Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế thị xã thuận an

104 17 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - ĐẶNG NGUYỄN NGỌC HẠNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ THUẬN AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Toán Mã ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ M INH, tháng 01 Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - ĐẶNG NGUYỄN NGỌC HẠNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ THUẬN AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Toán Mã ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ PHỤNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 Năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS.PHẠM THỊ PHỤNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch TS Nguyễn Trần Phúc Phản biện PGS.TS Vương Đức Hoàng Quân Phản biện PGS.TS Lê Quốc Hội Ủy viên TS Hà Văn Dũng Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÒNG QLKH – ĐTSĐH NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: ĐẶNG NGUYỄN NGOC HẠNH Giới tnh: NỮ Ngày, tháng, năm sinh: 24 - 09 -1989 .Nơi sinh: TPHCM Chuyên ngành: KẾ TOÁN MSHV: 1441850016 I- Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ THUẬN AN II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng hiệu công tác kiểm tra thuế Chi Cục Thuế Thị Thuận An" nhằm đề xuất số giải pháp làm tăng hiệu công tác kiểm tra thuế chi cục thuế Thị Thuận An Nhận định nhân tố ảnh hưởng cao đến hiệu công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế Thị Thuận An Nghiên cứu xem xét thực trạng kiểm tra thuế Chi cục Thuế Thị Thuận An thông qua báo cáo thu thuế hàng năm III- Ngày giao nhiệm vụ: 20/8/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/01/2015 V- Cán hướng dẫn: TS.Phạm Thị Phụng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Đặng Nguyễn Ngọc Hạnh ii LỜI CÁM ƠN Được giúp đỡ, hướng dẫn tận tình thầy khoa kế tốn trường đại học công nghệ TPHCM ban lãnh đạo cô chú, anh chị chi cục thuế thị Thuận An suốt q trình hồn thiện luận văn thạc sĩ Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn luận văn cô TS.Phạm Thị Phụng giúp em hoàn thiện cách tốt Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo cô chú, anh chị chi cục thuế thị Thuận An Đặc biệt đội kiểm tra thuế số đội kiểm tra thuế số ân cần dẫn em, cung cấp tài liệu cần thiết cho luận hoàn thiện Những yếu tố trình bày luận nhiều sai sót mong ủng thơng cảm góp ý q thầy cơ, anh chị giúp em hoàn thiện luận văn Xin chúc sức khỏe đến toàn thể thầy khoa kế tốn ban lãnh đạo, anh chị công tác Chi cục Thuế Thị Thuận An Em xin chân thành cảm ơn ! Bình Dương, Tháng 01 năm 2016 Tên sinh viên : Đặng Nguyễn Ngọc Hạnh iii TÓM TẮT Nghiên cứu " Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế chi cục thuế Thị Thuận An " nhằm mục đích xác định yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế chi cục thuế Thị Thuận An Bài luận xem nghiên cứu nghiên cứu trước để hình thành sở lý luận, sở lý thuyết luận, đồng thời hình thành mơ hình nghiên cứu đề xuất với bốn nhân tố gây tác động đến hiệu công tác thuế thang đo nhân tố, luận sử dụng phương pháp nghiên cứu định tnh thảo luận lấy ý kiến lãnh đạo đội trưởng đội, nghiên cứu định lượng với 31 câu hỏi khảo sát đưa đếnnhân chi cục thuế Với kiện khảo sát 250 cán công chức chi cục thuế Thị Thuận An, luận sử dụng SPSS 20 để phân tch kết thông qua 250 bảng khảo sát thu thập đươc 240 bảng khảo sát hợp lệ Kết nghiên cứu cho thấy nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế chi cục thuế Thị Thuận An gồm : (1) chuẩn bị kiểm tra; (2) Nhận thức người nộp thuế; (3) Hỗ trợ từ phòng ban; (4) Chính sách pháp luật iv ABSTRACT The Research on factors which affect the efectiveness of taxation inspection at Department of taxation of Binh Duong- Thuan An town branch aims at defining elements that should influence the operation of inspection here at Thuan An town branch The thesis’ argument and theory bases were established by utilizing the writers’ profound solid knowledges plus consulting a number of other writers’ outstanding essays To assess how efective the taxation inspection is, a studying model which analysing main influence factors is used Every element has a specific mark which tells us how much each can produce influence on the inspection Qualitative and quantitative analysis are implemented in this thesis For the qualitative, wrtier interviewed every member of the management of the taxation branch of Thuan An town For the quantitative, the writer carried out a poll here at Thuan An branch Each questionaire that includes 31 questions were delivered to 245 staffs here 240 out of entirely distributed 245 were eligible for analysis With the implementation of SPSS 20 in analysing the collected data, the results show that factors which afect the efectiveness of taxation inspection include: 1) preparation before taking inspection, 2) The awareness of tax payers, 3) support from relevant divisions, 4) The government's laws and policies v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT xii BỐ CỤC DỰ KIẾN LUẬN VĂN xiii CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1 Tính cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1.Mục tiêu tổng quát 2.2.Mục tiêu cụ thể 3 Câu hỏi nghiên cứu đề tài Phạm vi đối tượng nghiên cứu 4.1.Phạm vi nghiên cứu 4.2.Đối tượng nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu 5.1.Dữ liệu sơ cấp 5.2.Dữ liệu thứ cấp Kết cấu đề tài 7.1 Tình hình nghiên cứu nước 7.2 Tình hình nghiên cứu nước ngồi CHƯƠNG - CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 KHÁI NIỆM 2.1.1 Khái niệm thuế 2.1.2 Khái niệm tra 11 2.1.3 Khái niệm kiểm tra thuế 11 2.1.4 Giống khác tra thuế kiểm tra thuế 12 vi 2.1.5 Sự cần thiết phải kiểm tra thuế 13 2.1.6 Nguyên tắc kiểm tra 14 2.1.7 Ý nghĩa vai trò kiểm tra thuế 16 2.1.8.Hình thức cơng tác kiểm tra thuế 16 2.1.9 Nội dung công tác kiểm tra thuế 17 2.1.10 Hiệu công tác kiểm tra thuế thể qua mặt kinh tế , trị ,xã hội 19 2.1.11 Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu công tác kiểm tra thuế trình kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế quan thuế 19 2.1.12 Kinh nghiệm thực tế công tác kiểm tra tra thuế thành phố, tỉnh thành 20 2.1.13 Quy trình kiểm tra thuế 24 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ THUẬN AN 25 2.2.1 Đặc điểm kinh tế hội thị Thuận An 25 2.2.2 Diện tch dân số 26 2.2.3 Tình hình kinh tế hội tỉnh bình dương 26 2.2.4 Tình hình kinh tế, hội Thị Thuận An 26 2.2.5 Tình hình thực kế hoạch thu thuế chi cục thuế thị Thuận An 27 2.2.6 Tình hình thực kế hoạch thu thuế chi cục thuế thị Thuận An qua 2.2.7 Kết hoạt động kiểm tra thuế người nộp thuế địa bàn Thị Thuận An 33 2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ THUẬN AN 39 2.3.1 Mơ hình đề xuất 39 2.3.2 Mơ hình hồi quy 40 2.3.3 Mô tả nhân tố ảnh hưởng đến hiệu công tác kiểm tra thuế chi cục thuế Thị Thuận An 40 2.3.4 Giả thuyết nghiên cứu 44 CHƯƠNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45 3.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 45 Bên cạnh đó, tiến hành kiểm định F để đánh giá tương quan tuyến tnh biến phụ thuộc biến độc lập hàm hồi quy: Ta có F(α ;df 1;df 2) = F(0.05; 4; 235 ) = 2.41 Đặt giả thiết: H : Các biến độc lập biến phụ thuộc không tương quan với H : Các biến độc lập biến phụ thuộc tương quan với Từ bảng kết phân tch phương sai: F = 65.373 > 2.41, ta bác bỏ H chấp nhận H Như vậy, biến phụ thuộc biến độc lập có tương quan tuyến tính với mức độ tin cậy 95% Bảng 4.9: Các thông số thống kê phương trình hồi quy Coeficients a Model Unstandardized Standardi (Mơ hình ) Coeficients zed t Sig Collinearity Statistics (hệ số hồi quy chưa Coeficien (thống kê đa chuẩn hóa ) cộng tuyến) ts (hệ số hồi quy chuẩn hóa) B (Consta nt) CSPL Std Beta Toleran VIF Error ce (sai số (dung chuẩn) sai) -0.009 0.232 0.209 0.045 0.039 0.234 0.969 4.631 0.000 0.791 1.264 CBKT 0.452 0.062 0.383 7.282 0.000 0.729 1.372 HTPB 0.140 0.057 0.136 2.462 0.015 0.658 1.520 0.223 0.048 0.238 4.614 0.000 0.756 1.324 NTNN Hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance Inflation factor – VIF) nhỏ (nhỏ 3) cho thấy biến độc lập khơng có quan hệ chặt chẽ với nên khơng có tượng đa cộng tuyến xảy Do đó, mối quan hệ biến độc lập không ảnh hưởng đáng kể đến kết giải thích mơ hình hồi quy Trong thành phần đo lường Hiệu công tác kiểm tra thuế chi cục thuế Thị Thuận An nêu hầu hết có ảnh hưởng đáng kể đến Hiệu công tác kiểm tra thuế chi cục thuế thị Thuận An với mức ý nghĩa sig < 0,05 Như giả thuyết đặt mơ hình nghiên cứu thức ta chấp nhận Từ bảng 4.9 cho ta hàm hồi quy có dạng sau: HQCT = 0.209*CSPL + 0.452*CBKT + 0.140*HTPB + 0.223*NTNN Hệ số hồi quy mang dấu dương thể yếu tố mơ hình hồi quy ảnh hưởng tỷ lệ thuận chiều đến HQCT Từ bảng ta có hệ số hồi quy chuẩn hố viết dạng sau: HQCT = 0.234*CSPL + 0.383*CBKT + 0.136*HTPB + 0.238*NTNN Chính sách pháp luật β=0,234 sig= 0.00 Chuẩn bị kiểm tra Hỗ trợ phòng ban Nhận thức người nộp thuế β=0,383 sig= 00 β=0,136 sig= 0.015 Cả m nhậ nhi ệu côn g β=0,238 sig= 0.00 Hình 4.2 : Kết phân tích hồi quy 4.6 Xem xét giả định cần thiết hồi quy tuyến tính Mơ hình hồi quy tuyến tnh phương pháp Enter thực với số giả định mơ hình thực có ý nghĩa giả định đảm bảo Do vậy, để đảm bảo cho độ tin cậy mơ hình, đề tài phải thực loạt dò tìm vi phạm giả định cần thiết hồi quy tuyến tính 4.6.1 Giả định liên hệ tuyến tính phương sai khơng đổi Hiện tượng “phương sai thay đổi” (Heteroskedsticity) gây nhiều hậu hại mơ hình ước lượng phương pháp hồi quy tuyến tnh Nó làm cho ước lượng hệ số hồi quy không chệch không hiệu (tức là ước lượng phù hợp nhất), ước lượng phương sai bị chệch làm kiểm định giả thuyết hiệu lực khiến nghiên cứu đánh giá nhầm chất lượng mơ hình hồi quy tuyến tnh (vì phần kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy chưa nên vội vã kết luận chắn kết kiểm định đưa ra) (Hồng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngoc, 2008) 76 Nếu giả định liên hệ tuyến tnh phương sai thỏa mãn khơng nhận thấy có liên hệ giá trị dự đốn phần dư, chúng phân tán ngẫu nhiên Nếu giả định tuyến tính thỏa mãn (đúng) phần dư phải phân tán ngẫu nhiên vùng xung quanh đường qua tung độ đồ thị phân tán phần dư chuẩn hóa (Standardized Residual) giá trị dự đốn chuẩn hóa (Standardized Predicted Value) Và phương sai khơng đổi phần dư phải phân tán ngẫu nhiên quanh trục (tức quanh giá trị trung bình phần dư) phạm vi khơng đổi (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngoc – tập 1, 2008) Đầu tiên giả định liên hệ tuyến tnh Phương pháp sử dụng biểu đồ Scaterplot (Phụ lục : đồ thị scaterplot) với giá trị phần dư chuẩn hóa trục tung giá trị dự đốn chuẩn hóa trục hồnh Nhìn vào biểu đồ ta thấy phần dư không thay đổi theo trật tự giá trị dự đoán Vậy giả thuyết liên hệ tuyến tính khơng bị vi phạm 4.6.2 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư Phần dư khơng tn theo phân phối chuẩn vị lý như: sử dụng sai mơ hình, phương sai số, số lượng phần dư khơng đủ nhiều để phân tích… tác giả thực kiểm định phân phối chuẩn phần dư cách xây dựng biểu đồ tần số phần dư Để dò tìm vi phạm giả định phân phối chuẩn phần dư ta dùng hai công cụ vẽ phần mềm SPSS biểu đồ Histogram đồ thị P-P plot Nhìn vào biểu đồ Histogram (phụ lục : biểu đồ histogram ) ta thấy phần dư có phân phối chuẩn với giá trị trung bình gần độ lệch chuẩn gần (= 0.992) Nhìn vào đồ thị P-P plot (Phụ lục 6: dồ thị P-P plot) biểu diễn điểm quan sát thực tế tập trung sát đường chéo giá trị kỳ vọng, có nghĩa liệu phần dư có phân phối chuẩn Dựa vào đồ thị phân tán phần dư chuẩn hóa giá trị dự đốn chuẩn hóa cho thấy giá trị dự đốn chuẩn hóa phần dư phân tán chuẩn hóa 77 phân tán ngẫu nhiên vùng xung quanh đường qua tung độ Như vậy, giả định liên hệ tuyến tính phương sai không thay đổi thỏa mãn Dựa vào biểu đồ tần số phần dư (phụ lục 6: đồ thị histogram) cho thấy phần dư phân phối xấp xỉ chuẩn (trung bình Mean = 2,92E-15 độ lệch chuẩn Std Dev = 0,992; tức gần 1) Do đó, kết luận giả thuyết phân phối chuẩn khơng bị vi phạm (Hồng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngoc – tập 1, 2008) Như mơ hình hồi quy tuyến tính xây dựng theo phương trình không vi phạm giả định cần thiết hồi quy tuyến tnh Tóm lại: Các giả thuyết đưa dựa mơ hình nghiên cứu điều chỉnh sau phân tch EFA chấp nhận với mức ý nghĩa thống kê 5% khẳng định yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ với hiệu công tác kiểm tra thuế Kết luận : Chương trình bày kết nghiên cứu thống kế mơ tả mẫu, ước lượng mơ hình hồi qui, qua nhận dạng, xác định tầm quan trọng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hiệu công tác kiểm tra thuế Kết kiểm định giả thiết cho thấy hầu hết số mức độ phù hợp tổng qt mơ hình nghiên cứu, kiểm định tnh xác dự báo mơ hình, ý nghĩa hệ số hồi qui phùi hợp, đạt yêu cầu kỳ vọng sử sụng tốt Chương nghiên cứu đề xuất số giải pháp kiến nghị 78 CHƯƠNG - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Chương trình bày kết kiểm định thang đo, mơ hình nghiên cứu, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận hiệu công tác kiểm tra thuế Trong chương nghiên cứu trình bày kết luận nghiên cứu, Trên cở sở đề xuất giải pháp 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu Đề tàiCác nhân tố ảnh hưởng đến hiệu công tác kiểm tra thuế chi cục thuế Thị Thuận An” thực với mục tiêu tìm hiểu ý kiến nhận định nhân chi cục thuế công tác kiểm tra thuế đánh giá tầm quan trọng nhân tố ảnh hưởng đến hiệu công tác kiểm tra thuế Bài luận nghiên cứu thực qua hai giai đoạn nghiên cứu định tính định lượng Nghiên cứu định tnh thực phương pháp thảo luận với đội trưởng đội lãnh đạo Nghiên cứu định lượng thực thông qua bảng khảo sát gồm có 31 biến quan sát sử dụng thang đo likert điểm Số lượng bảng câu hỏi hợp lệ sử dụng cho nghiên cứu định lượng 250 bảng Dữ liệu thu thập xử lý phần mềm SPSS 20.0 , Phân tch nhân tố khám phá EFA kiểm định độ tin cậy thang đo thông qua hệ số cronbach’s Alpha Sau kiểm định hệ số cronbach’s Alpha ta loại biến quan sát biến quan sát, tiếp tục phân tch EFA với 27 biến biến quan sát lại loại biến khơng đạt yêu cầu 20 biến quan sát lại tạo thành nhân tố Mức độ quan trọng nhân tố xếp theo thứ tử giảm dần sau: (1) Chuẩn bị kiểm tra (2) Nhận thức người nộp thuế (3) Chính sách pháp luật (4) Hỗ trợ phòng ban 79 5.2.Những hạn chế cơng tác kiểm tra 5.2.1 Về Chuẩn bị kiểm tra Với hệ số tác động cao bốn nhân tố 0.234 nhân tố tác động mạnh đến cảm nhận hiệu công tác kiểm tra Bởi công tác chuẩn bị kiểm tra tiến hành thu thập thông tin người nộp thuế, việc lập kế hoạch kiểm tra hồ trợ phần mềm phân tch rủi ro Mặc dù sử dụng phần mềm phân tích rủi ro giúp hỗ trợ cho công tác kiểm tra thuế bước tiến cải thiện việc quản lý trình thao tác thực gặp số hạn chế, vướng mắc như: Dữ liệu phân tch thiếu nhập liệu chậm việc tch hợp liệu phần mềm đỗ qua chương trình nhờ hỗ trợ tổng cục xử lý Ngoài phần mềm phân tích hoạt động người nộp thuế chọn lọc người nộp thuế rủi ro không phân tch sâu nguyên nhân Cho nên việc lọc số doanh nghệp rủi ro cao chưa hồn tồn xác.Điều tác động mạnh đến cảm nhận hiệu công tác kiểm tra, chúng cản trở thời gian kéo dài hươn , chi phí nhiều cho cơng tác, hồn thành kế hoạch khơng theo tiến độ kế hoạch năm, số thu thuế giảm 5.2.2 Ý thức chấp hành pháp luật thuế doanh nghiệp hạn chế Mặc dù nhà nước quy định cụ thể quyền nghĩa vụ đăng công khai báo đài, thông tin đại chúng, có số NNT khơng tự giác chấp hành tốt quy định pháp luật, đặc biệt hộ kinh doanh nhỏ, kiến thức hạn chế, địa bàn rộng nên việc tiếp cận đôn đốc hay truyền đạt sách pháp luật thuế nhiều khó khăn bên cạnh số hộ dùng hình thức để trốn thuế hay giảm bớt số thuế phải nộp vào NSNN Kê khai doanh thu chi phí khơng trung thực, kê khai doanh thu thấp thực tế Phổ biến khai thấp giá bán, lượng hàng hóa bán Cố tình dây dưa, chậm nộp thuế để chiếm dụng tiền thuế để kinh doanh Luật thuế nhiều kẻ hở chưa thống để doanh nghiệp lợi dụng kẻ hở để lách thuế 80 Trong kinh tế doanh nghiệp lợi dụng sách miễn giảm thuế xuất máy móc, thiết bị góp vốn, lợi dụng yếu kinh nghiệm cơng tác kiểm tra gây khó khăn việc đối chiếu xác minh tìm doanh nghiệp trốn thuế 5.2.3 Về cán bộ, công chức thuế, cơng tác hỗ trợ phòng ban phòng ban khác với đội kiểm tra thuế Công tác nâng cao lực chuyên môn cho cán kiểm tra chưa hiệu quả, chưa có chế độ khuyến khích có hiệu để cán kiểm tra thuế tự học hỏi, nâng cao trình độ chun mơn Việc khuyến khích cán thuế không vấn đề lương hưởng liên quan đến cấp mà vấn đề tạo áp lực phải đạt đến trình độ chuyên môn định, tạo điều kiện thuận lợi để học tập Một số cán lâu năm có kinh nghiệm coi thường người trẻ vào ngành, không tạo điều kiện giúp đỡ cán trẻ nâng cao kỹ năng, kiến thức Công tác đào tạo cán công chức hay đào tạo lại, bồi dưỡng tập huấn nội ngành thuế chưa đa dạng, chưa xây dựng chương trình đào tạo chuẩn chuyên sâu kiểm tra thuế Chưa có thống làm việc chi cục với nên ảnh hưởng đến hiểu sai ĐTNT thực nghĩa vụ Sự hỗ trợ phòng ban hạn chế, chưa có tự giác tìm hiểu trao đổi thông tin dẫn đến phối hợp phòng chưa tốt làm ảnh hưởng đến kéo dài thời gian công tác kiểm tra, số liệu báo cáo khơng đồng phòng Thủ tục hành rườm rà giảm bớt, chưa có thống phòng ban dẫn đến hồ sơ xử lý không kịp thời 5.2.4 Cơ chế sách Hệ thống sách thuế lồng ghép nhiều sách hội.Trong năm qua kinh tế nước ta giai đoạn chuyển đổi theo chế thị trường có quản lý nhà nước sách thường xun thay đổi ban hành cho phù hợp với phát triển kinh tế thông qua câu hỏi bảng khảo sát nhận ý kiến đồng tình nhiều theo mức độ “ dồng ý “ hệ số peta sau chậy hồi quy 0.223 81 Việc sử dung tiền mặt chức tốn phổ biến thói quen tiêu dùng người dân dẫn đến nhiều tiêu cực tốn mua hàng khơng lấy hóa đơn, hóa đơn ghi khống, khai mang chi phí… 5.3 Kiến nghị  Đối với quan thuế Hiện mô hình quản lý thuế chế tự kê khai tự nộp thuế trình quản lý thuế phát sinh thêm chức tuyên truyền hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp thuế, cưỡng chế thu nợ Đồng thời tăng cường cố số chức tra, kiểm tra, pháp chế công tác kiểm tra thuế khâu quản lý quan trọng, để hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế ngày hiệu cần hoàn thiện theo hướng sau đây: 5.3.1.Nâng cấp cải tiến phần mềm quản lý thuế phần mềm phân tích rủi ro Triển khai áp dụng rộng rãi ứng dụng tin học vào công tác kiểm tra thuế quan tâm đạo sâu sát nhập liệu vào ứng dụng tin học, cập nhật đầy đủ sở liệu thông tin người nộp thuế, áp dụng phổ biến việc sử dụng tiêu chí đánh giá rủi ro để phân tch lựa chọn lập kế hoạch, kiểm tra hồ sơ khai thuế quan đạt hiệu cao Hiện theo dõi thơng tin nhiều chương trình khác nhau, chưa thống chương trình Phần mềm phân tích rủi ro cần phải có tiêu định mức cho mức độ rủi ro cho ngành ngành có mức độ rủi ro riêng sau đánh giá mức độ tuân thủ người nộp thuế, doanh thu, chi phí, bảng báo cáo tài chúng đánh giá thông qua số điểm ,nếu số điểm vượt mức rủi ro mà quan thuế chấp thuận đưa vào danh sách co rủi ro thuế cao để tiến hành kiểm tra Việc xác nhận đối tượng kiểm tra xác cộng với trình độ nghiệp vụ cao hỗ trợ cho hiêu coogn tác kiểm tra thuế cao 82 5.3.2.Tìm hiểu xây dựng hệ thống sách Xây dựng hệ thống sách thuế cho đảm bảo tnh thống nhất, đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực Vì hệ thống sách pháp luật khơng ổn định nên việc cập nhật, tiếp cận sách cán cơng chức thuế chậm, điều tạo điều kiện cho sách pháp luật thuế kẻ hở, gây ảnh hưởng đến việc thu thuế hạn chế 5.3.3.Tuyên truyền hỗ trợ NNT Trong năm qua gần cơng tác tun truyền, tư vấn sách, pháp luật thuế cho NNT trọng đem lại hiệu thiết thực, góp phần tăng thu cho NS, giảm thiểu trường hợp vi phạm sách thuế thiếu hiểu biết, bước đưa sách thuế vào sống nâng cao tnh tuân thủ pháp luật thuế NNT Tuy nhiên thực tế nhận thức người dân sách hạn chế nhiều mặt, để người nộp thuế tự nguyện, tự giác thực sách thuế cần thực tốt nội dung sau đây: Đổi phương thức, phát triển đa dạng, phong phú hình thức tuyên truyền Chú trọng tuyên truyền có tnh giáo dục, thuyết phục để người nộp thu để người nộp thuế ý thức đầy đủ, trách nhiệm việc thực nghĩa vụ thuế Đẩy mạnh cơng tác hội hóa tun truyền, hỗ trợ NNT Triển khai rộng rãi công tác tuyên truyền phổ biến thuế qua phương tiện thông tin đại chúng, qua tổ chức trị hội, tổ chức Đảng, đồn thể, quyền cấp, cộng đồng dân cư chiều rộng chiều sâu Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kịp thời sách thuế cho NNT, đối tượng nộp thuế kinh doanh Tuyên dương kịp thời thành tch tổ chức, cá nhân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế, đối thoại với NNT để giải đáp kịp thời vướng mắc việc thực sách thuế Tiếp tục triển khai hệ thống hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế qua thư điện tử, trang thông tin điện tử ngành thuế để người dân dễ dàng tìm hiểu sách thuế, thủ tục thuế nội dung khác có liên quan 83 Phát triển dịch vụ, hỗ trợ NNT thông qua chế hợp tác với hệ thống ngân hàng thương mại Cơ quan thuế tiếp tục trì chế phối hợp thu với KBNN, Ngân hàng thương mại để tạo điều kiện cho NNT thuận lợi khê khai thuế, nộp tiền vào NSNN  Về người 5.3.4 Người nộp thuế Tổ chức buôi hội thảo định kỳ nhằm thông tin đến gười nộp thuế văn pháp luật thuế cho người nộp thuế, giúp người nộp thuế hiểu rõ ràng sách thuế nhà nước từ nâng cao ý thức chấp hành người nộp thuế Đồng thời động viên, nêu rõ lợi ích hội thảo, đối thoại để người nộp thuế tham gia đầy đủ Giảm bớt suy nghỉ không hay NNT công tác kiểm tra thuế, công tác kiểm tra phải giúp cho người nộp thuế hiểu rõ sách thuế ý thức chấp hành thực nghĩa vụ NNT 5.3.5.Về công tác tổ chức cán Do địa bàn thị Thuận An số lượng DN nhiều mà lực lượng cán kiểm tra thuế lại mỏng cần tăng cường, bổ sung lực lượng cán công chức làm công tác kiểm tra Tập trung nâng cao số lượng chất lượng nguồn nhân lực làm công tác kiểm tra thuế Hiện cán công chức kiểm tra bổ sung số lượng cố gắng nâng cao trình độ chất lượng khối lượng công việc nhiều, đối tượng quản lý đa dạng phức tạp nên quan thuế cần phân cơng bố trí xếp cán bộ, cơng chức theo hướng tăng số lượng đội ngủ cán nhằm trọng nâng cao chất lượng Cần có phối hợp với quan khác quan kiểm tốn, tra tài chính, phải phân định rõ chức nhiệm vụ quan tra, kiểm tra để tránh tra chồng chéo sở kinh doanh, gây phiền hà ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh người nộp thuế 84 Cần chủ động phối hợp chặt chẽ thường xuyên với ngành có liên quan : công an, quản lý thị trường việc quản lý, kiểm tra, xử lý nợ thuế lớn bỏ trốn doanh nghiệp địa bàn, tổ chức trao đổi, học tập nghiệp vụ bên để công tác kiểm tra đem lại hiệu Đối với kiểm tra thuế cần nắm người nộp thuế đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh, quy trình cơng nghệ, lực sản xuất, hình thức đăng ký Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng tập huấn trang bị thêm cho đội ngũ cán làm công tác kiểm tra số kỹ năng,kỹ thuật : quan sát, hỏi đáp, truy kiện hỏi đáp, chọn mẫu nhằm đảm bảo công tác ngày hoàn thiện hiệu Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra hố đơn địa bàn để phát dấu hiệu vi phạm chế độ quản lý, sử dụng hóa đơn Việc phân tch chuyên sâu rủi ro thuế chưa thực cán kiểm tra dựa tờ khai thuế hàng tháng tờ khai toán thuế năm doanh nghiệp.Việc phân tch tìm độ rủi ro thất thu thuế cho việc lập kế hoạch kiểm tra, chưa áp dụng phương pháp đối chiếu so sánh ngược để tìm bất hợp lý trình hoạt động doanh nghiệp 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chi cục thuế Thị Thuận An (2010) Báo cáo tổng kết công tác thuế 2010 Đội tuyền truyền hỗ trợ Chi cục thuế Thị Thuận An Chi cục thuế Thị Thuận An (2011), Báo cáo tổng kết công tác thuế 2011 Đội tuyền truyền hỗ trợ Chi cục thuế Thị Thuận An Chi cục thuế Thị Thuận An (2012), Báo cáo tổng kết công tác thuế 2012 Đội tuyền truyền hỗ trợ Chi cục thuế Thị Thuận An Chi cục thuế Thị Thuận An (2013), Báo cáo tổng kết công tác thuế 2013 Đội tuyền truyền hỗ trợ Chi cục thuế Thị Thuận An Chi cục thuế Thị Thuận An (2014), Báo cáo tổng kết công tác thuế 2014 Đội tuyền truyền hỗ trợ Chi cục thuế Thị Thuận An Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc(2008), Phân tch liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức Hồ Hoàng Trường (2012) Hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế cục thuế Đồng Nai, luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trường đại học kỹ thuật công nghiệp TPHCM Nguyễn Thắng Văn (2012) nghiên cứu Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế doanh nghiệp Chi cục Thuế thành phố Kontum.Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Chuyên ngành Tài Chính – Ngân Hàng,trường Đại học Đà Nẵng Nguyễn Cảnh Bảy ( 2014) nghiên cứu hồn thiện cơng tác kiểm tra, tra thuế cục thuế Hà Tĩnh luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế, chuyên ngành quản lý kinh tế, trường Đại học quốc gia Hà Nội Trường Đại Học Kinh Tế 10 Nguyễn Minh Hà (2014) Sách chuyên khảo nghiên cứu định mua lựa chọn khách hàng, nhà xuất kinh tế TP.HCM 11 Quyết định Tổng cục thuế số 746/QĐ-TCT ngày 29/5/2008 Về việc ban hành quy trình kiểm tra thuế thay Quyết định 528/QĐ-TCT có hiệu lực từ 20/04/25015 86 12 Phonthilath Maysouk (2011) Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, tra thuế nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào luận văn thạc sỹ kinh tế, khoa kinh tế tài ngân hàng, trường đại học kinh tế ( pp 2-3 ) 13 Trần Văn Khiêm (2014) Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hiệu công tác kiểm tra, tra thuế tỉnh Đồng Tháp Luận văn thạc sỹ kinh tế, khoa trị kinh doanh, trường đại học Tài – Marketing 14 Trần Bình Minh (2011), Hồn thiện tra, kiểm tra theo chế tự khai từ nộp tỉnh Phú Yên, (p 7) 15 Võ Tiến Dũng (2013) Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu công tác kiểm tra, tra thuế chi cục thuế TPHCM Tạp chí kinh tế - kỹ thuật bình dương - số tháng 12 năm 2013 16 Thư viện Học liệu Mở Việt Nam (VOER) tài trợ Vietnam Foundation vận hành tảng Hanoi Spring, từ http://voer.edu.vn/m/khai-niem-va-dac-diem-cua-thue/5064b657 17 htp://www.hg.org/tax.html 18 Nhóm MBA Bách Khoa, email hỗ trợ SPSS :hotrospss@gmail.com từ http://hotrospss.blogspot.com/2014_02_01_archive.html // ... tài: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ THUẬN AN II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng hiệu công tác kiểm tra thuế Chi Cục. .. kiểm tra thuế số chi cục thuế Thị Xã Thuận An Mục tiêu : Nhận diện yếu tố ảnh hưởng đến hiệu công tác kiểm tra thuế Chi cục Thuế Thị xã Thuận An Từ xác định số nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu. .. Cục Thuế Thị Xã Thuận An" nhằm đề xuất số giải pháp làm tăng hiệu công tác kiểm tra thuế chi cục thuế Thị xã Thuận An Nhận định nhân tố ảnh hưởng cao đến hiệu công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế thị xã thuận an , Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế thị xã thuận an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay