Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại trường đại học công nghiệp thực phẩm TP hồ chí minh

148 8 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TẠ THỊ HÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HỒN THIỆN CƠNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành : 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TẠ THỊ HÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HỒN THIỆN CƠNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành : 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN MỸ HẠNH TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Phan Mỹ Hạnh (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Tiến sĩ Phan Mỹ Hạnh Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 23 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T1 P G T S T S P G T S C h P bP b Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn PGS.TS Võ Văn Nhị TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Tạ Thị Hà Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 10/08/1985 Nơi sinh: Thái Bình Chun ngành: Kế Tốn MSHV: 1541850008 I- Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: Thực nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp.HCM Nghiên cứu lý luận, đo lường, đưa giả thiết xây dựng mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến việc hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp.HCM Thu thập đánh giá thực trạng công tác tổ chức kế tốn trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp.HCM năm 2016 Từ rút kết yếu tố ảnh hưởng nhiều đến cơng tác tổ chức kế tốn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM Đề xuất số kiến nghị xây dựng cơng tác tổ chức kế tốn trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp.HCM góp phần hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn Trường III- Ngày giao nhiệm vụ: 26/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/03/2017 V- Cán hướng dẫn: Tiến sĩ Phan Mỹ Hạnh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) TS Phan Mỹ Hạnh KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn Trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp.HCM” cơng trình nghiên cứu riêng tơi với trợ người hướng dẫn khoa học Các số liệu báo cáo luận văn thực Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM Kết luận văn trung thực chưa trình bày hay cơng bố cơng trình khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước Nhà trường cam đoan Học viên thực luận văn Tạ Thị Hà ii LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn “ Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM” Trong suốt thời gian làm luận văn với nô lực thân giúp nhiệt tình từ cán hướng dẫn, Quý Thầy Cô, bạn bè, đồng nghiệp người thân gia đình tơi hồn thành luận văn thạc sĩ kế tốn Trước tiên, tơi xin gửi lời cám ơn đến Ban giám hiệu, Quý Thầy Cô CBCNV Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM tạo điều kiện thuận lợi trình học tập, giúp tơi có kiến thức để ứng dụng cơng việc hồn thành luận văn Đặc biệt xin cám ơn TS Phan Mỹ Hạnh, Cán hướng dẫn khoa học luận văn Cơ trực tiếp, tận tình hướng dẫn, động viên giúp tơi nhiều để tơi hồn thành luận văn Ngồi ra, tơi xin chân thành cám ơn lãnh đạo đơn vị, anh chị phụ trách kế toán, đồng nghiệp quan, bạn bè người thân tạo điều kiện giúp tôi, bên cạnh động viên tơi hồn thành luận văn Mặc du có nhiều cố gắng học hỏi nghiên cứu thời gian khả hạn chế nên luận văn chắn nhiều thiếu sót Tác giả mong thơng cảm nhận quan tâm, giúp đơ, đóng góp Quý Thầy Cơ bạn để luận văn hồn thiện Xin chân thành cám ơn! Học viên thực luận văn Tạ Thị Hà TÓM TẮT Đề tài trình bày tổng quát lý thuyết yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức cơng tác kế tốn, nêu số nội dung lý thuyết cho đề tài đặc điểm hoạt động đơn vị giáo dục công lập, đặc điểm hoạt động trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM; Trình bày sở lý thuyết liên quan đến tổ chức cơng tác kế tốn như: Khái niệm, ý nghĩa, nguyên tắc việc tổ chức công tác kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập, nội dung tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị giáo dục công lập Tác giả xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức công tác kế tốn Trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp.HCM thơng qua phương pháp nghiên cứu định tính định lượng thực chương 3, tác giả mơ hình thang đo sử dụng nghiên cứu có ý nghĩa Kết nghiên cứu nêu rõ: có yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế tốn trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp.HCM Mơi yếu tố có mức độ tác động đến tổ chức cơng tác kế tốn khác xếp theo trật tự từ cao xuống thấp sau: đặc điểm hoạt động giáo dục, đội ngũ nhân viên kế toán, tổ chức ứng dụng tin học, tổ chức kiểm tra kế toán chế độ kế toán Tác giả đề xuất nhóm giải pháp theo yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức cơng tác kế tốn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM Đồng thời để thuận lợi cho tổ chức thực cơng tác kế tốn, tác giả đề xuất số kiến nghị nhằm tạo thuận lợi cho việc hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị ABSTRACT Thread overall presentation of the theory of factors affecting the organization of accountants, which raised a number of theoretical issues to topics such as operational characteristics of the public educational units, operating characteristics of university food industry HCMC; presented theoretical basis related to the organization of accountants as: concept, meaning and principles of the organization of units of accounting in the public service, the content of the organization of accountants in public education units The author has identified the factors affecting the organization of accountancy at the University of the food industry in Ho Chi Minh City through qualitative research methods and quantification is done in Chapter 3, the authors have shown that the model and the scale used in the study was significant Results of the study stated: there are factors that affect the organization of accountancy at the University of the food industry in Ho Chi Minh City Each one factor affecting the level of organization of accounting work differently and are arranged in order from high to low as follows: characteristics of educational activities, accounting staff, organization applications informatics, accounting inspection organization and accounting system The authors propose solutions in factors affecting the organization of accountancy at the University of the food industry At the same time to facilitate the organization and implementation of accounting work, the author also proposes a number of recommendations in order to create more favorable for the completion of the accounting work in the university MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC CHƯ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ xiii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Phạm vi nghiên cứu .4 Đóng góp đề tài Kết cấu đề tài nghiêm cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1.1 Các nghiên cứu nước 1.2 Các nghiên cứu nước .7 1.3 Các nhận xét 12 KẾT LUẬN CHƯƠNG 13 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 14 2.1 Một số vấn đề đơn vị hành nghiệp 14 2.1.1 Khái niệm 14 2.1.1.1 Khái niệm đơn vị hành nghiệp 14 2.1.1.2 Khái niệm đơn vị nghiệp công lập 14 2.1.2 Vai trò đơn vị nghiệp công lập kinh tế xã hội .15 2.1.3 Phân loại 15 2.1.3.1 Căn nguồn thu nghiệp 15 2.1.3.2 Căn vào lĩnh vực nghiệp 17 2.1.3.3 Căn vào cấp ngân sách 17 2.1.3.4 Căn vào cấp dự toán 18 2.2 Nội dung tổ chức công tác kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập 18 2.2.1 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán .19 2.2.1.1 Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 19 2.2.1.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 22 2.2.1.3 Tổ chức vận dụng chế độ sổ kế toán 24 2.2.1.4 Tổ chức lập nộp báo cáo tài 27 2.2.2 Tổ chức máy kế toán 31 2.2.3 Tổ chức trang bị điều kiện kỹ thuật vật chất 34 2.2.4 Tổ chức kiểm tra kế toán 36 2.3 Các yếu tố tác động đến tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp công lập 37 2.3.1 Đặc điểm hoạt động giáo dục 37 2.3.2 Chế độ kế toán 39 2.3.3 Đội ngũ nhân viên kế toán 41 2.3.4 Tổ chức ứng dụng tin học .42 2.3.5 Tổ chức kiểm tra kế toán 43 2.4 Mơ hình nghiên cứu 44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 46 CHUƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 47 3.1.Quy trình thực nghiên cứu .47 3.2.Thiết kế nghiên cứu 49 3.3Mẫu nghiên cứu 49 3.3.1 Phương pháp chọn mẫu 49 3.3.2 Kích mẫu khảo sát .49 3.4 Phương pháp thu thập liệu 50 S T T Tr 1ư ng C h 2ứ ng từ 3Q uy C 4h ứ ng C ôn g tá Tr 6ư ng H 7ệ th ốn H 8ệ th ốn H 9ệ th ốn H 1ệ th ốn Vi ệc xá c MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý T ổ 5 5 5 Tổ chức 5 5 X ây 2d ự Tr 1ư 3ờ ng Tr 4ư Tr 5ư 1C ác 1T 7h 1C ác P 1h 9ư T 2ổ ch ức T 2ổ ch ức P hâ 2n cô T 2ổ ch ức T 2ổ ch ức M 2ô hì n T ổ 5 5 Tổ ch 5 5 Tổ chức 5 5 Tổ chức 2P hầ C ác 7n hâ C ác 8m áy 2Đ 9ả Tr 0ư Tr 3ư 1ở nN ội 2d uTr 3ư 5 5 Phần II: Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện cơng tác tổ chức kế tốn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM MỨC ĐỘ S T T Q 1u y m C 2ơ cấ uTr 3ư nC ĐỒNG Ý Đ ặ 5 5 tạ o C ác đ H 6ệ th ốn T h C hế độ kế L uậ t, ng T r N g T r N g u Kồ 4n g 1C hí 5 5 Độ i 5 5 5 T h iế t Tổ ch B ộ m y P h H ệ C ân nh ắc Tr ng Ki ể m tr C ôn Vi ệc ki ể Tr ng Tr nTr T ổ ch ức Tr n 5 5 Tổ ch 5 5 C ô n 5 5 Phần III: Xin anh/chị vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân (Đánh dấu (X) vào thích hợp) Họ tên:………………………………………………………………….… SĐT: ………………………………………………………………….… 1G   iớ N N Tr C 2Tr u ao ìn Đ Tr ên h ại D T 3T h T Tr ời ên B  4C an Tr h tổ N ức tr hâ Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh /chị PHỤ LỤC 04 KẾT QUẢ CHẠY MÔ HÌNH HDGD Reliability Statistics C r N o n Item-Total Statistics S S C C c o ro c a al H l 1e D G D1 H D G D2 15 r n 5.49 r b 6.43 6.39 6.08 CDKT Reliability Statistics C r N o n Item-Total Statistics S S C C c o ro c a al C l 1e DK T1 C DK T2 r n r b 1.11 1.61 1.12 DNKT Reliability Statistics C r N o o n Item-Total Statistics S S C C c o ro c a al D l 1e NK T1 D NK T2 D NK T3 r n r b 8.65 8.62 7.96 8.44 TCUDTH Reliability Statistics C r N o o n Item-Total Statistics S c S C C a c o ro l al r TC e e U DT H1 TC U DT H2 n r b 6.49 5.47 5.81 4.89 KTKT Reliability Statistics C r N o n Item-Total Statistics S S C C c o ro c a al KT l e KT 1 KT KT KT r n r b 6.64 6.54 6.49 6.50 TCCTKT Reliability Statistics C r N o n Item-Total Statistics S c S C C a c o ro l al r n TC e e r b CT KT 1 TC CT KMO and Bartlett's Test Kai ser 75 Me 30 yer Olk 00 Total Variance Explained Comp onent 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Initi al %C T o Extractio n Sums of %C o 1f u T ot 1m 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 6 4 Rotatio n Sums of Cum % o f u To tal 1m ul o f ati 1 4 5 87 38 07 54 37 2 2 9 1 50 4Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix DN KT DN KT DN KT DN KT DN KT DN KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT C o 7 7 a CDKT2 664 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations TCCTKT KMO and Bartlett's Test Kai ser Me yer Olk Total Variance Explained Co I Extractio mp n n Sums %C %C on u u ent T T o om m o o u 5 u 5 5 1 Extraction Method: Principal Component Analysis a Component Matrix C o TC CT 76 KT TC 74 CT Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted b Model Summary M od el A S D RR d t u Sq r2.12 j d a Predictors: (Constant), KTKT, HDGD, DNKT, TCUDTH, CDKT b Dependent Variable: TCCTKT ANOVA Mo del R eg S u d m f 5.16 5 3.7114 8.8815 b M e F S a i 1.03 0 a Predictors: (Constant), KTKT, HDGD, DNKT, TCUDTH, CDKT b Dependent Variable: TCCTKT Coefficients Mo del ( C o n st a U St C n a o s n l BS B t S To V td et i ler I 1 37 1 17 1 35 1 32 1 31 a Dependent Variable: TCCTKT a ... Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp. HCM Nhận diện yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác tổ chức kế tốn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM Do lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến công tác tổ chức kế. .. Tp. HCM? Thực trạng cơng tác tổ chức kế tốn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM? Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến cơng tác tổ chức kế tốn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM? Giải pháp hồn... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TẠ THỊ HÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HỒN THIỆN CƠNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại trường đại học công nghiệp thực phẩm TP hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại trường đại học công nghiệp thực phẩm TP hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay