20 tong hop dao dong dieu hoa p2 giai btap

13 5 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:03

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Bài tập trắc nghiệm (Khóa PEN-C N3) 20 TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA – P2 Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 01 B 11 C 21 A 31 B 41 A 51 A 61 A 71 C 02 A 12 D 22 A 32 C 42 D 52 B 62 B 72 D 03 A 13 B 23 D 33 D 43 B 53 B 63 C 73 C 04 D 14 B 24 A 34 A 44 D 54 C 64 D 74 B 05 A 15 B 25 D 35 B 45 A 55 D 65 B 75 A 06 B 16 D 26 C 36 C 46 C 56 B 66 D 76 D 07 B 17 A 27 A 37 D 47 B 57 C 67 D 77 C 08 A 18 A 28 D 38 C 48 A 58 D 68 A 09 D 19 A 29 B 39 D 49 B 59 C 69 B 10 D 20 A 30 A 40 B 50 D 60 D 70 C  π   x1  A1 cos  ωt      Câu 1: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, có phương trình  , dao  x  A cos  ωt  π     3  động tổng hợp có biên độ A  cm Điều kiện để A1 có giá trị cực đại A2 có giá trị A cm B cm C cm Lời giải: Khi A1 đạt giá trị cực đại A  A2 D cm   2     A2  A tan      tan     2cm 2  2  ậ chọn đáp án B Câu 2: Một vật thực hai dao động điều hồ phương tần số có biên độ pha ban đầu A1, A2, φ1 = –π/3, φ2 = π/2 rad, dao động tổng hợp có biên độ cm Khi A2 có giá cực đại A1 A2 có giá trị A A1  cm,A2  18 cm B A1  18 cm,A2  cm D A1  18 cm,A2  cm C A1  cm,A2  cm Lời giải: Khi A2 có giá trị cực đại A  A1     A  3cm A1  A tan        A 2max  18cm  A 2  2max  A  A1 ậ chọn đáp án A Câu 3: Một vật thực đồng thời dao động điều hòa phương tần số có phương trình x1, x2, x3 π 2π  π    Biết x12  6cos  πt   cm; x 23  6cos  πt   cm; x13  cos  πt   cm Khi li độ dao động x1 đạt giá trị 6  4    cực đại li độ dao động x3 A cm B cm C cm D cm Lời giải: Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95  x12  x1  x  x12  x1  x x  x 23  x13   x12  x 23  x13  2x1  x1  12 a có :  x 23  x  x    x 23  x13  x  x1 x  x  x  13      x1  6cos  t    x  x13  x1  2cos  t    cm 12  12       Khi li độ x1 đạt giá trị cực đại : x1  6cos  t    t  0t  s 12  12 12   7   x  2cos       12 12  ậ chọn đáp án A Câu 5: Ba lắc lò xo 1, 2, đặt thẳng đứng cách theo thứ tự 1, 2, Ở vị trí cân ba vật có độ cao Con lắc thứ dao động có phương trình x1 = 3cos(20πt + π/2) (cm), lắc thứ hai dao động có phương trình x2 = 1,5cos(20πt) (cm) Hỏi lắc thứ ba dao động có phương trình ba vật ln nằm đường thẳng? A x3 = cos(20πt – π/4) (cm) C x3 = cos(20πt – π/2) (cm) B x3 = cos(20πt – π/4) (cm) D x3 = cos(20πt + π/4) (cm) Lời giải: Khi ba vật nằm đường thẳng x  x1  x    x  2x  x1  2cos  20t   cm 4  ậ chọn đáp án A Câu 6: Hai dao động điều hòa phương, tần số, dao động có biên độ A1 = 10 cm, pha ban đầu động có biên độ A2, pha ban đầu  bao nhiêu? A A = (cm) π dao π Biên độ A2 tha đổi Biên độ dao động tổng hợp A có giá trị nhỏ B A = (cm) C A = 2,5 (cm) D A= (cm) Lời giải: a có vector qua :  A1 sin   A A 3   A sin     sin  sin   3  Khi A đạt giá trị nhỏ sin  đạt giá trị l n : sin        A  3cm Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 ậ chọn đáp án B Câu 7: Một chất điểm thực đồng thời dao đơng điều hồ cung phương x1 = A1cos(t + π/3) (cm) x2 = A2cos(t – π/2) (cm) Phương trình dao động tổng hợp x = 5cos(t + ) (cm) Biên dộ dao động A2 có giá trị l n  bao nhiêu? ính A2max? A –π/3; cm B –π/6; 10 cm C π/6; 10 cm D B C Lời giải: a có vector qua :  A    A A p d ng định l sin tam giác :   A2   10cm         sin   sin sin 6 Khi A đạt giá trị cực đại  A  A1    ậ chọn đáp án B Câu 10: Một vật thực đông thời dao động điều hòa x = A1cos(ωt) cm; x2 = 2,5 cos(ωt + φ2) người ta thu biên độ dao động 2,5 cm, biết A1 đạt cực đại, hã xác định φ2 ? 5π 2π π π A rad B rad C rad D rad 6 Lời giải: Khi A1 đạt giá trị cực đại  A  A  A1  A22  A  5cm 5     A  sin     Mặt khác : A1  sin       loai   5    2  1  2  rad ậ chọn đáp án D Câu 12: Cho hai dao động điều hoà phương x1 = 2cos(4t + φ1) cm x2 = 2cos(4t + φ2) cm i  φ2  φ1  π Biết phương trình dao động tổng hợp x = 2cos ( 4t + π/6) cm Pha ban đầu φ1 π π π π A B  C D  6 Lời giải: a có vector qua : Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG a có : A1  A  A    2  Mặt khác :      2  6 Facebook: LyHung95  ì A nằm phía dư i đường thẳng ox  Pha ban đầu dao động thứ 2    ậ chọn đáp án D Câu 13: Dao động chất điểm tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình li độ lần π  2π  2π  lượt x1  3cos  t   cm x1  3 cos  t  cm Tại thời điểm x1 = x2 li độ dao động tổng hợp 2    A ± 5,79 cm B ± 5,19 cm C ± cm D ± cm Lời giải:  2   t   cm 6   2    2  thời điểm x1  x  3cos  t    3 cos  t   t  0,5s 2    a có : x  x1  x  6cos   x  3  5,19cm ậ chọn đáp án B Câu 14: Một vật có khối lượng không đổi, thực đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động x1 = 10cos(2πt + φ) cm x2 = A2cos(2πt – π/2) cm dao động tổng hợp x = Acos(2πt – π/3) cm Khi lượng dao động vật cực đại biên độ dao động A2 có giá trị 10 20 A cm B 10 cm C cm D 20 cm 3 Lời giải: a có gi n đồ vector : Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Dựa vào giãn đồ    Facebook: LyHung95      rad A1 A sin  A  A sin  sin  sin  A   sin       A   20cm  sin p d ng định l sin tam giác :  Khi A max Biên độ dao động A : A2  A2  A12  10 3cm ậ chọn đáp án B Câu 15: Chu ển động vật tổng hợp ba dao động điều hòa phương tần số có biên độ pha ban đầu A1 = 1,5 cm; 1 = 0; A2 = cm; 2 = π/2 ; A3 ; 3 ,v i < 3 < π Gọi A  biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp , để dao động tổng hợp có A = cm  = π/2 A3 3 có giá trị bẳng: A cm ; π/6 B cm ; 5π/6 C cm ; π/6 D cm ; 5π/6 Lời giải: Gi s : Phương trình dao động chất điểm : x1  1.5cos  t  cm   cos  t   2    Phương trình dao động tổng hợp x  3cos  t   2  Phương trình dao động chất điểm : x   A  3cm 5      a có : x1  x  x12  3cos  t   cm  x  x  x12  3cos  t   cm   5  6   rad 3   ậ chọn đáp án B Câu 16: Hai chất điểm M, N có khối lượng dao động điều hòa tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề song song v i tr c Ox ị trí cân M, N đường thẳng qua gốc tọa độ vng góc v i Ox Biên độ M cm, N cm rong trình dao động, kho ng cách l n M N theo phương Ox 6cm Độ lệch pha hai dao động là: 2π 3π π π rad rad A B C rad D rad Lời giải: Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Kho ng cách l n M N theo phương ox 6cm  d  A12  A 22  2A1A 2cos   62  62  72cos  cos  Facebook: LyHung95     rad ậ chọn đáp án D Câu 21: Một vật thực đồng thời dao động điều hòa pha tần số có phương trình π π   x1  A1 cos  ωt   ;x  A cos  ωt  ;x  A3 cos  ωt   ại thời điểm t1 giá trị li độ x1 (t1 )  10 cm, x2(t1) = 2 2   15 cm, x (t1 )  30 ại thời điểm t2 giá trị li độ x1(t2) = –20 cm, x2(t2) = cm, x3(t2) = 60 cm ính biên độ dao động tổng hợp? A 50 cm B 60 cm C 40 cm D 40 cm Lời giải: a có x1 vng pha v i x x1 ngược pha v i x ại thời điểm t1 : x  3x1  A3  3A1 ại thời đểm t : x   x3  A3  60cm  A1  20cm  10   15  x  x  ì x1 vng pha x nên thời điểm ta có           20    A    A  30cm A A  1  2    2 Mặt khác : x  x1  x  x  50cos  t  0,927  cm  A  50cm 2 ậ chọn đáp án A Câu 23: Hai dao động điều hòa (1) (2) phương, tần số biên độ A = 10 cm ại thời điểm đó, dao động (1) có li độ x = cm, chu ển động ngược chiều dương, dao động (2) qua vị trí cân theo chiều dương Lúc đó, dao động tổng hợp hai dao động có biên độ chu ển động theo hư ng nào? A A = cm chu ển động ngược chiều dương B A = chu ển động ngược chiều dương C A = 10 cm chu ển động theo chiều dương D A = 10 cm chu ển động theo chiều dương Lời giải: Chọn gốc thờ gian dao động (1) có li độ x  3cm chu ển động ngược chiều dương, dao động (2) qua vị trí cân    cm 6    Phương trình dao động : x  10cos  t   cm 2    a có : x  x1  x  10cos  t   cm  A  10cm 6  Phương trình dao động : x1  10cos  t  ại thời điểm t=0 vật chu ển động theo chiều dương ậ chọn đáp án D Câu 29: Một vật thực đồng thời dao động điều hòa pha tần số có phương trình 2π  2π    x1  A1 cos  ωt   ; x  A cos  ωt  ; x  A3 cos  ωt   ại thời điểm t1 giá trị li độ tương ứng ba dao     T động x1 = 10 cm, x2 = 40 cm, x3 = 20 cm ại thời điểm t  t1  giá trị li độ x1  10 cm; x  0; x  20 cm ìm giá trị biên độ tổng hợp A 50 cm B 40 cm C 20 cm D 40 cm Lời giải: a có x1 ngược pha v i x Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 ại thời điểm t1 : x  2x1  A3  2A1  vuông pha v i thời điểm t1  A2  40cm 2 Lại có : x1 s m pha x góc Mặt khác thời điểm t  t1  đường tròn lượng giác  ại thời điểm t x1  3A  10  A1  20cm  A3  40cm Câu 30: Cho hai dao động điều hoà phương x1 = 2cos(4t + φ1) cm x2 = 2cos(4t + φ2) cm i  φ2  φ1  π Biết phương trình dao động tổng hợp x = 2cos(4t + π/6) cm Pha ban đầu φ1; φ2 π π π π π π π π A  ; B ;  C  ;  D ;  6 6 Lời giải: a có giãn đồ vector :    2      rad A2 A   Mặt khác :   sin  1      1     1   sin  1    sin  ì x1 nằm dư i tr c ox  pha ban đầu dao động 1   ì A1  A  A    Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 ậ chọn đáp án A Câu 31: Chu ển động vật tổng hợp ba dao động điều hòa phương tần số có biên độ pha ban đầu A1 = 1,5 cm; 1 = 0; A2 = cm; 2 = π/2 ; A3; 3 ,v i < 3 < π Gọi A  biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp , để dao động tổng hợp có A = cm  = π/2 A3 3 có giá trị bẳng A cm ; π/6 B cm ; 5π/6 C cm ; π/6 D cm ; 5π/6 Lời giải: Gi s : Phương trình dao động dao động thứ : x1  1,5cos  t  cm   cos  t   cm 2    Phương trình dao động tổng hợp : x  3cos  t   cm 2  Phương trình dao động thứ hai : x   A  3cm 5     x  x1  x  x  x  x1  x  x  3cos  t   cm   5   rad 3   ậ chọn đáp án B Câu 34: Một vật thực đồng thời dao động điều hòa phương tần số x1 , x2 , x3 Biết x12 = cos(5t – 3π/4) cm; x23 = 3cos(5t)cm; x13 = 5sin(5t - π/2) cm Phương trình x2 A x2 = 2 cos(5t - π/4) cm B x2 = 2 cos(5t + π/4) cm C x2 = cos(5t + π/4) cm C x2 = cos(5t - π/4) cm x  x23  x13 π  Hướng dẫn : a có : x2  x  x13  12  x13  2 cos  5t   cm 4  Câu 35: Một vật thực đồng thời dao động điều hòa phương tần số có phương trình x1, x2, x3    Biết x12  6cos(t  )cm ; x 23  6cos(t  )cm ; x13  cos(t  )cm Độ lệch pha dao động x1, x2 là:     A rad B C rad D rad rad 2 12 Lời giải: x12  x 23  x13    x 23  6cos  t   cm 12   x  x 23  x13 5   x  x  x13  12  x13  2,196cos  t   cm   5  Độ lệch pha dao động x1 , x :   rad 12 a có : x1  x  x 23  Câu 40: Hai vật dao động điều hòa v i biên độ A, tần số Hz Hz Lúc đầu hai vật xuất phát từ vị A trí có li độ Kho ng thời gian ngắn để hai vật có li độ 1 A B C D s s s s 36 27 27 12 Lời giải: a có 1  6  2  12  Cùng thời gian vật s quét góc l n vật A theo chiều dương hình v ta thấ thời gian ngắn để vật gặp là: Gi s t = hai vật qua vị trí có li độ Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95     1t  2 t   t   (s) 4 1  2 36 ậ chọn đáp B Câu 41: Hai vật dao động điều hòa v i biên độ A, tần số Hz Hz Lúc đầu hai vật xuất phát từ vị A trí có li độ Kho ng thời gian ngắn để hai vật có li độ 1 A B C D s s s s 36 27 27 12 Lời giải: a có 1  6  2  12  Cùng thời gian vật s quét góc l n vật A Gi s t = hai vật qua vị trí có li độ theo chiều dương hình v ta thấ thời gian ngắn để vật gặp là: 2    1t  2 t   t   (s) 3 1  2 27 ậ chọn đáp A Câu 44: Hai chất điểm M N dao động điều hòa tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề song song v i tr c tọa độ Ox ị trí cân M N đường thẳng qua góc tọa độ vng góc v i Ox Biên độ M cm, N cm rong trình dao động, kho ng cách l n M N theo phương Ox cm Ở thời điểm mà M cách vị trí cân cm điểm N cách vị trí cân bao nhiêu? A cm B cm Kho ng cách M N d  x M  x N  d max C cm D cm Lời giải: cos(t  ) i d max   AM  A2N  hai vật dao động vuông pha v i x 2M x 2N x 2M    x  A   (cm) N N A 2M A 2N A 2M ậ chọn đáp B  Câu 45: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số ngược pha Nếu tham gia dao động thứ vật W1 Nếu tham gia dao động thứ hai vật W2 = 9W1 Hỏi Khi tham gia đồng thời hai dao động W vật bao nhiêu? A W = 4W1 B W = 2,5W1 C W = 8W1 D W = 9W1 Lời giải: W A2 A a có  22    W1 A1 A1  A  A  A1  2A1  W A2    W  4W1 W1 A12 ậ chọn đáp án A Câu 46: Hai chất điểm M N dao động điều hòa tần số f = 0,5Hz dọc theo hai đường thẳng song song kề song song v i tr c tọa độ Ox ị trí cân M N đường thẳng qua gốc tọa độ vng góc v i Ox rong trình dao động, kho ng cách l n M N theo phương Ox 10 cm ại thời điểm t hai vật ngang nhau, hỏi sau kho ng thời gian ngắn kể từ thời điểm t1 kho ng cách chúng 5cm A 1/3s B 1/2s C 1/6s D 1/4s Lời giải: Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95  2(s) f Kho ng cách M N d  x M  x N  d max cos(t  ) v i d max  10(cm) a có   2f  ;T  ại t1 d  , t1  t d  , v tr c thời gian ta xác định t  T  (s) 12 ậ chọn đáp C Câu 47: Hai chất điểm M N dao động điều hòa tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề song song v i tr c tọa độ Ox ị trí cân M N đường thẳng qua gốc tọa độ vng góc v i Ox Phương trình dao động M N xM  2cos t (cm) xN  6cos( t+ /12) (cm) Kể từ t = 0, thời điểm M N có vị trí ngang lần thứ A T B 9T/8 C T/2 D 5T/8 Lời giải:  3 3   Kho ng cách M N d  x M  x N  20  6  2,2   2,2 cos  t   (cm) 12 4   ại t = 0: d  1,1 gi m Khi d = lần thứ nhất: tr c thời gian xác đinh t1  T M N ngang lần lại t  T 9T ậ chọn đáp án B ậ t  t1  t  Câu 48: Hai chất điểm M N dao động điều hòa tần số f = 0,5Hz dọc theo hai đường thẳng song song kề song song v i tr c tọa độ Ox Vị trí cân M N đường thẳng qua gốc tọa độ vng góc v i Ox rong q trình dao động, kho ng cách l n M N theo phương Ox 10 cm Tại thời điểm t1 hai vật ngang nhau, hỏi sau kho ng thời gian ngắn kể từ thời điểm t1 kho ng cách chúng cm A 1/3s B 1/2s C 1/6s D 1/4s Lời giải: a có   2f  ;T   2(s) f Kho ng cách M N d  x M  x N  d max cos(t  ) v i d max  10(cm) ại t1 d  , t1  t d  , v tr c thời gian ta xác định t  T  (s) ậ chọn đáp A Câu 49: Cho hai vật dao động điều hoà tr c toạ độ Ox, có vị trí cân gốc O có biên độ v i chu kì = 1s = 2s ại thời điểm ban đầu, hai vật miền có gia tốc âm, qua vị trí có động gấp lần theo chiều âm tr c Ox hời điểm gần nga sau mà hai vật lại gặp A s B s C s D s Lời giải: a có 1  2  2    Cùng thời gian vật s quét góc l n vật A Tại t = hai vật qua vị trí có li độ theo chiều dương hình v ta thấ thời gian ngắn để vật gặp : Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 4 2 2  1t  2 t  t  (s) 3 1  2 ậ chọn đáp B Câu 50: (ĐH 2013): Hai lắc đơn có chiều dài 81 cm 64 cm treo trần phòng Khi vật nhỏ hai lắc vị trí cân bằng, đồng thời tru ền cho chúng vận tốc hư ng cho hai lắc dao động điều hòa v i biên độ góc, hai mặt phẳng song song v i Gọi t kho ng thời gian ngắn kể từ lúc tru ền vận tốc đến lúc hai dâ treo song song Giá trị t gần giá trị sau đâ ? A 8,12s B 2,36s C 7,20s D 0,45s Lời giải: g 10 g 10 a có 1   (rad / s); 2   (rad / s) Do 1  2  Cùng thời gian vật s quét góc l n vật Gi s t = hai vật qua vị trí cân theo chiều dương hình v ta thấ thời gian ngắn để vật gặp là:     1t  2 t   t   0,42(s) 2 1  2 ậ chọn đáp D Câu 51: Một chất điểm bắt đầu dao động điều hòa từ điểm M có tốc độ khác khơng gi m i M, N điểm cách vị trí cân O Biết sau kho ng thời gian 0,02 s chất điểm lại qua điểm M, O, N Kể từ bắt đầu dao động, sau thời gian ngắn t1 gia tốc chất điểm có độ l n cực đại ại thời điểm t = t1 + Δt (trong t2 < 2013 v i có chu kì dao động) tốc độ chất điểm đạt cực đại Giá trị l n Δt là: A 241,5s B 246,72s C 241,47s D 241,53s Lời giải: T A a dễ dàng xác định 0,02   T  0,12(s)  M, N nằm vị trí có li độ  5T A ại t = vật qua vị trí có li độ theo chiều âm, t1 vật qua biên âm  t1  12 T   t   kT tr c thời gian ta xác định   t  3T  kT   2T   kT  2013T  k  2012,33  Mà t  t1  t  2013T    7T  kT  2013T  k  2011,83  T  t max   2012T  241,5(s) ậ chọn đáp A Câu 52: Hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề song song v i tr c tọa độ Ox cho khơng va chạm vào q trình dao động ị trí cân hai vật đường thẳng qua gốc x  4cos  4 t   3 cm tọa độ vng góc v i Ox Biết phương trình dao động hai vật x2  cos  4 t   12  cm 1 ính từ thời điểm t1  s đến thời điểm t2  s thời gian mà kho ng cách 24 hai vật theo phương Ox không nhỏ ? A 1/3 s B 1/8 s C 1/6 s D 1/12 s Lời giải:   5 5   Xét x1  x  4  2  4  4cos  4t   (cm) 12 6   Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 5   Kho ng cách M N d  x1  x  cos  4t   (cm)   7 a có = 0,5 s; t   T 24 12 +) ại t  ta có x1  x  4 24 +) ại t  ta có gi m T T T hình v  t     (s) 12 ậ chọn đáp án B Câu 56: Một vật có khối lượng m = 200g thực đồng thời hai dao đồng điều hồ phương số có phương trình dao động : x1 = 4cos(πt + φ) cm; x2 = 5cos(π t + π/6) cm, Biết biên độ dao động tổng hợp cực đại Xác định thời điểm vật qua li độ x = -4,5cm lần thứ 40 A 3,917 s B 39,17 s C 391,7 s D 3917 μs Lời giải:   Biên độ dao động tổng hợp cực đại  x1 , x pha  A  A1  A  9(cm)  x  9cos  t   (cm) 6  ại t = vật qua vị trí có lí độ 4,5 theo chiều âm 40 Mà  19  nên t20  19T  t1 ; đâ t1 thời điểm lần thứ vật qua tọa độ x  4,5 kể từ dao động T T T 7T tr c ta dễ dàng có t1     t20  19T   39,17( s) (s) 6 12 ậ chọn đáp án B Câu 65: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hồ tr c Ox có phương trình: x1  sin t (cm), x2  A2 cos t  2  (cm) Phương trình dao động tổng hợp x  2cos t    cm Biết   2   A cm Cặp giá trị A2  sau đâ đúng?  B cm  C cm  D cm  Lời giải:   a có x1  cos  t   (cm) 2    Do x1  x  x  A12  A  A 22  2AA cos    A 22  2A    A  4(cm) 3  a thấ A22  A2  A12  A  A1     2  ậ chọn đáp án A Câu 72: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hoà phương tần số Dao động thứ có phương trình li độ x1  A1 cos t  1  cm; dao động thức hai có phương trình li độ x2  A2 cos t  2  cm Biết 3x12  x22  12 cm2 Khi dao động thứ có li độ cm tốc độ 12 cm/s dao động thứ hai có tốc độ A cm/s B cm/s C cm/s D 12 cm/s Lời giải: a có 3x12  x22  12 , lấ đạo hàm vế  6x1v1  2x v2  2  x  3(cm)  3.1  x  12   kiện đề vào phương trình   6.1.12  2x v    v2  12(cm / s) ậ chọn đáp án D Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 73: Dao động chất điểm tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số Dao động thứ có phương trình li độ x1  A1 cos t  1  cm, dao động thức hai có phương trình li độ x2  A2 cos t  2  cm Biết 3x12  x22  11cm2 Khi dao động thứ có li độ cm tốc độ 12 cm/s dao động thứ hai có tốc độ A cm/s B m/s C cm/s D 12 m/s Lời giải: a có 3x12  x22  11 , lấ đạo hàm vế  6x1v1  4x v2  2   3.1  2x  11  x  2(cm) kiện đề vào phương trình    6.1.12  4x v    v2  9(cm / s) ậ chọn đáp án C Câu 74: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hoà tr c Ox có phương trình:   x1  cos  t   cm, x2  A2 cos t  2  cm Phương trình dao động tổng hợp x  2cos t    cm Biết 6     2   Cặp giá trị A2  sau đâ đúng? A 3 cm B cm 2 C cm  D cm Lời giải:   Do x1  x  x  A12  A  A 22  2AA cos     A 22  2A    A  1(cm)  3 2  a thấ A2  A12  A22  A1  A2  2   3 ậ chọn đáp án B Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 tong hop dao dong dieu hoa p2 giai btap , 20 tong hop dao dong dieu hoa p2 giai btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay