Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản lý của doanh nghiệp sản xuất tại khu công nghiệp việt nam singapore tỉnh bình dương

120 11 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ERP VÀO CÔNG TÁC QUẢN CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SINGAPORE TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế Tốn Mã số ngành: 60340301 TP.HỔ CHÍ MINH, tháng 02 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ERP VÀO CÔNG TÁC QUẢN CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SINGAPORE TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế Toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VƯƠNG ĐỨC HỒNG QN TP.HỔ CHÍ MINH, tháng 02 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS VƯƠNG ĐỨC HOÀNG QUÂN Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM ngày 15 tháng 02 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T H T ọ C h P bP b Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM NAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Chuyên ngành: Kế toán MSHV: I-Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản doanh nghiệp sản xuất khu cơng nghiệp Việt Nam Singapore Tỉnh Bình Dương II- Nhiệm vụ nội dung: - Hệ thống hóa sở luận ERP (Enterprise Resources Planning) - Phân tích quan điểm ủng hộ quan điểm phản đối ERP - Nhận diện yếu tố tác động đến việc áp dụng hệ thống ERP vào công tác quản doanh nghiệp sản xuất khu cơng nghiệp Việt Nam Singapore Tỉnh Bình Dương - Đề xuất giải pháp mang tính định hướng để áp dụng việc áp dụng hệ thống ERP vào công tác quản doanh nghiệp sản xuất khu công nghiệp Việt Nam Singapore Tỉnh Bình Dương III- Ngày giao nhiệm vụ: ngày 18 tháng 10 năm 2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 15 tháng 02 năm 2017 V- Cán hướng dẫn khoa học : CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu trường trình làm luận văn, em tích lũy nhiều kiến thức bổ ích cho công tác tương lai Lời đầu tiên, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tập thể giảng viên Khoa Kế Toán trường Đại Học Cơng Nghệ Tp.HCM hết lòng dìu dắt em suốt hai năm qua Các thầy cô cung cấp cho em tảng thuyết thực hành vững để em làm hành trang phục vụ cho công việc tương lai Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến thầy TS Vương Đức Hồng Qn tận tình hướng dẫn em suốt thời gian hoàn thành luận văn Em xin gửi lời cảm ơn tới chuyên gia cho ý kiến để em xây dựng bảng câu hỏi công ty tham gia trả lời bảng câu hỏi để em hồn thành Luận văn Mong rằng, kết Luận văn nguồn tài liệu bổ ích để giúp cho doanh nghiệp việc vận dụng việc ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản doanh nghiệp tương lai Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! Tác giả TÓM TẮT ERP chứng tỏ ứng dụng trực quan, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản sản xuất, kinh doanh cách hiệu Vì ERP ứng dụng cho tất loại hình hoạt động doanh nghiệp, khơng quan trọng doanh nghiệp lớn hay nhỏ, cơng ty nội địa hay đa quốc gia Luận văn gồm chương với mục tiêu nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản doanh nghiệp sản xuất khu cơng nghiệp Việt Nam Singapore Tỉnh Bình Dương, tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản doanh nghiệp đề xuất giải pháp nhằm ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản doanh nghiệp sản xuất khu công nghiệp Việt Nam Singapore Tỉnh Bình Dương Về phương pháp nghiên cứu tác giả sử dụng phương pháp phương pháp định tính phương pháp định lượng Kết phân tích từ liệu thông qua phần mềm SPSS mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản doanh nghiệp sản xuất khu công nghiệp Việt Nam Singapore Tỉnh Bình Dương bị phụ thuộc vào yếu tố bao gồm: Sự cam kết hỗ trợ nhà quản cấp cao, Trình độ lực nhà tư vấn cung cấp ERP, Nhóm dư án ERP, Đặc điểm doanh nghiệp, Nguồn lực CNTT, Đặc điểm hệ thống ERP Theo kết nghiên cứu Sự cam kết hỗ trợ nhà quản cấp cao quan trọng mơ hình hồi quy, thứ tự Đặc điểm hệ thống ERP đứng vị trí quan trọng thứ 2, Nguồn lực CNTT đứng vị trí quan trọng thứ 3, Trình độ lực nhà tư vấn cung cấp ERP đứng vị trí quan trọng thứ 4, Đặc điểm doanh nghiệp đứng vị trí quan trọng thứ cuối Nhóm dư án ERP Trong Luận văn tác giả có đề nghị giải pháp, đồng thời đưa số kiến nghị dành cho Chính phủ, Quốc Hội, Bộ Tài Chính, Hiệp hội nghề nghiệp, sở đào tạo doanh nghiệp sản xuất khu công nghiệp Việt Nam Singapore Tỉnh Bình Dương ABSTRACT ERP has proved to be an intuitive application, effectively, can create favorable conditions for the management of manufacturing, trading a very effective way Since ERP can be applied to all types of business activities, will not matter how big or small the business, local companies or multinationals Thesis consists of chapters with the aim of studying the factors that affect the application of ERP system in the management of manufacturing enterprises in Vietnam Singapore Industrial Park in Binh Duong Province, to learn the factors affecting to the application of ERP system in the management of the business and propose solutions for ERP applications in the management of manufacturing enterprises in Vietnam Singapore industrial park in Binh Duong Province Regarding research methodology authors used two main methods are the qualitative and quantitative methods Results from the data analysis through SPSS software models indicate that factors affecting ERP applications in the management of manufacturing enterprises in Vietnam Singapore Industrial Park in Binh Duong Province was depends on factors including: commitment to support of the senior management, qualification and capability of providing ERP consulting, ERP project team, Characteristics of enterprise IT resources, Features of the ERP system According to the study results support the commitment of senior management is the most important in the regression model, the next order is characterized by the ERP system ranked 2nd important, IT resources stand 3rd key positions, qualifications and capabilities consultants provide critical ERP ranked 4th, Characteristics of business ranks 5th vital and ultimately the ERP project team In the thesis the author has proposed solutions, and also offers some recommendations for the Government, Parliament, Ministry of Finance, professional associations, training institutions and enterprises made in Vietnam Singapore industrial park in Binh Duong Province DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AIS: Hệ thống thông tin kế tốn CNTT: Cơng nghệ thơng tin CSDL: Cơ sở liệu DN: Doanh nghiệp ERP: Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp IS: Hệ thống thông tin IT: Công nghệ thông tin MRP: Hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu MRP II: Hệ thống hoạch định sản xuất 10 TP: Thành phố 11 Th.s: Thạc sĩ 12 VN: Việt Nam Q uả n cấ Q uả n N ân g Tr ực ti ếp th 5 5 II Trình độ lực nhà tư vấn cung cấp ERP Nh S ự aS ự a m hi N hà N hà tư III Nhóm dư án ERP Sự 11 hợ p tác C 2 ó Sự ph ân 5 5 5 Nh ó m N gư ời IV.đứ Đặc điểm doanh nghiệp K h L o ại Sh ố lư Đ 1 ị n Đ 2 ị n V Nguồn lực CNTT S ự h S ự hi ểu S ự t S ự t C ó VI Đặc điểm hệ thống ERP G iả i G 2 i ảQ u i m G 2 i ảG iả i VII Mức độ đánh giá chung D oa C 3 sở 33 Hi ện Cảm ơn quan tâm hợp tác nhiệt tình quý anh/ chị Chúc anh/chị sức khỏe thành công PHỤ LỤC Hệ số tin cậy Cronback’s Alpha Cr on N ba , of5 SC KH T1 S c a l e1 , 3 3 SC KH T2 SC S c C al or e re V , 1 Cr on ba ch' , s , 6 , , , , Cr on N ba , of4 SC KH T1 SC KH T2 S c a l e1 , S c C al or e re V , 1 Cr on ba ch' , s , , , , , Cr on N ba , TD NL S c a l e1 S Cr c C on al or ba e re ch' V 6,ct , s , , 5, , 6, TD NL TD , , , Cr on N ba , ND A1 S c a l e1 ND A2 ND A3 Cr on N ba , of5 S Cr c C on al or ba e re ch' V 4, , s , , 4, , 4 4, , , , DD DN S c a l e1 S Cr c C on al or ba e re ch' V 6, , s , , 6, , 9 6, DD DN DD , , , Cr on N ba , of5 CN TT S c a l e1 S Cr c C on al or ba e re ch' V 9, , s , 7 , , , 9, , , CN TT CN Cr on N ba , of5 DD HT S c a l e1 , DD HT DD Cr on N , S c C al or e re V , Cr on ba ch' , s , , , , , D G C1 D S S c c C a al or l e re e6V , , , 8 Cr on ba ch' , s , 7 , , PHỤ LỤC Kiểm định KMO Barlett’s Test (lần 1) KMO and Bartlett's Test Kai , ser 79 Ba rtle tt's 40 0,0 00 Total Variance Explained Initial Cp To tal t 4,6 19 3,7 93 3,0 23 2,5 16 2,2 70 10 1,6 95 11 , 12 13 14 15 , 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 , 3 , 7 , 9 , 5 % C u m 1 5 , 9 2 8 , 1 , , 7 , , , Ext ract ion %C T u o4 m , 5 , , 9 2 8 0 , 3 3 , 1 , 5 , 7 , , , 0 , , 3 , 7 ,1 1 , 5 , , 6 , R ot ati % Cu T mu o3 lati , , 3 , , , , , , , 2 , , 7 3 , , , 3 , , , , C DD HT DD HT DD HT DD HT DD HT TD NL , , , , , , , , , , TD NL TD NL TD NL TD NL DD DN DD DN DD DN , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations Kiểm định KMO Barlett’s Test (lần 2) KMO and Bartlett's Test Kai , ser 78 Ba rtle tt's 37 0,0 00 Total Variance Explained Initi Cp t To tal 4, 22 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3, 77 3, 02 2, 51 2, 26 1, 67 , , 1 %C u m 1 5 , , 0 8 8 , 8 , , 9 , 8, , 8, 5, , 2, , 7 2, , Extraction , , 4 T o 4, 3, 3, 2, 2, 1, Rotation %C u m 1 5 , , 0 8 8 , 8 , , 9 , 8, , 8, 5, , , 4 T o 3, 3, 2, 2, 2, 2, %Cu mu lati 1 , , 1 , , 0 , 3 , , , 9, , 8, , 4 Rotated Component Matrixa DD HT , DD HT , DD HT , DD HT , DD HT , TD NL 2 , , , , , , , TD NL , , TD NL , , , , , TD NL , TD NL , , , SC KH T2 , SC KH , , , Kiểm định KMO Barlett’s Test (Y) Component Matrixa DG C1 DG C2 , 902 , 88 DG PHỤ LỤC ANOVAa S M u d e S m4 a , 29 , 030 a Dependent Variable: Y Mo R e g b Predictors: (Constant), DDHT, NDA, DDDN, CNTT, SCKHT, TDNL Coefficientsa U St n an s da B St B d e -,0 , ,4 , , ,2 ,1 , , Mo (C on sta nt) S ,2 K , , ,3 H , , C ,3 Collin ST ol -,0 , ,9 ,8 , , ,9 ,8 , ,9 7, 0 ,9 V I 1, 1, Model Summaryb Cha nge F S D R Ad S R d d i ju td Sq ur f f g bi st ua , , , ,2 , 12 , 84 7 1,1 , a Predictors: (Constant), DDHT, NDA, DDDN, CNTT, SCKHT, TDNL Mo R P e a r s o n Y Sig (1Y tail ed) SC KH T Y Y S 1, C, T D , 0 -,0 , , 5 1, 0 1, -,0 , , 0 , 0 , , , , N D D , D, C N, D D, , , -,0 , , 1, -,0 , , 0 -,0 , 1 , , , , , , , , , , , , , 0 , 0 , , , , , 306 306 306 306 306 ,306 306 , , 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 S 306 306 306 306 306 306 306 C 306 306 306 306 306 306 306 K 306 306 306 306 306 306 306 H ... hưởng đến việc ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản lý doanh nghiệp sản xuất khu công nghiệp Việt Nam Singapore Tỉnh Bình Dương, tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng hệ thống ERP vào công. .. Việt Nam Singapore Tỉnh Bình Dương? Mơ hình yếu tố tác động ảnh hưởng đến việc ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản lý doanh nghiệp sản xuất khu công nghiệp Việt Nam Singapore Tỉnh Bình Dương? ... nhận thức tác động (hay vai trò) yếu tố Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản lý doanh nghiệp sản xuất khu công nghiệp Việt Nam Singapore Tỉnh Bình Dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản lý của doanh nghiệp sản xuất tại khu công nghiệp việt nam singapore tỉnh bình dương , Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản lý của doanh nghiệp sản xuất tại khu công nghiệp việt nam singapore tỉnh bình dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay