Các yếu tố tác động đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

160 9 0
  • Loading ...
1/160 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - BÙI NHƯ QUỲNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 TP Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2017 iii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - BÙI NHƯ QUỲNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Trần Phúc TP Hồ Chí Minh, Tháng 10 năm 2017 iii CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: Nguyễn Trần Phúc (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 08 tháng 10 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS.TS.Phạm Văn Dược PGS.TS Trần Phước PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh TS Phan Văn Dũng TS.Trần Văn Tùng Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV iii TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Bùi Như Quỳnh Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 08/03/1990 .Nơi sinh: Hải Dương Chuyên ngành: Kế Toán MSHV: 1541850039 I- Tên đề tài: Các yếu tố tác động đến giá cổ phiếu doanh nghiệp vận tải niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam II- Nhiệm vụ nội dung: Vận dụng lý thuyết giá cổ phiếu mơ hình chiết khấu cổ tức, dòng tiền với công cụ hồi quy bội FEM, REM để phát triển xây dựng mơ hình yếu tố tác động đến giá cổ phiếu doanh nghiệp vận tải niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam III- Ngày giao nhiệm vụ: IVNgày hoàn thành nhiệm VCán hướng vụ: dẫn: CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN iii (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) TS.Nguyễn Trần Phúc iii 6i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố tác động đến giá cổ phiếu doanh nghiệp vận tải niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam” cơng trình nghiên cứu độc lập tơi, tơi hồn thành, số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực luận văn Bùi Như Quỳnh 7i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, trước hết tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chồng bố mẹ động viên giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tác giả hoàn thành nghiên cứu Đặc biệt tác giả xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn TS Nguyễn Trần Phúc giúp đỡ, động viên tác giả hoàn thành nghiên cứu Nhân dịp tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy, ban lãnh đạo trường Đại học Công Nghệ TP Hồ Chí Minh ln động viên tận tình hỗ trợ, hướng dẫn tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành nghiên cứu theo tiến độ Cuối tác giả kính chúc q Thầy, dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Xin chân thành cảm ơn Tác giả luận văn Bùi Như Quỳnh 33 TÓM TẮT Luận văn xây dựng kiểm định giả thuyết nghiên cứu đề tài khơng mơ hình hồi quy đa tuyến tính bình phương nhỏ (OLS) mà sử dụng thêm mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM) mơ hình tác động cố định (FEM) để ước lượng yếu tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán 27 doanh nghiệp vận tải giao dịch hai sàn giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh sàn giao dịch chứng khốn Hà Nội Dựa mơ hình nghiên cứu Al-Tamimi cộng (2007) phân tích phần mềm Stata12 cho thấy kết mơ hình: giá chứng khốn doanh nghiệp vận tải chịu ảnh hưởng chiều với tỷ lệ tăng trưởng (GDP), giá trị tài sản ròng cổ phiếu, lợi nhuận cổ phiếu ngược chiều với lãi suất cho vay bình quân ngân hàng Từ kết đề tài đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp vận tải giai đoạn 33 44 ABSTRACT The thesis built and inspected the research hypothesis of subject not only by the Ordinary least squares (OLS) but also sue random effect model (REM) and fix effect model (FEM) to estimate the factors affecting the stock price of 27 Transport companies which are trading on Ho Chi Minh and Ha Noi Stock Exchange Based on the research model of Al-Tamimi et al (2007) and analysis on Stata12 software the results derived from this study show that growth rate (GDP), Net Asset Value Per Value and Earnings Per Share have positive effects on stock price while interest rate volatility have a negative impact on stock price Finally, from the empirical results a number of solutions have also proposed to improve the performance of the transport companies in the current period 44 55 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II TÓM TẮT III ABSTRACT IV MỤC LỤC V DANH MỤC CÁC BẢNG IX DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH X CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.7 Bố cục đề tài CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Giới thiệu 2.2 sở lý luận giá cổ phiếu yếu tố tác động 55 10 Phùng Tất Hữu (2015) Tác động sách cổ tức lên giá cổ phiếu doanh nghiệp, truy cập ngày 16/8/2016, từ http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao- doi/trao- 10 10 doi-binh-luan/tac-dong-cua-chinh-sach-co-tuc-len-gia-co-phieu-cua-doanh-nghiep62477.html Phan Đình Nguyên Tống Trang Châu (2013) Các yếu tố ảnh hưởng đến giá chứng khốn TP.HCM, Tạp chí cơng nghệ ngân hàng.Số 85.Trang 31-35 Ramu Ramanathan (2002) Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Dịch từ tiếng Anh Người dịch Thục Đoan Hào Thi NXB Harcourt College Phan Thị Bích Nguyệt Phạm Dương Phương Thảo (2013) „Phân tích tác động yếu tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khốn Việt Nam‟, Tạp chí Phát triển hội nhập.8 Trang 34-41 Trương Đông Lộc (2014), „các yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi giá cố phiếu :các chứng từ sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh‟ Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.Số 33.Trang 72-78 Vo Xuan Vinh (2014) „An Empirical Investigation of Factors Affecting Stock Prices in Vietnam‟ Journal of Economics and Development Vol 16 No April 2014 Các trang web : Http://cafef.vn/ http://vietstock.vn/ 10 10 PHỤ LỤC BẢNG DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN TTCK VIỆT NAM S S M T À T Ã Ê D C N H X H C M A P G PJ C P S P T Q T T J V F 11 V G V ổ C ổ C ổ C ổ C ổ C ổ C ổ C ổ C ổ C ổ C ổC N H N H N H N H N H N H N H N H N H N H N H 2 2 ổ C ổ C ổ C ổ C ổ C ổ C ổ T ổ C ổ C ổ C ổ C ổ N H N H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O N V T D V G M H T M H PJ T P V S FI T C T M V IP 10 10 V C H N ổ O 10 87 V N V N V T C ổ C ổ C ổ H O H O H O 87 88 PHỤ LỤC S Y G E N T E I P A T A A 1S V2 ,2 8, 47 92 ,9 42 ,2 4, ,6 2, ,2 2, ,5 93 ,2 5, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 2, 3, ,1 ,1 02 02 ,2 2,7 ,2 ,9 ,2 1, ,1 ,7 02 01 05 5( 92 01 11 12 21 21 13 38 21 31 57 46 21 11 4( ,2 ,6 ( ,2 ,6 2,1 ,5 ,2 3, ,3 ,2 4, 01 07 ,2 ,2 ,2 2, ,2 2,3 ,2 ,3 ,2 ,5 ,2 1, ,2 1,9 ,2 ,2 ,3 ,3 1, 1, ,3 ,2 3, 3, ,2 ,3 4, 0, ,2 ,1 ,2 2,9 ,2 1, ,2 2, ,1 ,1 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 8,6 ,2 ,6 ,2 ,4 ,2 ,6 ,2 2, , 4, ,3 ,1 ,8 3, 02 22 32 42 PI 11 75 18 DP 78 04 77 11 75 14 18 42 98 12 54, 4,8 12 62 31, 4,9 62 11, 2,9 64293, 4,9 ,4397, 5,3 13 81 11 93, 4,9 01 97, 5,3 9 14 77 11 75 18 98 78 04 77 11 75 14 18 42 98 09854, 4,8 12 ,7431, 4,9 ,8311, 2,9 ,1 93, 4,9 01 97, 5,3 14 31 54, 4,8 12 41 31, 4,9 41 11, 2,9 01 93, 4,9 51 97, 5,3 78 89 13 81 03 04 42 98 78 13 81 04 89 03 42 77 11 98 75 14 18 78 13 81 04 77 11 75 14 18 41 54, 4,8 12 21 31, 4,9 21 11, 2,9 47993, 4,9 , 97, 89 03 77 11 75 18 02 54, 4,8 12 12 31, 4,9 02 11, 2,9 42 78 89 01 54, 4,8 12 01 31, 4,9 01 11, 2,9 ,1 93, 4,9 31 97, 5,3 32 22 01 61 89 03 13 81 03 04 42 42 93, 4,9 12 97, 5,3 22 32 13 81 ,4554, 4,8 12 ,4331, 4,9 ,4211, 2,9 02 22 ,( 425 41 41 71 , TỔNG HỢP DỮ LIỆU SỬ DỤNG C G OI I N 4,9L T9 82 97, 5,3 14 89 03 42 98 78 89 13 81 03 04 42 77 98 11 75 78 88 89 ,2 4, ,2 2, 8 ,2 ,2 9, 4, 1, 13 27 63 61 ,4 ,1 51 ,2 2,2 ,67 51 41 ,2 ,2 ( ,2 ,4 1,4 31 ,2 1, 39 31 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 ,2 2, ,2 3,6 ,2 ,6 ,2 ,6 ,2 1, ,2 7, ,2 7, ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 2, 2, 2, 7, 1, 1, 7, 7, ,2 8, ,2 4,5 ,2 ,8 ,2 1, ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 0, 3, 0, 7, 4, 2, 6, 3, 7, 8, ,2 3, ,2 8, ,2 5,6 ,2 1, , 2, ,1 ,5 71 41 ,5 66 81 92 7(8 01 92 ,2 ,2 01 91 ,2 ,1 91 91 ,3 ,4 91 51 ,5 ,4 61 82 ,5 ,2 02 12 ,2 ,1 12 22 ,1 ,2 42 42 ,6 ,7 51 92 ,9 ,7 22 71 ,5 ,2 72 04 ,62 14 14 ,1 ,4 24 34 ,1 ,2 42 22 ,4 , 32 865,3 14 18 ,9354, 4,8 12 13 ,9931, 4,9 81 89 42 97, 75 5,3 14 18 42 54, 12 4,8 13 21 31, 4,9 81 78 89 07 97, 75 5,3 14 18 67 54, 12 4,8 13 06 31, 4,9 81 78 89 02 97, 75 5,3 14 18 42 54, 12 4,8 13 02 31, 4,9 81 78 89 12 97, 75 5,3 14 18 52 54, 12 4,8 13 62 31, 4,9 81 78 89 28 97, 75 5,3 14 18 54, 12 4,8 13 ,9 31, 4,9 81 78 89 06 97, 75 5,3 14 18 97 54, 12 4,8 13 89 31, 4,9 81 78 89 ,6 ,6 78 89 ,7011, 2,9 ,2 93, 4,9 91 11, 2,9 86 93, 4,9 66 11, 2,9 52 93, 4,9 92 11, 2,9 02 93, 4,9 62 11, 2,9 76 93, 4,9 16 11, 2,9 ,5 93, 4,9 29 11, 2,9 93, 4,9 03 04 42 77 11 98 03 04 42 77 11 98 03 04 42 77 11 98 03 04 42 77 11 98 03 04 42 77 11 98 03 04 42 77 11 98 03 04 42 77 11 98 97, 75 5,3 14 18 54, 4,8 12 13 ,7 31, 4,9 81 ,8 11, 2,9 04 ,2 93, 4,9 42 97, 5,3 14 52 54, 4,8 12 31, 77 11 75 18 03 42 98 78 13 89 81 03 89 90 6 7 ,2 5, ,2 7,8 ,2 ,2 ,2 ,2 2 2 2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 2 ,2 ,2 2 2 ,2 ,2 2 2 ,2 ,2 2 3 3 ,5 ,7 ,7 ,8 ,2 1, ,2 0,3 ,2 ,4 ,2 1, ,2 ,2 1, 4, 0, 2, 7, 2, 6, 1, 6, 5, 5, 2, 9, 7, 4, 7, ,2 0, ,2 0,4 ,2 ,6 ,2 1, ,2 0, ,2 3, 18 ,5 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,3 21 04 1, 41 21 11 21 21 11 31 32 31, 4,9 22 11, 2,9 89 03 51 93, 4,9 41 97, 5,3 14 31 54, 4,8 12 42 31, 4,9 32 11, 2,9 78 93, 4,9 ,8 97, 5,3 77 11 75 18 98 78 42 77 11 98 75 14 18 78 16 ,1 ,3 ,3 52 42 ,3 93, 4,9 94 97, 5,3 46 ,3 62 93 ,5 ,5 02 62 44 54, 4,8 12 95 31, 4,9 15 11, 2,9 13 81 03 04 42 ,4 ,3 22 21 ,4 ,5 92 32 13 81 ,3 ,2 63 12 08 54, 4,8 12 07 31, 4,9 98 11, 2,9 ,3 ,4 52 42 ,5 ,1 73 21 ,9 09 41 41 21 ,3 41 61 ,2 ,1 61 71 4 , , ,7 ,9 98 75 18 78 13 89 21 ,7 41 9, 51 5,9 ,2 5,3 ,2 ,2 ( , ,2 ,3 1, ( ,2 ,3 5,79 4 13 81 04 42 93, 4,9 52 97, 5,3 14 42 54, 4,8 12 8 2 03 42 87 ,7 ,2 ,2 ,2 ,2 81 04 ,( ,2 ,2 8 9 3 4,9 53 11, 2,9 7 9 42 72 ,2 ,4 ,2 1, ,2 6,8 04 77 11 ,2 71 51 01 54, 4,8 12 31, 4,9 11, 2,9 36 93, 4,9 19 97, 5,3 96 93, 4,9 06 97, 5,3 04 77 11 75 14 18 9 14 93, 4,9 97, 5,3 ,1 ,1 42 98 78 89 98 78 04 77 11 75 14 18 42 98 9 14 77 11 75 18 98 78 13 81 89 03 04 77 11 42 98 54, 4,8 12 31, 4,9 ,1 11, 2,9 ,1 93, 4,9 ,1 ,1 89 03 78 89 13 81 03 04 42 97, 75 5,3 14 18 54, 12 4,8 13 ,1 31, 4,9 81 ,1 11, 2,9 04 , 93, 89 03 77 11 75 18 47 54, 4,8 12 58 31, 4,9 3 11, 2,9 ,2 ,2 13 81 78 89 03 42 77 98 90 91 5 5 6 6 2 ,2 6, ,2 1, ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 41 ,2 ,2 41 41 ,5 ,5 71 92 ,3 ,3 72 83 ,5 ,5 12 62 ,1 ,8 ,4 ,6 ,8 , 2, 5, 6, 0, 1, 5, ,2 1, ,2 4,8 ,2 ,4 7 ,2 ,2 7 ,2 , 4,9 51 97, 5,3 14 61 54, 4,8 12 82 31, 4,9 13 11, 2,9 3 10 93, 4,9 ,1 97, 5,3 14 ,1 54, 4,8 12 ,2 ,2 31, 4,9 11, 2,9 31 21 ,3 ,2 93, 4,9 97, 5,3 36 25 31 31 ,2 ,2 76 31 11 75 18 78 13 89 81 04 03 42 77 11 75 18 98 78 13 81 04 89 03 42 77 11 98 75 14 18 78 54, 4,8 12 31, 4,9 ,2 11, 2,9 , 93, 13 81 89 03 04 42 77 98 91 92 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH MƠ HÌNH HỒI QUY ĐA BIẾN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Kiểm định tượng đa cộng tuyến G E N I P A G I E P N 0 A ln - SI ln - - O 0 C - - P 0 I - N 0 G 0 D 0  ln ln C I G SI O P N D 0 0 6 1 0 Kết mô hình OLS Mơ hình biến CPI C ol li n ea ri ty Diag nost ics SQRT RV ar ia b le VIF VIF T o le nc e Squa red - - - - - - -GIA 3.45 1.86 89 7104 EPS 2.65 1.63 0.3775 0.62 25 NAVPS 1.64 1.28 0.6104 0.38 96 lnSIZE 1.15 1.07 0.8726 0.12 74 lnOIL 3.18 1.78 0.3148 0.68 52 CPI 65.46 8.09 0.0153 0.98 47 INT 83.14 9.12 0.0120 0.98 80 GDP 2.48 1.58 0.4029 0.59 71 - - - - - - -Mean VIF 20.3 C ond Eigenval In dex - - - - 7.7772 0000 0.7204 2857 0.3238 9011 0.0983 8960 0.0700 10 5370 0.0064 34 7636 0.0024 56 8332 0.0015 72 4248 0.0000 537 0668 - - - - Co nd it i on N um be r 537 0668 Eigenva lu es & Cond Index computed Det(correlation matrix) from s ca led raw s sc p (w/ int erc ept) 0011 92 93 Num ber F( P7, r R -Adj R Ro o t S u M 43 e R 00 T 69 a 68 99 67 = = = = = = S d 4 GIA E N P L S L I IN -0 T CP I GD P _ - n .0 05 - 41 - Coef -0 - Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] 0 - 48 -2 Mơ hình bỏ biến CPI Num ber F( P 6, r R Adj RRo o t =S =r =M =l =R =T l E N S L I L I L N G D _ s  S d 43 10 400 369 70 268 000 89 GIA -0 - 05 - 44 - Coef -0 13 - Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -0 - Kết kiểm định mơ hình theo phương pháp random effects: 93 94 Ran dom Gro Numbe = o Numbe = up o R- = sq: betw 50 = Ob pe s r gr ou ee 79 over = al 68 cor r(u = GI (a mi n av = = 5 g ma x = Wal = chi2(5 Pro = chi Coe f 0  Kiểm định Breusch-Pagan cho lựa chọn REM Pooled OLS Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test GIA[MACK,t] = Xb + u[MACK] Estimated results: Test: effects sd = sqrt(Var) 1.54e+08 2.59e+07 1.48e+07 chibar2(01) = Prob > chibar2 =  random + e[MACK,t] Var GIA e u Var(u) = for 12418.01 5089.367 3852.19 22.27 0.0000 Kiểm định lại RE sau loại bỏ biến ý nghĩa khỏi mơ hình 94 Ran dom Gro up R- = sq:b= oe= a Nu= oNu= o Ob pe gr mi = 50 s r ou nav = 79 g = ma 68 x cor = r(u (a G 32 Coe f 0 9 Wa = cPr = 80 ch 5  Kiểm định Fixed effects Fix edGro up Numbe = r Numbe = r R- = sq: betw 52 = Ob pe gr mi s r ou n av g ma ee 73 over = al 61 cor = r(u GI = = = x F(4,104 = Pro = 44 Coef 0 1 F test that  all u_i=0: F(26, 104) = 5.31 Prob > F = 0.0000 Lựa chọn mơ hình FE RE Coefficients ( E NA I S N G ( s B q D i 85 - 40 b = consistent under Ho and B = inconsistent under Ha, efficient under Test: Ho: difference in coefficients not Ha; Ho; obtained from obtained from xtreg xtreg systematic chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = Prob>chi2 = (V_b-V_B is not  26.43 0.0000 positive definite) Các kiểm định chuẩn đốn lỗi mơ hình - Kiểm định tương quan phần dư cá thể (kiểm định Pesaran CD cho mơ hình FEM) Pesaran's test of cross sectional independence = 0.553, Pr = 0.5800 Average absolute value of the off-diagonal elements - = 0.454 Kiểm định tương quan chuỗi cho FEM Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( , Pr= ob - Kiểm định phương sai sai số thay đổi cho FEM Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (27) = Prob>chi2 = 3437.17 0.0000 Kết mơ hình sau khắc phục lỗi phương sai sai số thay đổi Fi xe Gr ou Nu= r Nu= r Rsq wi = th be = tw = ov er co rr = 44 Ob pe gr mi = 52 s r ou n av = 73 g ma = 61 x F( = Pr = 5 06 (Std Err adjusted for 27 clusters in MCK) G R Coe f 0 si g a ... cứu cụ thể sau: (1) Các yếu tố tác động đến giá cổ phiếu ngành vận tải niêm yết TTCK Việt Nam? (2) Các yếu tố tác động mức độ đến giá cổ phiếu ngành vận tải niêm yết TTCK Việt Nam ? 1.4  Đối tượng... yếu tố tác động đến giá cổ phiếu doanh nghiệp vận tải niêm yết thị trường chứng khoán Việt 77 Nam với nội dung cụ thể sau: hệ thống hóa vấn đề lý luận yếu tố tác động đến giá cổ phiếu; đánh giá, luận... cứu luận văn yếu tố tác động đến giá cổ phiếu doanh nghiệp ngành vận tải niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Thơng qua lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm, yếu tố tác động đến giá cổ phiếu xem
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Các yếu tố tác động đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay