Các ký thuật cơ bản trong điện di

18 13 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:10

§ iÖn di Chu Hoang Mau Ph.D Molecular Biologist Department of Education, Genetics and Modern Biology Faculty of Biology and Agrotechnology Điện di gì? Hiện tợng phân tử dịch chuyển giá thể môi trờng có dòng điện chạy qua Giá thể là:   GiÊy  Gel (acrylamide, agar, agarose, tinh bét…) Kỹ thuật điện di cho phép tách đợc tiểu phần có khối lợng phân tử khác nhau, dùng cho nghiên cứu, phân tích tiểu phần Nguyên tắc điện di Tốc độ dịch chuyển khác theo khối l ợng phân tử tiểu phần Điện di chiều: (-) Các tiểu phần tích điện (-) (+) phải làm cho tất tiểu phần tích điện (-) cách phủ lên tiểu phần chất SDS (Soudium dedoxyl sunphate) (+) Thiết bị vật liệu điện di Máy điện di Bộ nguồn điện Kỹ thuật chế gel điện di bao gồm bớc: (1) Lắp ráp khuôn gel (2) tạo gel (3) đổ gel Điện di DNA Đặc điểm cấu trúc ADN DNA đợc cấu tạo từ nucleotide DNA mạch kép có cặp base liên kết với cầu nối hydrro Để tính kích thớc phân tử DNA ngời ta dùng đơn vị bp (base pair)- cỈp base, cỈp nucleotide Kb (kilo base) = 1000 bp T¸ch chiÕt ADN  T¸ch chiÕt ADN tõ m« sèng  KiĨm tra b»ng quang phỉ hÊp thơ ë 260 nm  Ph©n tÝch diƯn di để khẳng định dung dịch chứa ADN Chế tạo gel agarose Bột agarose đợc đun với dung dịch đệm chứa SDS 0,8%; 1,0%; 1,5% Đổ gel Lắp ráp vào máy điện di Chạy điện di Chụp ảnh để phân tích Preparation of an agarose Hình ảnh điện di ADN Hình ảnh điện di ADN Điện di Protein Phơng pháp Cấu trúc đặc tính protein Cấu tạo từ khoảng 20 lo¹i acid amin  CÊu tróc bËc I, II, III, IV Bậc IV gồm nhiều chuỗi polypeptid Chuỗi polypeptid tích điện (+) (-) Quy trình điện di protein DiÖn di ChiÕt protein BiÕn tÝnh ë thÕ hiệu khác protein Chụp anh phân tích kết qua thành phần điện di protein Chiết protein Protein chiết từ mẫu tơi dung dịch đệm 40C (NaCl, H2O, Tris.HCl) 24h Ly tâm thu dịch chứa protein Dịch chứa protein đợc bảo quản 200C Tạo gel, tra mẫu chạy điện di Chế gel (gel cô gel tách) Đổ gel gồm lớp Đa gel vào phận điện di Tra mẫu vào giếng Chạy điện di Chụp ảnh để phân tích Hinh anh phổ điện di protein chiết nớc cất dòng ®Ëu xanh ®ét biÕn (M marker; Mì gièng gèc; MX10; MXU21; MXE01; MX1608, MX1103; Tiªu gièng gèc; TXU21; TX16012 ( : bang (Chu Hoàng Mậu,2000) : bang xuất ) Hình ảnh điện di protein lúa Hình ảnh ®iƯn di protein ë l¹c ... chất SDS (Soudium dedoxyl sunphate) (+) Thiết bị vật liệu điện di Máy điện di Bộ nguồn điện Kỹ thuật chế gel điện di bao gồm bớc: (1) Lắp ráp khuôn gel (2) tạo gel (3) đổ gel Điện di DNA Đặc... phần Nguyên tắc điện di Tốc độ dịch chuyển khác theo khối l ợng phân tử tiểu phần Điện di chiều: (-) Các tiểu phần tích điện (-) (+) phải làm cho tất tiểu phần tích điện (-) cách phủ lên tiểu... Tạo gel, tra mẫu chạy điện di Chế gel (gel cô gel tách) Đổ gel gồm lớp Đa gel vào phận điện di Tra mẫu vào giếng Chạy điện di Chụp ảnh để phân tích Hinh anh phổ điện di protein chiết nớc
- Xem thêm -

Xem thêm: Các ký thuật cơ bản trong điện di, Các ký thuật cơ bản trong điện di

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay