Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh bình dương

118 13 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM TRẦN THỊ TÙNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CƠNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành : 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 06 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM TRẦN THỊ TÙNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CƠNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành : 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VÕ VĂN NHỊ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 06 năm 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin kế tốn đơn vịsự nghiệp giáo dục cơng lập địa bàn tỉnh Bình Dương” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy Tp HCM, tháng 06 năm 2015 Tác giả TRẦN THỊ TÙNG ii LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập khoá học cao học trường Đại học công nghệ Tp HCM đến nay, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, Tơi xin gửi đến q Thầy Cơ khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; phòng Quản lý khoa học đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn PGS TS Võ Văn Nhị tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình thầy tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy Cơ để luận văn tơi hồn thiện Tp HCM, tháng 06 năm 2015 Tác giả TRẦN THỊ TÙNG TĨM TẮT Mục tiêu nâng cao chất lượng thơng tin nói chung chất lượng thơng tin kế tốn đơn vị nghiệp giáo dục công lập nói riêng ngày mối quan tâm chung tồn xã hội vậy, có khơng nghiên cứu vấn đề kể nước giới Tuy nhiên, đề tài trước chủ yếu xoay quanh vấn đề nghiên cứu chất lượng thơng tin kế tốn doanh nghiệp ngồi quốc dân, đơn vị cơng nói chung đơn vị nghiệp giáo dục công lập nói riêng hạn chế Trong nghiên cứu này, mục tiêu tác giả xem xét tìm mối liên hệ nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin kế tốn đơn vị nghiệp giáo dục cơng lập (trong đại diện 03 trường đại học 03 trường cao đẳng) địa bàn tỉnh Bình Dương Nghiên cứu trả lời câu hỏi: “Những tiêu chuẩn thang đo chất lượng thơng tin kế tốn?” “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán?” “Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng thơng tin kế tốn đơn vị nghiệp giáo dục công lập địa bàn tỉnh Bình Dương?” Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên thang đo chất lượng thơng tin kế tốn; 05 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin kế tốn gồm: Mơi trường pháp lý, mơi trường trị, mơi trường kinh tế, mơi trường văn hố mơi trường giáo dục; xây dựng mơ hình nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu với bảng câu hỏi khảo sát Từ đó, tác giả tiến hành khảo sát thực tế, tổng hợp kết xử lý số liệu khảo sát khoảng thời gian từ tháng 02/2015 đến tháng 05/2015 cách sử dụng excel phần mềm SPSS Thơng qua q trình đánh giá thang đo; kiểm định độ tin cậy (hệ số Cronbach Alpha); kiểm định giá trị thang đo (phân tích nhân tố khám phá EFA); kiểm định giả thuyết nghiên cứu (mơ hình hồi quy tuyến tính)… Luận văn đưa kết nghiên cứu gồm 05 nhân tố ảnh hưởng theo chiều dương (+) đến chất lượng thông tin kế toán đơn vị nghiệp giáo dục cơng lập địa bàn tỉnh Bình Dương Trong đó, có 02 nhân tố có tác động mạnh mẽ Nhân tố Môi trường pháp lý (β = 0,364) Mơi trường trị (β = 0,280); nhân tố lại có tác động mức độ khơng cao: Mơi trường văn hố (β = 0,180), Môi trường kinh tế (β = 0,161) Môi trường giáo dục (β = 0,068) Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tiếp đến nhân tố nhằm nâng cao chất lượng thơng tin kế tốn đơn vị nghiệp giáo dục công lập địa bàn tỉnh Bình Dương Tuy nhiên, đề xuất mang tính chất chung chung, chưa cụ thể sâu vào yếu tố nhân tố ảnh hưởng Và hạn chế đề tài Một hạn chế phạm vi nghiên cứu đề tài chưa đa dạng, tập trung số đơn vị nghiệp giáo dục công lập (bậc cao đẳng, đại học) địa bàn tỉnh Bình Dương nên số lượng mẫu khơng cao, kết chưa bao qt hướng nghiên cứu cho đề tài mà tác giả lựa chọn nghiên cứu chuẩn mực kế tốn cơng – nghiên cứu giải pháp để thống quy định kế tốn, hình thành chế độ kế tốn chung cho khu vực cơng Việt Nam có đơn vị nghiệp giáo dục công lập ABSTRACT An Objective to improve the quality of information in general and the quality of accounting information in the state educational institutions in particular is increasingly a general concern of the whole society Therefore, there have been quite a few researches on this issue both at home and around the world However, the former main topics revolved around the issues of the research of in quality accounting information outside national enterprises, while those in public agencies in general and the state educational institutions in particular are very limited In this study, the author's goal is to review and find out the relationship between factors affecting the quality of accounting information in state educational institutions (in which,03 universities and 03 colleges) in the province of Binh Duong This study will answer the questions: "What criterion is the scale of quality of accounting information?" "What factors afect the quality of accounting information?" And "The impact of this factor to the quality of accounting information in the state educational institutions in the province of Binh Duong?" Collecting reasoning, and obtaining results from previous studies directly and indirectly related to the subject, the author formed the initial scale of quality of accounting information; 05 factors that affect the quality of accounting information include legal, political, economic, the cultural and educational contexts; setling, the research hypothetical paterns with survey questionnaires Since then, the author conducted field surveys, aggregated results and processed survey data from February to May using Excel and SPSS Through the process of evaluating the scale; testing the reliability (Cronbach alpha coeficient); the value of the scale (of analyzing discovery factor EFA), and research hypotheses (linear regression model), etc.Thesis presents research results including 05 factors that all have the positive influence (+) to the quality of accounting information in the state educational institutions in the province of Binh Duong Among them, 02 factors that make dramatic impact are the legal context (β = 0.364) and political context (β = 0.280), the remaining factors also have an impact but not at a high level: the cultural context (β = 0.180), the economic context (β = 0.161) and Educational context (β = 0.068) From the results of the research, the author has proposed a number of solutions which have a direct impact on the factors to improve the quality of accounting information in the state educational institutions in particular in the province of Binh Duong However, these recommendations are general in nature, not specific and go into every aspect of the contributing factors And this is one of the limitations of the subject Another limitation is that the study's scope is not diverse, just focusing on some state educational institutions (college, university), Binh Duong province, the number of samples is not high, and the result is not extensive So, in the next research the author will study about public accounting standards - solutions to unify accounting rules, forming a common accounting system for the public sector in Vietnam including the state educational institutions vii MỤC LỤC Trang bìa Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Tóm tắt nội dung Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ Danh mục phụ lục CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài .2 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Nội dung nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .4 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.6.1 Ý nghĩa khoa học .4 1.6.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.7 Đóng góp đề tài 1.8 Kết cấu đề tài .5 KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Những quy định chung chất lượng thông tin kế toán 2.1.1 Tổng quan kế toán 2.1.1.1 Bản chất kế toán PHIẾU KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG Kính gửi: Anh (chị) Tơi tên là: Trần Thị Tùng, học viên khoá 13SKT11, ngành Kế toán – Kiểm tốn trường Đại học Cơng Nghệ Tp Hồ Chí Minh Tơi thực ln văn tốt nghiệp đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin kế tốn đơn vị nghiệp giáo dục công lập địa bàn tỉnh Bình Dương” Câu trả lời anh/chị cho câu hỏi quý giá nghiên cứu tơi đóng góp nhiều việc tìm nhân tố mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng thông tin kế toán đơn vị nghiệp giáo dục cơng lập địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng nước nói chung (các đơn vị nghiệp giáo dục công lập đề cập chủ yếu trường đại học cao đẳng công lập); qua kết từ nghiên cứu sở hỗ trợ trường nâng cao chất lượng thơng tin kế tốn đơn vị cách tác động hợp lý vào nhân tố Kết khảo sát nhằm mục đích nghiên cứu tìm hiểu thực tế để hồn thành luận văn cao học, khơng nhằm mục đích khác Tơi mong nhận hợp tác chân tình từ anh/chị Câu hỏi khảo sát: Vui lòng cho biết mức độ đồng ý Anh/chị phát biểu để xác định “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin kế tốn đơn vị nghiệp giáo dục công lập địa bàn tỉnh Bình Dương” Quy ước: Các số từ đến diễn tả mức độ đồng ý Anh/chị; gồm có 05 cấp độ từ Rất KHƠNG đồng ý đến Rất đồng ý Vui lòng đánh dấu (x) vào lựa chọn anh/chị; Mỗi câu có (1) lựa chọn Rất không đồng ý Đồng ý Các chữ viết tắt Không đồng ý Không có ý kiến Rất đồng ý BCTC: Báo cáo tài - SNGD: nghiệp giáo dục TTKT: Thơng tin kế tốn PHẦN A: ĐẶC TÍNH CHẤT LƯỢNG TTKT 5 Thông tin kế toán cung cấp BCTC đơn vị SNGD cơng lập địa bàn tỉnh Bình Dương đáp ứng nhu cầu kịp thời; Ln có sẵn để phục vụ cho trách nhiệm giải trình mục đích định Thơng tin cung cấp BCTC đơn vị SNGD công lập địa bàn tỉnh Bình Dương trình bày rõ ràng, dễ hiểu Thông tin BCTC đơn vị SNGD cơng lập địa bàn tỉnh Bình Dương mô tả chất kiện, giao dịch gốc, coi trọng nội dung hình thức, đảm bảo độ tin cậy Thông tin cung cấp BCTC đơn vị SNGD công lập địa bàn tỉnh Bình Dương tính tốn trình bày quán, có mối liên hệ chặt chẽ, liên quan đến nhau, đáp ứng nhu cầu so sánh Thơng tin kế tốn BCTC đơn vị SNGD cơng lập địa bàn tỉnh Bình Dương lập trình bày nguyên tắc tuân thủ sách, quy định, pháp định, pháp luật Nhà nước PHẦN B: KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TTKT X1 Môi trường pháp lý Luật ngân sách sách quản lý tài cơng tác động đến chất lượng thơng tin BCTC đơn vị SNGD công lập địa bàn tỉnh Bình Dương Chuẩn mực, chế độ, sách kế tốn khu vực cơng tác động trực tiếp đến chất lượng thông tin BCTC đơn vị SNGD công lập địa bàn tỉnh Bình Dương Chất lượng TTKT đơn vị SNGD công lập địa bàn tỉnh Bình Dương phụ thuộc vào quan ban hành chế độ, sách, quy định lĩnh vực kế tốn khu vực cơng X2 Chuẩn mực, chế độ kế toán xác định mục tiêu BCTC rõ ràng thơng tin cung cấp BCTC hữu ích Mơi trường trị 5 Tính dân chủ cao tạo áp lực giải trình tình hình sử dụng, quản lý nguồn lực công áp lực sử dụng thông 10 tin BCTC để định làm tăng tính hữu ích thơng tin kế tốn đơn vị SNGD công lập địa bàn tỉnh Bình Dương Khuynh hướng giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài 11 cơng quan giám sát chặt chẽ, liệt chất lượng TTKT đơn vị SNGD công lập địa bàn tỉnh Bình Dương minh bạch, Áp lực mạnh mẽ từ quan giám sát tài công việc bắt buộc đơn vị công phải cung cấp thơng tin 12 BCTC kiểm tốn độc lập giúp nâng cao chất lượng TTKT đơn vị SNGD công lập địa bàn tỉnh Bình Dương Chất lượng TTKT phụ thuộc vào quyền lực đối tượng 13 sử dụng thông tin Quyền lực cơng chúng cao TTKT trung thực, hữu ích X3 Mơi trường kinh tế Kinh tế đơn vị SNGD công lập địa bàn tỉnh 14 Bình Dương phát triển làm cho kế toán đơn vị ngày phát triển chất lượng TTKT ngày cao Quy mô đơn vị SNGD công lập địa bàn tỉnh 15 Bình Dương lớn thơng tin cung cấp BCTC ngày chất lượng Thực tế quy định định mức thu, chi ngân sách áp dụng 16 đơn vị SNGD công lập địa bàn tỉnh Bình Dương ảnh hưởng đến chất lượng TTKT đơn vị Sự cạnh tranh đơn vị SNGD công lập địa 17 bàn tỉnh Bình Dươngảnh hưởng chất lượng TTKT đơn vị X4 Môi trường giáo dục 5 Trình độ chuyên gia, chuyên viên kế toán 18 đơn vị SNGD cơng lập địa bàn tỉnh Bình Dương tác động đến việc nâng cao chất lượng TTKT đơn vị Chất lượng TTKT đơn vị SNGD công lập địa 19 bàn tỉnh Bình Dương phụ thuộc mức độ tiếp cận với phát triển kế tốn khu vực cơng khu vực giới chuyên viên, chuyên gia kế toán Chất lượng TTKT đơn vị SNGD cơng lập địa 20 bàn tỉnh Bình Dương phụ thuộc mức độ tin học hố cơng tác kế tốn tăng cường sử dụng công nghệ thông tin kế tốn khu vực cơng X5 Mơi trường văn hố Chủ nghĩa cá nhân tham nhũng người 21 quản lý, điều hành, sử dụng tài cơng làm giảm chất lượng TTKT đơn vị SNGD cơng lập địa bàn tỉnh Bình Dương Việc đấu tranh, đòi hỏi quyền lợi kiểm sốt tình hình thu chi NSNN, tình hình sử dụng tài cơng 22 cơng chúng mạnh mẽ, tác dộng đến tính minh bạch nâng cao chất lượng TTKT đơn vị SNGD công lập địa bàn tỉnh Bình Dương Quan điểm cơng khai hay bảo mật TTKT đơn vị 23 SNGD cơng lập địa bàn tỉnh Bình Dương tác động đến chất lượng thơng tin kế tốn BCTC BCTC cơng khai chất lượng thơng tin tăng Sự nghiêm túc chấp hành quy định kế toán, chuẩn 24 mực đạo đức chuẩn mực nghề nghiệp người làm kế toán làm tăng chất lượng thơng tin kế tốn đơn vị SNGD cơng lập địa bàn tỉnh Bình Dương Nếu Anh/chị quan tâm đến kết nghiên cứu, gửi bảng tóm tắt đến Anh/chị qua Email sau nghiên cứu hồn tất Vui lòng cung cấp địa email Anh/chị: …………………………………………………………………… Nếu có thể, xin Anh/chị vui lòng cho biết số thông tinnhân Tôi cam đoan giữ bí mật thơng tin mà anh/chị cung cấp Họ tên: ………………………………………………………………………… Cơng việc/chức vụ/phòng ban cơng tác: ………………………………… Đơn vị công tác: ………………………………………………………………… Rất chân thành cảm ơn Anh/chị dành thời gian quý báu để hoàn tất bảng câu hỏi khảo sát Mọi ý kiến đóng góp thơng tin xin liên hệ: Trần Thị Tùng (ĐT: 0977.740.479; Email: tungtran0703@yahoo.com.vn) Phụ lục PL - 4.1: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Môi trường pháp lý Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,715 PL1 PL2 PL3 PL4 Scale Mean if Item Deleted 7,50 7,49 7,57 7,35 Item-Total Statstics Scale Cronbach's Corrected Variance if Alpha if Item-Total Item Item Correlation Deleted Deleted 1,566 ,489 ,661 1,507 ,496 ,658 1,560 ,509 ,649 1,586 ,518 ,645 Phụ lục PL - 4.2: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Mơi trường trị Reliability Statstcs Cronbach's N of Alpha Items ,736 CT1 CT2 CT3 CT4 Scale Mean if Item Deleted 7,28 7,31 7,51 7,28 Item-Total Statstics Scale Corrected Variance if Item-Total Item Deleted Correlation 1,486 ,588 1,661 ,503 1,799 ,509 1,646 ,515 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,639 ,690 ,688 ,683 Phụ lục PL - 4.3: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Môi trường kinh tế Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,815 KT1 KT2 KT3 KT4 Scale Mean if Item Deleted 7,30 7,00 7,29 7,00 Item-Total Statstics Scale Cronbach's Corrected Variance if Alpha if Item-Total Item Item Correlation Deleted Deleted 1,875 ,592 ,788 1,562 ,687 ,742 1,857 ,601 ,785 1,547 ,676 ,749 Phụ lục PL - 4.4: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Môi trường giáo dục Reliability Statstcs Cronbach's N of Alpha Items ,785 GD1 GD2 GD3 Scale Mean if Item Deleted 5,06 5,08 4,96 Item-Total Statstics Scale Corrected Variance if Item-Total Item Deleted Correlation ,916 ,605 ,906 ,652 ,853 ,617 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,728 ,680 ,718 Phụ lục PL - 4.5: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Mơi trường văn hố Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,913 VH1 VH2 VH3 VH4 Scale Mean if Item Deleted 10,41 10,40 10,42 10,39 Item-Total Statstics Scale Cronbach's Corrected Variance if Alpha if Item-Total Item Item Correlation Deleted Deleted 2,666 ,763 ,901 2,628 ,743 ,909 2,599 ,908 ,853 2,634 ,807 ,886 Phụ lục PL - 4.6: Cronbach Alpha thang đo đặc tính chất lượng TTKT Reliability Statstcs Cronbach's N of Alpha Items ,824 Item-Total Statstics CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 Scale Mean if Item Deleted 10,47 10,47 10,47 10,18 10,37 Scale Corrected Variance if Item-Total Item Deleted Correlation 2,457 ,727 2,472 ,716 2,736 ,606 3,057 ,483 2,912 ,561 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,754 ,758 ,792 ,814 ,805 Phụ lục PL - 4.7: Hệ số KMO kiểm định Bartlet thành phần KMO and Bartlet's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlet's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig ,840 2397,59 171 ,000 Phụ lục PL - 4.8: Bảng phương sai trích ompo nent Initial Eigenvalues Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulat Total Varia ive % nce 4,120 21,686 21,686 3,297 17,350 39,036 3,281 17,267 56,304 % of Cumulati % of Cumulat Total Varianc Total ve % Variance ive % e 7,769 40,891 40,891 7,769 40,891 40,891 2,772 14,590 55,481 2,772 14,590 55,481 1,879 9,892 65,373 1,879 9,892 65,373 1,517 68,918 8,925 8,925 1,517 67,918 1,134 5,966 71,339 1,134 5,966 71,339 2,857 15,035 ,958 5,041 76,380 ,630 3,315 79,695 ,608 3,200 82,895 ,539 2,835 85,730 10 ,474 2,492 88,222 11 ,440 2,318 90,541 12 ,418 2,198 92,739 13 ,346 1,819 94,558 14 ,293 1,545 96,103 15 ,264 1,391 97,494 16 ,194 1,020 98,514 17 ,173 ,913 99,427 18 ,085 ,449 99,876 19 ,013 ,071 99,947 10 Extraction,010 Method:,053 Principal Component Analysis 100,000 71,339 Phụ lục PL - 4.9: Bảng ma trận xoay PL1 PL2 PL3 PL4 CT1 CT2 CT3 CT4 ,507 ,706 ,624 ,717 Rotated Component Matrix Component a ,607 ,707 ,750 ,741 KT1 KT2 KT3 KT4 GD1 GD2 ,909 ,916 ,912 ,913 GD3 VH1 VH2 VH3 VH4 ,826 ,851 ,928 ,890 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ,797 ,740 ,756 Phụ lục PL - 4.10: Ma trận tương quan biến phụ thuộc biến độc lập F_CL Correlatons F_PL F_CT F_CL Pearson ** ,789 ** ,819 Correlation ,000 ,000 Sig (2-tailed) 138 138 138 N F_PL Pearson ,819 ** ,093 ** Correlation ,000 ,000 Sig (2-tailed) 138 138 138 N F_CT Pearson ,789 ** ,093 ** Correlation ,000 ,000 Sig (2-tailed) 138 138 138 N F_KT Pearson ,710 ** ,014 ** ,095 ** Correlation ,000 ,000 ,000 Sig (2-tailed) 138 138 138 N F_G Pearson ,699 ** ,021 ** ,047 ** D Correlation ,000 ,000 ,000 Sig (2-tailed) 138 138 138 N F_V Pearson ,471 ** ,280 ** ,019 ** H Correlation ,000 ,000 ,000 Sig (2-tailed) 138 138 138 N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) F_KT F_GD ,710 ** ,699 ** ,000 138 ,000 138 ,014 ** ,021 ** ,000 138 ,000 138 ,095 ** ,047 ** ,000 138 ,000 138 ,063 ** 138 ,000 138 ,063 ** ,471 ** ,000 138 ,280 ** ,000 138 ,019 ** ,000 138 ,072 ** ,001 138 ,094 ** ,000 138 138 ,000 138 ,072 ** ,094 ** ,001 138 ,000 138 138 Phụ lục PL - 4.11: Phương pháp nhập biến vào phần mềm SPSS a Variables Entered/Removed Mode Variables l Variables Entered Method Removed F_VH, F_KT, F_GD, F_CT, Enter b F_PL a Dependent Variable: F_CL F_VH b All requested variables entered Phụ lục PL - 4.12: Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình hồi qui tuyến tính bội b Model Summary Mode R Adjusted R Std Error of R l Square Square the Estimate a ,875 ,766 ,757 ,19915 a Predictors: (Constant), F_VH, F_KT, F_GD, F_CT, F_PL b Dependent Variable: F_CL Phụ lục PL - 4.13: Kiểm định tính phù hợp mơ hình hồi qui tuyến tính bội ANOVA a Sum of Squares Mean Square Model df F Regressio 17,124 3,425 86,351 n 5,235 132 ,040 Residual 22,360 137 Total a Dependent Variable: F_CL b Predictors: (Constant), F_VH, F_KT, F_GD, F_CT, F_PL Sig ,000 b Phụ lục PL - 4.14: Bảng kết trọng số hồi quy a Coefficients Unstandardized Coefficients Model (Constant) F_PL F_CT F_KT F_GD F_VH B Std Error ,010 ,137 ,371 ,079 ,276 ,076 ,154 ,062 ,061 ,062 ,133 ,034 Standardiz ed Coefficient s Beta ,364 ,280 ,161 ,068 ,180 t ,070 4,665 3,611 2,498 1,993 3,944 Sig ,945 ,000 ,000 ,014 ,022 ,000 Collinearity Statistics Toleranc e VIF ,291 ,295 ,426 ,380 ,854 3,440 3,391 2,346 2,630 1,171 a Dependent Variable: F_CL Phụ lục PL - 4.15: Bảng kiểm định giả định phương sai sai số a Residuals Statstcs Minimu Maximu Mean m m 1,9776 3,6515 2,6014 -,40895 ,43289 ,00000 Predicted Value Residual Std Predicted -1,765 Value -2,053 Std Residual a Dependent Variable: F_CL Std Deviation ,35355 ,19549 N 138 138 2,970 ,000 1,000 138 2,174 ,000 ,982 138 Phụ lục PL - 4.16: Đồ thị phân tán giá trị dự đoán phần dư từ hồi qui Phụ lục PL - 4.17: Đồ thị P-P Plot phần dư – đa chuẩn hoá Phụ lục PL - 4.18: Đồ thị Histogram phần dư – chuẩn hoá ... đo chất lượng thơng tin kế tốn?” Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán? ” “Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng thơng tin kế tốn đơn vị nghiệp giáo dục công lập địa bàn tỉnh. .. thơng tin kế tốn đơn vị nghiệp giáo dục công lập địa bàn tỉnh Bình Dương, sở đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng thơng tin kế tốn đơn vị nghiệp giáo dục cơng lập địa bàn tỉnh Bình Dương. .. cứu nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng TTKT đơn vị SNGD cơng lập địa bàn tỉnh Bình Dương: 40 3.1.1 Xác định nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng TTKT đơn vị SNGD cơng lập địa bàn tỉnh Bình Dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh bình dương , Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh bình dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay