26 dao dong tat dan va duy tri CLD giai btap

6 6 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:04

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 LỜI GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (Khóa PEN-C N3) 23 DAO ĐỘNG TẮT DẦN VÀ DUY TRÌ CỦA CLĐ Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 01 B 11 D 21 D 02 D 12 D 22 C 03 C 13 C 04 D 14 C 05 A 15 A 06 D 16 C 07 B 17 B 08 B 18 B 09 B 19 C 10 C 20 A Câu 2: Con lắc đơn dao động điều hòa có m = 0,1 kg; g = 10 m/s2, biên độ góc 50, chu kỳ s Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản nên sau dao động biên độ góc lại 40 Người ta trì dao động cho lắc cach dùng hệ thống lên giây cốt so cho chạy tuần lễ với biên độ góc 50 Tính cơng cần thiết lên giây cót, biết 80% lượng dùng để thắng lực ma sát hệ thống bánh cưa gây A 616 J B 262 J C 682 J D 517 J Lời giải:  Chiều dài lắc: T2g  1(m) 4 Cơ dao động lắc: E  mg 02 Cơ sau chu kì: E  mg  42 Độ giảm lắc sau chu kì: E  E0  E  mg (02   42 )  1,37.103 (J) Thời gian chu kì: t  4T  8(s) Cơng suất hao phí: E  1,7125.104 (W) t Năng lượng cần bổ sung sau tuần: 1,7125.104.7.24.60.60  103,572(J) Vì có 20% cơng có ích nêncơng cần thiết lên giây cót là: 100 103,572  517(J) 20 Vậy chọn đáp án D Câu 3: Con lắc đơn có chiều dài 0,5 m; m = 100 g; g = 9,8 m/s2, biên độ góc 0,14 rad Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản có độ lớn 0,002 N dao động tắt dần Tính thời gian dao động vật dừng lại? A 22 s B 25 s C 24 s D 15 s Lời giải: Tần số góc:   g  10 (rad / s)  T  1, 42(s) Độ giảm biên độ góc sau chu kỳ T  Thời gian dao động vật: t  4Fc  (rad) gm 245 0 T  24(s) T Vậy chọn đáp án C Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 4: Con lắc đơn dao động điều hòa có m = 0,1 kg; g = 9,8 m/s2, biên độ góc 0,08 rad, l = m Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản nên sau 100 s vật ngừng hẳn Người ta trì dao động cho lắc cách dùng nguồn điện chiều có suất điện động V, điện lượng pin 10000 C để bổ sung lượng, biết hiệu suất trình 25% Đồng hồ chạy thay pin? A 248,4 ngày B 256,4 ngày C 282,8 ngày D 276,8 ngày Lời giải: Chu kì dao động lắc: T  2 g  2(s) Số dao động mà lắc thực đến lúc dừng: N  t  50 T Năng lượng ban đầu lắc: E0  mg 02  3,136.103 (J) E Độ giảm lượng trung bình sau chu kì: E   6, 272.105 (J) N Năng lượng điện toàn phần pin: A  .Q Năng lượng có ích: 25%A  25% Q Năng lượng có ích sau chu kì pin độ giảm lượng trung bình sau chu kì lắc đơn: 25% Q 25% QT E   N t 25% QT Thời gian sử dụng pin: t   278,6 (ngày) E Vậy chọn đáp án D Câu 6: Con lắc đơn dao động điều hòa có m = 100 g; g = 9,8 m/s2, biên độ góc 0,15 rad, chiều dài dây treo 120 cm Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản nên sau 150 s dừng lại Tính độ giảm trung bình sau chu kỳ A 18,6 μJ B 20,2 μJ C 18,9 μJ D 19,8 μJ Lời giải: Chu kì dao động lắc: T  2 g  2, 2(s) Năng lượng ban đầu lắc: E0  mg 02  13, 23.103 (J) t Số dao động lắc thực đến dừng lại: N   68, 22 T E Độ giảm lượng trung bình sau chu kì: E   19,8(J) N Vậy chọn đáp án D Câu 7: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ s, m = kg; g = 9,8 m/s2, biên độ góc 50 Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản nên sau 40 s dừng lại Tính độ lớn lực cản? A 0,033 N B 0,011 N C 0,022 N D 0,005 N Lời giải: 4F 20Fc Độ giảm biên độ góc sau chu kỳ T  c  (rad) gm 49 Thời gian dao động vật: t  0 49 T  40(s)  Fc  0,011(N) T 360Fc Vậy chọn đáp án B Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 9: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ s, m = 50 g; g = 9,8 m/s2, biên độ góc 0,15 rad Trong q trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản nên sau 200 s dừng lại Tính độ giảm trung bình sau chu kỳ A 58 μJ B 55 μJ C 48 μJ D 56 μJ Lời giải: T2g  0,993(m) 4 Năng lượng ban đầu lắc: E0  mg 02  5,5.103 (J) t Số dao động lắc thực đến dừng lại: N   100 T E Độ giảm lượng trung bình sau chu kì: E   55(J) N Vậy chọn đáp án B Chiều dài lắc:  Câu 10: Con lắc đơn dao động tắt dần chậm, sau chu kỳ biên độ giảm 1/50 lần so với biên độ lúc đâu Ban đầu biên độ góc 120, sau dao động lần thứ biên độ góc 5,440? Chọn đáp án gần nhất? A 90 B 85 C 80 D 70 Lời giải:  Cơ sau n chu kỳ: E n  (0,98)n E0   2n  (0,98)n  02  n  2log0,98  n  0 Vậy chọn đáp án C    80  Câu 11: Con lắc đơn dao động điều hòa có m = 500 g; g = 10 m/s2, biên độ góc 0,12 rad, chiều dài dây treo m Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản nên sau 160 s dừng lại Tính cơng suất hao phí trung bình? A 250 mW B 225 mW C 255 μW D 225 μW Lời giải: Năng lượng ban đầu lắc: E0  mg 02  36.103 (J) E Cơng suất hao phí trung bình: Php   225(J) t Vậy chọn đáp án D Câu 13: Con lắc đơn dao động điều hòa có m = 0,9 kg; g = 10 m/s2, biên độ góc 50, chiều dài dây treo 0,5 m Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản nên sau 10 dao động biên độ góc lại 40 Hỏi để trì dao động với biên độ góc 50 cần cung cấp lượng với công suất bao nhiêu? A 62 mW B 0,73 mW C 0,44 mW D 76,4 mW Lời giải: mg  02  '20   6,1685.103 J E E Năng lượng cần cung cấp  P    4,39.104 J t 10T Độ giảm lượng : E  Chọn đáp án C Câu 14: Con lắc đơn dao động điều hòa có m = 0,1 kg; g = 10 m/s2, biên độ góc 60, chu kỳ s Trong q trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản nên sau dao động biên độ góc lại 40 Người ta trì dao động cho lắc cach dùng hệ thống lên giây cốt so cho chạy tuần lễ với biên độ góc 50 Tính cơng cần thiết lên giây cót, biết 85% lượng dùng để thắng lực ma sát hệ thống bánh cưa gây A 133 J B 252 J C 93,33 J D 504 J Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Lời giải: Năng lượng lắc đơn : E  1 mg 02  J 1800 60  40 Độ giảm biên độ :    0,50 ố dao động vật thực : n   12  t  nT  24s E  Php   J t 43200  Công trì lắc tuần Acc  Php t '  14J Cơng cần thiết lên giây cót : A  Acc  93,33J 0,15 Chọn đáp án C Câu 17: Con lắc đơn dao động điều hòa có m = 0,5 kg; g = 9,8 m/s2, biên độ góc 50, chiều dài dây treo 0,5 m Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản nên sau dao động biên độ góc lại 40 Hỏi để trì dao động với biên độ góc 50với cơng suất bao nhiêu? A 473 mW B 0,473 mW C 480 μW D 37,4 mW Lời giải: Độ giảm lượng : E  mg  02  '20   3,3584.103 J Để trì dao động biên độ góc 50 cần cung cấp lượng : P  E E   0, 473mW t 5T Chọn đáp án B Câu 18: Con lắc đơn dao động điều hòa có m = 0,1 kg; g = 10 m/s2, biên độ góc 50, chu kỳ s Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản nên sau dao động biên độ góc lại 40 Người ta trì dao động cho lắc cach dùng hệ thống lên giây cót so cho chạy tuần lễ với biên độ góc 50 Tính cơng cần thiết lên giây cót, biết 80% lượng dùng để thắng lực ma sát hệ thống bánh cưa gây A 133 J B 292 J C 193 J D 50,4 J Lời giải: Năng lượng lắc đơn : E  mg 02  J 1296 50  40  0, 250 Độ giảm biên độ :   ố dao động vật thực : n   20  t  nT  40s 0, 25  Php  E  s t 10368  Công trì lắc tuần Acc  Php t '  Cơng cần thiết lên giây cót : A  175 J A cc  291, 66J 0, Chọn đáp án B Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 19: Con lắc đơn dao động điều hòa nơi có g = 10 m/s2, biên độ góc 50, T = s, m  1kg Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản có độ lớn 0,011 N nên dao động tắt dần Người ta trì dao động cho lắc cách dùng nguồn điện chiều có suất điện động V, điện lượng pin 10000 C để bổ sung lượng, biết hiệu suất trình 25% Đồng hồ chạy thay pin? A 120 ngày B 46 ngày C 90 ngày D 23 ngày Lời giải: mg 02  0, 038J Năng lượng lắc : W    4F  4, 4.103 rad mg ố dao động vật thực dừng lại : N    Thời gian vật dao động t  NT  39,67s au 39,67s pin đ bổ sung lượng 0, 038J Năng lượng pin : Wcc  10000.3.0, 25  7500J  Thời gian thay pin : t  7500.39, 67  7828929s  90ngay 0, 038 Vậy chọn đáp án C Câu 20: Một lắc đơn dao động nhỏ nơi có gia tốc trọng trường 9,8 (m/s2 ) với dây dài m, cầu lắc có khối lượng 80 g Cho lắc dao động với biên độ góc 0,15 rad mơi trường có lực cản dao động 200 s dừng Duy trì dao dộng cách dùng hệ thống lên dây cót cho chạy tuần lễ với biên độ góc 0,15 rad Biết 80% lượng đc dùng để thắng lực ma sát hệ thống bánh cưa Công cần thiết để lên dây cót bao nhiêu? A 133 J B 252 J C 226 J D 184 J Lời giải: Năng lượng lắc đơn : E   Php  mg 02  8,82.103 J E  4, 41.105 W t Công cần cung cấp cho lắc : Acc  Php t  26,67168J Cơng lên dây cót : A  A cc  133J 0, Vậy chọn đáp án A Câu 21: Con lắc đơn l = 100 cm, vật nặng khối lượng 900 g dao động với biên độ góc α0 Ban đầu α0 = 50 nơi có g = 10 m/s2 có lực cản nhỏ nên sau 10 dao động biên độ góc lại 40 Hỏi để trì dao động với biên độ α0 = 50 Cần cung cấp cho lượng với công suất A 1,37.10–3 W B 2,51.10–4 W C 0,86.10–3 W D 6,21.10–5 W Lời giải: Độ giảm lượng : E  mg  02  '20   1, 2337.103 J Để trì dao động biên độ góc 50 cần cung cấp lượng : P  E E   6, 209.105 J t 10T Vậy chọn đáp án D Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 26 dao dong tat dan va duy tri CLD giai btap , 26 dao dong tat dan va duy tri CLD giai btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay