217 822 55 120,220 865 S i g, , 63 59 (Nguồn: Kết khảo sát tác giả) Bảng 4.21: Kết phân tích ANOVA biến chức vụ Test of Homogeneit S A L df df Si e 3,571 22 ,g S A S dM u e m B , a, et 05, W 11 120,218 ith 55 To 750 120,220 tal 865 S i g, , 10 90 (Nguồn: Kết khảo sát tác giả) Bảng 4.22: Kết phân tích ANOVA biến thời gian sử dụng internet Test of Homogeneit S A L df df Si e 1,597 22 ,g 1 S A S dM u e B , m4 a, et 22, W 88 119,216 ith 55 To 976 120,220 tal 865 S i g, , 40 80 (Nguồn: Kết khảo sát tác giả) Kết luận chương 4: Trong chương này, tác giả trình bày đặc điểm mẫu nghiên cứu, thực việc kiểm định độ tin cậy thang đo thông qua công cụ Cronbach’s Alpha, tiến hành phân tích nhân tố khám phá (EFA) hiệu chỉnh mơ hình nghiên cứu theo kết EFA Tiếp theo đó, tác giả thực phân tích hồi quy tuyến tính đa biến để đo lường mức độ quan trọng yếu tố cấu thành nên thỏa mãn doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng, đồng thời kiểm định giả thuyết mơ hình nghiên cứu Kết kiểm định cho thấy giả thuyết đưa gồm H1, H2, H3, H4, H5 H6 chấp nhận Bên cạnh đó, kết phân tích phương sai nhân tố cho thấy khơng có khác biệt đánh giá người khảo sát có giới tính, độ tuổi, chức vụ khác CHƯƠNG 5: HÀM Ý CHO CÁC NHÀ QUẢN TRỊ 5.1 Kết luận Trên sở lý thuyết chất lượng dịch vụ khai thuế điện tử mối quan hệ chất lượng dịch vụ khai thuế điện tử với hài lòng người nộp thuế, tác giả tiến hành xây dựng mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng NNT dịch vụ khai thuế điện tử Kết nghiên cứu cho thấy thang đo mơ hình đạt độ tin cậy độ giá trị Nghiên cứu xác định mơ hình yếu tố thành phần có ảnh hưởng đến hài lòng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng website Cục thuế TP Hồ Chí Minh cung cấp, có yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng theo mức độ khác là: (1) Sự hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng mạnh nhất, (2) Tính đáng tin cậy, (3) Sự tin tưởng, (4) Tính hiệu cuối (5) Thiết kế Website Nghiên cứu rằng, khơng có sở kết luận có khác biệt đánh giá khách hàng Sự hài lòng doanh nghiệp người vấn có giới tính, độ tuổi, chức vụ mức độ sử dụng internet tuần khác Kết nghiên cứu sở quan trọng để tác giả đề xuất số giải pháp kiến nghị chương 5, nhằm giúp Cục thuế Tp Hồ Chí Minh có đánh giá khách quan công tác triển khai việc khai thuế qua mạng cho doanh nghiệp địa bàn Thành phố Qua đó, nâng cao Sự hài lòng doanh nghiệp thu hút doanh nghiệp chuyển hồn tồn sang hình thức khai thuế qua mạng thời gian tới, nhằm hoàn thành kế hoạch 100% doanh nghiệp địa bàn Thành phố sử dụng khai thuế qua mạng năm 2015 5.2 Một số kiến nghị 5.2.1 Mục tiêu chung xây dựng kiến nghị Việc xây dựng kiến nghị nhằm đạt mục tiêu sau: Thứ nhất, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, mang đến lợi ích cao cho doanh nghiệp Thứ hai, nhằm đại hoá hệ thống quản lý thuế, đơn giản hoá thủ tục khai nộp thuế, tiết kiệm thời gian chi phí cho doanh nghiệp Thứ ba, hồn thiện cơng tác triển khai khai thuế qua mạng cho doanh nghiệp tiếp cận giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm tin học vào khai nộp thuế, giảm thiểu tình trạng tải quan thuế đến kỳ hạn nộp hồkhai thuế, giảm thiểu sai sót số học biểu mẫu lập hồkhai thuế 5.2.2 Nhóm kiến nghị nhằm trực tiếp khuyến khích doanh nghiệp chọn khai thuế qua mạng Từ kết phân tích liệu, tác giả đưa số kiến nghị quan thuế nhằm khuyến khích doanh nghiệp chọn khai nộp thuế qua mạng: 5.2.2.1 Sự tin tưởng Cần thực tốt công tác tuyên truyền giúp người khai thuế hiểu quan tâm Tổng cục thuế vào vấn đề bảo mật thông tin an toàn sử dụng dịch vụ thuế Tổng cục Website khai thuế website quan tâm hàng đầu với đội ngũ quản trị mạng chuyên nghiệp không dễ để công mạng xảy 5.2.2.2 Sự hỗ trợ doanh nghiệp Hiện trải qua năm thực việc khai thuế qua mạng đa phần doanh nghiệp lâu năm quen thuộc với hình thức khai thuế qua mạng Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp nhỏ thành lập chưa thể tự khai cần hỗ trợ từ Cục thuế để họ dễ dàng khai thời gian tới Thậm chí cần thiết cử cán thuế sở đến trực tiếp doanh nghiệp để hướng dẫn đến hai lần đầu cho doanh nghiệp thực vừa thể quan tâm Cục thuế tới doanh nghiệp vừa giúp Cục thuế giảm câu hỏi không cần thiết doanh nghiệp sau cách tải biểu mẫu cách khai, Website nên xây dựng thư việc câu hỏi thường gặp thực khai thuế qua mạng để phát sinh lỗi thắc mắc doanh nghiệp cần tra ngân hàng câu hỏi tự giải Ngồi cục thuế nên triển khai thêm nhiều kênh hỗ trợ khác tùy vào mức độ quan trọng để phân loại nhằm trả lời nhanh chóng thắc mắc doanh nghiệp như: câu hỏi có tính quan trọng cần thiết trả lời trực tiếp thơng qua điện thoại, câu hỏi quan trọng thơng qua email, thư tín, câu hỏi thơng người khai thuế tìm ngân hàng câu hỏi 5.2.2.3 Tín đáng tin cậy Hiện vấn đề thường doanh nghiệp phản hồi tính ổn định trang web khai Thật vậy, thơng thường việc khai mạng doanh nghiệp thực vào ngày 15-20 hàng tháng ngày website Tổng cục thường hay bị tải khiến nhiều doanh nghiệp truy cập Thậm chí nhiều doanh nghiệp phải thuê người khai để chờ trang web khai truy cập khai cho họ, dẫn đến nhiều xúc doanh nghiệp công tác khai Việc cải thiện nhiều tồn Để hạn chế vấn đề này, Tổng cục thuế nên xem xét việc cải thiện chất lượng máy chủ đảm bảo khơng q tốn thực tế ngày đầu tháng website người truy cập gây tình trạng lãng phí Cơng tác tun truyền lần đóng vay trò quan trọng khơng số doanh nghiệp thường đợi nước đến chân nhảy nên gây tình trạng website thường tải vào cuối tháng mà lại ổn định vào ngày đầu tháng Việc khai phát sinh hóa đơn vừa giúp doanh nghiệp sợ việc tải cuối tháng vừa giúp quan thuế dễ quản lý trang web giảm thiểu tối đa tải máy chủ 5.2.2.4 Thiết kế website Theo tìm hiểu khảo sát tác giả phần lớn người khai nhận xét trang web khai trang nhã việc tối ưu hóa liên kết với website khác có liên quan xếp mục hợp lý giúp doanh nghiệp hài lòng việc khai thuế qua mạng nhiều 5.2.2.5 Tính hiệu Đối với tính hiệu việc xây dựng trang web đại có nhiều tùy chỉnh với người dùng cụ thể vấn đề người khai thuế quan tâm Trong thời gian tới Tổng cục thuế nên có hướng nghiên cứu để hồn thiện tính tùy chỉnh giao diện web để sát với nhu cầu người sử dụng cuối 5.2.3 Nhóm kiến nghị nhằm bổ trợ 5.2.3.1 Về công tác cán Cần tuyển chọn nhân có trình độ chun mơn nghiệp vụ, có trình độ tin học, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm Thường xun đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ tuyên truyền, hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp Có chế độ khen thưởng kịp thời, hợp lý Có chế độ giao trách nhiệm cá nhân, tiêu xét hồn thành cơng việc cụ thể, chịu trách nhiệm cá nhân công việc 5.2.3.2 Tăng cường trang bị sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế Cần đầu tư cổng tiếp nhận hồkhai thuế thơng thống, khơng bị tắt có đối tượng nộp thuế lớn truy cập nộp hồkhai thuế qua mạng Nâng cấp phần mềm khai thuế qua mạng thường xuyên, liên tục, đáp ứng tốt thay đổi sách thuế, quy định khai thuế Đảm bảo đủ biểu mẫu khai thuế qua mạng hỗ trợ hết tất nghiệp vụ khai thuế theo pháp luật Trang bị sở vật chất kỹ thuật đại tương xứng với kế hoạch, quy trình triển khai Tránh cam kết tuyên truyền cho doanh nghiệp hữu ích khai thuế qua mạng đăng ký khai thuế qua mạng gặp q nhiều khó khăn, điều làm cho khai thuế qua mạng thất bại doanh nghiệp khơng tin vào cam kết Cục thuế Tiếp tục xây dựng phần mềm khai thuế ngày hỗ trợ nhiều nghiệp vụ khai thuế, giao diện làm việc với người dùng thân thiện, đơn giản, dễ hiểu 5.2.3.3 Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, triển khai tập huấn rộng rãi sách thuế, quy trình khai thuế văn pháp lý thuế cho doanh nghiệp Tiếp tục tuyên truyền cho doanh nghiệp biết hình thức khai thuế qua mạng thông qua băng ron, áp phích tun truyền ngồi đường phố, tờ bướm trụ sở quan thuế để doanh nghiệp biết lợi ích, thuận tiện chọn khai thuế qua mạng Tiếp tục mở đợt tập huấn quy trình nghiệp vụ khai thuế qua mạng cho doanh nghiệp, giúp họ hiểu rõ tự tin chọn khai thuế qua mạng Tập huấn thường xuyên cho doanh nghiệp thành lập nội dung khai thuế qua mạng để giới thiệu cho họ phương thức khai thuế qua mạng Tiếp tục ban hành văn pháp luật quy định tính pháp lý hồkhai thuế qua mạng (hiện có Thơng tư số 180/2010/TT-BTC) 5.2.3.4 Tiếp nhận giải tốt rủi ro trình khai thuế qua mạng Với rủi ro bước đầu xảy vận hành khai thuế qua mạng như: Trường hợp Doanh nghiệp nộp hồkhai thuế qua mạng hạn lý bất khả kháng hệ thống mạng có cố, sau liên hệ với quan thuế không xử lý kịp thời, Doanh nghiệp in hồkhai thuế giấy đến nộp cho quan thuế trực tiếp quản lý Nếu lý cố hệ thống tiếp nhận hồkhai thuế qua mạng quan thuế hạ tầng mạng nhà cung cấp dịch vụ Internet (không bao gồm cố thuộc máy tính, phần mềm ứng dụng tài khoản truy cập Internet Doanh nghiệp ), Doanh nghiệp chịu khoản phạt nộp hồkhai thuế hạn nói trên; Trường hợp Doanh nghiệp nộp hồkhai thuế qua mạng chưa nhận Thông báo xác nhận nộp hồkhai thuế qua mạng Internet thông qua địa thư điện tử Doanh nghiệp Thông báo xác nhận nộp hồkhai thuế qua mạng Internet thông qua địa thư điện tử Doanh nghiệp có nội dung khơng đúng, thiếu xác (như thời điểm nộp hồ sơ, loại tờ khai thuế nộp ) quan thuế phải xử lý linh hoạt, có trách nhiệm kịp thời, khơng né tránh trách nhiệm gây phiền hà cho doanh nghiệp 5.2.3.5 Nâng cao chất lượng khảo sát, thăm dò đánh giá doanh nghiệp khai thuế qua mạng Trong trình triển khai quy trình, cần có khảo sát, đánh giá chất lượng triển khai, đánh giá khó khăn, nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng doanh nghiệp chọn khai thuế qua mạng, mức độ ảnh hưởng từ có nhìn tồn cục đưa sách khuyến khích khoa học, có tác dụng mạnh điều kiện nguồn lực có hạn quan thuế 5.3 Hạn chế đề tài Nghiên cứu đem lại kết đóng góp định, phần giúp cho quan quản lý nhà nước hiểu rõ yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng doanh nghiệp khai thuế qua mạng mức độ tác động yếu tố đến hài lòng doanh nghiệp khai thuế qua mạng Tuy nhiên, nghiên cứu điểm hạn chế Thứ nhất, hạn chế điều kiện nghiên cứu thời gian, chi phí… nên nghiên cứu tập trung thực phạm vi đơn vị Cục thuế Tp Hồ Chí Minh quản lý khơng phản ánh hết thực trạng khai thuế qua mạng phận đối tượng nộp thuế khác địa bàn khác Đây hướng cho nghiên cứu Thứ hai, phương pháp nghiên cứu thực đề tài phương pháp lấy mẫu thuận tiện, số lượng mẫu nhỏ phân bố khơng đồng nhóm Nếu lấy số lượng mẫu lớn phương pháp lấy mẫu theo xác suất kết hợp với phương pháp lấy mẫu theo tỉ lệ kết nghiên cứu sâu sắc với thực tế Cuối cùng, nghiên cứu tập trung khảo sát yếu tốảnh hưởng đến hài lòng doanh nghiệp khai thuế qua mạng Các thành phần chưa đề cập mơ hình nghiên cứu đề xuất hướng nghiên cứu cho đề tài Hơn tác giả sử dụng mơ hình đo lường chất lượng dịch vụ điện tử cơng mẻ nên mơ hình chưa thực phù hợp Kết luận chương Chương trình bày ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu, đồng thời đề xuất số kiến nghị rút từ nghiên cứu Tác giả nêu mặt hạn chế đề tài nghiên cứu đưa số hướng nghiên cứu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Báo cáo tổng kết năm 2014, Cục thuế Tp Hồ Chí Minh Đỗ Mai Thanh (2012) Đề xuất mơ hình dịch vụ hành công trực tuyến phù hợp với thực tế xây dựng Chính phủ điện tử Việt Nam Luận văn Thạc sĩ ngành: Mạng truyền liệu, Trường Đại học Cơng nghệ Hồng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Nhà xuất Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Hồng Trọng (1999) Phân tích Dữ liệu đa biến, Ứng dụng Kinh tế kinh doanh Nhà xuất thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang (2007) Nghiên cứu thị trường Nhà xuất Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Thọ (2011) Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh: thiết kế thực Nhà xuất Lao động – Xã hội, Hà Nội Tiếng Anh Abhichandani, T., Horan, T.A., and Rayalu, R “EGOVSAT: Toward a Robust Measure of E-Government Service Satisfaction in Transportation,” International Conference on Electronic Government Ottawa, Canada, 2005 Dodds,William B., Kent B.Monroe, and Dhruv Grewal (1991), “Effects of Price, Brand, and Store Information on Buyers’ Product Evaluations,” Journal of Marketing Research, 28 (August) 307-19 Nunnally, J C., & Bernstein, I H (1994) Psychometric theory New York: McGraw- Hill Oreste, S (2005) A comprehensive model for web sites quality WSE'05 Proceedings of the 2005 Seventh IEEE International Symposium on Web Site Evolution Parasuraman, A., Zeithaml, V.A and Berry, L.L (1985), “A conceptual model of service quality and its implication for future research”, Journal of Marketing, Vol 49, April, pp 41-50 Sweeney, J.C and Soutar, G (2001), “Consumer perceived value: the development of multiple item scale”, Journal of Retailing, Vol 77 No 2, pp 203-20 Verma S 2004) ‘Electronic government procurement: A legal perspective on the Indian situation’ Electronic Government, An International Journal, 1(3): 328–334 Xenia Papadomichelaki, Gregoris Mentzas, 2012 e-GovQual: A multiple-item scale for assessing e-government service quality Government Information Quarterly 29 (2012) 98–109 Yu J and Fang X 2005 ‘The strategic roles of government in e-infrastructure development: Case studies of China and Korea’ Electronic Government, An International Journal, 2(2): 177–187 10 Zeithaml, V A., Parasuraman, A., & Berry, L L (1990) Delivering quality service New York: The Free Press 11 Zeithaml, V A., Parasuraman, A., & Malhorta, A (2002) Service quality delivery through web sites: A critical review of extant knowledge Journal of the Academy of Marketing Science, 30, 362–375 12 Zeithaml, V.A (1988), “Consumer perceptions of price, quality and value: a meansend model and synthesis of evidence”, Journal of Marketing, Vol 52, July, pp 2-22 13 Zeithaml, V.A., Parasuraman, A., and Malhotra, A., “A Conceptual Framework for Understanding e-Service Quality: Implications for Future Research and Managerial Practice.” Marketing Sciences Institute: Working Paper Series, Volume 00, Number 115, 2000, ... HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HỒ THANH PHÚC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên... tử, đáp ứng hài lòng doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng doanh nghiệp dịch vụ kê khai thuế qua mạng địa bàn TP Hồ Chí Minh - Phạm... định yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng doanh nghiệp chất lượng dịch vụ kê khai thuế điện tử + Đo lường mức độ tác động thành phần chất lượng dịch vụ kê khai thuế điện tử đến hài lòng doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ kê khai thuế qua mạng trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ kê khai thuế qua mạng trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay