Bai giang 4 PP truc thoi gian giai bt ve thoi gian

5 7 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:04

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tài liệu giảng (Khóa PEN-C N3) 04 PP TRỤC THỜI GIAN GIẢI BÀI TOÁN VỀ THỜI GIAN Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn (Trục tổng hợp thời gian)  2πt 2π  Ví dụ [ĐVH] Một vật dao động điều hòa với phương trình x  A cos    Kể từ vật bắt đầu dao động (t   T = 0), tìm khoảng thời gian nhỏ vật qua li độ A a) x   lần thứ ba ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… A lần thứ năm ………………………………………………………………………………………………………………………… b) x  ………………………………………………………………………………………………………………………… c) x  A lần thứ tư ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… d) VTCB lần thứ ba ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ [ĐVH] Một vật dao động điều hòa với phương trình x  10cos  4πt   cm Kể từ vật bắt đầu dao động, 3  tìm khoảng thời gian nhỏ a) vật qua li độ x = cm lần thứ tư ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… b) vật qua li độ x = –5 cm lần thứ năm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 c) vật qua li độ x = cm lần thứ tư ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… d) vật qua vị trí mà vận tốc triệt tiêu lần thứ tư ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… e) vật qua vị trí mà vận tốc nửa vận tốc cực đại lần thứ sáu ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ [ĐVH] Một vật dao động điều hòa với phương trình x  4cos  6πt   cm Kể từ vật bắt đầu dao động, 4  thời điểm vật qua a) vị trí cân lần thứ 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… b) vị trí biên x = lần thứ 2020 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… c) vị trí x = –2 lần thứ 2010 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… d) vị trí biên x = lần thứ 2050 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ [ĐVH] Một vật dao động điều hòa với phương trình x  10cos  ωt   cm Trong chu kỳ dao động, 3  3v max khoảng thời gian mà tốc độ vật v  0,5 s Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ vật dao động đến vật qua vị trí có độ lớn gia tốc nửa gia tốc cực đại? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ [ĐVH] Một vật dao động điều hòa với phương trình x  4cos  ωt   cm Trong chu kỳ dao động, 3  a khoảng thời gian mà vật có độ lớn gia tốc a  max 0,4 s Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ vật dao động đến 3v max vật qua vị trí có tốc độ v  lần thứ hai? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 π  Ví dụ [ĐVH] Một vật dao động điều hòa với phương trình x  5cos  ωt   cm Trong chu kỳ dao động, 3  khoảng thời gian mà tốc độ vật v  3v max 0,4 s Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ vật dao động đến vật qua vị trí có độ lớn gia tốc nửa gia tốc cực đại? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ [ĐVH] Một vật dao động điều hòa với phương trình x  10cos  ωt   cm Trong chu kỳ dao động, 6  khoảng thời gian mà tốc độ vật v  qua vị trí có tốc độ v  v max 0,6 s Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ vật dao động đến vật 3v max lần thứ hai? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ [ĐVH] Một vật dao động điều hồ theo phương trình x  4cos  4πt   cm Kể từ vật bắt đầu dao động, 6  vận tốc gia tốc có giá trị dương khoảng thời gian ngắn nào? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ [ĐVH] Một vật dao động điều hồ theo phương trình x  5cos  2πt   cm Kể từ vật bắt đầu dao động, 3  vận tốc gia tốc có giá trị âm khoảng thời gian ngắn nào? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ 10 [ĐVH] Một vật dao động điều hồ theo phương trình x  10sin  5πt   cm Xác định thời điểm vận tốc 2  vật có độ lớn 25 2π cm/s lần thứ nhất, lần thứ hai lần thứ ba? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Ví dụ 11 [ĐVH] Một vật dao động điều hoà theo phương trình x  10sin(10πt) cm Xác định thời điểm vận tốc vật có độ lớn nửa vận tốc cực đại lần thứ nhất, lần thứ hai? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ 12 [ĐVH] Cho vật dao động điều hồ với phương trình x  4cos 10πt   cm 3  a) Tìm thời điểm mà vật qua điểm có toạ độ x1 = cm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… b) Tìm thời điểm đầu mà vật qua điểm có toạ độ x1 = –2 cm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… c) Tìm thời điểm vật qua điểm có toạ độ x = 2 cm lần thứ 33 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… d) Tìm thời điểm vật qua điểm có toạ độ x = 2 cm lần thứ theo chiều dương ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ 13 [ĐVH] Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình x  4cos 10πt   cm 6  a) Viết biểu thức vận tốc gia tốc chất điểm theo t? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… b) Tìm li độ, vận tốc, gia tốc chất điểm thời điểm t = s? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… c) Tại thời điểm li độ chất điểm cm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… d) Tại thời điểm vận tốc chất điểm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… e) Tính vận tốc cực đại chất điểm? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… f) Tính vận tốc chất điểm có li độ cm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ 14 [ĐVH] Vật dao động điều hòa với pt x  2cos  2πt   cm Tìm thời điểm lần 2007 vật qua li dộ x = –1 6  cm? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ 15 [ĐVH] Vật dao động điều hòa với phương trình x  2cos 10πt   cm Tìm thời điểm lần thứ 10 vật qua li 3  độ x = cm VTCB? Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 59 Đ/s: t  (s) 30 π  Ví dụ 16 [ĐVH] Vật dao động điều hòa với phương trình x  4cos  2πt   cm Tính từ t = 0, vật quãng 3  đường 17 cm vật có tốc độ, li bao nhiêu? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Đ/s: x  1; v  2π 15 2π   Ví dụ 17 [ĐVH] Vật dao động điều hòa với phương trình x  2cos  2πt   cm Tính từ t = 0, lần 2008 vật qua li   độ x = –1 cm có vận tốc v < thời điểm nào? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Ví dụ 18 [ĐVH] (Trích đề thi ĐH 2010) Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Biết chu kỳ T dao động, khoảng thời gian độ lớn gia tốc không vượt 100 cm/s2 Tìm tần số dao động vật? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Ví dụ 19 [ĐVH] Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Biết chu kỳ dao động, khoảng thời mà 2T tốc độ vật không lớn 8π cm/s Tính chu kỳ dao động vật? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Ví dụ 20 [ĐVH] Một dao động điều hòa với chu kì T biên độ 10 cm Biết chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn vận tốc không vượt 5π cm/s T/3 Tốc độ cực đại có giá trị bao nhiêu? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang 4 PP truc thoi gian giai bt ve thoi gian , Bai giang 4 PP truc thoi gian giai bt ve thoi gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay