Bai giang 3 PP duong tron luong giac giai bt ve thoi gian

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:04

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tài liệu giảng (Khóa PEN-C N3) 03 PP ĐƯỜNG TRỊN LƯỢNG GIÁC GIẢI BÀI TOÁN VỀ THỜI GIAN Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn Các bước sử dụng đường tròn lượng giác để giải tốn tìm thời gian: +) Tính chu kỳ dao động từ phương trình dao động +) Nếu đề cho tọa độ x1; x2 tìm điểm M, N tương ứng đường tròn có hình chiếu lên xx’ x1; x2 α T.α T.α' xác định góc quét α  MON phương ph áp hình học Khi ta có α  ωt  t   t  ;  ω 2π 360 α ' tính độ +) Nếu đề cho tọa độ đầu x1 hỏi tọa độ x2 sau khoảng thời gian t : - xác định góc quét α  ω.t - từ x1 cho, tìm điểm M có hình chiếu lên trục x1 cho M chạy đường tròn theo chiều xác định được, điểm dừng M’ M qt đủ góc α cho Với vị trí đường tròn M’ tìm được, ta chiếu tiếp tục vào trục xx’ để tìm li độ x2 Chú ý đến dấu x2 phụ thuộc vị trí M’ nằm hay trục ngang Chú ý: Nếu thời điểm t vật có li độ x tăng tức vật chuyển động theo chiều dương, giảm tức theo chiều âm Việc tăng, giảm tăng giảm mặt giá trị π  Ví dụ Vật dao động điều hòa với phương trình x  10cos  5πt   cm 3  a) Tại thời điểm t vật có li độ cm, xác định li độ vật sau (s) 30 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… (s) 15 ………………………………………………………………………………………………………………………… b) Tại thời điểm t vật có li độ 5 cm, xác định li độ vật sau ………………………………………………………………………………………………………………………… c) Tại thời điểm t vật có li độ 5 cm, xác định li độ vật sau (s) 20 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ Vật dao động điều hòa với phương trình x  8cos  4πt   cm 6  a) Tại thời điểm t vật có li độ –4 cm tăng, xác định li độ vật sau 0,125 s ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… b) Tại thời điểm t vật có li độ cm giảm, xác định li độ vật sau 0,3125 s ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… c) Tại thời điểm t vật có li độ 4 cm giảm, xác định li độ vật sau 0,125 s ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 11 s d) Tại thời điểm t vật có li độ cm tăng, xác định li độ vật sau 96 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Đ/s: x(t’) = 7,4 cm Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 π  Ví dụ Một vật dao động điều hòa với phương trình x  5cos  4πt   cm Kể từ vật bắt đầu dao động, tìm 6  khoảng thời gian nhỏ a) vật qua li độ x = 2,5 cm lần thứ ba ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… b) vật qua li độ x = –2 cm lần thứ hai ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… c) vật qua li độ x = cm lần ba ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… d) vật qua vị trí mà vận tốc triệt tiêu lần thứ ba ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… a max lần ba ………………………………………………………………………………………………………………………… e) vật qua vị trí có a  ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ Vật dao động điều hòa với phương trình x  10cos  4πt   cm 6  a) Tại thời điểm t vật có li độ –5 cm giảm, xác định li độ vật sau (s) 24 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Đ/s: cm 11 (s) 48 ………………………………………………………………………………………………………………………… b) Tại thời điểm t vật có li độ cm tăng, xác định li độ vật sau ………………………………………………………………………………………………………………………… Đ/s: 5 cm c) Tại thời điểm t vật có li độ 5 cm tăng, xác định li độ vật sau (s) 48 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Đ/s: cm d) Tại thời điểm t vật có li độ 4 cm giảm, xác định li độ vật sau (s) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… e) Tìm khoảng thời gian ngắn từ vật dao động đến thời điểm vật qua li độ x = cm lần ba ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 π  Ví dụ Một vật dao động điều hòa với phương trình x  10cos  ωt   cm Trong chu kỳ dao động, khoảng thời 3  3v max gian mà tốc độ vật v  0,5 s Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ vật dao động đến vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? A 0,25 s B 0,4 s C 0,5 s D 0,75 s ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ Một vật dao động điều hòa với phương trình x  4cos  ωt   cm Trong chu kỳ dao động, khoảng thời 3  a gian mà vật có độ lớn gia tốc a  max 0,4 s Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ vật dao động đến vật qua vị trí v max có tốc độ v  lần thứ hai? A 0,3 s B 0,4 s C 0,5 s D 0,8 s ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… π  Ví dụ Một vật dao động điều hòa với phương trình x  2cos  ωt   cm Trong chu kỳ dao động, khoảng thời 6  gian mà vật có độ lớn gia tốc a  300 cm/s T/3 Tần số dao động vật A 2,56 Hz B 2,76 Hz C 3,25 Hz D 2,42 Hz ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang 3 PP duong tron luong giac giai bt ve thoi gian , Bai giang 3 PP duong tron luong giac giai bt ve thoi gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay