Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án phần lịch sử thế giới

21 12 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:10

bộ cẩu hỏi trắc nghiệm lịch sử thế giới 2017 2018 được định hướng và Bám sát sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Biên soạn theo chương trình đã giảm tải nội dung. Dành cho học sinh lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2017-2018 LỊCH SỬ 12 (Phần Lịch sử giới) - Bám sát sách giáo khoa Bộ Giáo dục Đào tạo - Biên soạn theo chương trình giảm tải nội dung - Dành cho học sinh lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Lịch sử BÀI SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949) Câu Hội nghị Ianta (2-1945) diễn Chiến tranh giới thứ hai A hoàn toàn kết thúc B bước vào giai đoạn kết thúc C diễn vô ác liệt D bùng nổ ngày lan rộng Câu Hội nghị Ianta (2-1945) không đưa định đây? A Thành lập tổ chức Liên hợp quốc B Giải giáp quân Nhật Đông Dương C Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít D Phân chia phạm vi ảnh hưởng châu Âu, châu Á Câu Nội dung sau khơng “Trật tự cực Ianta”? A Trật tự giới hình thành sau Chiến tranh giới thứ hai B Trật tự giới hình thành sau Hội nghị Ianta C Liên Xô Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng quan hệ quốc tế D Liên Xô Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác… Câu Nguyên thủ ba quốc gia Liên Xô, Mĩ, Anh đến Hội nghị Ianta (2-1945) với cơng việc trọng tâm A nhanh chóng đánh bại hồn tồn nước phát xít B thành lập tổ chức Liên hợp quốc để giữ gìn hồ bình an ninh giới C phân chia thành chiến thắng nước thắng trận D bàn biện pháp kết thúc sớm Chiến tranh giới thứ hai Câu Theo thỏa thuận cường quốc Hội nghị Ianta (2-1945), Tây Á thuộc phạm vi ảnh hưởng A nước Đông Âu B nước Tây Âu C Mĩ, Anh Liên Xô D Đức, Pháp Nhật Bản Câu Nước sau không tham gia Hội nghị cấp cao diễn Ianta (2-1945)? A Anh B Mĩ C Liên Xô D Đức Câu Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, sau tiêu diệt phát xít Đức, Liên Xơ A tham chiến chống Nhật châu Á B khôi phục lại trật tự giới C với đồng minh hàn gắn lại hậu chiến tranh D hình thành liên minh với Mĩ chống Nhật Câu Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh châu Á, Hội nghị Ianta A định Liên Xô hình thành khối liên minh với Mĩ để chống Nhật B định Liên Xô chống Nhật trước chiến tranh kết thúc châu Âu C định Liên Xô chống Nhật chiến tranh diễn châu Âu D định Liên Xô chống Nhật sau chiến tranh kết thúc châu Âu Câu Tổ chức Liên hợp quốc thành lập không nhằm mục đích A trì hòa bình an ninh giới B phát triển mối quan hệ hữu nghị dân tộc C trì trật tự giới lợi cho Mỹ đồng minh D hỗ trợ kinh tế, giáo dục, khoa học kĩ thuật cho nước thành viên Câu 10 Một nguyên tắc hoạt động tổ chức Liên hợp quốc Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Lịch sử A hợp tác phát triển hiệu kinh tế, văn hóa xã hội B chung sống hòa bình,vừa hợp tác vừa đấu tranh C tiến hành hợp tác quốc tế nước thành viên D giải tranh chấp quốc tế biện pháp hòa bình Câu 11 Mọi định Hội đồng Bảo an phải trí nước uỷ viên thường trực A Mĩ, Anh, Pháp, Liên Xô (Liên bang Nga), Nhật Bản B Liên Xô (Liên bang Nga), Trung Quốc, Mĩ, Anh, Nhật C Liên Xô (Liên bang Nga), Đức, Mĩ, Anh, Trung Quốc D.Liên Xô (Liên bang Nga), Trung Quốc, Mĩ, Anh, Pháp Câu 12 Sau Chiến tranh giới thứ hai kết thúc, vấn đề trung tâm nhiều gặp gỡ nguyên thủ cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh với bất đồng sâu sắc, A vấn đề tương lai nước Nhật B vấn đề tương lai Triều Tiên C vấn đề tương lai nước Đức D vấn đề tương lai nước Mĩ Câu 13 Ngày 24-10-1945, sau Quốc hội nước thành viên phê chuẩn, Hiến chương Liên hợp quốc A bổ sung, hoàn chỉnh B thức cơng bố C thức hiệu lực D thức thơng qua Câu 14 Một quan Liên hợp quốc quy định Hiến chương (1945) A Tòa án quốc tế B Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa C Tổ chức y tế giới D Quỹ nhi đồng Câu 15 Nguyên tắc để đạo hoạt động Liên hợp quốc A tơn trọng tồn vẹn lãnh thổ độc lập trị tất nước B khơng can thiệp vào cơng việc nội nước C chung sống hòa bình trí năm cường quốc lớn D bình đẳng chủ quyền quốc gia quyền tự dân tộc Câu 16 Sau chiến tranh giới thứ hai kết thúc, trật tự giới hình thành với đặc trưng lớn A giới chia làm phe xã hội chủ nghĩa tư chủ nghĩa B Mĩ Liên Xô tăng cường chạy đua vũ trang khắp nơi C giới chìm "Chiến tranh lạnh" Mĩ phát động D loài người đứng trước thảm hoạ "đung đưa miệng hố chiến tranh" Câu 17 Mọi nghị Hội đồng bảo an thông qua với điều kiện phải A nửa số thành viên Hội đồng tán thành B 2/3 số thành viên đồng ý C tất thành viên tán thành D trí Liên Xơ, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc Câu 18 Quyết định Hội nghị Ianta (2-1945) thỏa thuận sau ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh trở thành khuôn khổ trật tự giới A nước tham chiến hưởng nhiều quyền lợi sau chiến tranh B làm cho cục diện hai cực, hai phe xác lập toàn giới C dẫn tới giải thể chủ nghĩa thực dân thuộc địa D phân chia xong phạm vi ảnh hưởng nước thắng trận Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Lịch sử Câu 19 Theo nguyên tắc trí nước Ủy viên thường trực, định Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chắn thơng qua A nước bỏ phiếu chống B khơng nước bỏ phiếu chống C khơng nước bỏ phiếu trắng D phần lớn nước bỏ phiếu thuận Câu 20 Nội dung sau xem “thiết chế” Trật tự hai cực Ianta? A Phạm vi ảnh hưởng truyền thống nước tư phương Tây B Sự phát triển vươn lên cực Tư chủ nghĩa Mỹ đứng đầu C Sự suy yếu sụp đổ cực Xã hội chủ nghĩa Liên Xô đứng đầu D Một số nước sau giành độc lập bị theo hai cực Ianta BÀI LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945-1991) LIÊN BANG NGA (1991-2000) Câu Sau Chiến tranh giới thứ hai (1945) Liên Xô nước A thu lợi nhiều từ bán vũ khí B bại trận song kinh tế tăng trưởng cao C thắng trận, kinh tế phát triển D chịu tổn thất nặng nề Chiến tranh Câu Chính sách đối ngoại Liên bang Nga từ năm 1991-2000 ngả phương Tây, khôi phục phát triển quan hệ với nước A châu Á B châu Âu C châu Phi D châu Mĩ Câu Liên Xô tiến hành công khôi phục kinh tế sau Chiến tranh giới thứ hai A nước phương Tây cấm vận B lực phản động chống phá C bị chiến tranh tàn phá nặng nề D Mĩ tiến hành Chiến tranh lạnh Câu Từ năm 1950 đến năm 1975, Liên Xô thực nhiều kế hoạch dài hạn nhằm A phấn đấu đạt 20% tổng sản lượng cơng nghiệp tồn giới B hồn thành giới hóa, điện khí hóa, hóa học hóa kinh tế C trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai giới D tiếp tục xây dựng sở vật chất-kĩ thuật chủ nghĩa xã hội Câu Những năm đầu sau Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực sách đối ngoại ngả phương Tây với hi vọng A thành lập liên minh trị châu Âu B xây dựng liên minh kinh tế lớn châu Âu C nhận ủng hộ trị viện trợ kinh tế D tăng cường hợp tác khoa học-kĩ thuật với nước châu Âu Câu Yếu tố sau định thành công Liên Xô việc thực kế hoạch năm (1946-1950)? A Nhân dân Liên Xơ tinh thần tự lực, tự cường B Liên Xơ lãnh thổ rộng lớn, tài ngun phong phú C Liên Xơ hợp tác hiệu với nước Đông Âu D Liên Xô nước thắng trận Chiến tranh giới thứ hai Câu Trong năm 1945-1950, nhiệm vụ trọng tâm Liên Xô A phá bao vây, cấm vận B xây dựng sở vật chất-kỹ thuật C mở rộng quan hệ ngoại giao D khôi phục kinh tế sau chiến tranh Câu Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 A làm đảo lộn hoàn toàn chiến lược toàn cầu Mĩ Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Lịch sử B buộc nước Tây Âu phải đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô C chứng tỏ Liên Xô nước chế tạo thành công bom nguyên tử D phá độc quyền vũ khí nguyên tử Mĩ Câu Một biểu Liên Xơ thành trì cách mạng giới từ năm 1950 đến nửa đầu năm 70 kỷ XX A tích cực giúp đỡ nước xã hội chủ nghĩa B trực tiếp đối đầu với cường quốc phương Tây C làm phá sản hoàn toàn chiến lược toàn cầu Mĩ D thúc đẩy hình thành xu hợp tác toàn cầu Câu 10 Trong thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu năm 70 kỷ XX, Liên Xô đầu lĩnh vực sau đây? A Công nghiệp sản xuất điện dân dụng B Chế tạo vũ khí tên lửa đạn đạo C Cơng nghiệp vũ trụ, điện hạt nhân D Cuộc “cách mạng xanh” Câu 11 Việc Liên Xơ phóng thành cơng tàu vũ trụ (1961) đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh Trái đất A khẳng định sức mạnh vượt bậc khoa học-kỹ thuật B mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ loài người C phá vỡ độc quyền vũ khí nguyên tử Mĩ D chứng tỏ Liên Xô quốc gia tiềm lực mạnh Câu 12 Một nội dung quan trọng trị Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 A ban hành sách hòa hỗn với dân tộc, tơn giáo B nhiều sách chống khủng bố phần tử li khai C ban hành Hiến pháp Liên bang Nga (12-1993) D đẩy lùi nạn thất nghiệp, tích cực chống khủng bố Câu 13 Nội dung sau khái quát sách đối ngoại Liên Xô từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến năm 70 kỷ XX? A Giúp đỡ nước hệ thống xã hội chủ nghĩa B Chống lại âm mưu gây chiến lực thù địch C Bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào cách mạng giới D Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc giới Câu 14 Ý sau nội dung tình hình Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000? A Kinh tế tăng trưởng nhanh xen kẻ đợt suy thoái kéo dài B Một hai thách thức lớn nước Nga tranh chấp đảng phái C Vừa ngả phương Tây vừa khôi phục phát triển quan hệ với nước châu Á D Từ năm 2000, Nga phải đương đầu với nạn khủng bố phần tử li khai gây Câu 15 Từ năm 1946-1950, Liên Xô đạt thắng lợi to lớn công xây dựng chủ nghĩa xã hội? A Hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm khơi phục kinh tế B Phóng thành công vệ tinh nhân tạo trái đất C Xây dựng sở vật chất - kĩ thuật chủ nghĩa xã hội D Thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xơ Viết Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 mơn Lịch sử BÀI CÁC NƯỚC ĐƠNG BẮC Á Câu Từ năm 1946 đến năm 1949 Trung Quốc diễn nội chiến A Đảng dân chủ Quốc dân Đảng B Đảng dân chủ Đảng Cộng hòa C Quốc dân Đảng Đảng Cộng sản D Quốc dân Đảng Đảng Cộng hòa Câu Đối với Trung Quốc, đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10-1949) ý nghĩa thê nào? A Đánh dấu cách mạng dân chủ nhân dân Trung Quốc hoàn thành triệt để B Lật đổ chế độ phong kiến, đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự C Đưa Trung Quốc trở thành nhà nước dân chủ nhân dân khu vực châu Á D Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội Câu Nhận xét sau không khu vực Đông Bắc Á? A Là khu vực rộng, đông dân giới nguồn tài nguyên phong phú B Trước Chiến tranh giới thứ hai, Nhật Bản không bị chủ nghĩa thực dân nô dịch C Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan ba bốn rồng kinh tế châu Á D Những năm đầu kỷ XXI, Trung Quốc trở thành kinh tế lớn thứ hai giới Câu Chính sách đối ngoại Trung Quốc năm 1949-1959 A liên minh chặt chẽ với Mĩ, song trì quan hệ với nước xã hội chủ nghĩa B thiết lập quan hệ ngoại giao với nước xã hội chủ nghĩa mở rộng bành trướng C tích cực củng cố hòa bình, thúc đẩy phát triển phong trào cách mạng giới D đặt quan hệ ngoại giao với nước xã hội chủ nghĩa nước tư chủ nghĩa Câu Trọng tâm đường lối Đổi Trung Quốc (thực từ 12-1978) A phát triển kinh tế B phát triển kinh tế, trị C cải tổ hệ thống trị D phát triển văn hóa, giáo dục Câu Từ sau năm 1987, đường lối Đảng Cộng sản Trung Quốc nét so với trước A kiên trì cải cách dân chủ B kiên trì lãnh đạo Đảng Cộng sản C thực cải cách mở cửa D kiên trì đường lối xã hội chủ nghĩa Câu Sự kiện đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba giới tàu với người bay vào vũ trụ? A Từ 11-1999 đến 3-2003, Trung Quốc phóng tàu "Thần Châu" bay vào vũ trụ B Tháng 10-2003, Trung Quốc phóng tàu "Thần Châu 5" đưa người bay vào vũ trụ C Tháng 3-2003, Trung Quốc phóng tàu "Thần Châu 4" đưa người bay vào vũ trụ D Tháng 11-1999, Trung Quốc phóng tàu "Thần Châu 1" bay vào không gian vũ trụ Câu Một ý nghĩa quốc tế thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) A cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc Đông Bắc Á B làm cho chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống giới C tạo điều kiện nối liền chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á D làm giảm tình trạng căng thẳng cục diện Chiến tranh lạnh Câu Một nội dung đường lối (thực từ 12-1978) Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc A lấy phát triển kinh tế, trị làm trọng tâm, thực cải cách mở cửa B chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa linh hoạt Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Lịch sử C thực mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh D sức xây dựng bước đầu sở vật chất chủ nghĩa xã hội, phát triển giáo dục Câu 10 Từ sau năm 1978, nội dung sau đường lối đối ngoại Trung Quốc? A Đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Inđônêxia B Ngả nước phương Tây với mong muốn nhận ủng hộ từ nước C Liên minh với Mĩ nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc D Tiếp tục thực sách tích cực nhằm trì hòa bình, an ninh giới BÀI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ Câu Trong năm Chiến tranh giới thứ hai, nước Đông Nam Á bị biến thành thuộc địa A quân phiệt Nhật Bản B nước phương Tây C phát xít Đức D Mĩ Đồng minh Câu Từ năm 1954-1975, ba nước Việt Nam, Lào Campuchia tiến hành kháng chiến chống A xâm lược Nhật Bản B chủ nghĩa phát xít Đức C trở lại thực dân Âu-Mĩ D chủ nghĩa thực dân Mĩ Câu Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập năm 1945 A Inđônêxia, Việt Nam, Lào B Campuchia, Malaixia, Brunây C Inđônêxia, Xingapo, Malaixia D Miến Điện, Việt Nam, Philippin Câu Sau giành độc lập, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực chiến lược kinh tế hướng nội với mục tiêu A khôi phục phát triển ngành công nghiệp nặng nước B nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng kinh tế tự chủ C nhanh chóng vươn lên trở thành nước cơng nghiệp (NICs) D thúc đẩy tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp nhẹ nước Câu Năm 1945, nhân dân số nước Đông Nam Á tranh thủ yếu tố thuận lợi để dậy giành độc lập? A Quân Đồng minh giải giáp quân đội Nhật Bản B Phát xít Đức đầu hàng lực lượng Đồng minh C Quân phiệt Nhật Bản đầu hàng Đồng minh D Liên Xô đánh thắng quân phiệt Nhật Bản Câu Một nguyên nhân sau thúc đẩy đời Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN)? A Hạn chế ảnh hưởng cường quốc bên vào khu vực B Sự xuất ngày nhiều công ty xuyên quốc gia C Cuộc chiến tranh Mỹ Đông Dương tiếp tục leo thang D Những thành công nước công nghiệp (NICs) Câu Một mục tiêu tổ chức ASEAN A xóa bỏ áp bóc lột nghèo nàn lạc hậu B xây dựng khối liên minh trị quân C xây dựng khối liên minh kinh tế quân D tăng cường hợp tác phát triển kinh tế văn hóa Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Lịch sử Câu Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á – ASEAN thành lập ngày 8-8-1967 với tham gia A Inđơnêxia, Malaysia, Xingapo, Thái Lan Philíppin B Inđônêxia, Myanma, Malaysia, Xingapo Thái Lan C Inđônêxia, Brunây, Xingapo, Thái Lan Philíppin D Inđơnêxia, Malaysia, Xingapo, Myanma Thái Lan Câu Trong giai đoạn (1967-1975), ASEAN tổ chức A vị trí quốc tế B non trẻ, hợp tác lỏng lẻo C quản lý chặt chẽ D tập hợp đầy đủ thành viên Câu 10 Sự khởi sắc ASEAN đánh dấu việc A vấn đề campuchia giải B kí Hiệp ước Thân thiện hợp tác C Việt Nam Lào gia nhập ASEAN D ASEAN kết nạp đầy đủ thành viên Câu 11 Một nguyên tắc quan hệ nước đề cập Hiệp ước Bali (2-1976) A chung sống hòa bình chống nguy chiến tranh B hợp tác hiệu lĩnh vực qn sự, vũ khí C khơng can thiệp vào công việc nội D tôn trọng độc lập trị nước thành viên Câu 12 Biến đổi quan trọng khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh giới thứ hai A tất nước Đông Nam Á gia nhập ASEAN B nước khu vực giành độc lập C kinh tế nước phát triển nhanh chóng D đời sống nhân dân bước cải thiện Câu 13 Hiệp định Giơ-ne-vơ (7-1954) ý nghĩa nước Lào? A Thừa nhận địa vị hợp pháp Lào B Công nhận Lào nước tự C Thoát khỏi ách thống trị hoàn toàn D Đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội Câu 14 Nước Lào bước sang thời kì xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội A nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào thức thành lập B Hiệp định Viêng Chăn (21-2-1973) thức kí kết C Chính phủ Lào mắt quốc dân tuyên bố độc lập Lào D kí kết Hiệp định Giơ-ne-vơ Đông Dương (7-1954) Câu 15 Từ năm 1951, nhân dân Campuchia tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp lãnh đạo A Đảng Cộng sản Đông Dương B Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia C Đảng Dân chủ Campuchia D Đảng Cộng hòa Campuchia Câu 16 Campuchia bước vào thời kì hồi sinh, xây dựng lại đất nước từ sau A Vương quốc Campuchia tuyên bố thành lập B nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia thành lập C kí kết Hiệp định Giơ-ne-vơ Đơng Dương (7-1954) D Hiệp định hòa bình Campuchia kí kết Pari Câu 17 Từ năm 1954 đến đầu năm 1970, Chính phủ Xihanuc thực đường lối A liên minh chặt chẽ với Mĩ B khơng tiếp nhận viện trợ từ phía C tham gia khối liên minh quân D hòa bình, trung lập Câu 18 Nội dung sau nguyên tắc hoạt động ASEAN? Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 mơn Lịch sử A Tơn trọng chủ quyền tồn vẹn lãnh thổ nước B Không sử dụng vũ lực đe dọa vũ lực C Nhất trí hoạt động nhóm năm nước sáng lập ASEAN D Giải trang chấp bẳng biện pháp hòa bình Câu 19 Khi gia nhập ASEAN, Việt Nam tận dụng hội sau đây? A Mở rộng quan hệ hợp tác với nước khu vực B Tiếp nhận nhiều nguồn vốn đầu tư nước C Tham gia trao đổi sản phẩm, hỗ trợ vũ khí quân D Hỗ trợ nước khác khu vực vốn lao động Câu 20 Từ thành công nhóm nước sáng lập ASEAN q trình xây dựng phát triển đất nước, nước phát triển Đơng Nam Á rút học để hội nhập kinh tế quốc tế? A Giải nạn thất nghiệp ưu tiên phát triển công nghiệp nặng B Mở cửa kinh tế, thu hút vốn đầu tư kĩ thuật nước C Xây dựng kinh tế tự chủ, trọng phát triển nội thương D Ưu tiên sản xuất hàng tiêu dùng nội địa để chiếm lĩnh thị trường Câu 21 Sau Chiến tranh giới thứ hai, nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống thực dân Anh lãnh đạo A Đảng Cộng hòa B Đảng Cộng sản C Đảng Quốc Đại D Đảng Dân chủ Câu 22 Theo “Phương án Maobáttơn”, thực dân Anh chia Ấn độ thành hai quốc gia sở sau đây? A Văn hóa B Tơn giáo C Kinh tế D Chính trị Câu 23 Ngày 26-1-1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập thành lập nước A dân chủ B cộng hòa C cộng sản D dân chủ Câu 24 Từ năm 70 kỉ XX, Ấn Độ tự túc lương thực nhờ tiến hành cách mạng sau đây? A “Cách mạng xanh” B “Cách mạng chất xám” C “Cách mạng trắng” D “Cách mạng công nghiệp” Câu 25 Về đối ngoại, Ấn Độ theo đuổi sách sau đây? A Hòa bình, trung lập tích cực, ln ln ủng hộ đấu tranh dân tộc B Hòa bình, trung lập, khơng tham gia vào khối liên minh trị C Ủng hộ phong trào cách mạng giới, thiết lập ngoại giao với Liên Xô, Trung Quốc D Ngăn chặn ảnh hưởng nước phương Tây, song liên minh chặt chẽ với Mĩ BÀI CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LATINH Câu Cuộc đấu tranh giành độc lập nhân dân nước châu Phi nổ A Chiến tranh giới thứ hai kết thúc B Chiến tranh giới thứ hai diễn C Chiến tranh giới thứ hai bắt đầu D Chiến tranh giới thứ hai kết thúc Câu Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân châu Phi nổ trước tiên A Bắc Phi B Nam Phi C Trung Phi D Tây Phi Câu Lịch sử ghi nhận năm 1960 Năm châu Phi A 17 nước châu Phi giành độc lập B tất nước châu Phi tuyên bố độc lập Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 mơn Lịch sử C phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh D châu Phi “Lục địa trỗi dậy” Câu Kẻ thù chủ yếu cách mạng giải phóng dân tộc người dân Nam Phi A chủ nghĩa thực dân cũ B chủ nghĩa thực dân C chủ nghĩa Apacthai D chủ nghĩa đế quốc Câu Mốc đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ Châu Phi chấm dứt A nhân dân Ai Cập lật đổ vương triều Pha-rúc B 17 nước trao trả độc lập (Năm châu Phi) C thắng lợi nhân dân Mơ-dăm-bích Ăng-gơ-la D Cộng hòa Na-mi-bi-a tun bố độc lập Câu Bản Hiến pháp (11-1993) Nam Phi ban hành A quy định thể chế Tổng thống Nam Phi B mở bước tiến hệ thống trị C thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc D giành độc lập dân tộc quyền sống người Câu Từ đầu kỉ XIX, nhiều nước khu vực Mĩ Latinh giành độc lập từ tay A thực dân Anh Bồ Đào Nha B thực dân Bồ Đào Nha Tây Ban Nha C phát xít Đức thực dân Anh D thực dân Pháp Bồ Đào Nha Câu Sau Chiến tranh giới thứ hai, Mĩ tìm cách biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” nhờ vào A viện trợ kinh tế, quân từ Đồng minh B hợp tác với Liên Xô sau chiến tranh C ưu lớn kinh tế quân Mĩ D lực lượng quân đội khu vực suy yếu Câu Tháng 3-1952, với giúp đỡ Mĩ, Chính quyền Batixta A ban hành Hiến pháp tiến B thả nhiều người yêu nước C cấm đảng phái trị hoạt động D thành lập lực lượng quân đội mạnh Câu 10 Ngày 1-1-1959, nước Cộng hòa Cuba đời A chấm dứt hoàn hoàn chế độ độc tài thân Mĩ khu vực Mĩ Latinh B tạo sóng mạnh mẽ đến cách mạng nước khu vực C chứng tỏ lãnh đạo tài tình, sáng suốt lãnh tụ Nenxơn Manđêla D chấm dứt hoàn toàn thống trị chế độ thực dân khắp giới Câu 11 Sau Chiến tranh giới thứ hai, khu vực Mĩ Latinh mệnh danh "Lục địa bùng cháy" A núi lửa thường xuyên hoạt động B cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ C phong trào giải phóng dân tộc nổ nhiều hình thức D cách mạng Cuba (1-1959) giành thắng lợi Câu 12 Cách mạng Cuba thành công (1-1-1959) mở đầu cổ vũ A phong trào đấu tranh vũ trang Mĩ Latinh B phong trào đấu tranh trị Mĩ Latinh C phong trào đấu tranh nghị trường Mĩ Latinh D tinh thần đấu tranh đòi ruộng đất nông dân Câu 13 Ý sau khơng nói phong trào đấu tranh giành độc lập châu Phi? Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Lịch sử A Từ năm 50 kỉ XX, phong trào đấu tranh phát triển mạnh mẽ B Nhân dân Môdămbich Ănggôla đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha C Tháng 4-1994, bầu cử dân chủ chủng tộc diễn Nam Phi D Nhân dân Nam Phi đấu tranh chống lại cai trị chế độ thực dân cũ Câu 14 Sau Chiến tranh giới thứ hai, điều kiện khách quan lợi cho phong trào giải phóng dân tộc châu Phi? A Sự viện trợ nước xã hội chủ nghĩa B Sự giúp đỡ trực tiếp Liên Xô C Sự xác lập trật tự hai cực Ianta D Sự suy yếu hai đế quốc Anh Pháp Câu 15 Một điểm khác biệt phong trào giải phóng dân tộc châu Phi với châu Á sau Chiến tranh giới thứ hai A nhiệm vụ đấu tranh chủ yếu B kết cục đấu tranh C mục tiêu đấu tranh chủ yếu D tổ chức lãnh đạo thống châu lục BÀI NƯỚC MĨ Câu Sau Chiến tranh giới thứ hai, kinh tế Mĩ A lâm vào khủng hoảng B tăng nhẹ, xen kẽ suy thoái C ổn định, đạt mức trước chiến tranh D phát triển mạnh mẽ Câu Khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mĩ trở thành A trung tâm kinh tế-văn hóa hàng đầu giới B trung tâm kinh tế-tài lớn giới C trung tâm kinh tế-chính trị lớn giới D trung tâm kinh tế-quân lớn giới Câu Mĩ nước khởi đầu cách mạng sau giai đoạn 1945-1973? A Cách mạng chất xám B Cách mạng trắng C Cách mạng khoa học-kĩ thuật D Cách mạng công nghiệp Câu Một ba mục tiêu chủ yếu chiến lược toàn cầu Mĩ A thúc đẩy phát triển chủ nghĩa xã hội phạm vi giới B ngăn chặn, đẩy lùi xóa bỏ chủ nghĩa tư giới C khống chế, chi phối nước tư đồng minh phụ thuộc vào Mĩ D đàn áp phong trào hiếu chiến phần tử phản động, khủng bố Câu Mĩ thực sách hòa hỗn với Trung Quốc Liên Xơ (1945-1973) nhằm A chống lại phong trào đấu tranh cách mạng dân tộc B khắc phục hậu khủng hoảng lượng giới C viện trợ cho nước xã hội chủ nghĩa phạm vi giới D đẩy lùi khó khăn tài chính, kinh tế sau chiến tranh Việt Nam Câu Chính quyền Mĩ thực chiến lược toàn cầu nhằm mục tiêu sau đây? A Đưa Mĩ trở thành chủ nợ giới B Đưa Mĩ trở thành cường quốc tư chủ nghĩa C Đưa Mĩ trở thành trung tâm tài số giới D Đưa Mĩ làm bá chủ giới Câu Đóng vai trò điều tiết thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển 10 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Lịch sử A tổ chức phi phủ B Nhà nước C Đảng Cộng hòa D Đảng Dân chủ Câu Ngày 11 - - 1995 đánh dấu kiện quan hệ đối ngoại phủ Mĩ? A Xơ - Mĩ chấm dứt Chiến tranh lạnh B Bình thường hóa quan hệ với Việt Nam C Bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc D Bình thường hóa quan hệ với Cuba Câu Đâu điểm chung sách đối ngoại đời tổng thống Mĩ? A Chuẩn bị tiến hành chiến tranh tổng lực B Thực "Chiến lược tồn cầu hóa" C Thực "Chủ nghĩa lấp chỗ trống" D Xác lập trật tự giới lợi cho Mĩ Câu 10 Trong nội dung sau, nội dung không nằm chiến lược "Cam kết mở rộng" Tổng thống Mĩ B.Clin-tơn (được triển khai thập kỉ 90 kỉ XX)? A Bảo đảm an ninh với lực lượng quân mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao B Tăng cường phát triển khoa học- kĩ thuật quân bảo đảm tính đại vũ trang C Tăng cường khơi phục, phát triển tính động sức mạnh kinh tế Mĩ D Sử dụng hiệu "Dân chủ" nước để can thiệp vào nội nước khác Câu 11 Mĩ tìm cách vươn lên chi phối lãnh đạo toàn giới A Chiến tranh lạnh kết thúc (1989) trật tự hai cực Ianta tan rã (1991) B Chiến tranh lạnh bắt đầu (1947) hình thành khối quân C Liên Xô nước NICs suy giảm lực Chiến tranh lạnh D Hệ thống nước xã hội chủ nghĩa bước lớn mạnh Câu 12 Các giới cầm quyền Mĩ theo đuổi mưu đồ thống trị tồn giới nơ dịch quốc gia, dân tộc giới dựa vào A sách lược hòa hỗn với hai nước lớn Trung Quốc Liên Xô B ủng hộ quân đội kinh tế nước Đồng minh C tiềm lực kinh tế tài lực lượng quân to lớn Mĩ D suy yếu ngày rõ rệt hệ thống nước thuộc địa Câu 13 Trong chiến lược "Cam kết mở rộng" (được triển khai thập kỉ 90 kỉ XX), Mĩ coi trọng việc tăng cường A ứng dụng khoa học-công nghệ để phát triển lực sản xuất B khơi phục, phát triển tính động sức mạnh kinh tế Mĩ C hợp tác kĩ thuật với nước đồng minh để phát triển kinh tế D trợ giúp cho kinh tế nước tư đồng minh phát triển Câu 14 Trong năm 1973-1982, kinh tế Mĩ lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thối kéo dài chủ yếu A cạnh tranh Nhật Bản nước Tây Âu B tác động phong trào giải phóng dân tộc giới C tác động khủng hoảng lượng giới D việc Mĩ kí Hiệp định Pari năm 1973 Việt Nam 11 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Lịch sử BÀI TÂY ÂU Câu Từ năm 1945 đến năm 1950, với viện trợ Mĩ, kinh tế nước Tây Âu A phát triển nhanh chóng B phát triển chậm chạp C tăng trưởng D phục hồi Câu Từ năm 1945 đến năm 1950, nội dung sau ưu tiên hàng đầu nước Tây Âu trị? (Tham khảo) A củng cố quyền giai cấp tư sản B hạn chế ảnh hưởng Mĩ C tìm cách trở lại nước thuộc địa cũ D hàn gắn vết thương chiến tranh Câu Từ năm 1950 đến năm 1973, nét bật tình hình Tây Âu A kinh tế phát triển mạnh mẽ, thị trường lớn giới B dân chủ tư sản Tây Âu bước sang thời kì rực rỡ C trở thành ba trung tâm kinh tế-tài giới D hạn chế ảnh hưởng ngày nhiều từ phía Mĩ Đơng Âu Câu Một nguyên nhân giúp cho kinh tế nước Tây Âu phát triển nhanh A coi trọng yếu tố người vào tất lĩnh vực đời sống B chi phí đầu tư vào quốc phòng để tập trung phát triển kinh tế C hợp tác hiệu khn khổ Cộng đồng châu Âu (EC) D cơng ty, tập đồn sức sản xuất lớn hợp tác hiệu Câu Giai đoạn 1950-1973, nhiều nước tư Tây Âu mặt tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mĩ, mặc khác A đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại B tập trung phát triển quan hệ hợp tác với nước Mĩ Latinh C mở rộng quan hệ hợp tác với nước xã hội chủ nghĩa D mở rộng quan hệ hợp tác với nước Đông Nam Á Câu Ngày 7-12-1991, nước thành viên Cộng đồng châu Âu (EC) A kí Hiệp ước Maxtrích (Hà Lan) B thành lập Cộng đồng kinh tế châu Âu C kí thỏa thuận hợp tác chung châu Âu D sửa đổi bổ sung Hiệp ước Maxtrích Câu Mốc đánh dấu bước chuyển từ cộng đồng Châu Âu (EC) sang liên minh Châu Âu (EU) A Kí hiệp ước Hen-xin-ki (1975) B Đồng tiền EURO phát hành (1999) C Kết nạp thêm 10 nước Đông Âu D Kí hiệp ước Maxtrích (1991) Câu Thời kì “phi thực dân hóa” phạm vi giới đánh dấu việc A nhiều thuộc địa Anh, Pháp, Hà Lan tuyên bồ độc lập B xu hòa bình sau Chiến tranh lạnh xuất giới C hàng loạt nước tư Tây Âu lâm vào khủng hoảng D nước xã hội chủ nghĩa lớn mạnh, trở thành hệ thống Câu Điểm chung thúc đẩy phát triển kinh tế Tây Âu Mĩ A áp dụng thành công thành tựu cách mạng khoa hoc- kĩ thuật B Nhà nước đóng vai trò việc quản lí, điều tiết kinh tế C sụ nổ lực tầng lớp nhân dân, chi phí đầu tư quốc phòng hạn chế D tận dụng tốt hội bên để tập trung vào phát triển 12 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Lịch sử Câu 10 Đến cuối thập kỉ 90 (thế kỉ XX), EU trở thành tổ chức liên kết trị-kinh tế lớn hành tinh A quan hệ với hầu hết quốc gia giới B sử dụng chung đồng tiền châu Âu (EURO) C chiếm 1/4 GDP toàn giới D kết nạp nhiều thành viên tham gia vào tổ chức BÀI NHẬT BẢN Câu Đến khoảng năm 1950-1951, kinh tế Nhật Bản khôi phục đạt mức trước chiến tranh A thực chiến tranh xâm lược Việt Nam Triều Tiên B nổ lực thân viện trợ Mĩ C thực thành công ba cải cách lớn D nước thắng trận Chiến tranh giới thứ hai Câu Từ năm 1945 đến năm 1951, chủ trương sách đối ngoại Nhật Bản A tranh thủ viện trợ từ Tây Âu B liên minh chặt chẽ với Mĩ C cải thiện quan hệ với Liên Xô D hướng nước châu Á Câu Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật kí kết (1951) khơng nội dung sau đây? A Chấp nhận đứng trước “chiếc ô” hạt nhân Mĩ B Cho Mĩ đóng quân lãnh thổ Nhật Bản C Chấm dứt chế độ chiếm đóng Đồng minh D Cho Mĩ xây dựng lãnh thổ Nhật Bản Câu Giai đoạn phát triển “thần kì” kinh tế Nhật Bản A từ năm 1945 đến năm 1952 B từ năm 1960 đến năm 1973 C từ năm 1952 đến năm 1960 D từ năm 1973 đến năm 1991 Câu Ý sau thể Nhật Bản coi trọng giáo dục khoa học-kĩ thuật? A Tự lực tự cường phát minh ứng dụng khoa học-kĩ thuật B Nhờ viện trợ từ Mĩ nước Tây Âu khoa học C Chú trọng phát triển giáo dục dựa giúp đỡ nước D Mua phát minh sáng chế từ nước Câu Từ năm 1952 đến năm 1973, mặt khoa học- kĩ thuật công nghệ, Nhật Bản tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sau đây? A Sản xuất hàng tiêu dùng xuất B Sản xuất mặt hàng công nghệ cao C Sản xuất ứng dụng dân dụng D Sản xuất mặt hàng nông sản Câu Nhân tố hàng đầu dẫn tới phát triển kinh tế Nhật Bản năm 1952-1973 A chi phí cho quốc phòng thấp (khơng vượt q 1% GDP) B tận dụng triệt để yếu tố thuận lợi từ bên để phát triển C người coi vốn q nhất, chìa khóa phát triển D áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật để nâng cao suất Câu Đâu khó khăn kinh tế Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973? A Lãnh thổ khơng rộng, tài ngun khống sản nghèo nàn, chủ yếu nhập 13 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Lịch sử B cấu vùng kinh tế Nhật Bản thiếu cân đối, tập trung ba trung tâm lớn C Giữa cơng nghiệp thương nghiệp cân đối, phân bố rải rác khắp nơi D Luôn gặp cạnh tranh liệt từ Mĩ, nước Tây Âu, NICs, Trung Quốc Câu Nền tảng sách đối ngoại Nhật Bản từ năm 1951 đến năm 2000 A liên minh chặt chẽ với Mĩ B hướng nước Đông Bắc Á C hướng mạnh Đông Nam Á D cải thiện quan hệ với Liên Xô Câu 10 Từ năm 1973 đến năm 1991, điểm sách đối ngoại Nhật Bản A coi trọng quan hệ với nước Tây Âu Trung Quốc B tăng cường quan hệ với nước Đông Nam Á, tổ chức ASEAN C không trọng hợp tác với Mỹ nước Tây Âu D trọng phát triển quan hệ với nước khu vực Đông Bắc Á Câu 11 Từ năm 1973 đến năm 1991, kinh tế Nhật Bản phát triển xen kẻ giai đoạn suy thoái ngắn, chủ yếu A thị trường tiêu thụ hàng hóa suy giảm đáng kể B cạnh tranh liệt từ Trung Quốc Ấn Độ C tác động khủng hoảng lượng giới D canh tranh mạnh mẽ Mĩ nước Tây Âu Câu 12 Đặc điểm đời sống văn hóa Nhật Bản tù năm 1991 đến năm 2000 gì? A Sự pha trộn dòng văn hóa khắp châu lục B Sự biến đổi yếu tố văn hóa truyền thống theo thời gian C Sự lan tràn chi phối yếu tố văn hóa phương Tây D Sự kết hợp hài hòa yếu tố truyền thống đại Câu 13 Từ năm 1991 đên năm 2000, nội dung sau khơng phải sách đối ngoại Nhật Bản? A Tiếp tục trì liên minh chặt chẽ với Mĩ B Chú trọng phát triển quan hệ với Đông Nam Á C Đẩy mạnh hợp tác quan hệ với Trung Quốc D Coi trọng quan hệ với nước Tây Ấu Câu 14 Nét chung làm cho kinh tế Mĩ, Tây Âu Nhật Bản phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh giới thứ hai A áp dụng thành tựu cách mạng khoa học-kĩ thuật đại B Nhà nước vai trò lớn việc quản lí, điểu tiết, thúc đẩy kinh tế C cơng ty, tập đồn lớn sức sản xuất mạnh mẽ, tầm nhìn xa, quản lí tốt D coi trọng yếu tố người phát triển, lực lường nòng cốt hàng đầu BÀI QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KỲ CHIẾN TRANH LẠNH Câu Sau Chiến tranh giới thứ hai, Mĩ khơng sức thực sách sau đây? A Chống Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa B Thực mưu đồ làm bá chủ giới C Bảo vệ thành chủ nghĩa tư D Đẩy lùi phong trào cách mạng giới Câu Sự kiện xem kiện khởi đầu cuộc“Chiến tranh lạnh”? 14 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Lịch sử A Đạo luật viện trợ nước Quốc hội Mĩ B Thông điệp Tổng thống Mĩ Truman C Diễn văn ngoại trưởng Mĩ Macsan D Chiến lược toàn cầu Tổng thống Mĩ Rudơven Câu Tại Quốc hội Mĩ (12-3-1947), Tổng thống Truman đề nghị A thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) B giúp đỡ nước Pháp kéo dài chiến tranh Đông Dương C thực Kế hoạch Mácsan, giúp Tây Âu phục hồi kinh tế D viện trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho Hi Lạp Thổ Nhĩ Kì Câu Ngồi việc giúp nước Tây Âu phục hồi kinh tế, Kế hoạch Mácsan Mĩ (1947) nhằm tập hợp nước Tây Âu vào A liên minh kinh tế đối lập với nước xã hội chủ nghĩa B liên minh quân chống Liên Xô nước Đông Âu C liên minh trị chống Liên Xơ nước Đơng Âu D tổ chức trị-qn chống lại phe xã hội chủ nghĩa Câu Sự đời tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (1949) tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) tác động đến quan hệ quốc tế? A Đánh dấu Chiến tranh lạnh thức bắt đầu B Tạo nên phân chia đối lập Đông Âu Tây Âu C Xác lập cục diện hai cực, hai phe, Chiến tranh lạnh bao trùm giới D Đặt nhân loại đứng trước nguy chiến tranh giới Câu Xu hướng hòa hỗn Đông-Tây xuất vào thời gian nào? A đầu năm 70 (thế kỉ XX) B nửa sau năm 70 (thế kỉ XX) C đầu năm 80 (thế kỉ XX) D đầu năm 90 (thế kỉ XX) Câu Việc “Hiệp định sở quan hệ Đơng Đức Tây Đức” kí kết (11-1972) ý nghĩa nào? A Chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh châu Âu B Làm cho tình hình châu Âu bớt căng thẳng C Đánh dấu tái thống nước Đức D Chấm dứt tình trạng đối đầu hai phe châu Âu Câu Trong năm 80 kỉ XX, Mĩ Liên Xô đạt thỏa thuận sau đây? A Thủ tiêu tên lửa tầm trung châu Âu B Thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc C Ngừng chế tạo bom nguyên tử D Thủ tiêu chế độ thực dân Câu Tháng 12-1989, người đứng đầu hai nước Mĩ Liên Xơ thức tun bố A bình thường hóa quan hệ B chấm dứt Chiến tranh lạnh C khơng phổ biến vũ khí hạt nhân D cắt giảm vũ khí chiến lược Câu 10 Trong năm 1947-1991, kiện sau tạo chế giải vấn đề liên quan đến hòa bình an ninh châu Âu? A Mĩ Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh B Liên Xơ Mĩ kí Hiệp định hạn chế vũ khí tiến cơng chiến lược C Hiệp định sở quan hệ Tây Đức Đơng Đức D Định ước Henxinki kí kết Mĩ, Canada nhiều nước châu Âu 15 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Lịch sử Câu 11 Trật tự giới hai cực Ianta hoàn toàn tan rã A tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động B Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) giải thể C chế độ xã hội chủ nghĩa Đông Âu Liên Xô sụp đổ D Mĩ Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh Câu 12 Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế phần lớn nửa sau kỉ XX A cục diện “Chiến tranh lạnh” B xu tồn cầu hóa C hình thành liên minh kinh tế D đời khối quân đối lập Câu 13 Yếu tố nguyên nhân dẫn tới việc Liên Xô Mĩ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh? A Sự tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa Đông Âu B Kinh tế Liên Xô lâm vào khủng hoảng trì trệ C Sự vươn lên mạnh mẽ Nhật Bản Tây Âu D Sự suy giảm lực chạy đua vũ trang Câu 14 Việc Mĩ Liên Xơ thức tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh (12-1989) chủ yếu xuất phát từ A việc hai nước gặp khó khăn tác động phong trào giải phóng dân tộc B việc chủ nghĩa xã hội trình phục hồi phát triển khắp giới C suy giảm “thế mạnh” hai nước nhiều mặt so với cường quốc khác D hình thành xu sau chiến tranh phát triển mạnh mẽ khoa học Câu 15 Nội dung sau xu phát triển giới sau Chiến tranh lạnh chấm dứt? A Sự phát triển tác động to lớn công ty độc quyền xuyên quốc gia B Hòa bình giới củng cố nhiều khu vực lại không ổn định C Trật tự giới trình hình thành theo xu hướng đa cực D Các quốc gia điều chỉnh chiến lược, tập trung vào phát triển kinh tế Câu 16 Sau “Chiến tranh lạnh” chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập trật tự giới nào? A Đa cực B Một cực nhiều trung tâm C Đa cực nhiều trung tâm D Đơn cực BÀI 10 CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TỒN CẦU HĨA NỬA SAU THẾ KỈ XX Câu Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật nguồn gốc sâu xa từ A cân tăng trưởng kinh tế công xã hội B yêu cầu giải tình trạng khủng hoảng kinh tế giới C đòi hỏi ngày cao sống sản xuất D nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho quốc gia Câu Đặc điểm lớn cách mạng khoa học- kĩ thuật sau Chiến tranh giới thứ hai A kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp B khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp C bùng nổ lĩnh vực khoa học - công nghệ D phát minh kĩ thuật bắt nguồn từ sản xuất 16 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Lịch sử Câu Một hệ quan trọng cách mạng khoa học-công nghệ từ đầu năm 80 kỉ XX, giới xuất xu A hợp tác quốc tế B tồn cầu hóa C hợp tác khu vực C liên minh kinh tế Câu Xét chất, tồn cầu hóa A phát triển nhanh chóng quan hệ thương mại quốc gia giới B tăng cường sáp nhập hợp công ti thành tập đoàn lớn toàn cầu C tăng lên mạnh mẽ mối liên hệ, tác động, phụ thuộc lẫn nước D đời tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài quốc tế khu vực Câu Từ năm 70 kỉ XX, cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi A cách mạng thông tin B cách mạng khoa học-kĩ thuật đại C cách mạng công nghiệp D cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ Câu Cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật đại, phát minh kĩ thuật bắt nguồn từ A nghiên cứu khoa học B nhu cầu đời sống C tiến công nghệ D tiến kĩ thuật Câu Một biểu chủ yếu xu tồn cầu hóa ngày A phát triển nhanh chóng tập đồn thương mại quốc tế B hợp tác tác động to lớn tổ chức liên kết khu vực C phát triển tác động to lớn công ty xuyên quốc gia D tăng lên mạnh mẽ lực lượng sản xuất tiên tiến giới Câu Thương mại quốc tế tăng, nghĩa A kinh tế nước giới quan hệ chặt chẽ phụ thuộc lẫn B giá trị trao đổi sản phẩm nước công ty xuyên quốc gia liên tục tăng C kinh tế nước giới ngày mang tính quốc tế hóa rõ rệt D tổng sản phẩm giới giá trị trao đổi nước hội nhập vào kinh tế chung Câu Sự sáp nhập hợp công ty thành tập đoàn lớn (những năm cuối kỉ XX) nhằm A tăng nhanh giá trị trao đổi thương mại phạm vi quốc tế B tạo mối quan hệ chặt chẽ phụ thuộc lẫn kinh tế C tăng cường khả cạnh tranh thị trường nước D giải vấn đề kinh tế chung quốc tế khu vực Câu 10 Vì tồn cầu hóa xu khách quan, thực tế đảo ngược? A Kết trình tăng lên mạnh mẽ lực lượng sản xuất B Các nước tư tăng cường đầu tư vốn thị trường giới C Các cường quốc đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực toàn cầu D Kết việc thu hút nguồn lực vào nước phát triển BÀI 11 TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 Câu Nhân tố hàng đầu chi phối quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến đầu thập niên 90 kỉ XX gì? A Sự đời hai nhà nước Đức B Hệ thống chủ nghĩa xã hội mở rộng C Trật tự giới hai cực Ianta D Sự đời hoạt động Liên hợp quốc 17 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Lịch sử Câu Chủ nghĩa xã hội vượt khỏi phạm vi nước, trở thành hệ thống giới việc A thắng lợi cách mạng dân chủ nhân dân nước Đông Âu B thắng lợi cách mạng Việt Nam (1945) cách mạng Cuba (1959) C cao trào giải phóng dân tộc thắng lợi nước Á, Phi Mĩ Latinh D thắng lợi cách mạng Trung Quốc (1949) cách mạng Lào (1945) Câu Những thắng lợi sau mở rộng khơng gian địa lí hệ thống nước xã hội chủ nghĩa? A Cách mạng Việt Nam (1945), cách mạng Trung Quốc (1949), cách mạng Cuba (1959) B Cách mạng Trung Quốc (1949), cách mạng Ấn Độ (1950), cách mạng Cuba (1959) C Cách mạng Việt Nam (1945), cách mạng Trung Quốc (1949), cách mạng Ấn Độ (1950) D Cách mạng Việt Nam (1945), cách mạng Cuba (1959), cách mạng Nam Phi (1994) Câu Từ cuối năm 80 kỉ XX trở đi, kiện giới gây tổn thất nặng nề cho phong trào cộng sản công nhân quốc tế? A Trật tự hai cực Ianta xác lập tồn giới B Mĩ - Xơ chạy đua vũ trang chiến tranh Lạnh C Chế độ xã hội chủ nghĩa Đông Âu Liên Xô tan rã D Hai nhà nước đời bán đảo Triều Tiên Câu Một thất bại tiêu biểu Mĩ thực chiến lược toàn cầu (trong nửa sau kỉ XX)? A Bản đồ trị giới thay đổi to lớn, sâu sắc B Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954-1975) C Nhiều nước châu Á, Phi, Mĩ Latinh tuyên bố độc lập D Trong chiếm tranh xâm lược Lào Campuchia Câu Quan hệ quốc tế mở rộng đa dạng nửa sau kỉ XX nguyên nhân sau đây? A Sự tham gia ngày đông đảo nước tư độc lập sau chiến tranh Lạnh B Ý thức hiểm họa khủng khiếp chiến tranh hạt nhân dân tộc C Quy mơ tồn cầu hoạt động kinh tế-tài chình trị quốc gia D Những tiến kỳ diệu khoa-học kỹ thuật làm cho nước xích lại gần Câu Trong nửa sau kỷ XX, nước tư ngày xu hướng liên kết kinh tế khu vực chủ yếu A phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất B giới chuyển sang giai đoạn hòa bình, ổn định C quan hệ quốc tế ngày mở rộng đa dạng D thất bại nặng nề chiến tranh giới Câu Một "di chứng" Chiến tranh lạnh A bùng nổ xung đột tranh chấp lãnh thổ B chạy đua vũ trang cường quốc C khả đánh sắc văn hóa dân tộc D tình trạng gia tăng xu li khai nhiều nơi Câu Biến đổi không chứng tỏ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc sau Chiến tranh giới thứ hai hai làm thay đổi đồ trị giới? A Từ nước thuộc địa, 100 quốc gia giành độc lập 18 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Lịch sử B Hệ thống thuộc địa chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ hồn tồn C Trật tự hai cực Ianta bị xói mòn đời quốc gia độc lập D Sau giành độc lập, quốc gia tiến lên chủ nghĩa xã hội Câu Nội dung tác động phong trào giải phóng dân tộc quan hệ quốc tế sau Chiến tranh giới thứ hai? A Góp phần làm xói mòn trật tự giới hai cực Ianta B Dẫn đến đời 100 quốc gia độc lập giới C Dẫn đến tình trạng đối đầu cường quốc vấn đề thuộc địa D Sau độc lập, nước tích cực tham gia vào đời sống trị giới Câu 10 Sau chiến tranh lạnh, sức mạnh quốc gia xây dựng dựa yếu tố sau đây? A Một sản xuất phồn vinh B Một lực lượng lao động trình độ cao C Một tài vững D Một lực lượng quốc phòng hùng mạnh PHẦN ĐÁP ÁN BÀI SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949) B B D C B D A D C 10 D 11 D 12 C 13 C 14 A 15 C 16 A 17 D 18 B 19 B 20 A D 11 B C A 11 C 21 C A 11 B D 11 A BÀI LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945-1991) LIÊN BANG NGA (1991-2000) A C D C A D D A 12 C 13 C 14 A 15 A BÀI CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á C A C B B D D D 12 B 22 B BÀI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ A B C A D A B 13 A 14 A 15 B 16 B 17 D 18 C 19 B 23 B 24 A 25 A 10 B 20 B A 12 A BÀI CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LATINH A C C C B C C 13 D 14 D 15 D 10 B B 12 C C 13 B C 14 C BÀI NƯỚC MĨ A D B B C 10 C B 10 A 10 B 19 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Lịch sử BÀI TÂY ÂU D B C C A A D A A 10 C C A 10 B BÀI NHẬT BẢN B 11 C B 12 D C 13 C B 14 A D D C BÀI QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KỲ CHIẾN TRANH LẠNH C B D B C A B A B 10 D 11 C 12 A 13 A 14 C 15 A 16 D BÀI 10 CÁCH MẠNG KHOA HỌC CƠNG NGHỆ VÀ XU THẾ TỒN CẦU HĨA NỬA SAU THẾ KỈ XX C B B C B A C A C 10 A BÀI 11 TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 C A A C B A A D C 10 D 20 ... www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 mơn Lịch sử BÀI SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949) Câu Hội nghị Ianta... Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Lịch sử Câu 19 Theo nguyên tắc trí nước Ủy viên thường trực, định Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chắn thông qua A có nước... www.foxitsoftware.com/shopping Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Lịch sử A tổ chức phi phủ B Nhà nước C Đảng Cộng hòa D Đảng Dân chủ Câu Ngày 11 - - 1995 đánh dấu kiện quan hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án phần lịch sử thế giới, Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án phần lịch sử thế giới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay