Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các công ty dịch vụ công ích trên địa bàn tp hồ chí minh

130 8 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM PHẠM THỊ ÁNH HỒNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC CƠNG TY DỊCH VỤ CƠNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM PHẠM THỊ ÁNH HỒNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ TRONG CÁC CƠNG TY DỊCH VỤ CƠNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG TP Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế tốn quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích địa bàn TP Hồ Chí Minh” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy TP Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 03 năm 2017 HỌC VIÊN THỰC HIỆN LUẬN VĂN Phạm Thị Ánh Hồng LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi đến quý Thầy Cô khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; Phòng Quản lý khoa học Đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn TS.Nguyễn Quyết Thắng tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình thầy tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy Cơ để luận văn tơi hồn thiện TP Hồ Chí Minh,Ngày 30 tháng 03 năm 2017 Tác giả Phạm Thị Ánh Hồng TĨM TẮT Thơng tin kế tốn quản trị có vai trò quan trọng hoạt động doanh nghiệp Nhà quản trị cấp khác có nhu cầu thơng tin khác Tuy nhiên, thân kế toán tài khơng thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu thơng tin doanh nghiệp (DN).Vì vậy, DN phải vận dụng kế toán quản trị (KTQT) hoạt động Kế tốn quản trị coi cần thiết phù hợp, nhiên khu vực công hay cơng ty dịch vụ cơng ích khơng coi trọng Đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” từ đánh giá tác động nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT nhằm đưa giải pháp vận dụng KTQT cơng ty dịch vụ cơng ích Nghiên cứu trả lời câu hỏi: “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích?” “Đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích?” Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên thang đo lựa chọn nhân tố tác động đến vận dụng KTQT công ty dịch vụ cơng ích Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) gồm 05 nhân tố: Quy mô công ty (QMCT), Chất lượng nguồn nhân lực (CLNNL), Chính sách nhà nước (CSNN), Nhận thức KTQT nhà điều hành (NTNDH), Đặc điểm cơng ty(DDCTCI) Trong nhân tố nhân tốảnh hưởng mạnh đến vận dụng kế tốn quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích QMCT (β= 0,460), tiếp đến nhân tố CSNN (β=0,352), CLNNL (β=0,342), DDCTCI (β=0,342), cuối NTNDH (β = 0,148) Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tiếp đến nhân tố nhằm có giải pháp vận dụng kế toán quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích Tuy nhiên, nghiên cứu thực nhóm mẫu, chưa đại diện hết cho tất các doanh nghiệp Việt Nam, ngồi nhiều hạn chế thời gian, số lượng mẫu nhỏ nên hạn chế tính tổng quát cao đề tài ABSTRACT Management accounting information has a very important role in business operations Administrators at different levels will have different information needs However, financial accounting itself can not fully meet the information needs of the enterprise so businesses must apply management accounting in its activities Management accounting is considered to be necessary and appropriate for large-scale enterprises But in the public sector or the public service companies not attach importance to management accounting Research project on "The factors affecting the application of management accounting in the public service company in the area of Ho Chi Minh City" from which to measure the impact of factors affecting to the application of management accounting to provide solutions for management accounting applied in the public service company This study will answer the question: "The factors that affect the application of management accounting in the public service company?" And "Measure the impact of factors affecting the management accounting applied in the public service company? " Synthesis of reasoning, inheritance results from previous studies related directly and indirectly to the subject, the author initially formed the scale selection factors affecting accounting applied Managing in the public service company TP HCM consists of 05 factors: company size (QMCT), quality of human resources (CLNNL), policy of government (CSNN), Perceptions of international economic operators (NTNDH), Corporate Identity (DDCTCI) factors, the factors that most strongly influence to apply to management accounting in the company's utility services QMCT (β = 0.460), followed by policy of government (β = 0.352), CLNNL (β = 0.342), DDCTCI (β = 0.342), and finally NTNDH (β = 0.148) From the study results, the authors have proposed a number of measures have a direct impact on the people in order to have the solution applying management accounting in the public service company However, this study is only done in a sample group, not representative of all for all businesses in Vietnam, in addition to many restrictions on time, number of small samples should limit high generality topic MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ xiii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Ý nghĩa tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Dữ liệu dùng cho nghiên cứu 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu 1.5.2.1 Nghiên cứu định tính 1.5.2.2 Nghiên cứu định lượng 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Khái qt cơng ty dịch vụ cơng ích 2.1.1 Khái niệm cơng ty dịch vụ cơng ích 2.1.2 Vị trí, vai trò, chất cơng ty cơng ích 2.1.3 Các loại dịch vụ cơng ích 2.2 Khái quát kế toán quản trị 2.2.1 Định nghĩa kế toán quản trị 2.2.2 Vị trí kế tốn quản trị tổ chức 2.2.3 Mối quan hệ kế toán quản trị kế tốn tài 2.2.4 Nhiệm vụ kế toán quản trị 10 2.2.5 Nội dung kế toán quản trị 11 2.2.5.1 Chi phí công cụ kỹ thuật KTQT 11 2.2.5.2 Các kỹ thuật định 13 2.2.5.3 Dự toán kiểm soát 14 2.2.5.4 Đo lường hiệu hoạt động kiểm soát 16 2.2.6 Yêu cầu nguyên tắc tổ chức hệ thống KTQT doanh nghiệp 17 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích 17 2.3.1 Quy mô doanh nghiệp 18 2.3.2 Chất lượng nguồn nhân lực 18 2.3.3 Chính sách Nhà nước 19 2.3.4 Nhận thức người điều hành 19 2.3.5 Đặc điểm công ty dịch vụ công ích 20 2.4 Tổng quan nghiên cứu trước 21 2.4.1 Các nghiên cứu nước 21 2.4.2 Các nghiên cứu nước 24 2.4.3 Điểm đề tài 26 2.5 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thiết 27 2.5.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 27 2.5.2 Các giả thiết đề xuất 29 2.5.2.1 Quy mô công ty 29 2.5.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực 29 2.5.2.3 Chính sách Nhà nước 29 2.5.2.4 Nhận thức người điều hành 30 2.5.2.5 Đặc điểm công ty dịch vụ cơng ích 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Thiết kế nghiên cứu 33 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu 33 3.1.1.1 Nghiên cứu định tính 33 3.1.1.2 Nghiên cứu định lượng 35 3.1.2 Quy trình nghiên cứu 37 3.1.3 Phương pháp chọn mẫu 38 3.1.4 Thiết kế bảng câu hỏi 38 3.2 Xây dựng thang đo 39 3.3 Thực nghiên cứu định lượng 42 3.3.1 Tình hình thu thập liệu nghiên cứu định lượng 42 3.3.2 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 43 3.3.2.1 Thống mô tả mẫu khảo sát 43 KẾT LUẬN CHƯƠNG 45 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 4.1 Thực trạng cơng tác kế tốn quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích địa bàn TP Hồ Chí Minh 46 4.1.1 Giới thiệu sơ lược nhiệm vụ công ty dịch vụ cơng ích TP.HCM 46 4.1.1.2 Sơ đồ tổ chức cơng ty dịch vụ cơng ích 48 4.1.2 Thực trạng cơng tác kế tốn quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích địa bàn TP Hồ Chí Minh 50 4.1.2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty dịch vụ 50 cơng ích địa bàn TP Hồ Chí Minh 50 TP Hồ Chí Minh 50 ĐVT: Triệu đồng 50 4.1.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho công tác kế tốn quản trị 51 4.1.2.3 Hệ thống thơng tin kế toán quản trị 52 4.1.2.4 Nhu cầu tổ chức cơng tác kế tốn quản trị doanh nghiệp 55 4.1.2.5 Công tác nâng cao sở vật chất phục vụ công tác kế tốn 56 4.1.2.6 Cơng tác thực chế giám sát 56 4.2 Phân tích đánh giá độ tin cậy thang đo: 57 4.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach's alpha: 58 4.2.1.1 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Quy mô công ty” 58 4.2.1.2 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Chất lượng nguồn nhân lực” 59 4.2.1.3 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Chính sách nhà nước” 60 4.2.1.4 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Nhận thức kế toán quản trị người điều hành” 60 4.2.1.5 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Đặc điểm công ty dịch vụ cơng ích” 61 4.2.1.6 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Vận dụng kế tốn quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích TP.HCM” 62 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 63 4.2.2.1 Phân tích khám phá EFA cho biến độc lập 63 4.2.2.2 Phân tích khám phá EFA cho biến phụ thuộc “Vận dụng kế toán quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích Tp HCM” 66 4.3 Phân tích hồi quy - Phương trình hồi quy tuyến tính 66 4.4 Kiểm định giả thiết cần thiết mơ hình phân tích hồi quy 70 4.4.1 Kiểm định giả thuyết ý nghĩa hệ số hồi quy 70 4.4.2 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 70 4.4.3 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư 71 4.4.4 Kiểm định tính độc lập phần dư 71 4.5 Kiểm tra giả định mơ hình hồi quy bội 72 4.5.1 Kiểm định giả định phương sai sai số (phần dư) không đổi 72 4.5.2 Kiểm tra giả định phần dư có phân phối chuẩn 73 4.6 Bàn luận kết nghiên cứu 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 5.1 Kết luận 77 Component Matrixa Co mpo VD 795 KT 706 QT 706 VD 674 KT 674 QT Extraction Principal Method: Component Analysis a components extracted Model Summaryb Mo del Adj Std Err R ust Dur or Squ bin .ed 2.13 794 630 617 137 a Predictors: (Constant), DDCTCI, QMTC, NTNDH, CSNN, CLNNL R b Dependent Variable: VDKTQT ANOVAb Mo del Reg ress ion Su df m 4.5 55 2.6 142 74 Me F Sig an 48 a 911 382 000 019 7.2 147 R29 u a Predictors: (Constant), DDCTCI, QMTC, NTNDH, CSNN, CLNNL b Dependent Variable: VDKTQT Coefficientsa Mo del Sta nda Unstand rdiz ardized B Std Bet t Err a 1.4 7.1 (Co 21 198 81 nsta 8.8 nt) 159 018 460 93 6.4 Q130 020 342 66 6.7 020 352 02 C137 2.8 093 033 148 24 C 6.3 N119 019 342 95 Collinear ity Sig Tol VIF era 000 1.02 000 975 1.07 000 929 1.05 000 944 1.05 005 952 1.10 000 908 Coefficientsa Mo del Sta nda Unstand Collinear rdiz ardized ity B Std Bet t Sig Tol VIF Err a era 1.4 7.1 (Co 21 198 81 000 nsta 8.8 1.02 nt) 159 018 460 93 000 975 6.4 1.07 Q130 020 342 66 000 929 6.7 1.05 C137 020 352 02 000 944 2.8 1.05 C093 033 148 24 005 952 6.3 1.10 119 019 342 95 000 908 N a Dependent Variable: VDKTQT PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ KINH DOANH 2013-2015 CỦA CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ CƠNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM C Chên h N N S nh Slệch S C ă ăN ố T ố T T t m mă ỷ t ỷ t u 2 D oa nh 3, 3, + +4 th 70 ,3 6+ 12 85 Gi 2, 3, +3 13 28 , 99 2, Lợ i nh + + uậ 1, D oa 88 + + nh 81 71 Ch 17 8+ 41 2+ 2, i 2 Ch 318 443 643 +1 + 4, i 25 5, Ch i 2 + + ph , , Lợ i 1 + + nh 41 71 15 2+ 28 8+ 7,1 Lợ i Ch 1i 3 57 + + ph Lợ 8 1, 1i 1 + + nh 2 5, PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH ĐỒI TƯỢNG THAM GIA KHẢO SÁT S T T H Ọ CH HỌC ĐƠ Ứ VÀ N H T DAC NG N TÀ TrNH Tr g S ư u ờn yễ n g P T G Tr hạ S iả m N C nC ờn Ct g N h y u ủ T yễ tị N Tr C C Ct ần N h y P ủ T h tị N Đ T G Ct h Đ y M S T ạn N D T G Ct h Đ y S T n N H T K Ct oà h T y n S T T g N N T K Ct g h T y u S T T yễ N H C K Ct u N T y ỳ T T n N P C K Ct hạ N T y m T T T N PHỤ LỤC 5: DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC KHẢO SÁT Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Họ C C h N K C g P T C ô H àTr G P ôC ần P G C ô Q uá N G K ôC g K iể C ô Đ ặn L ếK ôC êM ếK C ô K ế ôC D ưM ếN ôC N V ôC V õN V N ôC g N V ôC N gV V N ôC ũN V ô N C Cg V K ôC hâ N T K ôC g K iể ôC N gN ếK ôC g K ế ôC N gTr ếK ôC ần ô N ếK C g ế ô ĐịaĐịa e com 28- com 82 m.vn 28- m 82 m.vn 82 co m 82 m.vn 82 com 28- m 82 m 28- m 82 om 28- m 82 om 82 co m 89 m.vn 39 93 com 39 com 93 om 49 com 49 com 32 24 52 62 72 03 31 23 33 43 53 63 73 83 94 04 14 24 34 44 54 P hạ D iệ N gTr ần N gN gN g uTr ần D Tr ần N g L êL êN gN gP hạ V õH uTr D iệ Tr ần N gN gH u N V N V N V N V N V N V K T C T P G K iể P G K ếK ếK ếK ếN V N V N V N V N V N V K iể K ếK ế C ôC ôC ôC ô C ôC ô C ô C ôC ôC ôC ô C ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ô 49 94 49 49 49 2 02 02 02 20 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 74 48 95 05 15 25 35 45 55 65 75 85 96 06 16 26 36 46 56 66 76 86 97 07 N K gTr ếK ần N ế N gTr V N ần L V N êN V N gM V N ạc V N N gT V K há iể N K gH ếK uN ếK gH ếK uN ếK gT N ế rL V N ê N V V õN V N g N V L êN V N g L V K êL iể K êN ếK g K ế N gL ếK ê ế C ôC ôC ôC ô C ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ô 03 03 03 30 03 03 03 01 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 54 24 24 24 24 2- m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 27 73 47 57 67 77 87 98 08 18 28 38 48 58 68 78 88 99 09 19 29 39 49 59 L êN g N gN gP hạ N gĐ ổL êTr ần Đ oà N gĐ in N gTr ần Tr ần P N gH ồH uV ũ N gP Tr ần H uĐ ặn N V N V N V N V N V N V K iể K ếK ế K ếK ếK ếN V N V N V N V N V N V K iể K iể K ếK ếK ế K ếN V C ôC ôC ôC ô C ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ô 24 24 24 4224 21 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 79 9 10 10 110 210 310 410 10 10 10 10 11 11 11 11 311 411 N gTr N g uN g N gN gH ồĐ Đ in L â N V N V K T K iể K ếK ếK ếK ếK ế K T C ôC ô C ô C ôC ôC ô C ôC ôC ô C ô Tr Tr ần ần L T ô N g Tr ần N g H uP hạ Tr ần K iể K ế K ế K ế K ế K ế K T P G K iể C ô C ô C ô C ô C ô C ôC ôC ôC ô 42 25 52 52 52 52 45 64 46 64 46 64 64 61 21 31 m m m m m m m m m m m m m m m m m m 11 611 11 811 912 012 112 212 312 412 512 612 712 12 13 13 13 13 13 13 P hạ N g N gN gH uN gB ùi P hạ N g Tr ần N gN gV ũ Đ P N g V õ N g Tr ần P K iể K ế K ếK ếK ếK ếK T K iể K ế K ếK ếK ếK ế G iá P h P h K iể K iể K ế K ế C ôC ôC ôC ô C ôC ô C ôC ôC ôC ôC ôC ôC C ô ô n C ô nC ô n C ô nC ô nC ô n C ô n 51 16 71 81 92 03 23 23 23 33 33 33 35 53/ 3/ 5 53/ 3/ 3 m m m m m m m m m m m m m m m ca m m 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 P hạ N g H u N g P hạ P hạ N g N g Đ ặn N g P V õ Đ ỗ B ùi N g C ô nC ô n C ô nC ô n C ô nC ô nC K ô n iể C K ô ế n C K ô ế n C K ô ế n C K ô ế n C Gô i n C P ô h n C P ô h n P C h ô K ế K ế K ế K ế K ế K T 3 3 01 10 01 10 01 01 19 91 91 m m m m m m m m m m m m m o m 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 H u P Tr Tr ần N g H u N g N g K iể K T K T N g K iề H Đ L ê K iể K iể K ế K ế K ế K iể K ế K ế K ế K ế H K iể V ấp C ô nC ô nC ô n C ô nC ô n C ô nC ô nC ô n C ô nC ô n C ô nC ô nC ô n C ô V ấp 91 11 K 9/ D 2/ D 2/ 1D 2/ 1D 2/ 4/ m m m m m m m vn m m m m 16 16 16 16 16 917 L ê P P V ũ N g P h K iể K ế K ế K ế K iể K T C ô C ô C ô C ôC ô C ô 11 /5 k11 /5 k 11 /5 k11 /5 kĐ 4ư m m m m ... tế công tác kế tốn quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nào? - Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế tốn quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích địa bàn thành phố Hồ Chí. .. HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM PHẠM THỊ ÁNH HỒNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC CƠNG TY DỊCH VỤ CƠNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán. .. nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT nhằm đưa giải pháp vận dụng KTQT công ty dịch vụ cơng ích Nghiên cứu trả lời câu hỏi: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế tốn quản trị cơng ty dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các công ty dịch vụ công ích trên địa bàn tp hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các công ty dịch vụ công ích trên địa bàn tp hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay