20 tong hop dao dong dieu hoa p2 btap

9 8 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:03

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Bài tập trắc nghiệm (Khóa PEN-C N3) 20 TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA – P2 Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn  π   x1  A1 cos  ωt      Câu 1: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, có phương trình  , dao  x  A cos  ωt  π     3  động tổng hợp có biên độ A  cm Điều kiện để A1 có giá trị cực đại A2 có giá trị A cm B cm C cm D cm Câu 2: Một vật thực hai dao động điều hoà phương tần số có biên độ pha ban đầu A1, A2, φ1 = –π/3, φ2 = π/2 rad, dao động tổng hợp có biên độ cm Khi A2 có giá cực đại A1 A2 có giá trị A A1  cm,A2  18 cm B A1  18 cm,A2  cm C A1  cm,A2  cm D A1  18 cm,A2  cm Câu 3: Một vật thực đồng thời dao động điều hòa phương tần số có phương trình x1, x2, x3 π 2π  π    Biết x12  6cos  πt   cm; x 23  6cos  πt   cm; x13  cos  πt   cm Khi li độ dao động x1 đạt giá trị 6  4    cực đại li độ dao động x3 A cm B cm C cm D cm Câu 4: Hai chất điểm dao động điều hòa trục tọa độ Ox, coi trình dao động hai chất điểm π  khơng va chạm vào Biết phương trình dao động hai chất điểm x1  6cos  4t   cm 3  π  x  6cos  4t  cm Trong trình dao động, khoảng cách lớn hai vật 12   A cm B cm C cm D  cm Câu 5: Ba lắc lò xo 1, 2, đặt thẳng đứng cách theo thứ tự 1, 2, Ở vị trí cân ba vật có độ cao Con lắc thứ dao động có phương trình x1 = 3cos(20πt + π/2) (cm), lắc thứ hai dao động có phương trình x2 = 1,5cos(20πt) (cm) Hỏi lắc thứ ba dao động có phương trình ba vật ln ln nằm đường thẳng? A x3 = cos(20πt – π/4) (cm) B x3 = cos(20πt – π/4) (cm) C x3 = cos(20πt – π/2) (cm) D x3 = cos(20πt + π/4) (cm) Câu 6: Hai dao động điều hòa phương, tần số, dao động có biên độ A1 = 10 cm, pha ban đầu động có biên độ A2, pha ban đầu  π dao π Biên độ A2 thay đổi Biên độ dao động tổng hợp A có giá trị nhỏ bao nhiêu? A A = (cm) B A = (cm) C A = 2,5 (cm) D A= (cm) Câu 7: Một chất điểm thực đồng thời dao đơng điều hồ cung phương x1 = A1cos(t + π/3) (cm) x2 = A2cos(t – π/2) (cm) Phương trình dao động tổng hợp x = 5cos(t + ) (cm) Biên dộ dao động A2 có giá trị lớn  bao nhiêu? Tính A2max? A –π/3; cm B –π/6; 10 cm C π/6; 10 cm D B C Câu 8: Hai chất điểm dao động điều hoà trục tọa độ Ox, coi trình dao động hai chất điểm không va chạm vào Biết phương trình dao động hai chất điểm là: x1 = 4cos(4t + π/3) cm x2 = cos(4t + π/12) cm Trong trình dao động khoảng cách lớn hai vật là: Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 A cm B cm C cm D  cm Câu 9: Hai dao động điều hòa tần số x1=A1 cos(ωt – π/6 ) cm x2 = A2 cos(ωt – π) cm có phương trình dao động tổng hợp x = 9cos(ωt + φ) cm Để biên độ A2 có giá trị cực đại A1 có giá trị A 18 cm B cm C 15 cm D cm Câu 10: Một vật thực đơng thời dao động điều hòa x = A1cos(ωt) cm; x2 = 2,5 cos(ωt + φ2) người ta thu biên độ dao động 2,5 cm, biết A1 đạt cực đại, xác định φ2 ? 5π 2π π π A rad B rad C rad D rad 6 Câu 11: Một vật khối lượng m = 100g thực dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có π  phương trình dao động x1  5cos(10t  π) cm; x  10cos 10t   cm Giá trị lực tổng hợp tác dụng lên vật cực 3  đại A 50 N B N C 0,5 N D N Câu 12: Cho hai dao động điều hoà phương x1 = 2cos(4t + φ1) cm x2 = 2cos(4t + φ2) cm Với  φ2  φ1  π Biết phương trình dao động tổng hợp x = 2cos ( 4t + π/6) cm Pha ban đầu φ1 π π π A B  C D  π Câu 13: Dao động chất điểm tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình li độ lần π  2π  2π  lượt x1  3cos  t   cm x1  3 cos  t  cm Tại thời điểm x1 = x2 li độ dao động tổng hợp 2    A ± 5,79 cm B ± 5,19 cm C ± cm D ± cm Câu 14: Một vật có khối lượng khơng đổi, thực đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động x1 = 10cos(2πt + φ) cm x2 = A2cos(2πt – π/2) cm dao động tổng hợp x = Acos(2πt – π/3) cm Khi lượng dao động vật cực đại biên độ dao động A2 có giá trị 10 20 A cm B 10 cm C cm D 20 cm 3 Câu 15: Chuyển động vật tổng hợp ba dao động điều hòa phương tần số có biên độ pha ban đầu A1 = 1,5 cm; 1 = 0; A2 = cm; 2 = π/2 ; A3 ; 3 ,với < 3 < π Gọi A  biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp , để dao động tổng hợp có A = A cm ; π/6 cm  = π/2 A3 3 có giá trị bẳng: cm ; 5π/6 C cm ; π/6 D cm ; 5π/6 Câu 16: Hai chất điểm M, N có khối lượng dao động điều hòa tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục Ox Vị trí cân M, N đường thẳng qua gốc tọa độ vng góc với Ox Biên độ M cm, N cm Trong trình dao động, khoảng cách lớn M N theo phương Ox 6cm Độ lệch pha hai dao động là: 2π 3π π π A B C rad D rad rad rad Câu 17: Một vật đồng thời tham gia dao động phương, tần số có phương trình dao động x1 = 8cos(2πt + π/2) (cm) x2 = A2cos(2πt + 2) (cm) Phương trình dao động tổng hợp có dạng B x = cos(2πt + π/4) (cm) Tính biên độ dao động pha ban đầu dao động thành phần thứ 2? A cm B cm π/3 C cm π/6 D cm π/2 Câu 18: Một vật đồng thời tham gia dao động phương, tần số có phương trình dao động x = 8cos(2πt + π/2) (cm), x2 = 2cos(2πt – π/2) (cm) x3 = A3cos(2πt + 3) (cm) Phương trình dao động tổng hợp có dạng x = cos(2πt + π/4) (cm) Tính biên độ dao động pha ban đầu dao động thành phần thứ 3? A cm B cm π/3 C cm π/6 D cm π/2 Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 19: Một vật đồng thời tham gia dao động phương, tần số có phương trình dao động x1 = acos(2πt + π/2) , x2 = 2acos(2πt – π/2) x3 = A3cos(2πt + 3) Phương trình dao động tổng hợp có dạng x = a cos(2πt – π/4) (cm) Tính biên độ dao động pha ban đầu dao động thành phần thứ A a B 2a π/3 C a π/6 D 2a π/2 Câu 20: Một vật đồng thời tham gia dao động phương, tần số có phương trình dao động x1 = cos(2πt + π/3) (cm), x2 = 4cos(2πt + π/6) (cm) x2 = A3 cos(πt + 3) (cm) Phương trình dao động tổng hợp có dạng x = 6cos(2πt – π/6) (cm) Tính biên độ dao động pha ban đầu dao động thành phần thứ A cm –π/2 B cm π/3 C cm π/6 D cm π/2 Câu 21: Một vật thực đồng thời dao động điều hòa pha tần số có phương trình π π   x1  A1 cos  ωt   ;x  A cos  ωt  ;x  A3 cos  ωt   Tại thời điểm t1 giá trị li độ x1 (t1 )  10 cm, x2(t1) = 2 2   15 cm, x (t1 )  30 Tại thời điểm t2 giá trị li độ x1(t2) = –20 cm, x2(t2) = cm, x3(t2) = 60 cm Tính biên độ dao động tổng hợp? A 50 cm B 60 cm C 40 cm D 40 cm Câu 22: Cho dao động phương có phương trình x1 = 2Acos(10πt + π/6), x2 = 2Acos(10πt + 5π/6) x3 = Acos(10πt – π/2) (với x tính m, t tính s) Phương trình tổng hợp ba dao động A x = Acos(10πt + π/2) cm B x = Acos(10πt – π/2) cm C x = Acos(10πt + 5π/2) cm D x = Acos(10πt – 5π/2) cm Câu 23: Hai dao động điều hòa (1) (2) phương, tần số biên độ A = 10 cm Tại thời điểm đó, dao động (1) có li độ x = cm, chuyển động ngược chiều dương, dao động (2) qua vị trí cân theo chiều dương Lúc đó, dao động tổng hợp hai dao động có biên độ chuyển động theo hướng nào? A A = cm chuyển động ngược chiều dương B A = chuyển động ngược chiều dương C A = 10 cm chuyển động theo chiều dương D A = 10 cm chuyển động theo chiều dương Câu 24: Một vật thực hiên dao động điều hòa Biết hai dao động thành phần dao động tổng hợp có phương π  trình x1  8cos  5t   cm; x1  6cos  5t  cm; x  5cos 5t  cm Phương trình dao động thành phần thứ 2  π  A x  cos  5t   cm 4  π  B x  cos  5t   cm 2  π  C x  8cos  5t   cm 3  π  D x  8cos  5t   cm 6  π  Câu 25: Một vật thực đồng thời dao động điều hòa phương với x1  4cos  2t   cm 2    x  A2 cos 2t  π cm Biết độ lớn vận tốc vật thời điểm động 40 cm/s Biên độ dao động thành phần A2 A cm B cm C cm D cm Câu 26: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số có phương trình x = A1 cos(10t + π/6 )cm x2 = 10cos(10t + 2π/3) cm Biết vận tốc cực đại vật 100 cm/s Biên độ A1 có giá trị là: A A1 = cm B A1 = cm C A1 = 10 cm D A1 = 10 cm Câu 27: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số 10 Hz với biên độ thành phần cm cm Cho biết hiệu số pha hai dao động π/3 Vận tốc vật qua vị trí có li độ x = 12 cm A 314 cm/s B 100 cm/s C 157 cm/s D 120π cm/s Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 28: Hai chất điểm dao động điều hòa trục tọa độ Ox, coi trình dao động hai chất điểm π  khơng va chạm vào Biết phương trình dao động hai chất điểm x1  cos  2πt   cm 6  π  x  3cos  πt   cm Trong trình dao động, khoảng cách lớn hai vật là: 3  A cm B cm C cm D cm Câu 29: Một vật thực đồng thời dao động điều hòa pha tần số có phương trình 2π  2π    x1  A1 cos  ωt   ; x  A cos  ωt  ; x  A3 cos  ωt   Tại thời điểm t1 giá trị li độ tương ứng ba dao     động x1 = 10 cm, x2 = 40 cm, x3 = 20 cm Tại thời điểm t  t1  T giá trị li độ x1  10 cm; x  0; x  20 cm Tìm giá trị biên độ tổng hợp A 50 cm B 40 cm C 20 cm D 40 cm Câu 30: Cho hai dao động điều hoà phương x1 = 2cos(4t + φ1) cm x2 = 2cos(4t + φ2) cm Với  φ2  φ1  π Biết phương trình dao động tổng hợp x = 2cos(4t + π/6) cm Pha ban đầu φ1; φ2 π π π π π π π π A  ; B ;  C  ;  D ;  6 6 Câu 31: Chuyển động vật tổng hợp ba dao động điều hòa phương tần số có biên độ pha ban đầu A1 = 1,5 cm; 1 = 0; A2 = cm; 2 = π/2 ; A3; 3 ,với < 3 < π Gọi A  biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp , để dao động tổng hợp có A = cm  = π/2 A3 3 có giá trị bẳng B cm ; 5π/6 C cm ; π/6 D cm ; 5π/6 cm ; π/6 Câu 32: Hai chất điểm dao động điều hòa trục tọa độ Ox, coi trình dao động hai chất điểm A π  khơng va chạm vào Biết phương trình dao động hai chất điểm x1  cos  4πt   cm 3  π  x  4cos  4πt   cm Trong trình dao động, khoảng cách lớn hai vật là: 6  A cm B cm C cm D cm 2π   Câu 33: Hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình : x1 = A1cos  ωt   cm   π  x2 = A2cos  ωt   cm Phương trình dao động tổng hợp x = 12cos(ωt + φ) Để biên độ A2 có giá trị cực đại φ 6  có giá trị: π π π A rad B π rad C  rad D rad Câu 34: Một vật thực đồng thời dao động điều hòa phương tần số x1 , x2 , x3 Biết x12 = cos(5t – 3π/4) cm; x23 = 3cos(5t)cm; x13 = 5sin(5t - π/2) cm Phương trình x2 A x2 = 2 cos(5t - π/4) cm B x2 = 2 cos(5t + π/4) cm C x2 = cos(5t + π/4) cm C x2 = cos(5t - π/4) cm Câu 35: Một vật thực đồng thời dao động điều hòa phương tần số có phương trình x1, x2, x3    Biết x12  6cos(t  )cm ; x 23  6cos(t  )cm ; x13  cos(t  )cm Độ lệch pha dao động x1, x2 là:     rad A rad B C rad D rad 12 Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 36: Cho ba dao động điều phương tần số góc có phương trình x1 = 4cos(20πt + π/6) cm; x2 = cos (20π t + π/3) cm x3 = 8cos(20πt - π/2) cm Một vật thực đồng thời ba dao động Xác định thời điểm vật qua vị trí x  lần thứ A 3,9 s B 39 s C 0,39 s D 0,39 ms Câu 37: Cho bốn dao động điều phương tần số góc có phương trình x1 = 10cos(20πt + π/3) cm; x2 = cos (20π t) cm x3 = cos(20πt - π/2) cm; x4 = 10cos(20πt + 2π/3) cm Một vật có khối lượng 100g thực đồng thời bốn dao động Tính động thời điểm vật có li độ 6cm A 35,5 J B 3,55 mJ D 3,55 μJ D 3,55 J Câu 38: Cho hai dao động điều phương tần số góc có phương trình x = 2cos(πt + π/2) cm; x2 = 2cos(πt - π) cm Một vật thực đồng thời hai dao động Xác định thời điểm vật qua li độ x  2 cm lần thứ 100 A 19,85 s B 1,985 s C 198,5 s D 1985 s Câu 39: Cho ba dao động điều phương tần số góc có phương trình x1 = 4cos(20πt + π/6) cm; x2 = cos (20πt + π/3) cm x3 = 8cos(20πt - π/2) cm Một vật thực đồng thời ba dao động Xác định vị trí vật nặng động A ± cm B ± cm C ± cm D ± cm Câu 40: Hai vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số Hz Hz Lúc đầu hai vật xuất phát từ vị A Khoảng thời gian ngắn để hai vật có li độ 1 A B C D s s s s 27 36 27 12 Câu 41: Hai vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số Hz Hz Lúc đầu hai vật xuất phát từ vị A trí có li độ Khoảng thời gian ngắn để hai vật có li độ 1 A B C D s s s s 27 36 27 12 Câu 42: Hai vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số Hz Hz Lúc đầu hai vật xuất phát từ vị trí có li độ A Khoảng thời gian ngắn để hai vật có li độ 1 A B C D s s s s 36 54 27 27 Câu 43: Hai vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số Hz Hz Lúc đầu hai vật xuất phát từ vị A trí có li độ  Khoảng thời gian ngắn để hai vật có li độ 1 A B C D s s s s 54 27 27 18 Câu 44: Hai chất điểm M N dao động điều hòa tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục tọa độ Ox Vị trí cân M N đường thẳng qua góc tọa độ vng góc với Ox Biên độ M cm, N cm Trong trình dao động, khoảng cách lớn M N theo phương Ox cm Ở thời điểm mà M cách vị trí cân cm điểm N cách vị trí cân bao nhiêu? trí có li độ A cm B cm C cm D cm Câu 45: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số ngược pha Nếu tham gia dao động thứ vật W1 Nếu tham gia dao động thứ hai vật W = 9W1 Hỏi Khi tham gia đồng thời hai dao động W vật bao nhiêu? A W = 4W1 B W = 2,5W1 C W = 8W1 D W = 9W1 Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 46: Hai chất điểm M N dao động điều hòa tần số f = 0,5Hz dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục tọa độ Ox Vị trí cân M N đường thẳng qua gốc tọa độ vng góc với Ox Trong q trình dao động, khoảng cách lớn M N theo phương Ox 10 cm Tại thời điểm t hai vật ngang nhau, hỏi sau khoảng thời gian ngắn kể từ thời điểm t khoảng cách chúng 5cm A 1/3s B 1/2s C 1/6s D 1/4s Câu 47: Hai chất điểm M N dao động điều hòa tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục tọa độ Ox Vị trí cân M N đường thẳng qua gốc tọa độ vng góc với Ox Phương trình dao động M N xM  2cos t (cm) xN  6cos( t+ /12) (cm) Kể từ t = 0, thời điểm M N có vị trí ngang lần thứ A T B 9T/8 C T/2 D 5T/8 Câu 48: Hai chất điểm M N dao động điều hòa tần số f = 0,5Hz dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục tọa độ Ox Vị trí cân M N đường thẳng qua gốc tọa độ vuông góc với Ox Trong q trình dao động, khoảng cách lớn M N theo phương Ox 10 cm Tại thời điểm t1 hai vật ngang nhau, hỏi sau khoảng thời gian ngắn kể từ thời điểm t1 khoảng cách chúng cm A 1/3s B 1/2s C 1/6s D 1/4s Câu 49: Cho hai vật dao động điều hồ trục toạ độ Ox, có vị trí cân gốc O có biên độ với chu kì T1=1s T2=2s Tại thời điểm ban đầu, hai vật miền có gia tốc âm, qua vị trí có động gấp lần theo chiều âm trục Ox Thời điểm gần sau mà hai vật lại gặp A s B s C s D s Câu 50: (ĐH 2013): Hai lắc đơn có chiều dài 81 cm 64 cm treo trần phòng Khi vật nhỏ hai lắc vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng vận tốc hướng cho hai lắc dao động điều hòa với biên độ góc, hai mặt phẳng song song với Gọi t khoảng thời gian ngắn kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song Giá trị t gần giá trị sau đây? A 8,12s B 2,36s C 7,20s D 0,45s Câu 51: Một chất điểm bắt đầu dao động điều hòa từ điểm M có tốc độ khác khơng giảm Với M, N điểm cách vị trí cân O Biết sau khoảng thời gian 0,02 s chất điểm lại qua điểm M, O, N Kể từ bắt đầu dao động, sau thời gian ngắn t1 gia tốc chất điểm có độ lớn cực đại Tại thời điểm t2 = t1 + Δt (trong t2 < 2013T với T có chu kì dao động) tốc độ chất điểm đạt cực đại Giá trị lớn Δt là: A 241,5s B 246,72s C 241,47s D 241,53s Câu 52: Hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục tọa độ Ox cho không va chạm vào trình dao động Vị trí cân hai vật đường thẳng qua gốc tọa độ vng góc với Ox Biết phương trình dao động hai vật x2  cos  4 t   12  cm Tính từ thời điểm t1  x1  4cos  4 t   3 cm 1 s đến thời điểm t2  s thời gian mà khoảng cách 24 hai vật theo phương Ox không nhỏ ? A 1/3 s B 1/8 s C 1/6 s D 1/12 s Câu 53: Một vật thực đồng thời dao động điều hoà phương, tần số có phương trình x1 = cos(10πt + π/2) cm; x2 = cos (10π t + π) cm Một vật thực đồng thời hai dao động Tính vận tốc trung bình chất điểm từ thời điểm ban đầu đến thời điểm vật qua vị trí cân theo chiều dương A 3,6 cm/s B 36 cm/s C 36 m/s D 360 cm/s Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 54: Một vật thực đồng thời dao động điều hồ phương, tần số có phương trình x1 = cos(20πt - π/2) cm; x2 = cos (20π t) cm Một vật thực đồng thời hai dao động Xác định thời điểm vật qua vị trí biên dương lần thứ 51 A 5,02 ms B 50,2 s C 5,02 s D 502 s Câu 55: Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương tần số có phương trình là: x1 = 4cos(10t + π/4) cm; x2 = cos (10t + 3π/4) cm Tìm vận tốc cực đại gia tốc cực đại vật A m/s; m/s2 B 0,5 m/s; 0, m/s2 C 0,05 m/s; m/s2 D 0,5 m/s; m/s2 Câu 56: Một vật có khối lượng m = 200g thực đồng thời hai dao đồng điều hoà phương số có phương trình dao động : x1 = 4cos(πt + φ) cm; x2 = 5cos(π t + π/6) cm, Biết biên độ dao động tổng hợp cực đại Xác định thời điểm vật qua li độ x = -4,5cm lần thứ 40 A 3,917 s B 39,17 s C 391,7 s D 3917 μs Câu 57: Một chất điểm thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, biểu thức có dạng: x = √3 cos(2πt + π/6) cm; x2 = cos(2πt + 2π/3) cm Xác định thời điểm vật qua li độ x =  cm lần 2012 theo chiều dương A 2,01142 s B 20,1142 s C 2011,42 s D 201,142 s Câu 58: Một vật có khối lượng m = 200 g thực đồng thời hai dao động điều hoà phương x = 5cos(2πt - π/3) cm; x2 = 2cos(2πt - π/3) cm Tính vận tốc vật nặng vật có gia tốc 10 cm/s2 A ± 4,42 cm/s B ± 4,42 m/s D ± 44,2 m/s D ± 44,2 cm/s Câu 59: Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương tần số có phương trình là: x1 = 4cos(10t + π/4) cm; x2 = 3cos (10t + 3π/4) cm Xác định vị trí động lần A ± 2 cm B ± cm C ± 3 cm D ± cm Câu 60: Cho hai dao động điều hoà phương : x1 = cos (4πt + φ1) cm x2 = 2cos(4πt + φ2) cm Với ≤ φ2 φ1 ≤ π Biết phương trình dao động tổng hợp x = cos (4πt + π/6) cm Xác định vị trí vận tốc vật thời điểm động lần A ± 236,9 cm/s B ± 23.69 m/s C ± 2,369 cm/s D ± 23,69 cm/s Câu 61: Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương có biểu thức x = cos(6πt + π/2) cm Dao động thứ có biểu thức x1 = 5cos(6πt + π/3) cm Xác định vận tốc trung bình chất điểm từ thời điểm ban đầu đến thời điểm vật qua ly độ x = 2,5 cm theo chiều dương trục tọa độ A 64,95 cm/s B 64,95 m/s C 6,495 cm/s D 6,495 m/s Câu 62: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình: x1 = 5cos(πt + π/3) cm; x2 = 5cos(πt) cm Xác định thời điểm vật qua li độ x = cm lần thứ 20 A 3,883 s B 38,83 s C 388,3 s D 3883 s Câu 63: Cho hai dao động điều phương tần số góc có phương trình x = cos(πt + π/2) cm; x2 = 2cos(πt - π) cm Một vật thực đồng thời hai dao động Tính quãng đường vật thời gian 10,25s A 4, 2 cm B 4, 2 m D 0,42 cm C 42 cm Câu 64: Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương có biểu thức x = cos(6πt + π/2) cm Dao động thứ có biểu thức x1 = 5cos(6πt + π/3) cm Biết khối lượng chất điểm m = 500 g Tính lực kéo tác dụng vào chất điểm thời điểm ban đầu, lực kéo cực đại A 0,1 N; 10,68 N B 0,5 N; 1,068 N C 0,3 N; 10,68 N D N; 10,68 N Câu 65: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hoà trục Ox có phương trình: x1  sin t (cm), x2  A2 cos t  2  (cm) Phương trình dao động tổng hợp x  2cos t    cm Biết   2   A cm Cặp giá trị A2  sau đúng?  B cm  C cm  D cm  Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 66: Một vật tham gia đồng hai dao động điều hoà phương có phương trình     x1  4cos  0,1t   cm; x2  4cos  0,1t   cm (t đo mili giây) Tốc độ cực đại vật 6 2   A cm/s B 0, cm/s C 2 cm/s D m/s Câu 67: Một vật tham gia đồng hai dao động điều hồ phương có phương trình     x1  2sin 10t   cm; x2  cos 10t   cm (t đo giây) Xác định vận tốc cực đại vật 3 6   A cm/s B 20 cm/s C 10 cm/s D 10 cm/s Câu 68: Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hồ có phương, hai dao động có 3     phương trình x1  3cos  30t   cm x2  4cos  30t   cm (với t đo giây) Tốc độ vật  4   qua vị trí cân A 1,5 m/s B 0,3 m/s C 0,3 cm/s D 1,5 cm/s   Câu 69: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số: x1  4cos 10t   cm; 2    x2  a.cos 10t   cm, t tính giây Biết gia tốc cực đại vật (m/ s ) Tính a 6  A cm B cm C cm D 10 cm Câu 70: Một vật nặng (kg) tham gia đồng thời hai dao động điều hồ phương, tần số có dạng sau   x1  4cos  5t   cm, x2  a.cos  5t    cm, t tính giây Biết dao động vật 0,08 J Hãy xác định a 2  B cm C cm D cm Câu 71: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hồ phương, tần số có dạng sau A cm   x1  3cos  7t  cm, x2  a.cos  7t   cm, t đo giây Biết biên độ dao động tổng hợp cm Hãy xác định a 2  A 2,5 cm B cm C cm D cm Câu 72: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hoà phương tần số Dao động thứ có phương trình li độ x1  A1 cos t  1  cm; dao động thức hai có phương trình li độ x2  A2 cos t  2  cm Biết 3x12  x22  12 cm2 Khi dao động thứ có li độ cm tốc độ 12 cm/s dao động thứ hai có tốc độ A cm/s B cm/s C cm/s D 12 cm/s Câu 73: Dao động chất điểm tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số Dao động thứ có phương trình li độ x1  A1 cos t  1  cm, dao động thức hai có phương trình li độ x2  A2 cos t  2  cm Biết 3x12  x22  11cm2 Khi dao động thứ có li độ cm tốc độ 12 cm/s dao động thứ hai có tốc độ A cm/s B m/s C cm/s D 12 m/s Câu 74: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hoà trục Ox có phương trình:   x1  cos  t   cm, x2  A2 cos t  2  cm Phương trình dao động tổng hợp x  2cos t    cm Biết 6     2   Cặp giá trị A2  sau đúng? A 3 cm B cm 2 C cm  D cm Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 75: Đồ thị biểu diễn li độ x dao động điều hoà theo thời gian sau Tại thời T điểm t  vật có vận tốc gia tốc A v  0; a   A B v  0; a  C v   A; a   A D v   A; a  Câu 76: Đồ thị biểu diễn li độ x dao động điều hoà theo thời gian sau Tại thời 3T điểm t  vật có vận tốc gia tốc A v  0; a   A B v  0; a  C v   A; a   A D v   A; a  Câu 77: Đồ thị vật dao động điều hồ x  A.sin t    có dạng hình sau: Biên độ pha ban đầu là: A cm; rad B -4 cm;  rad C cm;  rad D -4 cm; rad Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 tong hop dao dong dieu hoa p2 btap , 20 tong hop dao dong dieu hoa p2 btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay