Bai giang 9 bai toan ve toc do trung binh trong dao dong dieu hoa

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:04

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tài liệu giảng (Khóa PEN-C N3) 09 BÀI TỐN TÍNH VẬN TỐC TB – TỐC ĐỘ TB Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn π  Ví dụ Vật dao động điều hòa với phương trình x  10cos  ωt   cm Khoảng thời gian ngắn kề từ vật dao 3  động đến thời điểm vận tốc lần hai s a) Tính Smax 1,25 s ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… b) Tính Smax; Smin 9/8 s ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… c) Tính tốc độ trung bình max; 5,5 s ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ Vật dao động điều hòa với phương trình x  4cos  ωt   cm Khoảng thời gian ngắn kề từ vật dao 6  động đến thời gia tốc đổi chiều lần 0,25 s a) Tính Smax s ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… b) Tính Smax; Smin 2,625 s ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… c) Tính tốc độ trung bình max; 2,75 s ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 2π   Ví dụ Vật dao động điều hòa với phương trình x  8cos  8πt   cm Tính tốc độ trung bình:   a) t    t  (s) ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………  t  (s) b) t   ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… c) t  (s)   t  (s) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… d) t  (s)   t  (s) Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ Vật dao động điều hòa với phương trình x  10cos  2πt   cm 6  a) Trong khoảng thời gian t    t  (s) vật qua li độ x  cm; x  5 cm lần? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 13 b) Trong khoảng thời gian t  (s)   t  (s) vật qua li độ x  5cm; x  cm lần? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ Vật dao động điều hòa với phương trình x  4cos  4πt   cm 2  a) Trong khoảng thời gian t    t  (s) vật qua li độ x  2 cm; x  cm lần? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… b) Trong khoảng thời gian t  (s)   t  2(s) vật qua li độ x  2 cm; x  2 cm lần? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 15 c) Trong khoảng thời gian t  (s)   t  (s) vật qua li độ x  2cm; x  1cm; x  3,5 cm lần? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 35 d) Tính quãng đường vật khoảng thời gian từ t  (s)   t  (s) ? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Ví dụ Vật dao động điều hòa với phương trình x  4cos  3πt  cm Xác định số lần vật có tốc độ 6π cm/s khoảng thời gian từ s đến 2,5 s ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Ví dụ Vật dao động điều hòa có vận tốc hai thời điểm liên tiếp t1 = 2,6 s t2 = 3,3 s Tính từ thời điểm t = đến t2 vật qua vị trí cân lần? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ Vật dao động điều hòa với phương trình x  2cos  3πt   cm Số lần vật đạt tốc độ cực đại giây 4  bao nhiêu? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 2π   Ví dụ Vật dao động điều hòa với phương trình x  5cos  2πt   cm   a) Trong khoảng thời gian t    t  (s) S = ? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 11 b) Trong khoảng thời gian t  (s)   t  (s) vật qua li độ x  2,5cm; x  1cm lần? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… c) Tính tốc độ trung bình khoảng thời gian t  (s)   t  (s) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… d) Tại thời điểm t vật có li độ x = –2,5 cm giảm Sau 0,25 s vật có li độ bao nhiêu? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… e) Tại thời điểm t vật có li độ x  2,5 cm tăng Sau 0,25 s vật có li độ bao nhiêu? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ 10 Vật dao động điều hòa với phương trình x  10cos  4πt   cm 6  a) Tính từ thời điểm ban đầu, lần 2012 vật qua li độ x  5 cm theo chiều dương vào thời điểm nào? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 13 b) Tính quãng đường vật khoảng thời gian từ t  (s)   t  (s) ? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… a c) Khoảng thời gian mà a  max chu kỳ bao nhiêu? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 10 d) Trong khoảng thời gian t  (s)   t  (s) vật qua li độ x  5cm; x  cm lần? 3 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… e) Tại thời điểm t vật có li độ x  5 cm giảm Sau 0,125 s vật có li độ bao nhiêu? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… v f) Khoảng thời gian mà tốc độ vật v  max chu kỳ đầu tiên? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang 9 bai toan ve toc do trung binh trong dao dong dieu hoa , Bai giang 9 bai toan ve toc do trung binh trong dao dong dieu hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay