Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả thu thuế thu nhập cá nhân tại tỉnh bình dương

182 14 0
  • Loading ...
1/182 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ THỊ THÚY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ THU THUẾ THU NHẬP NHÂN TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN MINH HÀ TP HCM, tháng 04/2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS NGUYỄN MINH HÀ (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Chữ ký:…………………………………………… Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) Họ tên Chức danh Hội đồng TT PGS.TS LÊ QUỐC HỘI Chủ tịch TS PHAN THỊ HẰNG NGA Phản biện TS PHẠM NGỌC TOÀN Phản biện TS PHAN MỸ HẠNH TS HÀ VĂN DŨNG Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÒNG QLKH – ĐTSĐH NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: LÊ THỊ THÚY Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 14 / 11 / 1984 Nơi sinh: Lý Sơn, Quảng Ngãi Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1341850048 I- Tên đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến kết thu thuế thu nhập nhân tỉnh Bình Dương” II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến kết thu thuế thu nhập nhân tỉnh Bình Dương III- Ngày giao nhiệm vụ: 18/8/2014 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/3/2015 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN MINH HÀ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) ii LỜI CÁM ƠN Sau năm tháng học tập chương trình đào tạo sau đại học, tơi trang bị kiến thức vô quý báu làm hành trang bước vào sống ứng dụng cơng tác Nhân dịp hồn thành luận văn, xin chân thành gửi lời biết ơn đến: - Quý Thầy Cô Trường Đại Học Công Nghệ Tp HCM nhiệt tình truyền đạt kiến thức quý báu cho - Rất cảm ơn Thầy PGS.TS Nguyễn Minh Hà – Trưởng Khoa Sau Đại Học Trường Đại Học Mở Tp HCM tận tâm giảng dạy hướng dẫn khoa học giúp đỡ tận tình để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp - Xin cảm ơn Cục thuế tỉnh Bình Dương, anh chị phòng Thuế thu nhập nhân tất người góp ý thảo luận, cung cấp thơng tin tài liệu để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Tác giả: LÊ THỊ THÚY TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ THU THUẾ THU NHẬP NHÂN TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG” thực bối cảnh kinh tế suy giảm có dấu hiệu phục hồi Đề tài bao gồm ba vấn đề cốt lõi Thứ nhất, đề tài nghiên cứu sử dụng lý thuyết thuế TNCN, nghiên cứu nhân tố tác động đến kết thu thuế TNCN, đề tài nghiên cứu trước Từ mơ hình nghiên cứu tác Nguyễn Công Thành (2013), Nguyễn Thị Nụ (2013), Nguyễn Việt Hưng (2013) Lâm Thanh Hồng (2012) nhân tố tác động đến kết thu thuế TNCN tác giả điều chỉnh mơ hình cho phù hợp với nghiên cứu Thứ hai, qua phân tch liệu điều tra từ người nộp thuế địa bàn tỉnh Bình Dương Cục thuế Bình Dương, nghiên cứu cho thấy tất nhân tố đưa mơ hình tác động đến kết thu thuế TNCN địa bàn tỉnh Bình Dương Trong đó, Nhân tố Luật thuế TNCN luật khác tác động mạnh nhất; Cơ chế phương tiện quản lý tác động yếu đến kết thu thuế TNCN tai tỉnh Bình Dương Thứ ba, từ thực trạng kết thu thuế TNCN tỉnh Bình Dương phân tch trên, đề tài đưa giải pháp nhằm khắc phục tình trạng kết thu thuế TNCN Bình Dương để phù hợp hơn: Một là, giải pháp điều chỉnh luật thuế TNCN luật khác cho phù hợp nên xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm luật thuế TNCN; tăng cường biện pháp quản lý nhân cư trú cách xác; phải quản lý chặt đối tượng giảm trừ gia cảnh; Bộ Tài cần kiểm tra, chấn chỉnh văn pháp luật bị chồng chéo, mâu thuẩn quản lý thuế Hai là, giải pháp xây dựng văn hóa tự giác có ý thức nghĩa vụ đóng thuế phải tuyên truyền, giáo dục cho người dân biết rõ quyền lợi họ đăng ký mã số thuế nhân; phải nâng cao ý thức người dân tỉnh; tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến có thành tch tốt cơng tác nộp thuế thu nhập nhân Ba là, giải pháp cho yếu tố kinh tế phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp, kiểm soát giá thị trường kiềm chế lạm phát Bốn là, giải pháp xây dựng chế hiệu ứng dụng tốt phương tiện đại vào cơng tác quản lý Cục thuế Bình Dương phải tuyên truyền sâu rộng đến người dân, phải sử dụng hiệu phần mềm kê khai thuế Năm là, giải pháp áp dụng hình thức tốn phù hợp khuyến khích chuyển từ giao dịch tiền mặt sang toán dịch vụ ngân hàng v ABSTRACT The research "REASONS EFFECT TO REVENUE OF PERSONAL INCOME TAX BINH DUONG PROVINCE" is done in the context of recovery economic Topics include three core issues First, the research uses the theory of personal income tax, factors affecting personal income tax revenues, the research of other authors From model studies of the author as Nguyen Cong Thanh (2013), Nguyen Thi Nu (2013), Nguyen Viet Hung (2013) and Lam Thanh Hong (2012) and factors affect to revenue of personal income tax, author adjusted models to suit my research Second, by analyzing survey data from the Department of Business and Tax Pacific, studies have shown that all factors set out in the model has affected personal income tax revenues in the province of Binh Duong Factors personal income tax (PIT) Law and other laws have effected the strongest; Mechanisms and facilities management have effected the weakest to the PIT revenues in Binh Duong Province Third, the reality of PIT revenues in Binh Duong Province was analyzed above, the subject has a solution to overcome the current personal income tax revenues in the Pacific to beter suit: One is, the solution adjust the PIT Law and other laws accordingly should dealt strictly with the case of personal income tax law violations; strengthen measures to manage personal residence correctly; have managed objects family allowances; Finance Ministry inspect and regulate the legal documents are overlapping, contradictory in tax administration Secondly, the solutions built cultural self- awareness and a sense of duty to pay taxes, they must propagandized and educate for people to know their rights when they register personal income tax law code; to raise awareness of local people; Organization praised the advanced models perform well in the work of individual income tax Third, the solution to economic factors must create the conditions for businesses, control market prices and inflation Fourth, the solution build effective mechanisms and applications of modern means shaving in the management of the Pacific to the Tax Department and wide propaganda to the people, and to effectively use the software tax declaration Fifthly, the solution applies the appropriate form of payment, it encourages moving from cash transactions to pay by card v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT v MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH viii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Quy trình nghiên cứu 1.6 Phương pháp liệu nghiên cứu 1.6.1 Phương pháp nghiên cứu 1.6.2 Dữ liệu nghiên cứu 1.7 Những điểm luận văn 1.8 Ý nghĩa thực tiễn luận văn 1.9 Kết cấu luận văn v CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ THU NHẬP NHÂN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 2.1 Tổng quan thuế thu nhập nhân 2.1.1 Nguồn gốc đời thuế thu nhập nhân 2.1.2 Khái quát thuế thu nhập nhân 2.1.2.1 Khái niệm thu nhập nhân PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ LẦN KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Adequacy Measure of Sampling 826 Bartlet's Test of Approx Chi-Square Sphericity Df 5550.955 528 000 Sig Total Variance Explained Rotation Sums of Squared Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative % of Cumulative Variance % Variance % Comp onent Total 8.321 3.911 2.739 1.826 1.566 25.217 11.851 8.299 5.534 4.745 25.217 37.068 45.366 50.901 55.646 1.279 3.876 59.522 1.215 3.681 63.204 1.179 3.573 66.777 901 2.729 69.505 10 873 2.646 72.152 11 795 2.409 74.560 12 774 2.345 76.905 13 681 2.065 78.970 14 627 1.899 80.869 15 606 1.836 82.705 16 582 1.765 84.469 17 535 1.622 86.092 18 492 1.492 87.584 Total 8.321 3.911 2.739 1.826 1.566 25.217 11.851 8.299 5.534 4.745 25.217 37.068 45.366 50.901 55.646 Loadings Total 5.850 4.911 2.864 2.740 1.998 % of Cumulative Variance % 17.728 14.880 8.679 8.304 6.054 17.728 32.608 41.287 49.591 55.646 19 461 1.397 88.981 20 422 1.279 90.260 21 393 1.190 91.449 22 374 1.135 92.584 23 351 1.063 93.647 24 294 891 94.538 25 272 825 95.363 26 256 776 96.140 27 236 714 96.854 28 218 659 97.513 29 203 615 98.127 30 178 539 98.666 31 169 512 99.178 32 148 448 99.626 33 123 374 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component Luật thuế TNCN dễ hiểu, dễ thực Các văn hướng dẫn thi hành chi tiết, rõ ràng, dễ áp dụng Thu nhập chịu thuế bao gồm tất khoản thu nhập Giảm trừ thân triệu đồng/tháng 633 phù hợp Đối tượng giảm trừ gia cảnh qui định 746 Luật thuế TNCN đầy đủ Điều kiện nhân cư trú phù 753 hợp 794 685 570 Mức thuế suất qui định cho khoản thu nhập chịu thuế phù Luật quản lý thuế qui hợp định thời gian gia hạn nộp thuế TNCN phù hợp Mức độ xử lý trường hợp sai phạm theo qui định pháp luật rõ rang, cụ thể Mức độ xử lý trường hợp sai phạm theo qui định pháp luật đảm bảo tnh nghiêm minh Tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng đến thu nhập người dân Tăng trưởng GDP đồng nghĩa với việc tăng thu thuế TNCN Giá tăng thu nhập người dân giảm Giá tăng thu thuế TNCN giảm Tỷ lệ thất nghiệp tăng làm cho thu nhập người dân giảm Phát triển kinh tế phát triển sở hạ tầng làm chothuế khảcá quản lý thuế hiệu Mã số nhân cần thiết choquả người có thu nhập Khi có thucao nhập cao anh/chị vui vẻ thực nghĩ vụ đóng thuế Tự giác kê khai tất khoản thu nhập để xác định thuế TNCN Nộp thuế nghĩa vụ trách nhiệm Được nộp thuế TNCN anh/chị tự hào điều Anh/ chị chấp hành pháp luật thuế tốt góp phần cho xãtruyền hội phát triển Công làm tác tuyên Luật thuế TNCN ln dễ hiểu, dễ thực Hình thức kê khai thuế tự khai tự nộp tự chịu trách nhiệm Cơ chế quản lý phát huy tnh tự giác người nộp thuế 508 688 617 715 415 668 750 687 584 382 743 760 592 667 629 622 770 560 690 Các phần mềm hỗ trợ kê khai thuế đáp ứng nhu cầu Cán thuế tận tình hướng dẫn người nộp thuếquản lý hệ thống mạng ln Cơ chế kiểm sốt tốt Hệ thống toán Việt Nam phù hợp với tình hình kinh tế nước ta Thanh tốn tiền mặt ln thuận lợi dễ dàng Thanh tốn thẻ ln thuận lợi dễ dàng Thanh tốn qua ngân hàng ln đảm bảo việc kiểm sốt khoản tốn Thanh tốn dùng tiền mặt ln đảm bảo việc kiểm soát khoản toán 729 699 727 794 670 769 540 566 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ LẦN KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Adequacy Bartlet's Sphericity Me asure Test of Sampling 830 of Approx Chi-Square 5410.116 Df 496 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Comp onent Total % of Cumulative Variance % 8.176 3.900 2.719 1.824 1.527 25.549 12.187 8.496 5.700 4.771 25.549 37.736 46.232 51.932 56.703 1.279 3.995 60.699 1.182 3.693 64.392 1.100 3.439 67.831 896 2.799 70.630 10 828 2.586 73.216 11 795 2.484 75.700 12 689 2.154 77.853 13 639 1.998 79.851 14 620 1.938 81.789 15 590 1.844 83.633 16 560 1.749 85.382 17 494 1.543 86.925 18 468 1.462 88.386 Total 8.176 3.900 2.719 1.824 1.527 % of Cumulative Variance % 25.549 12.187 8.496 5.700 4.771 25.549 37.736 46.232 51.932 56.703 Total 5.819 4.846 2.883 2.718 1.879 % of Cumulative Variance % 18.185 15.142 9.009 8.494 5.873 18.185 33.327 42.336 50.830 56.703 19 426 1.333 89.719 20 397 1.241 90.960 21 393 1.227 92.187 22 369 1.152 93.339 23 294 919 94.258 24 274 857 95.115 25 263 821 95.936 26 236 737 96.674 27 218 680 97.354 28 206 644 97.997 29 184 574 98.571 30 169 528 99.099 31 165 515 99.614 32 124 386 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component Luật thuế TNCN dễ hiểu, dễ thực Các văn hướng dẫn thi hành chi tiết, rõ ràng, dễ áp dụng Thu nhập chịu thuế bao gồm tất khoản thu nhập Giảm trừ thân triệu đồng/tháng 630 phù hợp Đối tượng giảm trừ gia cảnh qui định Luật 749 thuế TNCN đầy đủ 798 688 573 Điều kiện nhân cư trú phù hợp 747 Mức thuế suất qui định cho khoản thu nhập chịu thuế phù hợp Luật quản lý thuế qui định thời gian gia hạn nộp thuế TNCN phù hợp Mức độ xử lý trường hợp sai phạm theo qui định pháp luật rõ rang, cụ thể Mức độ xử lý trường hợp sai phạm theo qui định pháp luật đảm bảo tnh nghiêm minh Tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng đến thu nhập người dân 512 691 623 711 401 Tăng trưởng GDP đồng nghĩa với việc tăng thu 667 thuế TNCN Giá tăng thu nhập người dân 756 giảm Giá tăng thu thuế 689 TNCN giảm Tỷ lệ thất nghiệp tăng làm cho thu nhập người dân 598 giảm Mã số thuế nhân cần thiết cho người có thu nhập cao Khi có thu nhập cao anh/chị vui vẻ thực nghĩ vụ đóng thuế 744 757 Tự giác kê khai tất khoản thu nhập để xác định thuế TNCN Nộp thuế nghĩa vụ trách nhiệm Được nộp thuế TNCN anh/chị tự hào điều Anh/ chị chấp hành pháp luật thuế tốt góp phần làm cho xã hội phát triển tác tuyên truyền Công Luật thuế TNCN dễ hiểu, dễ thực Hình thức kê khai thuế tự khai tự nộp tự chịu trách nhiệm Cơ chế quản lý phát huy tnh tự giác người nộp thuế Các phần mềm hỗ trợ kê khai thuế đáp ứng nhu cầu Cán thuế ln tận tình hướng dẫn người nộp thuế Cơ chế quản lý hệ thống mạng ln kiểm sốt tốt Hệ thống tốn Việt Nam phù hợp với tình hình kinh tế nước ta Thanh tốn tiền mặt ln thuận lợi dễ dàng Thanh tốn thẻ ln thuận lợi dễ dàng 593 665 682 668 774 560 697 734 702 731 795 666 775 Thanh toán qua ngân hàng ln đảm bảo việc kiểm sốt khoản tốn Thanh tốn dùng tiền mặt ln đảm bảo việc kiểm soát khoản toán 538 521 PHỤ LỤC 10 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ LẦN KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measu re of Sampling Adequacy Bartlet's Sphericity Test of Approx Chi-Square 829 5222.949 Df 465 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Comp onent Total % of Cumulative Variance % 7.925 3.881 2.707 1.818 1.501 25.564 12.520 8.733 5.866 4.842 25.564 38.083 46.816 52.682 57.525 1.260 4.064 61.588 1.149 3.707 65.295 1.006 3.244 68.539 850 2.741 71.280 10 827 2.669 73.948 11 794 2.561 76.509 12 678 2.187 78.696 13 620 2.000 80.696 14 612 1.974 82.670 15 580 1.872 84.542 16 494 1.595 86.136 17 475 1.531 87.668 18 443 1.428 89.096 19 421 1.357 90.453 Total 7.925 3.881 2.707 1.818 1.501 % of Cumulative Variance % 25.564 12.520 8.733 5.866 4.842 25.564 38.083 46.816 52.682 57.525 Total 5.630 4.830 2.828 2.720 1.825 % of Cumulative Variance % 18.162 15.579 9.122 8.774 5.888 18.162 33.741 42.863 51.637 57.525 20 395 1.274 91.727 21 373 1.203 92.930 22 320 1.034 93.964 23 281 908 94.872 24 263 849 95.721 25 236 761 96.482 26 224 721 97.203 27 206 665 97.868 28 193 621 98.490 29 178 574 99.063 30 167 538 99.601 31 124 399 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component Luật thuế TNCN dễ hiểu, dễ thực Các văn hướng dẫn thi hành chi tiết, rõ ràng, dễ áp dụng Thu nhập chịu thuế bao gồm tất khoản thu nhập Giảm trừ thân triệu đồng/tháng phù hợp Đối tượng giảm trừ gia cảnh qui định Luật thuế TNCN đầy đủ Điều kiện nhân cư trú phù hợp Mức thuế suất qui định cho khoản thu nhập chịu thuế phù Luật quản lý thuế qui hợp định thời gian gia hạn nộp thuế TNCN phù hợp 800 702 575 634 752 751 523 693 Mức độ xử lý trường hợp sai phạm theo 619 qui định pháp luật rõ rang, cụ thể Mức độ xử lý trường hợp sai phạm theo qui định pháp luật đảm bảo tnh 713 nghiêm minh Tăng trưởng GDP đồng nghĩa với việc tăng thu thuế TNCN Giá tăng thu nhập người dân giảm Giá tăng thu thuế TNCN giảm Tỷ lệ thất nghiệp tăng làm cho thu nhập người dân giảm Mã số thuế nhân cần thiết cho người có thu nhập Khi có thucao nhập cao anh/chị vui vẻ thực nghĩ vụ đóng thuế Tự giác kê khai tất khoản thu nhập để xác định thuế TNCN Nộp thuế nghĩa vụ trách nhiệm Được nộp thuế TNCN anh/chị tự hào điều Anh/ chị chấp hành pháp luật thuế tốt góp phần cho xãtruyền hội phát triển Cơng làm tác tuyên Luật thuế TNCN dễ hiểu, dễ thực Hình thức kê khai thuế tự khai tự nộp tự chịu trách nhiệm Cơ chế quản lý phát huy tnh tự giác người nộp thuế Các phần mềm hỗ trợ kê khai thuế đáp ứng nhu cầu Cán thuế ln tận tình hướng dẫn người nộp thuếquản lý hệ thống mạng ln Cơ chế kiểm sốt tốt Hệ thống toán Việt Nam phù hợp với tình hình kinh tế nước ta 671 752 685 587 751 766 595 665 683 667 768 554 693 729 696 730 797 Thanh toán tiền mặt thuận lợi dễ dàng Thanh tốn thẻ ln thuận lợi dễ dàng Thanh tốn qua ngân hàng ln đảm bảo việc kiểm sốt khoản tốn Thanh tốn dùng tiền mặt ln đảm bảo việc kiểm soát khoản toán 668 772 545 527 PHỤ LỤC 11 BẢNG PHÂN TÍCH HỒI QUY Coefficients a Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Toleranc e Model B (Constant) Nhân tố Luật thuế TNCN thuế khác (Constant) Std Error 3.257 026 356 026 3.257 020 Nhân tố Luật thuế TNCN thuế khác 356 020 Nhân tố Văn hóa xã hội (Constant) 289 020 3.257 017 Nhân tố Luật thuế TNCN thuế khác 356 017 Nhân tố Văn hóa xã hội 289 192 3.257 017 Nhân tố Luật thuế TNCN thuế khác 356 017 Nhân tố Văn hóa xã hội 289 Nhân tố Kinh tế 192 Beta t 126.315 000 13.774 000 161.560 000 609 17.617 496 1.000 1.000 000 1.000 1.000 14.322 000 1.000 1.000 190.466 000 609 20.769 000 1.000 1.000 017 496 16.885 000 1.000 1.000 017 329 11.214 000 1.000 1.000 193.861 000 609 21.139 000 1.000 1.000 017 496 17.186 000 1.000 1.000 017 329 11.414 000 1.000 1.000 059 017 102 3.532 000 1.000 1.000 3.257 016 203.798 000 Nhân tố Luật thuế TNCN thuế khác 356 016 609 22.222 000 1.000 1.000 Nhân tố Văn hóa xã hội 289 016 496 18.067 000 1.000 1.000 Nhân tố Kinh tế 192 016 329 11.999 000 1.000 1.000 Nhân tố Cơ chế phương tiện quản lý 059 016 102 3.713 000 1.000 1.000 Nhân tố Hình thức tốn 094 016 161 5.868 000 1.000 1.000 Nhân tố Kinh tế (Constant) Nhân tố Cơ chế phương tiện quản lý (Constant) a Dependent Variable: Nguồn thu thuế TNCN 609 VIF Sig ... tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến kết thu thuế thu nhập cá nhân tỉnh Bình Dương ” làm đề tài nghiên cứu để tìm nhân tố ảnh hưởng đến kết thu thuế thu nhập cá nhân đề xuất giải pháp để tăng số tiền thu. .. tỉnh Bình Dương Các nhân tố ảnh hưởng đến kết thu thuế TNCN lựa chọn dựa lý thuyết mơ hình tác giả Lâm Thanh Hồng (2012) với đề tài Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu thuế thu nhập cá nhân: Mẫu... tố ảnh hưởng tới kết thu thuế TNCN Dựa kết nghiên cứu trước, tác giả đưa mô hình nghiên cứu đề xuất nhân tố ảnh hưởng đến kết thu thuế TNCN tỉnh Bình Dương 2.1 Tổng quan thu thu nhập cá nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả thu thuế thu nhập cá nhân tại tỉnh bình dương , Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả thu thuế thu nhập cá nhân tại tỉnh bình dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay