Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 10, thành phố hồ chí minh

120 13 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.PHAN THỊ HẰNG NGA TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Phan Thị Hằng Nga Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Cơng nghệ TP.Hồ Chí Minh ngày 26 tháng năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch P.GS.TS Vương Đức Hoàng Quân Phản biện TS Nguyễn Trần Phúc Phản biện PGS.TS Lê Quốc Hội Ủy viên TS Hà Văn Dũng Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 20 tháng năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT Ngày, tháng, năm sinh: 23/07/1982 Giới tính: Nữ Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh Chun ngành: Kế tốn MSHV: 1441850052 I- Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp quảnChi cục Thuế Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung:  Xác định nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp  Đo lường mức độ ảnh hưởng nhóm nhân tố đến tuân thủ thuế doanh nghiệp  Dựa kết nghiên cứu để làm sở xây dựng giải pháp nhằm nâng cao tuân thủ thuế doanh nghiệp quảnChi cục Thuế Quận 10 III- Ngày giao nhiệm vụ: 20/8/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 14/01/2016 V- Cán hướng dẫn: Tiến sĩ Phan Thị Hằng Nga CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Trần Thị Ánh Tuyết ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học chương trình cao học ngành Kế tốn trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu viết luận văn tốt nghiệp, nhận hỗ trợ, động viên từ trường học, quan, gia đình bạn bè Để hồn thành luận văn tốt nghiệp, đầu tư nghiêm túc thân, tơi hỗ trợ động viên nhiều người Nhân đây, chân thành cảm ơn Quý thầy cô trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức bổ ích cho tôi, đặc biệt Tiến sĩ Phan Thị Hằng Nga hướng dẫn tận tình giúp tơi hồn thành luận văn, đồng thời cảm ơn Ban lãnh đạo đồng nghiệp Chi cục Thuế Quận 10 cung cấp tài liệu cần thiết liên quan đến luận văn, cảm ơn gia đình bạn bè hỗ trợ động viên tinh thần cho q trình học thực luận văn Tơi trân trọng hỗ trợ, động viên từ giảng viên, đồng nghiệp, gia đình bạn bè Tơi chân thành cảm ơn! Tác giả: Trần Thị Ánh Tuyết TÓM TẮT Tuân thủ thuế đề tài phức tạp có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác Tuân thủ thuế ngày trở thành phận quan trọng sách thuế Chính vậy, đề tài hướng đến mục tiêu phân tích định lượng mức độ tác động nhân tố đến tuân thủ thuế doanh nghiệp quảnChi cục Thuế Quận 10 Biết nhân tố ảnh hưởng mức độ tác động nhân tố đến tuân thủ thuế người nộp thuế cần thiết để quan thuế lựa chọn đề chiến lược quảnthu thuế phù hợp, hiệu đầy đủ Trên sở lý thuyết tìm hiểu từ nghiên cứu trước thực tiễn khảo sát thông qua phiếu khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp Chi cục Thuế Quận 10 để phân tích đưa nhận định cách khách quan trung thực Dữ liệu xử lý phương pháp thống kê phân tích độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá, phân tích tương quan hồi quy tuyến tính kiểm định mơ hình Kết nghiên cứu cho thấy tuân thủ thuế doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nhân tố sách thuế - quản lý thuế, kinh tế, xã hội, ngành nghề kinh doanh, tâm lý Kết đánh giá nhân tố tác động đến tuân thủ thuế doanh nghiệp Chi cục Thuế Quận 10 trình bày nghiên cứu cung cấp thơng tin hữu ích nhằm giúp Chi cục Thuế tham khảo, có sở khoa học để đưa giải pháp nhằm nâng cao tuân thủ thuế doanh nghiệp, giúp Chi cục Thuế thuận lợi công tác quảnthu thuế ABSTRACT Tax compliance is a complex topic and is related to many other felds Tax compliance becomes more and more of an important part of tax policy Therefore, the subject was aiming to analyze and quantify the impact of each factor on the compliance of the business tax under management at 10 County Tax Office Knowing the factors that infuence and the impact of each factor on the tax compliance of taxpayers is essential to choose the tax authorities and sets out the strategic management of tax collection suitable, efective and the most complete On the basis of the theory is to learn from previous studies and practices surveyed through the survey of business opinion in District 10 Tax Ofce to analyze and give an objective assessment to medium most real The data is processed using statistical methods such as analysis of the reliability scale, exploring factor analysis, correlation analysis and linear regression models tested Research results show that the tax compliance of enterprises affected by factors such as tax policy tax administration, economy, society, business, psychology The results of assessment of factors affecting the businesses of tax compliance at 10 County Tax Ofce is presented in this study provide useful information to help reference Tax Ofce, with scientific basis school to offer solutions to improve tax compliance by enterprises, helping more favorable tax Ofce in the management and tax collection MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐƠ, HÌNH ẢNH x MỞ ĐẦU .1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1.1 CÁC KHÁI NIỆM .5 1.1.1 Nộp thuế - nghĩa vụ tất yếu doanh nghiệp 1.1.2 Sự tuân thủ thuế 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP .9 1.2.1 Nhân tố ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp 10 1.2.2 Nhân tố hệ thống sách thuế, quảnthuế .10 1.2.3 Nhân tố đặc điểm doanh nghiệp: 15 1.2.4 Nhân tố kinh tế 17 1.2.5 Nhân tố xã hội 19 1.2.6 Nhân tố tâm lý 21 1.3 CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC .24 1.3.1 Quản lý rủi ro tuân thủ: Quản lý nâng cao tuân thủ thuế (OECD, 2004) 24 thuế, quản lý thuế, (2) Kinh tế, (3) Tâm lý, (4) Ngành nghề kinh doanh, (5) Xã hội, (6) Đặc điểm doanh nghiệp Cuối cùng, phân tích hồi quy tuyến tính bội, xác định mức độ tác động nhân tố đến tuân thủ thuế doanh nghiệp, xác định nhân tố bao gồm có nhân tố có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% là: nhân tố hệ thống sách thuế, quản lý thuế, nhân tố kinh tế nhân tố có ý nghĩa thống kê 90% là: tâm lý, ngành nghề kinh doanh, xã hội Trong đó, nhân tố hệ thống sách thuế, quảnthuế ảnh hưởng mạnh đến tuân thủ thuế doanh nghiệp, kinh tế, xã hội, ngành nghề kinh doanh, tâm lý 5.2 KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN 10 Dựa vào kết nghiên cứu, phần này, tác giả tập trung đưa kiến nghị đề xuất số giải pháp chủ yếu liên quan đến nhân tốảnh hưởng mạnh đến tuân thủ thuế doanh nghiệp hệ thống sách thuế, quảnthuế nhằm ứng dụng kết nghiên cứu vào thực tế để đạt hiệu cao công tác quảnthuế đơn vị 5.2.1 Hoàn thiện hệ thống sách thuế, quảnthuế Từ kết nghiên cứu cho thấy hoàn thiện hệ thống sách thuế, quảnthuế nội dung quan trọng nhằm nâng cao tuân thủ thuế doanh nghiệp 5.2.2.1 Thực trạng hệ thống sách, pháp luật Chi cục Thuế Trong năm qua, cơng tác quảnthuế Chi cục có nhiều chuyển biến tích cực hạn chế định ảnh hưởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp: o Công tác tuyên truyền, hỗ trợ Giải đáp qua điện thoại tương đối phù hợp với câu hỏi đon giản, giúp doanh nghiệp giảm chi phí lại Tuy nhiên, có vấn đề phức tạp trả lời chất lượng chưa cao, khó xử lý trách nhiệm trả lời thiếu sót, dẫn đến thiếu tin tưởng doanh nghiệp quan thuế Chất lượng hướng dẫn trực tiếp quan thuế ngày cải thiện điều lại làm tăng chi phí doanh nghiệp phải trực tiếp đến quan thuế, đôi lúc thời gian phải chờ đợi đến lượt để hướng dẫn, giải đáp Việc trả lời văn cho doanh nghiệp đơi lúc chậm trễ khơng xử lý Điều khiến doanh nghiệp nghĩ không đối xử công doanh nghiệp chậm trễ thực nghĩa vụ thuế bị phát, quan thuế khơng Trang thiết bị dùng để cung cấp thơng tin phục vụ người nộp thuế hạn chế như: Kiesk điện tử chưa cập nhật văn thường xun, kịp thời; Chưa có mạng thơng tin điện tử để truy cập, tìm hiểu thơng tin sách pháp luật thuế vấn đề liên quan trực tiếp doanh nghiệp quan thuế lịch tập huấn, tiến độ giải thủ tục hành … Chất lượng buổi tập huấn sách cho doanh nghiệp chưa cao, có nhiều vấn đề thường phát sinh trình thực chưa đề cập Nhân lực làm công tác tuyên truyền, hỗ trợ Chi cục đa phần công chức trẻ, có lực trình độ thiếu kinh nghiệm, kỹ giao tiếp, xử lý tình o Cơng tác kiểm tra, xử lý vi phạm cưỡng chế Công tác kiểm tra chưa tập trung vào lĩnh vực dễ sai phạm nên chưa tạo răn đe doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực tương tự Hình thức kiểm tra có phần chồng chéo, dẫn đến lãng phí thời gian, gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp Việc theo dõi quản lý nợ nhầm lẫn, sai sót dẫn đến việc phải đối chiếu xác nhận nợ nội quan thuế quan thuế với doanh nghiệp Các biện pháp cưỡng chế nợ khơng có tác dụng nhiều, chưa cải thiện tuân thủ thuế doanh nghiệp o Ngồi ra, cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ có thực chưa thường xuyên, chủ yếu trông chờ vào ngành cấp tổ chức Số lượng doanh nghiệp nhiều t8ang liên tục công chức biên chế có hạn, nhân viên hợp đồng thường phụ trách cơng việc hành chính, văn thư, tổng hợp, không tham gia vào công việc kiểm tra hay hướng dẫn, hỗ trợ cho doanh nghiệp Quy trình thủ tục hành chưa thật cơng khai, rõ ràng không tra cứu mạng được, lại chưa niêm yết cụ thể, tình trạng giải trễ hạn cho doanh nghiệp so với quy định, … 5.2.2.2 Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống sách thuế, quảnthuế - Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ Công tác tuyên truyền hỗ trợ có ảnh hưởng lớn đến tuân thủ thuế doanh nghiệp địa bàn Nếu quan Thuế tuyên truyền tốt chủ trương, sách pháp luật thuế Nhà nước, hỗ trợ hiệu quả, giải nhanh chóng, thấu đáo khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp, tạo thiện cảm tin tưởng doanh nghiệp quan thuế doanh nghiệp sẵn lòng tn thủ thuế Ngược lại, quan Thuế thực không tốt công tác này, xem nhẹ tuyên truyền hỗ trợ, thực chiếu lệ, doanh nghiệp cảm thấy không tin tưởng, doanh nghiệp khơng nhận nhiều hỗ trợ từ phía quan Thuế hay cần hỗ trợ gặp nhiều rào cản Do đó, đơi doanh nghiệp không quan tâm với hỗ trợ quan Thuế, có thái độ bất cần ảnh hưởng khơng tốt đến tuân thủ thuế doanh nghiệp Để cơng tác tun truyền, hỗ trợ thật có ý nghĩa tác động tích cực đến tuân thủ thuế doanh nghiệp địa bàn, Chi cục Thuế cần thực tốt vấn đề sau: Nâng cao chất lượng trả lời hướng dẫn cho người nộp thuế, tổ chức tập huấn sách thuế hiệu quả, đa dạng hóa hình thức hỗ trợ, nâng cao kỹ giao tiếp, ứng xử công chức làm công tác tuyên truyền với người nộp thuế o Nâng cao chất lượng trả lời hướng dẫn cho người nộp thuế Đề cao tính tự giác cơng chức việc tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, vấn đề trả lời qua điện thoại, khó quy kết trách nhiệm nên người nộp thuế gọi đến có khơng thấy trả lời, trả lời thường qua loa, đại khái, có cẩu thả khơng xác, ảnh hưởng đến việc chấp hành sách pháp luật thuế người nộp thuế Do đó, để khắc phục tình trạng này, Chi cục Thuế cần quy định công chức trả lời điện thoại cần nêu tên vị trí cơng tác, đồng thời trì tốt đường dây nóng Đội Kiểm tra nội Đội Hành (Bộ phận Nhân sự) phụ trách tiếp nhận phản ảnh từ doanh nghiệp Đối với công chức trực bàn, việc đeo thẻ ngành có quy định cần thực nghiêm; Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, chấn chỉnh tác phong làm việc công chức; Chuẩn bị sẵn hồ sơ pháp lý, mẫu biểu để cung cấp nhanh chóng để người nộp thuế chời đợi lâu; Hướng dẫn trả lời vấn đề thắc mắc người nộp thuế xin ý kiến Đội trưởng báo cáo cấp nằm kiến thức Đội Nâng cao chất lượng văn trả lời, thể thức văn bản, nội dung văn rõ ràng, xác đáng vấn đề doanh nghiệp vướng mắc đầy đủ nội dung liên quan tránh để doanh nghiệp thực dẫn đến thiếu sót Đồng thời việc trả lời văn cần đảm bảo thời hạn theo quy định, tránh tình trạng yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, cung cấp hồ sơ nhiều lần, kéo dài thời gian trả lời văn Ngoài cần phân định rõ nguyên nhân có trễ hạn trả lời văn cho doanh nghiệp, quy trách nhiệm khâu thực công chức trực tiếp trả lời, người phụ trách xem xét, lãnh đạo ký duyệt văn hay phận văn thư chậm trễ việc phát hành văn đến doanh nghiệp o Tổ chức tập huấn sách thuế hiệu Nâng cao chất lượng buổi tập huấn, hướng dẫn sách thuế tháo gỡ vướng mắc vế thuế mà doannh nghiệp gặp phải Lựa chọn cơng chức có chun mơn nghiệp vụ giỏi, có khả truyền đạt, hướng dẫn sách cho doanh nghiệp Trong tập huấn, cần đưa ví dụ minh họa, dẫn chứng để doanh nghiệp dễ hiểu, lưu ý nhấn mạnh điểm phát sinh, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh,… Tổ chức tập huấn theo chuyên đề cụ thể, xếp thời lượng phù hợp, số lượng doanh nghiệp vừa đủ với điều kiện địa điểm tổ chức, tránh tập huấn theo kiểu “nhồi nhét” nhiều khiến doanh nghiệp khó tiếp thu, khơng hiệu hay q thời gian số lượng doanh nghiệp tham dự gây lãng phí kinh phí Sau buổi tập huấn cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để chất lượng buổi tập huấn ngày nâng cao o Đa dạng hình thức hỗ trợ Thiết lập trang thông tin điện tử Chi cục để người nộp thuế truy cập tìm hiểu quy định sách thuế nói chung vấn đề liên quan trực tiếp doanh nghiệp quan Thuế văn trả lời vướng mắc doanh nghiệp, mẫu biểu hồ sơ pháp lý ban đầu, lịch tài liệu tập huấn, tiến độ giải thủ tục hành vấn đề khác có liên quan Đầu tư nâng cấp Kiosk điện tử để doanh nghiệp đến liên hệ cơng tác tra cứu thơng tin nhanh chóng, dễ dàng Thường xun tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhằm lắng nghe ý kiến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trình thực nghĩa vụ thuế Tổng kết nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm sau buổi tổ chức để tiếp tục triển khai có hiệu - Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Qua phân tích hồi quy cho thấy chất lượng cơng chức có tác đơng đến tn thủ thuế doanh nghiệp Trên thực tế khẳng định điều này, q trình thực thi cơng vụ cơng chức có ảnh hưởng trực tiếp đến tuân thủ thuế doanh nghiệp Chi cục thuế mong muốn tăng cường tuân thủ thuế doanh nghiệp địa bàn Để thực mục tiêu này, cần nâng cao chất lượng công chức, cụ thể nâng cao kiến thức, trình độ chun mơn nghiệp vụ, thái độ ứng xử, kỹ giao tiếp, tinh thần trách nhiệm nhận thức công chức o Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho cơng chức Đồng thời tổ chức kiểm tra đánh giá, xác hạch, sở đó, có kế hoạch luân chuyển phù hợp, đề bạt, bổ nhiệm, tạo động lực khuyến khích cơng chức nổ lực phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ Trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn cho cơng chức góp pần tạo nên tin tưởng tín nhiệm người nộp thuế cơng chức thuế Ngồi việc bồi dưỡng kiến thức chung, sách thuế, phải vào vị trí cơng tác mà bồi dưỡng thêm chuyên môn cho công chức Ví dụ, Đội Kê khai – Kế tốn thuế tin học việc cập nhật liệu phần mềm ứng dụng tin học, cần phải am hiểu thêm kiến thức đăng ký, kê khai thuế để hỗ trợ liệu cho Đội chuyên môn phục vụ cơng việc nhanh chóng, hiệu Định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ giao tiếp cho cơng chức Qua tạo thân thiện người nộp thuế cơng chức thuế, góp phần làm tăng tính tự nguyện thực nghĩa vụ thuế doanh nghiệp o Nâng cao tinh thần trách nhiệm cơng chức Xây dựng hình ảnh cơng chức kiểu mẫu, tuân thủ thực theo 10 điều kỷ luật Ngành, ln cơng minh, trực, thể tinh thần trách nhiệm, làm hết khả năng, mạnh dạn nhận khuyết điểm sai sót ln cố gắng phấn đấu học hỏi làm tốt nhiệm vụ, giải công việc xác nhanh chóng, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực nghĩa vụ thuế o Nâng cao nhận thức cơng chức Bên cạnh đó, nhận thức cơng chức q trình thực thi nhiệm vụ tác động đến tâm lý, ảnh hưởng đến tuân thủ thuế người nộp thuế Nếu doanh nghiệp cảm thấy thoải mái, tơn trọng thò học sẵn sàng hợp tác, chấp hành quy định Ngược lại, doanh nghiệp thấy khơng hài lòng, cảm nhận không tôn trọng, họ không tuân thủ miễn cưỡng tn thủ sách pháp luật thuế Ln quán triệt tư tưởng người nộp thuế khách hàng quan thuế quan thuế bạn đồng hành người nộp thuế công chức thuế để có cách ứng xử đắn - Đơn giản hóa thực thủ tục hành quy trình Trong hoạt động quan cơng quyền vấn đề thực thủ tục hành thường bị nhân dân phàn nàn nhiều nhất, hình thành câu nói nửa đùa nửa thật “hành chính” Đây nguyên nhân ảnh hưởng đến tuân thủ người dân chấp hành pháp luật nói chung pháp luật thuế nói riêng Việc tiếp nhận, giải thủ tục hành quy trình, nhanh, gọn tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp ảnh hưởng tích cực đến tuân thủ thuế doanh nghiệp Muốn làm điều có nhiều giải pháp, có hai giải pháp là: cơng khai, minh bạch quy định, quy trình thực thủ tục hành nâng cao ý thức cơng chức thực tiếp nhận, giải thủ tục hành chính, đồng thời ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm khắc công chức gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế - Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, xử lý vi phạm cưỡng chế Từ lý thuyết kết nghiên cứu công tác kiểm tra, xử lý vi phạm cưỡng chế có ảnh hưởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp Cần có kế hoạch kiểm tra từ đầu năm Cơng tác kiểm tra phải dựa hệ thống sở liệu thông tin doanh nghiệp sử dụng phân tích thơng tin, đánh giá rủi ro để xác định đối tượng cần kiểm tra, đáp ứng yêu cầu kiểm tra hiệu không gây phiền hà cho doanh nghiệp Tiếp tục hoàn thiện việc sử dụng hệ thống thông tin sở liệu người nộp thuế phương pháp đánh giá rủi ro, lựa chọn đối tượng kiểm tra, mức chuyên sâu theo loại thuế ngành nghề kinh doanh Đối tượng kiểm tra nên tập trung vào ngành nghề nhạy cảm khách sạn, nhà hàng, massage, karaoke Đây dịch vụ mang tính giải trí khách hàng lấy hóa đơn tốn, dẫn đến hành vi gian lận kê khai tính thuế doanh nghiệp; doanh nghiệp báo lỗ liên tục mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp khai báo lỗ lớn (đôi lớn vốn chủ sở hữu), doanh nghiệp hoàn thuế lớn, doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng âm liên tục không đề nghị hồn; … Đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin công tác kiểm tra nhằm tra cứu, khai thác, lưu trữ liệu doanh nghiệp phục vụ tốt cho công tác kiểm tra Kiên thực xử lý vi phạm cưỡng chế doanh nghiệp có hành vi vi phạm thuế Nghiêm cấm tuyệt đối hành vi “thỏa hiệp” doanh nghiệp công chức thuế, làm hiệu công tác kiểm tra đặc biệt uy tín quan Thuế - Đẩy mạnh công tác tuyên dương, khen thưởng Định kỳ tổ chức hội nghị tuyên dương doanh nghiệp thực tốt nghĩa vụ thuế, nhân rộng gương điển hình, tạo động lực cho doanh nghiệp nâng cao tuân thủ thuế Song song xử lý nghiêm khắc lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm sách, pháp luật thuế 5.2.2 Kiến nghị giải pháp hỗ trợ sách kinh tế, xã hội - Hồn thiện hệ thống sách thuế cần theo hướng tăng cường tính đơn giản, tính rõ ràng, tính thống nhất, tính cơng bằng, tính cơng khai, minh bạch, đặc biệt tính ổn định văn quy phạm pháp luật thuế Hiện nay, hệ thống sách thuế nước ta có nhiều sắc thuế, ổn định Luật Quảnthuế có q nhiều văn luật hướng dẫn thi hành, thêm vào văn ngành cấp Đồng thời thay đổi thường xuyên, không ổn định chỉnh sửa, bổ sung, thay văn thuế buộc doanh nghiệp công chức thuế phải cập nhật kịp thời Điều khó tránh khỏi thiếu sót, dẫn đến việc cơng chức thực thi sai hay doanh nghiệp không thực nghĩa vụ thuế theo quy định - Cải cách hành chưa tiến hành đồng bộ, ngành, cấp quyền tổ chức, cá nhân, đặc biệt việc phối hợp kết nối, trao đổi thơng tin; chưa có mơ hình Chính phủ điện tử chung; Nghiên cứu xây dựng quy trình phối hợp quảnthu nộp thuế bốn ngành thuế - hải quan - kho bạc tài chính, đẩy mạnh việc nộp thuế điện tử, góp phần giảm nhanh chi phí tuân thủ thuế cho doanh nghiệp - Phối hợp với ban ngành, cấp quan truyền thơng thực tốt cơng tác tun truyền sách, pháp luật thuế nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phổ biến sâu rộng chất tốt đẹp sách thuế đến tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao tnh tuân thủ, tự giác chấp hành pháp luật thuế - Tăng cường quảnchi tiêu ngân sách Nhà nước: Khi doanh nghiệp thực nghĩa vụ nộp thuế, họ mong muốn số tiền sử dụng có hiệu ý nghĩa Do đó, Chính phủ chi tiêu hiệu quả, đầu tư cho an ninh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; đầu tư xây dựng sở hạ tầng, tạo tảng để tăng trưởng kinh tế, đưa đất nước phát triển, tác động trở lại tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; đầu tư cho giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội quốc gia; đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, lịch sử, bảo tồn phát huy văn hóa đậm đà sắc dân tộc; đầy tư cho y tế để chăm lo sức khỏe đời sống nhân dân doanh nghiệp sẵn lòng thực nghĩa vụ thuế Ngược lại, Chính phủ chi tiêu khơng hiệu quả, đầu tư dàn trãi, lãng phí, chi tiêu cho máy cơng quyền cồng kềnh hoạt động hiệu quả, thất ngân sách, tham nhũng người dân niềm tin vào Chính phủ, họ thấy số tiền đóng góp vơ ích, ý nghĩa, dẫn đến doanh nghiệp tuân thủ thực nghĩa vụ thuế Vì vậy, Chính phủ phải có kế hoạch chi tiêu hiệu quả, nâng cao phúc lợi xã hội, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đường lối, sách đắn để phát triển kinh tế Khi đó, doanh nghiệp an tâm tự nguyện tuân thủ sách, pháp luật Nhà nước, có pháp luật thuế 5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đưa nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp Chi cục Thuế Quận 10 Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu có phần hạn chế nghiên cứu ban đầu đề xuất nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp tiến hành hồi quy, kết qua cho nhân tố ảnh hưởng, nhân tố bị loại trừ đặc điểm doanh nghiệp Điều chưa phù hợp với số mơ hình nghiên cứu tác giả trước Ngun nhân dẫn đến nhân tố không mang ý nghĩa thống kê xảy q trình thu thập liệu câu hỏi chưa rõ ràng doanh nghiệp chưa quan tâm nhiều đến độ xác cho câu trả lời TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Hiệu Nguyễn Thị Liên (2007) Giáo trình Thuế Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [2] Nguyễn Thị Lệ Thúy (2009) Hoàn thiện quảnthu thuế nhà nước nhằm tăng cường tuân thủ thuế DN – Nghiên cứu tình Hà Nội Luận án Tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân [3] Nguyễn Thị Thanh Hoài thành viên (2011) Giám sát tính tuân thủ thuế Việt Nam Chuyên đề nghiên cứu, Hà Nội [4] Tổng cục thuế (2007) Luật quảnthuế hướng dẫn văn thi hành Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [5] Phan Thị Mỹ Dung Lê Quốc Hiếu (2015) ‘Các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp’ Tạp chí Tài chính, tháng 7/2015, 11–16 [6] Nguyễn Minh Hà (2012) ‘Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệpnhân – Xét khía cạnh nộp thuế hạn’ Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, 80, 23–34 [7] Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS NXB Thống Kê, Hà Nội [8] Nguyễn Đình Thọ (2011) Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh NXB Lao động xã hội, Hà Nội [9] Mohd Rizal Palil* and Ahmad Fariq Mustapha (2011) ‘The Evolution and Concept of Tax Compliance in Asia and Europe’ Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(11), 557-563 [10] Mohd Rizal Palil* and Ahmad Fariq Mustapha (2011) ‘Factors affecting tax compliance behaviour in self assessment system’ African Journal of Business Management Vol 5(33), 12864-12872 Website: [11] OECD (2004) Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance [online], ngày truy cập 20/10/2015, từ < http://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf> [12] OECD (2010) Understanding and Influencing Taxpayers’ Compliance Behaviour [online], ngày truy cập 28/10/2015, từ http://www.oecd.org/tax/administration/46274793.pdf> [13] Richard M Bird Oliver Oldman (1990) Chương 36: Cải thiện tuân thủ thuế Biên dịch Kim Chi, hiệu đính Phan Hiển Minh, [online], ngày truy cập 08/10/2015, từ www.fetp.edu.vn/attachment.aspx?ID=1580 < ... tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp Chi cục Thuế Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh nhằm góp phần nâng cao tuân thủ thuế doanh nghiệp Đề tài tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng. .. thiết đến đề tài Từ đưa mơ hình đề xuất nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp Chi cục Thuế Quận 10 - Chương 2: Quản lý thuế Chi cục Thuế Quận 10 thực trạng tuân thủ thuế doanh nghiệp. .. 1.1.2 Sự tuân thủ thuế 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP .9 1.2.1 Nhân tố ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp 10 1.2.2 Nhân tố hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 10, thành phố hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 10, thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay