Chuyên đề sinh học cơ thể và chuyển hóa vật chất năng lượng

17 13 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:06

Tài liệu tham khảo chuyên đề sinh học về Chuyển hóa vật chất và năng lượng. Sinh học là một môn khoa học về sự sống (từ tiếng Anh: biology bắt nguồn từ Hy Lạp với bios là sự sống, và logos là môn học). Nó là một nhánh của khoa học tự nhiên, tập trung nghiên cứu các cá thể sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường. CHUYÊN ĐỀ SINH HỌC THỂ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT NĂNG LƯỢNG Chuyên đề: SINH HỌC THỂ_CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT NĂNG LƯỢNG Nội dung: KIẾN THỨC BẢN PHẦN TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT – PHẦN NỘI DUNG: HẤP THU NƯỚC Ở RỄ I Rễ quan hấp thụ nước Hình thái hệ rễ Hệ rễ phân hoá thành rễ rễ bên, rễ miền lông hút nằm gần đỉnh sinh trưởng Rễ phát triển nhanh bề mặt hấp thụ - quan hút nước chủ yếu rễ, số thuỷ sinh hút nước qua thân, - Hệ rễ ăn sâu, lan rộng, phân nhánh, rễ nhiều lơng hút để bề mặt độ dài tăng lên nhiều - Rễ khả hướng nước, hướng hoá - Cấu tạo rễ thích nghi với chức hút nước ion muối khống: + Miền trưởng thành: thể sinh rễ bên + Miền hấp thụ: Mang nhiều lông hút (thành mỏng khơng citin, khơng bào lớn, nhiều ti thể tạo Ptt lớn) + Miền sinh trưởng: Nhóm TB phân sinh làm cho rễ dài + Chóp rễ: Che chở mơ phân sinh tận rễ khỏi bị huỷ hoại - số thực vật cạn, hệ rễ khơng lơng hút rễ nấm rễ bao bọc giúp cho hấp thụ nước ion khoáng cách dễ dàng, phương thức chủ yếu - Ngoài tế bào rễ non, vách tế bào chưa bị suberin hoá tham gia hấp thụ nước ion khống Nấm rễ dạng thích nghi tự nhiên II chế hấp thụ nước muối khoáng rễ Hấp thụ nước muối khoáng từ đất vào tế bào lông hút Chỉ tiêu Hấp thụ nước Hấp thụ iơn khống so sánh chế Cây hút nước dạng tự dạng liên kết Các ion khoáng di chuyển vào tế bào rễ khơng chặt cách chọn lọc theo chế: Chủ động hấp thụ thụ động Cây hút nước theo chế thẩm thấu chênh lệch - chế thụ động: Một số ion khoáng từ áp suất thẩm thấu (từ nơi Ptt thấp đến nơi Ptt đất mơi trường dinh dưỡng (nơi nồng độ ion cao) vào tế bào lơng hút (nơi cao) Nói cách khác hấp thu nước thụ động (Cơ chế nồng động ion thấp hơn) thẩm thấu): Nước di chuyển từ môi trường nhược - chế thụ động: Một số ion khoáng mà trương (Thế nước cao) đất vào tế bào lông hút nhu cầu cao di chuyển từ đất (và tế bào biểu bì non khác), nơi dịch bào mơi trường dinh dưỡng vào rễ ngược chiều građien nồng độ tiêu tồn lượng ưu trương (Thế nước thấp hơn) Khi chênh lệch nước đất (hoặc mơi Khi chênh lệch nồng độ ion khoáng Điều kiện xảy trường dinh dưỡng) tế bào lông hút: đất tế bào lông hút (theo chế thụ hấp - Do q trình nước hút nước lên phía động) tiêu tốn lượng ATP làm giảm lượng nước tế bào lông hút thụ (theo chế thụ động) - Nồng độ chất tan rễ cao Dòng nước ion khống từ lơng hút vào mạch gỗ rễ Nước ion khoáng di chuyển từ đất vào mạch gỗ rễ theo đường: - Con đường thành tế bào – gian bào: Đi theo không gian tế bào khơng gian bó sợi xenlulơzơ bên thành tế bào đến đai Caspari chuyển sang đường tế bào - Con đường chất nguyên sinh – không bào: Xuyên qua tế bào chất tế bào III Ảnh hưởng môi trường qúa trình hấp thụ nước muối khống rễ Độ thẩm thấu (áp suất thẩm thấu), độ axit (pH) lượng ơxi mơi trường (độ thống khí) nhân tố ảnh hưởng đến hình thành, phát triển lơng hút ảnh hưởng đến q trình hấp thụ nước ion khống rễ Trang LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - MƠN SINH HỌC Chun đề: SINH HỌC THỂ_CHUYỂN HĨA VẬT CHẤT NĂNG LƯỢNG Nội dung: KIẾN THỨC BẢN PHẦN TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT – PHẦN B QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY Sau nước ion khoáng di chuyển vào mạch gỗ rễ chúng vận chuyển Nước → Rễ → Thân → Lá → Dạng Trong dòng mạch: - Dòng mạch gỗ (dòng lên) vận chuyển nước ion khoáng từ đất vào đến mạch gỗ rễ tiếp tục dâng lên theo mạch gỗ thân để lan toả đến phần khác - Dòng mạch rây (còn gọi dòng xuống) vận chuyển chất hữu từ tế bào quang phổ phiến chảy vào cuống đến nơi cần sử dụng dự trữ T/c so sánh Dòng mạch gỗ Dòng mạch rây Là quan vận chuyển ngược chiều trọng lực Mạch gỗ Là quan vận chuyển thuận chiều trọng Cấu tạo gồm tế bào chết quản bào mạch ống Các tế bào lực Mạch rây gồm tế bào sống ống loại nối tạo nên ống dài từ rễ lên rây tế bào kèm Các ống rây nối đầu với thành ống dài từ xuống rễ Thành phần Chủ yếu nước, ion khống, ngồi Các sản phẩm đồng hoá lá, chủ yếu là: dịch chất hữu (Các axit amin, vitamin, hooc môn) saccarôzơ, axit amin…cũng số ion tổng hợp rễ mạch khoáng sử dụng lại kali Động lực - Là phối hợp lực: - Là chênh lệch áp suất thẩm thấu đẩy dòng + Lực đẩy (áp suất rễ) quan cho (lá) quan nhận (rễ) mạch + Lực hút thoát nước + Lực liên kết phân tử nước với với vách tế bào mạch gỗ * Câu hỏi vận dụng: Nếu ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ ống lên khơng? Tại sao? Trả lời: Dòng mạch gỗ ống tiếp tục lên cách di chuyển ngang qua lỗ bên vào ống bên cạnh tiếp tục di chuyển lên C THOÁT HƠI NƯỚC Ở LÁ I Vai trò nước - Thốt nước động lực đầu dòng mạch gỗ giúp vận chuyển nước, ion khoáng chất tan khác từ rễ đến quan mặt đất, tạo môi trường liên kết phận cây, tạo độ cứng cho thực vật thân thảo - Nhờ nước, khí khổng mở cho khí CO2 khuyếch tán vào lálàm nguyên liệu cho q trình quang hợp - Thốt nước giúp hạ nhiệt độ vào ngày nắng nóng đảm bảo cho q trình sinh lý xảy bình thường II Thốt nước qua II.1 Lá quan thoát nước - Số lượng tế bào khí khổng liên quan đến nước - Ngồi tế bào khí khổng, nước thực qua lớp cutin II.2 Hai đường nước qua khí khổng qua cutin - Thốt nước qua khí khổng: Độ mở khí khổng phụ thuộc chủ yếu vào hàm lượng nước tế bào khí khổng (tế bào hạt đậu) Khí tế bào hạt đậu no nước → lỗ khí mở; tế bào hạt đậu nước → lỗ khí đóng lại - Thốt nước qua cutin biểu bì lá: Hơi nước khuyếch tán qua bề mặt (lớp biểu bì lá) gọi nước qua cutin Lớp cutin dày thoát nước giảm ngược lại III Các tác nhân ảnh hưởng đến q trình nước - Nước ảnh hưởng đến q trình nước thơng qua việc điều tiết độ mở khí khổng - Ánh sáng: Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến độ mở khí khổng (Độ mở khí khổng tăng cường độ chiếu sáng tăng ngược lại) - Nhiệt độ, gió, số ion khống ảnh hưởng đến thoáyt nước IV Cân nước tưới tiêu hợp lí cho trồng - Cân nước: Khi A = B (Lượng nước rễ hút vào – A, lượng nước thoát qua – B) mơ đủ nước, phát triển bình thường - Dựa vào đặc điểm di truyền, pha sinh trưởng, phát triển loài, đặc điểm đất thời tiết Chẩn đoán nhu cầu nước theo tiêu sinh lí áp suất thẩm thấu, hàm lượng nước sức hút nước Trang LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - MÔN SINH HỌC Chuyên đề: SINH HỌC THỂ_CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT NĂNG LƯỢNG Nội dung: KIẾN THỨC BẢN PHẦN TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT A HẤP THU NƯỚC Ở RỄ I Rễ quan hấp thụ nước Hình thái hệ rễ Hệ rễ phân hố thành rễ rễ bên, rễ miền lơng hút nằm gần đỉnh sinh trưởng Rễ phát triển nhanh bề mặt hấp thụ - quan hút nước chủ yếu rễ, số thuỷ sinh hút nước qua thân, - Hệ rễ ăn sâu, lan rộng, phân nhánh, rễ nhiều lơng hút để bề mặt độ dài tăng lên nhiều - Rễ khả hướng nước, hướng hố - Cấu tạo rễ thích nghi với chức hút nước ion muối khoáng: + Miền trưởng thành: thể sinh rễ bên + Miền hấp thụ: Mang nhiều lơng hút (thành mỏng khơng citin, khơng bào lớn, nhiều ti thể → tạo Ptt lớn) + Miền sinh trưởng: Nhóm TB phân sinh làm cho rễ dài + Chóp rễ: Che chở mô phân sinh tận rễ khỏi bị huỷ hoại - số thực vật cạn, hệ rễ khơng lơng hút rễ nấm rễ bao bọc giúp cho hấp thụ nước ion khoáng cách dễ dàng, phương thức chủ yếu - Ngồi tế bào rễ non, vách tế bào chưa bị suberin hoá tham gia hấp thụ nước ion khoáng Nấm rễ dạng thích nghi tự nhiên II chế hấp thụ nước muối khoáng rễ Hấp thụ nước muối khoáng từ đất vào tế bào lông hút Chỉ tiêu Hấp thụ nướ c Hấp thụ iơn khống so sánh chế Cây hút nước dạng tự dạng liên kết Các ion khống di chuyển vào tế bào rễ khơng chặt cách chọn lọc theo chế: Chủ động hấp thụ thụ động Cây hút nước theo chế thẩm thấu chênh lệch - chế thụ động: Một số ion khoáng từ áp suất thẩm thấu (từ nơi Ptt thấp đến nơi Ptt đất mơi trường dinh dưỡng (nơi nồng độ ion cao) vào tế bào lơng hút (nơi cao) Nói cách khác hấp thu nước thụ động (Cơ chế nồng động ion thấp hơn) thẩm thấu): Nước di chuyển từ môi trường nhược - chế thụ động: Một số ion khoáng mà trương (Thế nước cao) đất vào tế bào lơng hút nhu cầu cao di chuyển từ đất (và tế bào biểu bì non khác), nơi dịch bào môi trường dinh dưỡng vào rễ ngược chiều građien nồng độ tiêu tồn lượng ưu trương (Thế nước thấp hơn) Khi chênh lệch nước đất (hoặc mơi Khi chênh lệch nồng độ ion khoáng Điều kiện xảy trường dinh dưỡng) tế bào lông hút: đất tế bào lông hút (theo chế thụ hấp - Do q trình nước hút nước lên phía động) tiêu tốn lượng ATP làm giảm lượng nước tế bào lông hút thụ (theo chế thụ động) - Nồng độ chất tan rễ cao Dòng nước ion khống từ lơng hút vào mạch gỗ rễ Nước ion khoáng di chuyển từ đất vào mạch gỗ rễ theo đường: - Con đường thành tế bào – gian bào: Đi theo không gian tế bào không gian bó sợi xenlulơzơ bên thành tế bào đến đai Caspari chuyển sang đường tế bào - Con đường chất nguyên sinh – không bào: Xuyên qua tế bào chất tế bào III Ảnh hưởng mơi trường qúa trình hấp thụ nước muối khoáng rễ Độ thẩm thấu (áp suất thẩm thấu), độ axit (pH) lượng ôxi mơi trường (độ thống khí) nhân tố ảnh hưởng đến hình thành, phát triển lơng hút ảnh hưởng đến q trình hấp thụ nước ion khoáng rễ B QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY Sau nước ion khoáng di chuyển vào mạch gỗ rễ chúng vận chuyển Nước → Rễ → Thân → Lá → Dạng Trong dòng mạch: - Dòng mạch gỗ (dòng lên) vận chuyển nước ion khoáng từ đất vào đến mạch gỗ rễ tiếp tục dâng lên theo mạch gỗ thân để lan toả đến phần khác Trang - Dòng mạch rây (còn gọi dòng xuống) vận chuyển chất hữu từ tế bào quang phổ phiến chảy vào cuống đến nơi cần sử dụng dự trữ T/c so sánh Dòng mạch gỗ Dòng mạch rây Là quan vận chuyển ngược chiều trọng lực Mạch gỗ Là quan vận chuyển thuận chiều trọng Cấu tạo gồm tế bào chết quản bào mạch ống Các tế bào lực Mạch rây gồm tế bào sống ống loại nối tạo nên ống dài từ rễ lên rây tế bào kèm Các ống rây nối đầu với thành ống dài từ xuống rễ Thành phần Chủ yếu nước, ion khống, ngồi Các sản phẩm đồng hoá lá, chủ yếu là: dịch chất hữu (Các axit amin, vitamin, hooc môn) saccarôzơ, axit amin…cũng số ion tổng hợp rễ mạch khoáng sử dụng lại kali Động lực - Là phối hợp lực: - Là chênh lệch áp suất thẩm thấu đẩy dòng + Lực đẩy (áp suất rễ) quan cho (lá) quan nhận (rễ) + Lực hút thoát nứơc mạch + Lực liên kết phân tử nước với với vách tế bào mạch gỗ * Câu hỏi vận dụng: Nếu ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ ống lên khơng? Tại sao? Trả lời: Dòng mạch gỗ ống tiếp tục lên cách di chuyển ngang qua lỗ bên vào ống bên cạnh tiếp tục di chuyển lên C THOÁT HƠI NƯỚC Ở LÁ I Vai trò nước - Thốt nước động lực đầu dòng mạch gỗ giúp vận chuyển nước, ion khoáng chất tan khác từ rễ đến quan mặt đất, tạo môi trường liên kết phận cây, tạo độ cứng cho thực vật thân thảo - Nhờ nước, khí khổng mở cho khí CO2 khuyếch tán vào lálàm nguyên liệu cho q trình quang hợp - Thốt nước giúp hạ nhiệt độ vào ngày nắng nóng đảm bảo cho q trình sinh lý xảy bình thường II Thốt nước qua II.1 Lá quan thoát nước - Số lượng tế bào khí khổng liên quan đến nước - Ngồi tế bào khí khổng, nước thực qua lớp cutin II.2 Hai đường nước qua khí khổng qua cutin - Thốt nước qua khí khổng: Độ mở khí khổng phụ thuộc chủ yếu vào hàm lượng nước tế bào khí khổng (tế bào hạt đậu) Khí tế bào hạt đậu no nước → lỗ khí mở; tế bào hạt đậu nước → lỗ khí đóng lại - Thốt nước qua cutin biểu bì lá: Hơi nước khuyếch tán qua bề mặt (lớp biểu bì lá) gọi nước qua cutin Lớp cutin dày nước giảm ngược lại III Các tác nhân ảnh hưởng đến q trình nước - Nước ảnh hưởng đến q trình nước thơng qua việc điều tiết độ mở khí khổng - Ánh sáng: Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến độ mở khí khổng (Độ mở khí khổng tăng cường độ chiếu sáng tăng ngược lại) - Nhiệt độ, gió, số ion khống ảnh hưởng đến thoáyt nước IV Cân nước tưới tiêu hợp lí cho trồng - Cân nước: Khi A = B (Lượng nước rễ hút vào – A, lượng nước thoát qua – B) mơ đủ nước, phát triển bình thường - Dựa vào đặc điểm di truyền, pha sinh trưởng, phát triển loài, đặc điểm đất thời tiết Chẩn đoán nhu cầu nước theo tiêu sinh lí áp suất thẩm thấu, hàm lượng nước sức hút nước * Câu hỏi vận dụng: Vì bóng mát mái che vật liệu xây dựng? Trả lời: Vật liệu xây dựng hấp thụ nhiệt làm cho nhiệt độ tăng cao, nước làm hạ nhiệt độ môi trường xung quanh Nhờ vậy, khơng khí vào ngày hè nóng mát so với khơng khí mái che vật liệu xây dựng Trang LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - MÔN SINH HỌC Chuyên đề: SINH HỌC THỂ_CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT NĂNG LƯỢNG Nội dung: VAI TRỊ CỦA CÁC NGUN TỐ DINH DƯỠNG KHỐNG I Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu - Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là: - Nguyên tố mà thiếu khơng thể hồn thành chu trình sống + Không thể thiếu thay nguyên tố khác + Phải trực tiếp tham gia vào q trình chuyển hố vật chất thể + Nguyên tố đại lượng: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg + Nguyên tố vi lượng (chiếm ≤ 100mg/1kg chất khô cây) chủ yếu : Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni Thiếu nguyên tố nitơ nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu môi trường dinh dưỡng, lúa sinh trưởng kém, thiếu tất nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu (trồng chậu nước) lúa sinh trưởng II Nguồn cung cấp nguyên tố khoáng cho Đất nguồn cung cấp chủ yếu chất khoáng cho Trong đất, nguyên tố khoáng tồn chủ yếu dạng: - Không tan - Hồ tan: Cây hấp thu muối khống dạng hồ tan Phân bón cho trồng Bón phân khơng hợp lí với liều lượng cao q mức cần thiết sẽ: - Gây độc cho - Ô nhiễm nơng sản - Ơ nhiễm mơi trường nước, đất Tuỳ thuộc vào loại phân bón, giống trồng để bón liều lượng cho phù hợp III Vai trò sinh lí nguyên tố nitơ - Cây hấp thụ nitơ chủ yếu dạng: NO3-, NH4+ - Nitơ vai trò đặc biệt quan trộng sinh trưởng, phát triển trồng định suất chất lượng thu hoạch - Nitơ thành phần hầu hết chất cây: Prôtêin, axit nuclêic, diệp lục, ATP,… - Vai trò điều tiết: N thành phần cấu tạo prôtêin- Enzim, côenzim ATP => Nitơ tham gia điều tiết trình trao đỏi chất thể thực vật thông qua hoạt động xúc tác, cung cấp lượng điều tiết trạng thái ngậm nước phân tử prôtêin tế bào chất IV Q trình đồng hố nitơ thực vật Quá trình khử nitrat Quá trình chuyển hố NO3- thành NH3 mơ thực vật theo sơ đồ sau: NO3- (Nitrat) → NO2- (Nitrit) → NH4+ (amơni) Q trình đồng hố NH mơ thực vật - Amin hố trực tiếp: Axit xêtơ + NH3 → axit amin - Chuyển vị amin: a.a + axit xêtơ→ a.a + axit xêtơ - Hình thành amit: a.a đicacbôxilic + NH3 → amit - Giúp giải độc NH3 tốt Trang Amít nguồn dự trữ NH3 cho trình tổng hợp axit amin thể thực vật cần thiết Ví dụ: Axit glutamic + NH3 → Glutamin V Nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho Đất nguồn cung cấp nitơ cho - dạng nitơ tồn đất: Nitơ vơ muối khống nitơ hữu xác sinh vật - Dạng nitơ hấp thụ dạng ion khoáng NH4+ NO3-, nitơ khác không hấp thụ - Quá trình chuyển nitơ xác sinh vật thành nitơ dạng ion khống hấp thụ nitơ dạng ion NH4+ NO3- Quá trình cố định nitơ phân tử Vai trò to lớn nhóm vi sinh vật cố định nitơ phân tử việc bù đắp lại lượng nitơ đất bị hàng năm Phân biệt đường cố định nitơ phân tử thành dạng nitơ liên kết (con đường hoá học đường sinh học) điều kiện cần thiết cho đường xảy LƯU Ý: Để ôn luyện lúc, nơi! Các em nên cài APP Hoc24h.vn điện thoại Khi tất kho đề ơn luyện APP em sử dụng hồn tồn miễn phí! KHĨA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - MƠN SINH HỌC Chuyên đề: SINH HỌC THỂ_CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT NĂNG LƯỢNG Nội dung: QUANG HỢP Ở THỂ THỰC VẬT I Khái quát quang hợp thực vật I.1 Quang hợp gì? - Quang hợp trình lượng ánh sáng mặt trời (Diệp lục) hấp thụ để tạo cacbonhiđrat ơxy từ khí CO2 H2O I.2 Vai trò quang hợp Quang hợp vai trò sau: - Sản phẩm quang hợp nguồn chất hữu cho sinh vật hành tinh nguyên liệu cho công nghiệp dược liệu chữa bệnh - Quang chuyển hoá thành hoá trong sản phẩm quang hợp Đây nguồn lượng trì sống sinh giới - Quang hợp điều hồ khơng khí: Giải phóng O2 hấp thụ CO2 II Lá quan quang hợp II.1 Hình thái giải phẫu thích nghi với chức quang hợp * Đặc điểm giải phẫu hình thái bên ngồi - Diện tích bề mặt lớn giúp hấp thụ nhiều tia sáng - Phiến mỏng thuận lợi khí khuếch tán vào dễ dàng - Trong lớp biểu bì mặt khí khổng giúp khí CO2 khuyếch tán vào bên đến lục lạp * Đặc điểm giải phẫu hình thái bên - Hệ gân mạch dẫn xuất phát từ bó mạch cuống đến tận tế bào nhu mô Nhờ vậy, nước ion khoáng đến tế bào để thực quang hợp vận chuyển sản phẩm quang hợp - Các tế bào chứa lục lạp phân bố mô giậu mô xốp phiến Các tế bào mơ giậu xếp sít nhau, nằm lớp tế bào biểu bì mặt Giúp phân tử sắc tố hấp thụ trực tiếp ánh sáng chiếu lên mặt Còn mơ khuyết phân bố gần mặt lá, tế bào mô khuýêt phân bố cách tạo nên khoảng rỗng tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi khí quang hợp II.2 Lục lạp bào quan quang hợp - Màng tilacôit nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy phản ứng sáng - Xoang tilacôit nơi xảy phản ứng quang phân li nước trình tổng hợp ATP quang hợp - Chất (strôma) lục lạp nơi diễn phản ứng pha tối quang hợp II.3 Hệ sắc tố quang hợp Trang * Hệ sắc tố quang hợp bao gồm: - Diệp lục (Sắc tố xanh): + Diệp lục a, chức chuyển hố lượng ánh sáng chuyển hoá thành lượng hoá học ATP NADPH + Diệp lục b, chứca truyền lượng ánh sáng - Carôtenôit (sắc tố đỏ, da cam, vàng): Carơten xantơphin, chức truyền lượng ánh sáng tới diệp lục a * Sơ đồ truyền chuyển hoá lượng ánh sáng: NLAS → Carôtenôit → Diệp lục b → Diệp lục a (ở trung tâm phản ứng) → ATP NADPH III QU ANG HỢP Ở NHÓM THỰC VẬT C III.1 Pha sáng - Chuyển hoá lượng ánh sáng diệp lục hấp thụ thành lượng liên kết hoá học ATP NADPH - Xảy tilacơit, diễn q trình quang phân li nước theo sơ đồ: 2H2O Ánh sáng 4H+ + 4e- + O2 - Sản phẩm pha sáng gồm: ATP, NADPH O2 III.2 Pha tối (Pha cố định CO ) - ATP NADPH hình thành từ pha sáng sử dụng để khử CO tạo chất hữu đường glucôzơ - Các nhóm thực vật chung điểm là: Giống pha sáng, khác pha tối - Nhóm thực vật C3 gồm nhiều lồi, phân bố hầu khắp nơi trái đất - Điều kiện sống: Khí hậu ơn hồ; cường độ CO2 O2 bình thường - Chu trình C3 pha: Pha cố định CO2, pha khử, pha tái sinh chất nhận CO2, sản phẩm quang hợp chất hữu 3C phản ứng (Axit photphoglixêric: APG) IV QUANG HỢP Ở NHÓM THỰC VẬT C (Chu trình Hatch - Slack) - Chất nhận chu trình C4 PEP, sản phẩm axit ôxalôaxêtic axit malic - Quá trình cố định CO2: giai đoạn, giai đoạn 1: Lấy CO2 xảy tế bào nhu mơ thịt Nơi nhiều enzim PEP, giai đoạn 2: Cố định CO2 chu trình Canvin để hình thành hợp chất hữu tế bào bao bó mạch - Nhóm thực vật C4: Thực vật vùng nhiệt đới cận nhiệt đới như: ngơ, mía, rau dền, cao lương, kê… V QUANG HỢP Ở NHÓM THỰC VẬT CAM - Thực vật CAM: Thực vật sống vùng sa mạc - Điều kiện khơ hạn kéo dài - Q trình cố định CO2 vào ban đêm khí khổng mở, giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin thực vào ban ngày, lúc khí khổng đóng (Sản phẩm quang hợp AOA) Quang hợp nhómthực vật C3 Quang hợp nhóm th ực vật C4 Chỉ số so sánh Chất nhận CO2 Ribulôzơ 1,5 - điP PEP (Phôtphoenolpiruvat) Sản phẩm Axit ôxalôaxêtic axit malic/ aspactic (Hợp chất cac bon) APG (Hợp chất cac bon) pha tối Gồm giai đoạn: Giai đoạn chu trình C4 xảy tế Là chu trình Canvin xảy Tiến trình bào nhu mơ thịt giai đoạn chu trình Canvin xảy tế bào nhu mô thịt tế bào bao bó mạch VI ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP VI.1 Ánh sáng VI.1.1 Cường độ ánh sáng - Cường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp cân với cường độ hô hấp gọi điểm bù ánh sáng - Nếu tăng cường độ ánh sáng cao điểm bù ánh sáng cường độ quang hợptăng tỷ lệ thuận với cường độ ánh sáng đạt điểm no ánh sáng (Điểm no ánh trị số ánh sáng mà từ cường độ quang hợp không tăng thêm cường độ ánh sáng tiếp tục tăng) VI.1.2 Quang phổ ánh sáng Nếu cường độ chiếu sáng ánh sáng đơn sắc đỏ hiệu quang hợp lớn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím Các tia xanh tím kích thích tổng hợp axit amin, prơtêin Các tia sáng đỏ xúc tiến trình hình thành cácbonhiđrat VI.2 Nồng độ CO Ban đầu giá trị CO2 thấp, cường độ quang hợp tăng tỷ lệ thuận với nồng độ CO 2, sau tăng chậm đến trị số bão hoà Vượt trị số cường độ quang hợp giảm Trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ CO2 kéo theo gia tăng cường độ quang hợp VI.3 Nước - Khi thiếu nước đến 40-60%, quanh hợp bị giảm mạnh ngừng trệ Khi thiếu nước, chịu hạn trì quang hợp ổn định trung sinh ưa ẩm VI.4 Nhiệt độ - Ảnh hưởng đến enzim pha tối quang hợp - Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp lồi khác khác Thực vật vùng cực, núi cao ôn đới ngừng quang hợp 50C, thực vật nhiệt đới 0-20C, thực vật nhiệt đới : 4-80C Nhiệt độ cực đại ưa lạnh, quang hợp bị hư hại nhiêt độ 12 0C Cây ưa nhiệt vùng nhiệt đới quang hợp 500C Thực vật sa mạccó thể quang hợp nhiệt độ 580C VI.5 Muối khoáng Trang Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng ảnh hưởng nhiều mặt đến quang hợp Một số dinh dưỡng khoáng cần cho thực vật, vai trò cấu trúc (N, P, S, Mg), vai trò điều tiết đóng mở khí khổng (K) liên quan đến quang phân ly nước (Mn, Cl) Ví dụ: Fe tham gia vào trình tổng hợp pocfirin nhân diệp lục, Mg, N tham gia vào cấu trúc phân tử diệp lục VII QUANG HỢP NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VII.1 Quang hợp định suất trồng 90 -95% sản phẩm quang hợp lấy từ CO2 nước thông qua hoạt động quang hợp Quang hợp định 90 – 95% suất trồng Năng suất trồng chia thành suất sinh học suất kinh tế Năng suất sinh học: Là tổng lượng chất khơ tích luỹ ngày gieo trồng suốt thời gian sinh trưởng Năng suất kinh tế: phần suất sinh học tích luỹ quan (hạt, củ, quả, lá, ) chứa sản phẩm giá trị kinh tế người loài VII Tăng suất trồng thông qua điều tiết quang hợp Biện pháp nâng cao suất trồng là: - Tăng diện tích Điều khiển sinh trưởng diện tích biện pháp bón phân tưới nước hợp lí + Nâng cao hệ số hiệu quang hợp hệ số kinh tế chọn giống biện pháp kỹ thuật thích hợp + Chọn giống trồng thời gian sinh trưởng vừa phải trồng vào vụ thích hợp để trồng sử dụng tối đa lượng mặt trời cho quang hợp - Tăng cường độ quang hợp + Cường độ quang hợp số thể hiệu suất hoạt động máy quang hợp (lá) Chỉ số ảnh hưởng định đến tích luỹ chất khô suất trồng + Điều tiết cường độ quang hợp cách tăng cường biện pháp kỹ thuật cung cấp nước, bón phân hợp lí tạo điều kiện cho hấp thụ chuyển hố lượng mặt trời cách hiệu + Tuyển chọn tạo giống, loài trồng cường độ hiệu suất quang hợp cao - Tăng hệ số kinh tế KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - MÔN SINH HỌC Chuyên đề: SINH HỌC THỂ_CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT NĂNG LƯỢNG Nội dung: HÔ HẤP Ở THỂ THỰC VẬT I Khái quát hô hấp thực vật I.1 Hô hấp thực vật gì? Là q trình ơxi hố sinh học nguyên liệu hô hấp, đặc biệt glucôzơ đến khí CO 2, H2O tích luỹ lượng dạng dễ sử dụng ATP I.2 Phương trình hơ hấp tổng quát C6H12O6 + 6CO2 → 6CO2 + 6H2O + 870kJ/mol (nhiệt + ATP) I.3 Vai trò hơ hấp thể thực vật - Phần lượng hô hấp thải dạng nhiệt cần thiết để trì nhiệt độ thuận lợi cho hoạt động sống thể thực vật - Năng lượng hơ hấp tích luỹ phân tử ATP sr dụng cho nhiều hoạt động sống vận chuyển chất cây, sinh trưởng, tổng hợp chất hữu (prôtêin, axit nuclêic,…) sửa chữa hư hại tế bào II Các đường hơ hấp thực vật II.1 Phân giải kị khí (đường phân lên men) - Đường phân xảy tế bào chất, trình phân giải đường : Glucơzơ → 2axit piruvic - Lên men: Khơng ôxi, axit piruvic chuyển hoá theo đường hô hấp kị khí (lên men) tạo rượu êtylic axit lắctic II.2 Hơ hấp hiếu khí - Đường phân: Xảy tế bào chất, trình phân giải đường Glucơzơ → axit piruvic - Chu trình Crep: Xảy chất ty thể Khi ôxi, axit piruvic từ tế bào chất vào ty thể Axit piruvic chuyển hố theo chu trình Crep bị ơxi hố hồn tồn, giải phóng phân tử CO2 - Chuỗi truyền điện tử: Hiđrô tách từ axit piruvic chu trình Crep chuyển đến chuỗi truyền điện tử Hiđrô chuyền qua chuỗi chuyền điện tử đến ơxi để tạo nước tích luỹ 36 ATP III Quang hô hấp Trang Cường độ ánh sáng cao, lục lạp thực vật C3, lượng CO2 cạn kiệt quang hệ thống II hoạt động mạnh sản nhiều ôxi Khi tỷ lệ O2/CO2 xấp xỉ 10 lần, xảy tượng rubisco APG bị ơxi hố thành glicơlat (hợp chất 2C), chất chuyển vào perơxixơm, glicơlat chuyển hố thành axit amin glixin Glixin chuyển vào ty thể Tại ty thể, glixin phân giải thành CO2, NH3 axit amin xêrin CO2 chứng tỏ hơ hấp IV Quan hệ hô hấp với quang hợp môi trường IV.1 Mối quan hệ hô hấp quang hợp Sản phẩm quang hợp (C6H12O6 O2) nguyên liệu hô hấp Ngược lại sản phẩm hô hấp CO2 H2O lại nguyên liệu để tổng hợp nên C6H12O6 giải phóng O2 quang hợp Quang hợp trình tạo vật chất hữu khởi nguyên cho trình dị hố để giải phóng lượng cần cho hoạt động sống kể q trình đồng hóa thứ cấp xảy thể Quá trình quang hợp xảy phải máy quang hợp Vật chất cấu thành máy quang hợp lại tổng hợp từ sản phẩm trực tiếp xuất phát từ hô hấp Sản phẩm hô hấp ATP nguồn lượng để cung cấp cho hoạt động quang hợp IV.2 Mối quan hệ hô hấp môi trường Các yếu tố môi trường liên quan đến hô hấp gồm nước, ôxi, nhiệt độ, hàm lượng CO2 a) Nước Nếu nước làm giảm cường độ hô hấp quang trạng thái ngủ, tăng lượng nước hạt khô tử 12 – 18% làm hô hấp tăng lên lần Tăng lượng nước lên đến 33% cường độ hơ hấp tăng lên đến gần 100 lần b) Nhiệt độ Khi nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp tăng theo đến giới hạn mà hoạt động sống tế bào bình thường c) Ơxy ơxi hơ hấp hiếu khí Hơ hấp hiếu khí đảm bảo cho q trình phân giải hồn tồn ngun liệu hơ hấp giải phóng CO2 nước, tích luỹ nhiều lượng so với phân giải kị khí d) Hàm lượng CO2 CO2 sản phẩm cuối hơ hấp hiếu khí lên men êtylic Nồng độ CO2 cao (hơn 40%) ức chế hơ hấp Trang KHỐ: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - MÔN SINH HỌC CHUYÊN ĐỀ: SINH LÍ ĐỘNG VẬT (KIẾN THỨC LỚP 11) NỘI DUNG: TIÊU HỐ Ở ĐỘNG VẬT LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM I Khái niệm tiêu hoá Tiêu hoá biến đổi chất dinh dưỡng thức ăn thành chất đơn giản mà thể hấp thụ II Tiêu hố động vật đơn bào - Mơ tả: Giai đoạn 1: Thức ăn lấy vào thể theo hình thức nhập bào Màng tế bào lõm dần vào, hình thành khơng bào tiêu hóa chứa thức ăn bên Giai đoạn 2: Lizôxôm gắn vào không bào tiêu hố, sau tiết enzim tiêu hóa Các enzim lizơxơm vào khơng bào tiêu hố thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp thành chất dinh dưỡng đơn giản Giai đoạn 3: Các chất dinh dưỡng đơn giản hấp thu từ khơng bào tiêu hố tế bào chất Riêng phần thức ăn không tiêu hố khơng bào thải khỏi tế bào theo kiểu xuất bào - Nhận xét: Ở động vật đơn bào, thức ăn tiêu hố khơng bào tiêu hố – tiêu hố nội bồ (tiêu hố bên tế bào) III Tiêu hoá thức ăn túi tiêu hố - Túi tiêu hố hình túi tạo thành từ nhiều tế bào, lỗ thơng bên Các tế bào tuyến thành thể tiết enzim tiêu hố vào lòng túi để tiêu hoá ngoại bào Thức ăn phải tiếp tục tiêu hoá nội bào (tiêu hoá bên tế bào tiêu hố) trở thành dạng đơn giản để thể sử dụng - Động vật túi tiêu hố: Tiêu hố thức ăn kích thước lớn IV Tiêu hố động vật ống tiêu hóa STT Bộ phận Tiêu hố học Tiêu hố hoá học Tiêu hoá học chủ yếu: Nhai, Tiết nước bọt, hoạt động enzim amilaza biến đổi Miệng đảo trộn thức ăn, tạo viên thức ăn phần tinh bột thành đường mantôzơ Thực Nuốt, đẩy viên thức ăn xuống Khơng enzim, amilaza tiếp tục hoạt quản dầy động Tiêu hoá học chủ yếu: Co Dạ dày bóp, nhào trộn thức ăn với dịch vị, Tiết enzim pepsin biến đổi prôtêin mức độ định đẩy thức ăn xuống ruột Q trình tiêu hố hố học chủ yếu, đủ laọi enzim Tạo lực đẩy thức ăn dần xuống tuyến tiêu hoá tiết đổ vào ruột non (tuyến tuỵ, phần ruột, giúp thức Ruột non tuyến ruột) → biến đổi tất loại thức ăn (gluxit ăn thấm dịch mật, dịch tuỵ, Lipit, prôtêin) thành chất dinh dưỡng hấp thụ dịch ruột… (đường đơn, glixêrin axit béo, axit amin) Ruột già Tái hấp thụ nước, đặc chất bã tạo thành phân V Đặc điểm tiêu hoá thú ăn thịt thú ăn thực vật - Động vật ăn loại thức ăn khác nên ống tiêu hoá biến đổi thích nghi với thức ăn - Động vật vú ăn thịt nanh, cạnh hàm ăn thịt phát triển, ruột ngắn Thức ăn tiêu hoá học hoá học Trang - Động vật vú ăn thực vật dùng nhai nghiền thức ăn phát triển, dày ngăn ngăn, manh tràng phát triển, ruột dài Thức ăn tiêu hoá học hoá học nhờ vi sinh vật cộng sinh Bộ phận Động vật ăn thịt Động vật ăn thực vật - Răng cửa hình chêm để lấy thịt khỏi xương - Răng nanh giống cửa Khi ăn cỏ - Răng nanh nhọn dài dùng để cắm vào mồi tỳ lên sừng hàm giữ mồi cho chặt để giữ chặt cỏ Răng - Răng cạnh hàm ăn thịt lớn dùng để cắn - Răng cạnh hàm hàm phát triển, thịt thành mảnh nhỏ để dễ nuốt dùng để nghiền nát cỏ động vật nhai - Răng hàm nhỏ nên sử dụng - Dạ dày túi lớn nên gọi dày đơn - Dạ dày thỏ, ngựa dày đơn (1 túi) - Thịt tiêu hoá học hoá học giống - Dạ dày trâu bò túi Ba túi dày người (Dạ dày co bóp để làm nhuyễn cỏ, tổ ong, sách Túi thứ tư thức ăn làm thức ăn trộn với dịch vị Enzim múi khế Dạ cỏ nơi lưu trữ, làm pepsin thuỷ phân prôtêin thành peptit) mềm thức ăn khô lên men Trong cỏ nhiều vi sinh vật tiêu hố xenlulơzơ chất dinh dưỡng khác Dạ dày - Dạ tổ ong sách giúp hấp thụ lại nước Dạ múi khế tiết pepsin HCl tiêu hố prơtêin cỏ vi sinh vật từ cỏ xuống Bản thân vi sinh vật nguồn cung cấp prôtêin quan trọng cho động vật - Ruột non ngắn nhiều so với ruột non - Ruột non thẻ dài vài chục mét dài động vật ăn thực vật nhiều so với ruột non động - Các chất dinh dưỡng tiêu hố hóa học vật ăn thịt Ruột non - Các chất dinh dưỡng tiêu hoá hoá hấp thụ ruột non giống người học hấp thụ ruột non giống người Khơng phát triển khơng chức tiêu hố Manh tràng phát triển nhièu vi thức ăn sinh vật sống cộng sinh tiếp tục tiếp tục tiêu hố xenlulơzơ chất dinh Manh dưỡng tế bào thực vật Các chất tràng dinh dưỡng đơn giản hấp thụ qua thành manh tràng * Câu hỏi vận dụng: Chiều hướng tiến hoá hệ tiêu hoá động vật? Trả lời: - Cấu tạo ngày phức tạp (từ khơng bào tiêu hố đến túi tiêu hố sau ống tiêu hoá) - Từ tiêu hoá nội bào đến tiêu hoá ngoại bào → ĐV ăn thức ăn kích thước lớn - Sự chuyên hoá chức ngày rõ rệt Sự chuyên hoá cao phận ống tiêu hoá làm tăng hiệu tiêu hoá thức ăn Trang 10 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - MƠN SINH HỌC CHUN ĐỀ: SINH LÍ ĐỘNG VẬT (KIẾN THỨC SINH HỌC 11) NỘI DUNG: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT I Hơ hấp gì? - Hơ hấp tập hợp q trình thể lấy ơxi từ bên ngồi vào cung cấp cho q trình ơxi hố chất tế bào, tạo lượng cho hoạt động sống đồng thời thải CO2 khỏi thể - Hơ hấp ngồi tất q trình trao đổi khí quan hô hấp với môi trường sống Hô hấp trinh trao đổi khí tế bào máu dịch kẽ tế bào, ơxi hố chất tế bào → Tạo lượng thải CO2 II Bề mặt trao đổi khí - Tỷ lệ S/V lớn - Bề mặt mỏng, ẩm ướt - Bề mặt trao đổi khí nhiều mao mạch sắc tố hơ hấp - lưu khơng khí Đặc điểm bề mặt TĐK Tác dụng - Tỷ lệ S/V lớn - Tăng S bề mặt TĐK - Bề mặt mỏng, ẩm ướt - Giúp O2 CO2 dễ dàng khuyếch tán qua - Bề mặt nhiều mao mạch - Chứa sắc tố hơ hấp vận chuyển khí - lưu khơng khí - Tạo chệnh lệch nồng độ O2 CO2 III Các hình thức hơ hấp Hô hấp qua bề mặt thể Các đặc điểm da giúp giun đất thực trao đổi khí với mơi trường xung quanh: - Tỷ lệ diện tích bề mặt thể thể tích thể (Tỷ lệ S/V) lớn nhờ thể kích thước nhỏ - Da giun ln ln ẩm ướt giúp chất khí dễ dàng khuyếch tán qua - Dưới lớp da nhiều mao mạch - sắc tố hơ hấp - Khí O2 khuyếch tán qua da vào thể CO2 khuyếch tán từ thể ngồi chênh lệch áp suất O CO2 bên bên ngồi thể Q rình chuyển hố bên thể tiêu thụ O2 liên tục sinh CO2 Hô hấp hệ thống ống khí Ở trùng trao đổi khí thực qua hệ thống ống khí Các ống khí phân nhánh thành ống khí nhỏ tiếp xúc trực tiếp với tế bào thể Hệ thống ống khí thơng với khơng khí bên ngồi nhờ lỗ thở Sự thơng khí ống khí thực nhờ giãn phần bụng Hơ hấp mang Các đặc điểm trao đổi khí (Mang) cá giúp cá trao đổi khí hiệu + Tỷ lệ S/V lớn + Bề mặt trao đổi khí mỏng ẩm ướt + Bề mặt trao đổi khí nhiều mao mạch sắc tố hơ hấp + lưu thơng khí + Miệng nắp mang đóng mở nhịp nhàng tạo dòng nước chảy liên tục nhịp nhàng qua mang + Máu chảy mao mạch song song ngược chiều với dòng nước chảy Hơ hấp phổi - Đường dẫn khí: + Khoang mũi + Hầu + Khí quản + Phế quản - quan trao đổi khí: Phổi Riêng chim thêm: Túi khí - Hoạt động thơng khí: Bò sát, chim, thú nhờ hơ hấp làm thay đổi thể tích khoang bụng hay lồng ngực Trang 11 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - MÔN SINH HỌC CHUYÊN ĐỀ: SINH LÍ ĐỘNG VẬT (KIẾN THỨC SINH HỌC 11) NỘI DUNG: TUẦN HOÀN MÁU I Cấu tạo chức hệ tuần hoàn I.1 Cấu tạo chung - Động vật đơn bào đa bào bậc thấp: Chưa hệ tuần hồn, chất trao đổi qua bề mặt thể - Động vật đa bào bậc cao: Trao đổi chất qua phận: + Dịch tuần hồn: Máu hỗn hợp máu- Dịch mơ + Tim: Là máy bơm hút đẩy máu chảy mạch máu + Hệ thống mạch máu: Gồm hệ thống động mạch, hệ thống mao mạch hệ thống tĩnh mạch I.2 Chức chủ yếu hệ tuần hồn Hệ tuần hồn chức vận chuyển chất từ phận đến phận khác để đáp ứng cho hoạt động sống thể II Các dạng hệ tuần hoàn động vật II.1 Hệ tuần hoàn hở - Ở đa số thân mềm, chân khớp - Máu tim bơm vào mạch sau tràn vào khoang máu Ở máu đựơc trộn lẫn với dịch mô để tạo thành hỗn hợp máu - dịch mô (Gọi chung máu) Máu tiếp xúc trao đổi chất trực tiếp với tế bào thể, sau trở tim lại tim bơm - Máu chứa sắc tố hơ hấp (ví dụ: Hêmơxiamin) - Máu chảy động mạch áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm - Khả điều hoà phân phối máu đến quan chậm II Hệ tuần hoàn kín - Đặc điểm hệ tuần hồn kín + Máu từ tim lưu thơng liên tục mạch kín, từ động mạch qua mao mạch tĩnh mạch sau tim Máu trao đổi chất với thành mao mạch + Máu chứa sắc tố hơ hấp (Ví dụ: Hêmơglơbin) + Máu chảy động mạch áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh + Điều hoà phân phối máu đến quan nhanh - Hệ tuần hoàn thú gọi hệ tuần hồn kép vòng tuần hồn; vòng tuần hồn lớn vòng tuần hồn nhỏ - Vòng tuần hoàn lớn : Máu giàu O2 đựơc tim tim bơm vào động mạch chủ động mạch nhỏ đến mao mạch quan, phận để thực hiểntao đổi chất khí Sau máu giàu CO2 theo tĩnh mạch tim - Vòng tuần hoàn nhỏ: Máu giàu CO2 tim bơm lên phổi để trao đổi khí trở thành máu giàu O2 quay trở lại tim III Hoạt động tim III Tính tự động tim - Khái niệm: Tính tự động tim khả co giãn tự động theo chu kỳ tim - Nguyên nhân gây tính tự động tim hệ dẫn truyền tim - Hệ dẫn truyền tim gồm: + Nút xoang nhĩ: Tự phát xung điện, truyền xung điện → Nút nhĩ thất tâm nhĩ + Nút nhĩ thất: Nhận xung điện từ nút xoang nhĩ → Bó His + Bó His dẫn truyền xung điện → Mạng Puoc-kin + Mạng Puoc-kin: Truyền xung điện → tâm thất III Chu kỳ hoạt động tim - Tim co giãn nhịp nhàng theo chu kỳ - Một chu kỳ tim (0,8s) gồm pha: + TN co: 0,1s + TT co: 0,3s + Giãn chung: 0,4s Trang 12 - Nhịp tim số chu kỳ tim phút IV Hoạt động hệ mạch IV.1 Cấu trúc hệ mạch Hệ mạch gồm: - Hệ thống động mạch - Hệ thống mao mạch - Hệ thống tĩnh mạch - Thành động mạch gồm lớp, nhiều sợi đàn hồi → Cùng với co bóp tim giúp máu chảy liên tục hệ mạch Thành mao mạch mỏng, gồm lớp tế bào → Giúp trao đổi chất tế bào với máu Thành tĩnh mạch mỏng thành động mạch gồm lớp, sợi đàn hồi động mạch IV.2 Huyết áp - Huyết áp áp lực máu tác dụng lên thành mạch - Nguyên nhân gây huyết áp tâm thất co → đẩy máu vào hệ mạch - Huyết áp tối đa (huyết áp tâm thu) ứng với lúc tâm thất co - Huyết áp tối thiểu (huyết áp tâm trương) ứng với lúc tâm thất giãn - Huyết áp giảm dần từ động mạch → Mao mạch → Tĩnh mạch ma sát máu với thành mạch, tương tác phân tử máu với IV.3 Vận tốc máu - Vận tốc máu tốc độ máu chảy 1s - Ví dụ: Tốc độ máu động mạch chủ 500mm/s mao mạch 0,5mm/s, tĩnh mạch chủ 200mm/s - Vận tốc máu hệ mạch tỷ lệ nghịch với tổng tiết diện mạch - Nguyên nhân làm máu chảy liên tục hệ mạch tim co bóp theo nhịp: + Sự co bóp tim + Tính đàn hồi thành động mạch chủ + Sự chênh lệch huyết áp đầu cuối hệ mạch + Sự hỗ trợ van chiều, co bóp bắp quanh thành mạch (Đối với tĩnh mạch phía thể) V Cân nội môi V.1 Khái niệm ý nghĩa cân nội môi - Cân nội mơi trì ổn định mơi trường thể - Ý nghĩa cân nội môi: Các tế bào, quan cở thể hoạt động bình thường điều kiện lý hố mơi trường thể thích hợp ổn định - Mất cân nội mơi: Khi điều kiện lý hố mơi trường thể biến động khơng trì ổn định → rối loạn hoạt động tế bào, bào quan, chí gây tử vong V.2 Sơ đồ khái quát chế trì cân nội mơi chế trì cân nội mơi tham gia của: - Bộ phận tiếp nhận kích thích (thụ thể quan thụ cảm) → chức tiếp nhận kích thích từ mơi trường → hình thành xung thần kinh truyền phận điều khiển - Bộ phận điều khiển (trung ương thần kinh tuyến nội tiết) → điều khiển hoạt động quan cách gửi tín hiệu thần kinh hoocmon - Bộ phận thực (các quan gan, thận, tim, phổi,…) → nhận tín hiệu thần kinh hoocmon → tăng giảm hoạt động đưa môi trường trở trạng thái cân ổn định - Liên hệ ngược: Sự trả lời phận thực trở thành kích thích tác dụng ngược trở lại phận tiếp nhận kích thích phận điều khiển V.3 Vai trò thận gan cân áp suất thẩm thấu V.3.1 Vai trò thận - Áp suất thẩm thấu máu phụ thuộc vào: lượng nước, nồng độ chất hoà tan máu, đặc biệt nồng độ Na+ - Thận vai trò quan trọng điều hồ nồng độ Na+ điều hoà nước máu, qua điều hồ áp suất thẩm thấu V.3.2 Vai trò gan - Gan vai trò quan trọng điều hoà nồng độ nhiều chất huyết tương → trì cân áp suất thẩm thấu máu (đặc biệt điều hồ nồng độ glucơ máu) Trang 13 - Tuyến tuỵ tiết loại hoocmon insulin glucagơn tác dụng trái ngược → kích thích gan chuyển hố glucơ → glicơgen ngược lại → ổn định glucô máu V.4 Vai trò hệ đệm cân pH nội mơi - Trong máu hệ đệm chủ yếu là: + Hệ đệm bicacbonat: H2CO3/NaHCO3 + Hệ đệm phôtphat: NaH2PO4/NaHPO4 + Hệ đệm prôtêinat (prôtêin) - Hệ đệm prôtêinat mạnh - Phổi tham gia điều hoà pH máu cách thải CO2 - Thận tham gia điều hoà pH nhờ khả thải H+, tái hấp thu Na+ * Một số câu hỏi vận dụng: Câu 1: Phân biệt hệ tuần hoàn đơn hệ tuần hoàn kép? Trả lời: Hệ tuần hồn đơn Hệ tuần hồn kép vòng tuần hồn vòng tuần hồn Tim ngăn Tim ngăn Máu nuôi thể máu pha Máu nuôi thể máu giàu O2 Khi tim co máu bơm với áp lực thấp nên Khi tim co máu bơm với áp lực cao nên vận tốc máu chảy chậm vận tốc máu chảy nhanh Câu 2: Mô tả đường máu hệ tuần hoàn? Trả lời: Hệ tuần hoàn đơn (cá): Tim bơm máu vào động mạch, lên hệ thống mao mạch mang, tiếp vào động mạch lưng hệ thống mao mạch, sau tĩnh mạch trở tim Hệ tuần hồn kép (lưỡng cư, bò sát, chim thú): gọi hệ tuần hồn kép hệ tuần hồn chúng vòng tuần hồn, vòng tuần hồn lớn vòng tuần hồn nhỏ - Vòng tuần hoàn nhỏ: Máu giàu CO2 tim bơm lên phổi để trao đổi khí trở thành máu giàu O2 quay trỏ lại tim - Vòng tuần hồn lớn: Máu giàu O2 tim bơm vào động mạch chủ động mạch nhỏ đến mao mạch quan, phận để thực trao đổi chất khí Sau máu giàu CO2 theo tĩnh mạch tim Câu 3: Phân biệt hệ tuần hồn kín hệ tuần hồn hở Trả lời: Hệ tuần hoàn hở: Hệ mạch hở, tế bào tiếp xúc trao đổi chất trực tiếp với máu, máu chảy động mạch áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.’ - Hệ tuần hồn kín: Hệ mạch kín, máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch, máu chảy động mạch với áp lực cao trung bình, tốc độ máu chảy nhanh Câu 4: Sử dụng sơ đồ sau để giải thích chế cân huyết áp thể Kích thích mơi trường (trong hay ngồi) Bộ phận tiếp nhận kích thích (Thụ quan) Bộ phận điều khiển (Trung ương thần kinh, tuyến nội tiết) Liên hệ ngược (kết đáp ứng) Bộ phận đáp ứng kích thích Trang 14 Trả lời: Khi huyết áp tăng cao thụ quan áp lực mạch máu (Trên xoang động mạch cảnh gốc cung động mạch chủ) tiếp nhận báo trung khu điều hoà tim mạch hành não Từ trung khu điều hoà tim mạch hành não, xung thần kinh theo dây ly tâm đến đến tim mạch máu, làm tim đẩy nhịp đập, giảm lực co bóp làm mạch máu giãn rộng Kết huyết áp giảm xuống trở lại bình thường Sự thay đổi huyết áp mạch máu lúc lại thụ quan áp lực mạch máu tiếp nhận thơng báo trung khu điều hồ tim mạch hành não (liên hệ ngược) Các em nên bám sát theo khố học Hoc24h.vn để đầy đủ tài liệu ôn tập kiến thức Trang 15 ... GIA - MÔN SINH HỌC Chuyên đề: SINH HỌC CƠ THỂ_CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Nội dung: QUANG HỢP Ở CƠ THỂ THỰC VẬT I Khái quát quang hợp thực vật I.1 Quang hợp gì? - Quang hợp q trình lượng ánh... kinh tế KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - MƠN SINH HỌC Chun đề: SINH HỌC CƠ THỂ_CHUYỂN HĨA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Nội dung: HÔ HẤP Ở CƠ THỂ THỰC VẬT I Khái quát hô hấp thực vật I.1 Hô hấp thực vật gì?... đề: SINH HỌC CƠ THỂ_CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Nội dung: KIẾN THỨC CƠ BẢN PHẦN TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT – PHẦN B QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY Sau nước ion khoáng di chuyển vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề sinh học cơ thể và chuyển hóa vật chất năng lượng, Chuyên đề sinh học cơ thể và chuyển hóa vật chất năng lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay