Các nhân tố bên trong doanh nghiệp tác động đến chất lượng thông tin kế toán được trình bày trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố hồ chí minh

110 9 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TẠ THỊ THƠ CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG DOANH NGHIỆP TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THƠNG TIN KẾ TỐN ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TẠ THỊ THƠ CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG DOANH NGHIỆP TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TỐN ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN XUÂN HƯNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS-TS Nguyễn Xuân Hưng Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 27 tháng 03 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: STT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch TS Nguyễn Thị Mỹ Linh Phản biện TS Phan Thị Hằng Nga Phản biện PGS.TS Lê Quốc Hội TS Hà Văn Dũng Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Tạ Thị Thơ Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 04/02/1991 Nơi sinh: Thái Bình Chun ngành: Kế tốn – Kiểm tốn MSHV: 1441850042 I- Tên đề tài: Các nhân tố bên doanh nghiệp tác động đến chất lượng thơng tin kế tốn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý thuyết thơng tin kế tốn chất lượng thơng tin kế tốn Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu bàn luận Chương 5: Kết luận chung số giải pháp nâng cao chất lượng thơng tn kế tốn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa III- Ngày giao nhiệm vụ: 20/08/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/01/2016 V- Cán hướng dẫn: PGS-TS Nguyễn Xuân Hưng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Các nhân tố bên doanh nghiệp tác động đến chất lượng thông tin kế tốn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình việc học tập nghiên cứu khoa học thật nghiêm túc thân Những kết nêu luận văn trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tn đáng tin cậy TP HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2016 Học viên thực Luận văn Tạ Thị Thơ ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến: - Các Thầy Cô Trường Đại Học Cơng Nghệ TP.Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức tảng sở, kiến thức chuyên sâu Kế toán – Kiểm toán kinh nghiệm sống q báu, thực hữu ích tơi thời gian thực tập sau - Đặc biệt xin gởi lời tri ân đến Cô Nguyễn Xn Hưng hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ tơi từ chọn đề tài, cách thức tếp cận thực tễn đơn vị thực tập đến hoàn chỉnh luận văn thạc sĩ Xin kính chúc Qúy Thầy Cô dồi sức khỏe thành công công việc TP HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2016 Học viên thực Luận văn Tạ Thị Thơ TÓM TẮT Nhằm góp phần làm cho thơng tn kế tốn doanh nghiệp vừa nhỏ minh bạch hơn, lành mạnh hơn, có chất lượng hơn, phù hợp với yêu cầu phát triển khách quan kinh tế thị trường luận văn chọn đề tài “Các nhân tố bên doanh nghiệp tác động đến chất lượng thơng tin kế tốn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh” để nghiên cứu Bằng việc kế thừa nghiên cứu trước để xác định nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tn kế tốn từ xây dựng mơ hình cho nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến chất lượng thơng tn kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh luận văn xác định nhân tố sau: Chính sách pháp luật (P), Nhân kế toán (N) , Nhà quản lý (L), Môi trường doanh nghiệp (M) Thuế (T) Nghiên cứu sử dụng kết bảng câu hỏi sau khảo sát thực tế thành phố Hồ Chí Minh chạy chương trình SPSS 2.0 để đo lường mức độ tác động nhân tố Kết nghiên cứu cho thấy có nhân tố bên doanh nghiệp tác động đến chất lượng thơng tn kế tốn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Chính sách pháp luật, Nhân kế toán Nhà quản lý, Thuế Mơi trường doanh nghiệp khơng có ý nghĩa nghiên cứu Nhân tố sách pháp luật có ảnh hưởng mạnh (β = 0.557 ) tới chất lượng thơng tin kế tốn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh, kế tếp Nhân kế tốn (β= 0.259) Mơ hình kết nghiên cứu sau: Chất lượng thơng tin kế tốn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh = 0.557 x Chính sách pháp luật + 0.259 x Nhân kế tốn Trên sở đó, luận văn đưa số đề xuất với doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp nhà quản trị nâng cao chất lượng thông tn kế tốn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp ABSTRACT To contribute to the accounting information of the medium and small businesses more transparent, healthier, higher quality, consistent with the objectve requirements of development of market economies have chosen dissertaton topic financial "Factors within the enterprise impact on the quality of accountng informaton is presented on the financial statements of small and medium-sized enterprises in Ho Chi Minh city" to study By inheritng the previous study to determine the factors that afect the quality of accountng informaton from which to build models for the enterprise internal factors afectng the quality of accountng informaton of enterprises small and medium enterprises in Ho Chi Minh city has identfied dissertations following factors: Legal Policy (TP), HR accountng (N), managers (L), business environment (M) and Taxes (T) The study used the results of a questonnaire survey after the fact in Ho Chi Minh and running SPSS 2.0 to measure the extent of the impact factor The study results showed that factors afectng business quality accountng informaton is presented on the financial statements of small and medium-sized enterprises in Ho Chi Minh City include: Policy measures legal, accountng personnel, managers, tax and business environment does not make sense in this study Legal Policy factors have the strongest influence (β = 0557) on the quality of accountng informaton presented in the financial statements of small and medium- sized enterprises in Ho Chi Minh city, followed by HR Design math (β = 0259 Model results are as follows: He quality of accounting informaton is presented on the financial statements of small and medium-sized enterprises in Ho Chi Minh City = 0557 x Legal Policy + 0259 HR accounting On this basis, the thesis gives some suggestons for small and medium-sized enterprises in Ho Chi Minh City to help managers improve the quality of accountng informaton is presented on the company's financial reports his career DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCTC: Báo cáo tài BCĐKT: Bảng cân đối kế toán BCKQHĐKD: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCLCTT: Báo cáo lưu chuyển tền tệ FASB: Financial Accountng Standards Board IASB: Internatonal Accountng Standards Board TM BCTC: Thuyết minh báo cáo tài TTKT: Thơng tn kế toán US GAAP: US Generally Accepted Accoungting Principles KE TOAN TONG HOP 79 80 QUAN LY 81 KE TOAN VIEN 4 4 4 4 82 83 KE TOAN VIEN 84 KE TOAN VIEN 85 KE TOAN VIEN 4 5 4 5 86 87 KE TOAN VIEN 88 KE TOAN VIEN 89 QUAN LY 3 4 4 4 4 90 91 KE TOAN VIEN 92 QUAN LY 4 4 4 93 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 KE TOAN TONG HOP KE TOAN TRUONG KE TOAN TONG HOP 94 95 96 97 98 99 KE TOAN TONG HOP KE TOAN TONG HOP KE TOAN VIEN KE TOAN VIEN KE TOAN VIEN KE TOAN VIEN KE TOAN 5 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 5 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 5 3 3 5 5 3 4 3 4 3 4 5 4 2 3 2 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 3 5 2 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 TONG HOP 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 KE TOAN VIEN 4 QUAN LY 5 KE TOAN VIEN 3 3 KE TOAN VIEN 4 KE TOAN VIEN 4 4 QUAN LY 4 KE TOAN VIEN KE TOAN TONG HOP 5 3 KE TOAN VIEN KE TOAN TRUONG 4 4 5 KE TOAN VIEN 5 QUAN LY 4 KE TOAN VIEN KE TOAN TONG HOP 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 5 3 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 2 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 11 11 11 11 11 KE TOAN VIEN KE TOAN TONG HOP 4 4 5 KE TOAN VIEN 4 KE TOAN VIEN 4 QUAN LY 4 5 KE TOAN VIEN 3 3 5 4 3 5 3 5 4 3 3 2 4 2 2 4 2 3 4 4 2 4 5 3 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 3 3 0PHỤ LỤC –PL 03: KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CRONBACH ALPHA CHO CÁC THANG ĐO Thang đo Chính sách pháp luật Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 773 Scale Mean if Item Deleted P1 P2 P3 P4 11.97 11.30 11.44 11.45 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlaton Item Deleted Deleted 3.134 611 704 3.891 578 722 3.774 507 753 3.521 628 692 Thang đo Nhân kế toán Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 634 Scale Mean if Item Deleted N1 N2 N3 N4 N5 N6 18.18 17.45 17.80 17.72 17.80 17.32 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Item Deleted Deleted 8.519 -.005 722 6.181 485 540 6.467 477 547 6.999 364 591 6.586 484 546 6.643 449 559 Thang đo Nhà quản lý Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 609 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if if Item Item Item Deleted Correlaton Deleted Deleted L1 6.68 3.372 336 617 L2 6.41 2.854 440 482 L3 6.08 2.078 506 374 Thang đo Môi trường doanh nghiệp Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 813 Scale Mean if Item Deleted M1 7.30 M2 7.47 M3 7.43 Thang đo Thuế Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Item Correlaton Deleted Deleted 2.111 691 716 1.980 717 687 2.416 590 815 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 576 Scale Mean if Item Deleted T1 T2 T3 7.54 7.40 7.43 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlaton Item Deleted Deleted 2.488 470 336 2.972 344 533 2.840 345 535 Thang đo Chất lượng thông tn kế tốn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 636 Scale Mean if Item Deleted C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 21.75 22.12 22.25 21.76 22.13 22.31 22.22 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Item Correlation Deleted Deleted 7.699 432 575 8.156 246 631 7.665 345 600 7.266 554 538 8.077 277 621 7.419 373 591 8.172 242 632 PHỤ LỤC – PL 04: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .750 610.796 136 000 a Rotated Component Matrix Component 873 785 731 733 724 701 660 737 737 640 560 823 770 625 M2 M1 M3 N5 P4 N4 P1 P3 P2 N3 N2 L3 L2 L1 801 T1 706 T3 647 T2 Extracton Method: Principal Component Analysis Rotaton Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotaton converged in iteratons Total Variance Explained Compo Inital Eigenvalues Extracton Sums of nent Squared Loadings Total % of Cumulat Total % of Cumulat Varianc ive % Varianc ive % e e 4.519 26.584 26.584 4.519 26.584 26.584 1.814 10.673 37.257 1.814 10.673 37.257 1.617 9.512 46.769 1.617 9.512 46.769 1.499 8.816 55.585 1.499 8.816 55.585 1.081 6.356 61.941 1.081 6.356 61.941 946 5.566 67.507 845 4.971 72.478 803 4.721 77.199 716 4.210 81.409 10 581 3.416 84.824 11 522 3.073 87.898 12 464 2.729 90.627 13 383 2.256 92.883 14 372 2.187 95.070 15 324 1.908 96.978 16 287 1.689 98.667 17 100.000 Extracton.227 Method:1.333 Principal Component Analysis Rotaton Sums of Squared Loadings Total % of Cumulat Varianc ive % e 2.450 14.414 14.414 2.438 14.341 28.755 2.242 13.188 41.943 1.715 10.086 52.029 1.685 9.912 61.941 PHỤ LỤC – PL 05: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA CHO BIẾN PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .662 121.622 21 000 Communalities Inital Extracton C1 1.000 713 C2 1.000 749 C3 1.000 645 C4 1.000 655 C5 1.000 817 C6 1.000 516 C7 1.000 552 Extracton Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compo nent Inital Eigenvalues Total Extracton Sums of Squared Rotaton Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulat Total % of Cumulat Variance ve % Variance ve % 2.293 32.751 32.751 1.742 24.879 24.879 1.330 19.002 51.754 1.676 23.950 48.829 1.024 14.626 66.380 1.229 17.551 66.380 % of Cumulat ve % Variance 2.293 32.751 32.751 1.330 19.002 51.754 1.024 14.626 66.380 723 10.329 76.709 676 9.659 86.368 499 7.122 93.490 456 6.510 100.000 Extracton Method: Principal Component Analysis PHỤ LỤC – PL 06: KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CRONBACH ALPHA CHO THANG ĐO HIỆU CHỈNH Thang đo Môi trường doanh nghiệp Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 813 Scale Mean if Item Deleted M2 M1 M3 7.47 7.30 7.43 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Item Correlaton Deleted Deleted 1.980 717 687 2.111 691 716 2.416 590 815 Thang đo Chính sách pháp luật Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 772 Scale Mean if Item Deleted N5 P4 N4 P1 10.88 10.40 10.81 10.92 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Item Correlaton Deleted Deleted 3.986 578 715 3.938 653 680 4.157 502 754 3.688 575 719 Thang đo Nhân kế toán Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 724 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlaton Item Deleted Deleted P3 11.34 3.685 504 668 P2 11.21 3.930 518 666 N3 11.84 3.339 559 634 N2 11.49 3.303 491 683 Thang đo Nhà quản lý Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 609 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlaton Item Deleted Deleted L3 6.08 2.078 506 374 L2 6.41 2.854 440 482 L1 6.68 3.372 336 617 Thang đo Thuế Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 576 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if if Item Item Item Deleted Correlation Deleted Deleted T1 7.54 2.488 470 336 T3 7.43 2.840 345 535 T2 7.40 2.972 344 533 PHỤ LỤC – PL 07: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN Correlations M P C C M P N L T Pearson Correlaton Sig (2-tailed) N Pearson Correlaton Sig (2-tailed) N Pearson Correlaton Sig (2-tailed) N Pearson Correlaton Sig (2-tailed) N Pearson Correlaton Sig (2-tailed) N Pearson Correlaton Sig (2-tailed) N N L T 348 ** 692 ** 553 ** -.086 031 119 000 119 000 119 000 119 354 119 736 119 ** -.088 -.053 000 119 341 119 563 119 ** -.124 046 000 119 178 119 617 119 -.123 -.085 361 119 348 ** 000 119 692 ** 000 119 553 ** 119 453 ** ** 000 119 ** 000 119 424 453 119 543 ** 424 543 000 119 000 119 000 119 119 184 119 -.086 -.088 -.124 -.123 056 354 119 341 119 178 119 184 119 119 547 119 046 -.085 -.053 031 736 563 617 361 119 119 119 119 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .056 547 119 119 PHỤ LỤC – PL 08: PHÂN TÍCH MƠ HÌNH HỒI QUI TUYẾN TÍNH BỘI b Mode l Model Summary R Adjusted R Square Square R Std Error of the Estimate 31802 a 724 525 504 a Predictors: (Constant), T, P, L, M, N b Dependent Variable: C Model Sum of Squares ANOVA df a Regressio 12.611 n 11.428 113 Residual 24.039 118 Total a Dependent Variable: C b Predictors: (Constant), T, P, L, M, N Mean Square F 2.522 Sig 24.939 000 b 101 a Model (Constant )M P Coefficients Unstandardized Standardized Coeficients Coeficients B Std Error Beta 1.470 302 -.007 394 N 194 L 008 T 015 a Dependent Variable: C 048 058 060 039 039 -.012 557 259 013 026 t Sig 4.872 000 -.155 6.833 3.225 197 395 877 000 002 844 694 Collinearity Statstcs Toleranc VIF e 748 632 654 977 975 1.337 1.582 1.528 1.023 1.026 ... mức độ tác động nhân tố Kết nghiên cứu cho thấy có nhân tố bên doanh nghiệp tác động đến chất lượng thơng tn kế tốn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Chính. .. doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh, kế tếp Nhân kế tốn (β= 0.259) Mơ hình kết nghiên cứu sau: Chất lượng thông tin kế tốn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh. .. nhân tố bên doanh nghiệp tác động đến chất lượng thông tn kế tốn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh Do đóng góp luận văn là: Xác định nhân tố bên doanh nghiệp tác động
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố bên trong doanh nghiệp tác động đến chất lượng thông tin kế toán được trình bày trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố hồ chí minh , Các nhân tố bên trong doanh nghiệp tác động đến chất lượng thông tin kế toán được trình bày trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay