Bai giang 8 bai toan ve quang duong lon nhat nho nhat

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:04

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tài liệu giảng (Khóa PEN-C N3) 08 BÀI TỐN TÍNH QNG ĐƯỜNG MAX, MIN Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn SƠ ĐỒ GIẢI TOÁN:  TH1: Δt < T/2  Quãng đường nhỏ nhất: Smin φ , 2π    φ  ω.t  t  T   φ   2π    2A 1  cos  ,  φ  ω.t  t  T      Quãng đường lớn nhất: Smax  2Asin  TH2: Δt > T/2 T T   t ,  t    Khi S  n.2A  Smax 2  φ  2π   Quãng đường lớn nhất: Smax  n.2A  2Asin ,  φ  ω.t   t    T  φ   2π    Quãng đường nhỏ nhất: Smin  n.2A  2A 1  cos  ,  φ  ω.t   t     T   Ta phân tích t  n Chú ý: +) Khi khoảng thời gian đẹp để tính nhanh cưa đôi thời gian, với quãng đường max vật lần cận vị trí cân bằng, quãng đường vật qua biên!  Smax   tmin +) Mối liên hệ Smax; Smin với thời gian tmax ;tmin   tmax  Smin  Ví dụ Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kỳ dao động T Tính quãng đường lớn nhỏ mà vật a) khoảng thời gian t = T/6 …………………………………………………………………………………………………………………………… b) khoảng thời gian t = T/4 …………………………………………………………………………………………………………………………… c) khoảng thời gian t = 2T/3 …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… d) khoảng thời gian t = 3T/4 …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Ví dụ Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Quãng đường nhỏ mà vật giây 18 cm Hỏi thời điểm kết thúc qng đường tốc độ vật bao nhiêu? …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Đáp số: v  5π cm/s 2π   Ví dụ Một vật dao động điều hòa với phương trình x  4cos  4πt   cm Tính quãng đường nhỏ nhất, lớn   mà vật Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 a) t  (s) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… b) t  (s) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… c) t  (s) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ Một vật dao động điều hòa với phương trình x  10cos  5πt   cm Tính quãng đường nhỏ nhất, lớn 4  mà vật a) t  1,3 (s) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 17 b) t  (s) 15 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 13 c) t  (s) 15 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Ví dụ Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Quãng đường lớn vật s 12 cm Tính chu kỳ, tần số dao động vật ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Ví dụ Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm Quãng đường nhỏ vật 1,5 s 30 cm Tính tốc độ vật thời điểm vật kết thúc quãng đường Lời giải: Ta có Smin  30cm  A  A  A  t  T  t ' Trong khoảng thời gian t ' vật Smin  A nên dễ dàng suy t '  Kết thúc quãng dường vật dừng lại tọa độ  T T T 5T  1,5     T  1,8( s) 3 A 3 2 v A  10  30,229(cm / s) 2 1,8 Ví dụ Vật dao động điều hòa biên độ A chu kỳ T Trong nửa chu kỳ, khoảng thời gian mà tốc độ v  v max s Tính Smax t  s ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Ví dụ Vật dao động điều hòa biên độ A chu kỳ T Trong nửa chu kỳ, khoảng thời gian mà tốc độ trung bình v tb  v (s) Tính Smax ; Smin t  s π ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Ví dụ Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Trong khoảng thời gian lớn s vật quãng đường 15 cm Tính chu kỳ, tần số dao động vật? Lời giải: Với toán dạng (đề thi hay khai thác), em cần để ý chi tiết quãng đường vượt 2A hay chưa, chưa áp dụng trực tiếp cơng thức, khơng phải tách nhỏ theo 2A 4A T Ta có tmax nên S = Smin; tức Smin  15cm  A   A  S 'min  2(s)   t   2  Xét riêng: S 'min  7cm  A 1  cos     2,89(rad )  .t  t  t  0,46T  T  T Từ ta dễ có 2( s)   0,46T  T  2,083( s); f  0,48( Hz ) Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang 8 bai toan ve quang duong lon nhat nho nhat , Bai giang 8 bai toan ve quang duong lon nhat nho nhat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay