Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 6, TP HCM

138 8 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VÕ THANH SANG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN 6, TP HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VÕ THANH SANG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN 6, TP HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS MAI ĐÌNH LÂM TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác tơi thực dựa kết khảo sát thực tế Chi cục Thuế Quận 6, TP HCM Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Võ Thanh Sang ii LỜI CÁM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn đến tất Quý thầy cô giảng dạy chương trình Cao học kế tốn 13SKT11, người truyền đạt cho kiến thức hữu ích kế tốn làm sở cho tơi thực tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn TS Mai Đình Lâm tận tình hướng dẫn cho thời gian thực luận văn, Thầy hướng dẫn, bảo cho nhiều kinh nghiệm thời gian thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất Cô, Chú, Anh, Chị công tác Chi cục Thuế Quận 6, TP HCM tận tình giúp đỡ việc tham gia trả lời bảng khảo sát góp ý thiếu sót bảng khảo sát Sau xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình ln tạo điều kiện tốt cho tơi suốt q trình học thực luận văn Do thời gian có hạn kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều nên luận văn nhiều thiếu sót, mong nhận ý kiến góp ý Q Thầy/Cơ anh chị học viên Xin chân thành cảm ơn ! TP HCM, tháng 04 năm 2015 Học viên Võ Thanh Sang TÓM TẮT Luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp Chi cục Thuế Quận 6, TP HCM” tiến hành với mục đích khảo sát đánh giá mức độ tuân thủ thuế người nộp thuế, kiểm định mối quan hệ thành phần với mức độ tuân thủ thuế người nộp thuế Nghiên cứu thức thực thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng nguồn liệu thu thập từ trình khảo sát cách thức vấn Cán thuế tiến hành kiểm định giả thuyết đặt mơ hình nghiên cứu Thang đo đánh giá sơ thơng qua phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố khám phá EFA Mơ hình lý thuyết kiểm định thơng qua phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính bội Kết nghiên cứu cho thấy mức độ tuân thủ thuế người nộp thuế chịu tác động nhân tố “Kiểm sốt thuế“ “Tin cậy“ “ Kiểm sốt thuế“ có tác động mạnh Những giải pháp đề nhằm ưu tiên cải thiện nhân tố góp phần nâng cao mức độ tuân thủ thuế người nộp thuế, qua đưa kiến nghị phù hợp ABSTRACT Thesis "The factors affecting the control of corporate income tax at the County Tax Office 6, Hô Chi Minh city" was conducted for the purpose of the survey assessing the tax compliance of taxpayers, as well as testing the relationship between the components of the level of tax compliance by taxpayers Research is done formally through quantitative research methods used data sources collected from the survey by interviewing official tax officer conducting the hypotheses set out in the model of research The scale was evaluated through the preliminary analysis of Cronbach's coefficient alpha reliability and factor analysis to explore EFA Theoretical model was tested through analysis method multiple linear regression The study results showed that the level of tax compliance of taxpayers affected by two main factors are "tax control" and "Trust" in which "tax control" has the strongest effect The solution proposed to prioritize improving these factors contribute to raising the level of tax compliance of taxpayers, thereby making appropriate recommendations MỤC LỤC Lời cam đoan………………………………………………… ………………… i ơn………………………………………………………………………….ii Tóm Lời tắt cám luận văn………………………………………………………………… iii Abstract…………………………………………………………………………….iv Mục lục……………………………………………….…………………………… v Danh mục từ viết tắt………………………………… ………………………vi Danh mục bảng……………………………………… ….………………… vii Danh mục biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh………….…………………… viii Chương 1: Đặt vấn đề 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Các nghiên cứu nước nước liên quan đến đề tài 1.3.1 Các nghiên cứu nước liên quan đến đề tài 1.3.2 Các nghiên cứu nước liên quan đến đề tài 1.4 Mục tiêu, đối tượng, phạm vi phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.4.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.3 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.6 Kết cấu luận văn Chương 2: Cơ sở lý luận nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp mơ hình nghiên cứu 11 2.1 Những vấn đề chung thuế TNDN 11 2.1.1 Khái niệm 11 2.1.2 Vai trò thuế TNDN 12 2.1.3 Nội dung thuế TNDN 13 2.1.3.1 Người nộp thuế TNDN 13 2.1.3.2 14 Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, phải nộp thuế TNDN 2.1.3.3 Căn phương pháp tính thuế TNDN 14 2.1.3.4 Thu nhập tính thuế 15 2.1.3.5 Thuế suất thuế TNDN 16 2.2 Kiểm soát thuế TNDN 17 2.2.1 Khái niệm, vai trò, đặc điểm 17 2.2.1.1 Khái niệm 17 2.2.1.2 Đặc điểm 18 2.2.1.3 Vai trò 18 2.2.2 Sự cần thiết kiểm soát thuế TNDN 19 2.2.3 Nội dung kiểm soát thuế TNDN 21 2.2.3.1 Mục tiêu quy trình kiểm soát 21 2.2.3.2 23 Nội dung – quy trình kiểm sốt thuế thu nhập doanh nghiệp 2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát thuế TNDN 26 2.3 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 33 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu 33 2.3.2 Giả thuyết nghiên cứu 35 Chương 3: Thực trạng quản lý kiểm soát thuế TNDN Chi cục Thuế Quận 6, TP HCM 37 3.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội địa bàn Quận 6, TP HCM 37 3.2 Thực trạng kiểm soát thuế TNDN địa bàn Quận 6, TP HCM 43 3.2.1 Mơ hình tổ chức máy Chi cục Thuế Quận 6, TP HCM 43 3.2.2 Các quy trình kiểm sốt thuế Chi cục thuế Quận 6, TP HCM 45 3.2.3 Hệ thống thơng tin kế tốn thuế TNDN Chi cục Thuế Quận 6, TP HCM45 3.3 Tình hình kiểm sốt thuế TNDN Chi cục Thuế Quận 6, TP HCM 46 3.3.1 Kết kiểm soát thuế TNDN Chi cục Thuế Quận 6, TP HCM 46 3.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát thuế TNDN Chi cục Thuế Quận 6, TP HCM 47 Chương 4: Phân tích nội dung kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát thuế TNDN Chi cục Thuế Quận 6, TP HCM 52 vii 4.1 Thiết kế mơ hình nghiên cứu 52 4.1.1 Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát 52 4.1.2 Xây dựng thang đo 52 4.1.3 Nghiên cứu thức 53 4.1.4 Phương pháp thu thập thông tin 53 4.1.5 Kích thước mẫu 58 4.2 Phân tích kết nghiên cứu 58 4.2.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 58 4.2.1.1 Cơ cấu theo phận công tác 58 4.2.1.2 Cơ cấu theo thâm niên công tác 59 4.2.2 Đánh giá thang đo 60 4.2.2.1 Đánh giá mức độ tuân thủ thuế trung bình người nộp thuế biến tin cậy 60 4.2.2.2 Đánh giá mức độ tuân thủ thuế trung bình người nộp thuế biến sách thuế 62 4.2.2.3 Đánh giá mức độ tuân thủ thuế trung bình người nộp thuế biến chấp hành pháp luật thuế 64 4.2.2.4 Đánh giá mức độ tuân thủ thuế trung bình người nộp thuế biến kiểm soát thuế 68 4.2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tuân thủ thuế người nộp thuế 70 4.2.3.1 Đánh giá thang đo 70 4.2.3.2 Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 71 4.2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 71 4.2.3.4 Mơ hình hồi quy 74 4.2.3.5 Ý nghĩa hệ số hồi quy giải thích phương trình 76 Chương 5: Các giải pháp kiến nghị tăng cường kiểm soát thuế TNDN  Thang đo mức độ tuân thủ thuế PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH ẢNH Bảng Tình hình thu theo đơn vị năm 2012 Tên đơn vị (đvt : đồng VN) Kế hoạch Lũy kế 36.100.000.000 35.612.072.110 98,65% Phường 01 7.800.000.000 7.683.614.133 98,51% Phường 02 28.300.000.000 27.928.457.977 98,69% Đội thuế liên phường 3-4-7-8 22.700.000.000 22.275.173.302 98,13% Phường 03 4.200.000.000 3.789.422.632 90,22% Phường 04 4.845.000.000 4.535.535.831 93,61% Phường 07 3.700.000.000 3.685.978.756 99,62% Phường 08 8.900.000.000 9.114.608.535 102,41% Đội thuế chợ Bình Tiên 1.055.000.000 1.149.627.548 108,97% 23.400.000.000 22.046.227.156 94,21% Phường 05 6.400.000.000 6.086.744.681 95,11% Phường 06 8.658.000.000 7.972.388.315 92,08% Phường 09 5.400.000.000 5.236.324.584 96,97% Đội thuế chợ Minh Phụng 2.942.000.000 2.750.769.576 93,50% Đội thuế liên phường 10-11 29.200.000.000 26.012.102.411 89,29% Phường 10 12.700.000.000 11.286.590.652 88,87% Phường 11 16.500.000.000 14.785.511.759 89,61% Đội thuế liên phường 12-13-14 32.700.000.000 30.302.779.745 92,67% Phường 12 13.200.000.000 11.922.774.369 90,32% Phường 13 11.262.000.000 9.961.683.573 88,45% Phường 14 4.800.000.000 4.734.656.269 98,64% Đội thuế chợ Phú Lâm 3.438.000.000 3.683.665.534 107,15% 67.800.000.000 67.994.660.384 100,29% Đội thuế liên phường 1-2 Đội thuế liên phường 5-6-9 Đội kiểm tra thuế Tỷ lệ Đội kiểm tra thuế 57.900.000.000 67.865.509.684 117,21% Đội kiểm tra thuế 39.500.000.000 31.981.978.470 80,97% Đội kiểm tra thuế 132.600.000.000 122.627.940.642 92,48% Đội thuế LPTB thu khác 245.300.000.000 226.136.910.332 92,19% Đội thuế TNCN 600.000.000 4.627.097.985 771,18% Nguồn: Báo cáo tham luận tổng kết công tác quản lý thu NSNN năm 2012 phương hướng thực nhiệm vụ năm 2013 Chi cục Thuế Quận 6, TP HCM Bảng tnh hình nợ thuế đến 30/11/2014 ĐVT: Triệu đồng Lũy kế Nội dung Luỹ kế Lũy đến đến 31/11/201 So sánh T12/2013 So sánh T10/2014 và T11/2014 So sánh 13 cáo nhanh) So sánh Tỉ lệ % 31/12/201 31/10/20 (báo Tăng (+) T11/2014 (+/-) /Giảm (-) Tăng (+) /Giảm Tỉ lệ % (+/-) (-) Tổng số tiền thuế nợ 149.760 185.888 184.533 34.773 23.22% -1.355 -0.73% Trong đó: + Nợ khó thu + Nợ có khả thu + Nợ chờ xử lý + Nợ chờ điều chỉnh 81.198 80.737 80.929 -269 55.183 88.889 103.328 48.145 87.25% 14.439 16.24% 13.038 16.077 95 -12.943 -99.27% 15.982 -99.41% 341 185 181 -160 -.0.33% -46.92% 192 -4 0.24% -2.16% Nguồn: Báo cáo tham luận tổng kết công tác quản lý thu NSNN năm 2013 phương hướng thực nhiệm vụ năm 2014 Chi cục Thuế Quận 6, TP HCM Bảng phân bổ nguồn nhân lực Chi cục Thuế Quận 6, TP HCM Nhân STT Đơn vị Đội HC-NS-TV-AC Đội TH NVDT TTHT 2010 2013 Năm 2010 Năm 2013 Đội Đội Đội Đội trưởng phó trưởng phó 25 21 2 - 06 - - 1 Đội Nghiệp vụ dự toán 02 - - - Đội Tuyên truyền hỗ trợ NNT 05 - - - Đội QLN & CCNT 06 06 1 1 Đội KK-KTT & TH 16 11 1 1 Đội QL thuế TNCN 04 03 1 Đội Trước bạ thu khác 12 12 1 1 Đội Kiểm tra nội 11 10 1 1 10 Đội Kiểm tra thuế số 12 16 1 1 11 Đội Kiểm tra thuế số 09 11 1 1 12 Đội Kiểm tra thuế số 15 19 1 1 13 Đội thuế Liên phường 1-2 09 06 1 1 14 Đội thuế Liên phường 3-4-7-8 10 06 1 1 15 Đội thuế Liên phường 5-6-9 08 07 1 1 16 Đội thuế Liên phường 10-11 07 06 1 1 17 Đội thuế Liên phường 12-13-14 08 07 1 1 18 Đội thuế Chợ Bình Tây 10 10 1 TỔNG CỘNG 169 157 15 16 16 17 Nguồn: Chi cục Thuế Quận 6, TP HCM Bảng tình hình số thu Chi cục Thuế Quận 6, TP HCM giai đoạn 2010-2013 BÁO CÁO SỐ THU Từ 01/01/2010 đến 31/12/2010 MÃ CHỈ TIÊU MÃ TM TÊN GỌI Tổng 101018000000 1800 Thuế môn 101043000000 4300 Thu tịch thu 103036000000 3600 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước Thu từ tài sản Nhà nước giao cho doanh 103036500000 3650 nghiệp tổ chức kinh tế Thuế TN cá nhân từ tiền lương, tiền công 106010001001 1001 người lao động Việt nam Thuế TN cá nhân từ hoạt động sản xuất kinh 106010001003 1003 doanh cá nhân 106010001004 1004 Thuế TN cá nhân từ đầu tư vốn cá nhân 106010001005 1005 Thuế TN cá nhân từ từ chuyển nhượng vốn Thuế TN cá nhân từ chuyển nhượng bất động 106010001006 1006 sản 106010001007 1007 Thuế TN cá nhân từ trúng thưởng 106010001012 1012 Thuế TN cá nhân từ thừa kế 106010001049 1049 Thuế TN cá nhân khác Thuế TNDN đơn vị khơng hạch tốn 101010501052 1052 tồn ngành Thuế TNDN từ hoạt động chuyển quyền sử 101010501053 1053 dụng đất 101010501099 108013501351 109014001401 111015001502 111015501599 101017001701 101017001749 101017501754 1099 1351 1401 1502 1599 Thuế TNDN khác Thuế chuyển quyền sử dụng đất Thu tiền sử dụng đất Thuế đất Thuế tài nguyên Thuế GTGT hàng sản xuất-kinh doanh 1701 nước 1749 Thuế GTGT khác Thuế TTĐB mặt hàng rượu, bia sản xuất 1754 nước Thuế TTĐB dịch vụ, hàng hoá sản 1757 xuất nước 101017501757 101017501799 1799 Thuế TTĐB khác 117022502252 2252 Phí chợ Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; thiết kế 117022502255 2255 kỹ thuật đồ án quy hoạch 117025502553 2553 Phí ý tế dự phòng TRONG LŨY KẾ THÁNG 68,955,462,601 588,965,244,901 309,775,000 168,868,913 2,850,258,800 12,886,897,500 814,945,407 31,690,093,215 1,626,420 493,893,120 5,266,316,420 2,653,124,009 25,312,378 38,695,302,044 155,697,671 6,329,626 2,726,855,900 25,367,872,146 26,363 20,273,500 50,824,038 6,431,074,000 57,404,399,909 2,283,161,925 84,636,500 2,499,952,800 594,354,700 1,410,800 7,404,598,656 770,619,993 22,272,000 16,403,094,200 8,143,024,140 3,529,176 28,320,260,700 3,229,753 237,955,374,849 1,078,135,671 130,255,900 49,940,070 1,004,200 197,906,560 597,592,020 28,111,300 3,269,440,815 251,500 14,522,500 1,292,750 33,460,500 Phí kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh an tồn 117025502558 2558 thực phẩm Phí bảo vệ mơi trường nước thải, khí 117026002601 2601 thải, chất thải rắn, khai thác khoáng sản 117027002701 117027002706 117027502751 117028002801 117028002802 117028002805 117028002806 117028002815 Án Phí Phí thi hành án Lệ phí quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu, CMND Lệ phí trước bạ nhà đất Lệ phí trước bạ tơ, xe máy Lệ phí địa Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm Lệ phí cấp giấy phép xây dựng Lệ Phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông ( không kể phương tiện giao 117028002816 2816 thơng đường thủy) Lê phí quản lý nhà nước liên quan đến sản 117028502851 2851 xuất, kinh doanh 117030503061 3061 Lệ phí cơng chứng Lệ phí chứng thực theo u cầu theo quy 117030503057 3057 định pháp luật 212033503352 212033503353 212033503357 212033503358 212033503364 212033503399 102042504251 102042504254 102042504255 102042504256 102042504261 102042504262 102042504263 102042504264 2701 2706 2751 2801 2802 2805 2806 2815 3352 3353 3357 3358 3364 3399 4251 Thu từ ô tô con, ô tô tải Thu từ xe chuyên dùng Thu từ máy tính, photo, máy fax Thu từ điều hòa nhiệt độ Thu từ bồi thường tài sản Thu từ tài sản khác Các khoản tiền phạt tồ án Phạt vi phạm hành lĩnh vực thuế 4254 ngành thuế thực 4255 Phạt vi phạm chế độ kế toán - thống kê 4256 Phạt vi phạm tệ nạn xã hội Phạt vi phạm hành bảo vệ mơi 4261 trường Phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế, 4262 văn hố Phạt vi phạm hành trật tự, an ninh, 4263 quốc phòng Phạt kinh doanh trái pháp luật ngành thuế 4264 thực Phạt kinh doanh trái pháp luật ngành khác 4266 thực 102042504266 102042504299 4299 Phạt vi phạm khác 102049004902 4902 Thu hồi khoản chi năm trước 11,563,500 22,290,500 205,603,451 80,286,994 54,885,000 2,217,523,300 7,491,721,050 19,339,000 7,950,000 90,000 2,041,956,675 410,684,766 264,113,900 16,759,956,956 73,060,224,201 161,947,000 91,090,000 18,500,000 1,240,728,120 14,824,500,120 1,875,000 10,800,000 36,975,000 43,323,050 175,444,000 44,100,000 2,362,734,750 50,653,100 21,480,000 1,485,000,900 50,100,000 91,000,000 3,000,000 400,000 2,362,734,750 1,029,021,000 252,522,020 638,527,500 280,371,891 97,505,000 5,791,554,687 1,058,221,088 309,505,000 43,010,000 111,610,000 77,800,000 477,680,000 112,050,000 505,790,000 -19,000,000 46,480,000 239,200,000 583,633,477 2,285,000 1,275,595,000 2,295,733,125 523,735,324 102049004949 4949 Các khoản thu khác 3,193,598,340 15,358,503,610 BÁO CÁO SỐ THU Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 MÃ CHỈ TIÊU MÃ TM 101018000000 1800 101043000000 4300 103036000000 3600 103036500000 106010000000 101010500000 108013500000 109014000000 111015000000 111015500000 101017000000 101017500000 117022500000 117025500000 117026000000 117027000000 117027500000 117028000000 117028500000 3650 1000 1050 1350 1400 1500 1550 1700 1750 2250 2550 TÊN GỌI TỔNG Thuế môn Thu tịch thu Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước Thu từ tài sản Nhà nước giao cho doanh nghiệp tổ chức kinh tế Thuế TN cá nhân Thuế TNDN Thuế chuyển quyền sử dụng đất Thu tiền sử dụng đất Thuế nhà, đất Thuế tài nguyên Thuế GTGT Thuế TTĐB Phí thuộc lĩnh vực thương mại, đầu tư Phí thuộc lĩnh vực y tế Phí thuộc lĩnh vực khoa học, cơng nghệ 2600 mơi trường 2700 Phí thuộc lĩnh vực tư pháp Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền 2750 nghĩa vụ cơng dân Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền 2800 sở hữu, quyền sử dụng tài sản Lê phí quản lý nhà nước liên quan đến sản 2850 xuất, kinh doanh Lệ phí quản lý nhà nước lĩnh vực 3050 khác 117030500000 212033500000 3350 Thu từ tài sản khác 102042500000 4250 Thu tiền phạt 102049000000 4900 Thu hồi khoản chi năm trước TRONG THÁNG 56,601,160,932 216,150,000 19,781,000 1,695,648,700 4,417,495,660 6,639,913,495 8,568,000 2,218,003,100 319,721,300 -19,490,546 22,521,133,824 59,542,933 232,857,990 28,784,000 LŨY KẾ 613,434,518,858 14,102,402,500 1,086,164,316 33,804,535,931 1,626,420 77,648,177,190 50,306,179,255 17,151,200 15,257,343,410 8,758,041,105 3,009,950 244,823,139,183 888,182,668 2,452,029,505 50,304,000 98,050,474 2,458,546,588 9,731,000 161,254,400 11,586,770,350 114,017,944,126 1,500,000 8,375,000 86,297,000 3,070,000 1,516,605,918 4,941,026,734 1,346,115,700 90,667,000 14,396,800,011 31,756,529,400 BÁO CÁO SỐ THU Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 MÃ CHỈ TIÊU MÃ TM TÊN GỌI TRONG THÁNG LŨY KẾ 101018000000 1800 101043000000 4300 103036000000 3600 103036500000 106010000000 101010500000 108013500000 109014000000 111015000000 111015500000 101016000000 101017000000 101017500000 101020000000 117022500000 117023000000 101024000000 117025500000 117026000000 117027000000 117027500000 117028000000 117028500000 3650 1000 1050 1350 1400 1500 1550 1600 1700 1750 2000 2250 2300 2415 2550 TỔNG Thuế môn Thu tịch thu Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước Thu từ tài sản Nhà nước giao cho doanh nghiệp tổ chức kinh tế Thuế TN cá nhân Thuế TNDN Thuế chuyển quyền sử dụng đất Thu tiền sử dụng đất Thuế nhà, đất Thuế tài nguyên Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thuế GTGT Thuế TTĐB Thuế bảo vệ mơi trường Phí thuộc lĩnh vực thương mại, đầu tư Phí thuộc lĩnh vực giao thơng vận tải Phí thẩm định điều kiện an ninh trật tự Phí thuộc lĩnh vực y tế Phí thuộc lĩnh vực khoa học, cơng nghệ 2600 mơi trường 2700 Phí thuộc lĩnh vực tư pháp Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền 2750 nghĩa vụ cơng dân Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền 2800 sở hữu, quyền sử dụng tài sản Lê phí quản lý nhà nước liên quan đến sản 2850 xuất, kinh doanh Lệ phí quản lý nhà nước lĩnh vực 3050 khác 117030500000 212033500000 3350 Thu từ tài sản khác 102042500000 4250 Thu tiền phạt 102049000000 4900 Thu hồi khoản chi năm trước 73,701,399,054 255,175,000 159,416,000 7,893,527,084 660,968,639,694 16,171,910,200 2,740,016,702 40,891,428,320 7,426,126,897 4,942,181,846 1,841,566,388 112,929,380 677,600 1,593,154,690 29,250,523,636 75,537,003 419,760,000 308,380,047 946,500 4,267,200 93,117,720,576 52,365,678,170 865,300 29,147,780,624 2,048,105,773 10,340,800 3,662,822,474 256,750,483,868 975,875,168 18,028,935,000 2,707,650,552 946,500 5,000,000 29,692,720 205,533,919 2,539,001,097 21,738,500 271,374,500 10,173,386,158 99,108,283,488 5,000,000 19,250,000 155,397,000 2,359,434,530 6,496,739,676 1,741,437,000 22,177,000 17,994,427,914 20,617,435,948 BÁO CÁO SỐ THU Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 MÃ CHỈ TIÊU MÃ TM TỔNG 101018000000 1800 Thuế môn TÊN GỌI TRONG THÁNG 63,922,283,459 422,599,887 LŨY KẾ 744,274,697,180 16,223,595,953 101043000000 4300 Thu tịch thu 103036000000 3600 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước Thu từ tài sản Nhà nước giao cho doanh 103036500000 3650 nghiệp tổ chức kinh tế 106010000000 101010500000 108013500000 109014000000 111015000000 111015500000 101016000000 101017000000 101017500000 101020000000 117022500000 117023000000 101024000000 Thuế TN cá nhân Thuế TNDN Thuế chuyển quyền sử dụng đất Thu tiền sử dụng đất Thuế nhà, đất Thuế tài nguyên Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thuế GTGT Thuế TTĐB Thuế bảo vệ mơi trường Phí thuộc lĩnh vực thương mại, đầu tư Phí thuộc lĩnh vực giao thơng vận tải Phí thẩm định điều kiện an ninh trật tự Học Phí(khơng bao gồm học phí giáo dục 101025000000 2501 khơng qui) 117025500000 2550 Phí thuộc lĩnh vực y tế Phí thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ 117026000000 2600 môi trường 117027000000 2700 Phí thuộc lĩnh vực tư pháp Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền 117027500000 2750 nghĩa vụ cơng dân Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền 117028000000 2800 sở hữu, quyền sử dụng tài sản Lê phí quản lý nhà nước liên quan đến sản 117028500000 2850 xuất, kinh doanh Lệ phí quản lý nhà nước lĩnh vực 117030500000 3050 khác 212033000000 212033500000 102042500000 102049000000 1000 1050 1350 1400 1500 1550 1600 1700 1750 2000 2250 2300 2415 3301 3350 4250 4900 Tiền bán nhà thuộc SHNN Thu từ tài sản khác Thu tiền phạt Các khoản thu khác 1,862,159,041 40,418,794,844 8,522,235,491 3,773,305,999 2,813,017,533 105,125,188 704,520 764,518,100 27,723,940,018 99,764,133 16,000,000 292,904,301 1,000,000 88,148,456,610 74,279,330,415 21,815,001,314 1,099,624,138 24,371,560 7,168,290,198 296,229,981,046 946,708,033 535,240,000 3,001,130,715 4,000,000 6,480,440 3,714,589,918 43,745,454,519 231,296,765 2,676,838,361 22,625,000 191,252,000 7,770,742,329 105,308,365,968 5,625,000 17,475,000 171,483,000 200,518,940 4,790,000 3,390,328,934 3,014,293,608 1,956,397,000 2,308,361,952 121,365,000 22,583,598,002 9,894,315,593 Nguồn: Chi cục Thuế Quận 6, TP HCM BẢNG TÌNH HÌNH NỢ THUẾ TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2013 Chỉ tiêu 978,467,048 3,590,517,225 Nợ thuế Trong Nợ có khả đến 31/12/2010 Nợ khó thu B thu Nợ chờ xử lý Nợ chờ điều chỉnh Theo báo cáo quan Thuế Thu nhập doanh nghiệp 21,145,536,935 13,518,604,119 578,874,866 746,359,128 Trong Nợ thuế đến 31/12/2011 6,301,698,822 Nợ khó thu Nợ có khả thu Nợ chờ xử lý Nợ chờ điều chỉnh Theo báo cáo quan Thuế Thu nhập doanh nghiệp 18,112,680,588 13,548,131,390 4,220,038,139 Trong Nợ thuế đến 31/12/2012 210,267,673 134,243,386 Nợ khó thu Nợ có khả thu Nợ chờ xử lý Nợ chờ điều chỉnh Theo báo cáo quan Thuế Thu nhập doanh nghiệp 25,915,871,243 17,573,099,063 năm 185,797,173 46,160,002 Trong Nợ thuế đến 31/12 8,110,815,005 Nợ khó thu Nợ có khả thu Nợ chờ xử lý Nợ chờ điều chỉnh Theo báo cáo quan Thuế Thu nhập doanh nghiệp 33,464,610,306 19,523,727,837 6,733,096,859 7,207,785,610 25,415,054 Nguồn: Chi cục Thuế Quận 6, TP HCM ... kiểm sốt thu TNDN Chi cục Thu Quận 6, TP HCM 46 3.3.1 Kết kiểm soát thu TNDN Chi cục Thu Quận 6, TP HCM 46 3.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát thu TNDN Chi cục Thu Quận 6, TP HCM ... máy Chi cục Thu Quận 6, TP HCM 43 3.2.2 Các quy trình kiểm sốt thu Chi cục thu Quận 6, TP HCM 45 3.2.3 Hệ thống thơng tin kế tốn thu TNDN Chi cục Thu Quận 6, TP HCM4 5 3.3 Tình hình kiểm. .. định nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát thu thu nhập doanh nghiệp chi cục thu Quận 6, TP. HCM - Mục tiêu cụ thể: + Xác định nhân tố tác động đến hoạt động kiểm soát thu TNDN Chi cục thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 6, TP HCM , Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 6, TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay