19 tong hop dao dong dieu hoa p1 giai btap

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:03

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 LỜI GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (Khóa PEN-C N3) 19 TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA – P1 Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 01 D 11 B 21 C 31 D 41 A 51 A 02 B 12 D 22 A 32 B 42 B 52 C 03 C 13 D 23 D 33 B 43 B 53 A 04 C 14 B 24 C 34 B 44 B 54 B 05 C 15 A 25 D 35 D 45 D 55 B 06 A 16 D 26 A 36 D 46 A 56 C 07 A 17 D 27 A 37 D 47 A 57 A 08 D 18 A 28 B 38 D 48 D 58 A 09 B 19 B 29 B 39 B 49 A 59 A 10 C 20 A 30 A 40 A 50 B 60 A LỜI GIẢI CÁC CÂU CHỌN LỌC TRONG TÀI LIỆU Câu 1: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hồ phương, có phương trình x1 = 3sin(10t + π/3) cm x2 = 4cos(10t – π/6) cm Biên độ dao động tổng hợp vật A cm B cm C mm D cm Lời giải: Ta có x1 = 3cos(10t - π/6) cm  x1 , x pha  A  A1  A2  7(cm) Vậy chọn đáp án D Câu 2: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hồ phương, có phương trình x = 3cos(20t + π/3) cm x2 = 4cos(20t – π/6) cm Biên độ dao động tổng hợp vật A cm B cm C mm D cm Lời giải: Do x1 , x vuông pha  A  A12  A22  5(cm) Vậy chọn đáp án B Câu 13: Hai dao động điều hòa thành phần phương, tần số, pha có biên độ A1 A2 với A2 = 3A1 dao động tổng hợp có biên độ A A = A1 B A = 2A1 C A = 3A1 D A = 4A1 Lời giải: Do hai dao động thành phần phương, tần số, pha  A  A1  A2  A1  3A1  4A1 Vậy chọn đáp án D Câu 14: Hai dao động điều hòa thành phần phương, tần số, dao động vng pha có biên độ A1 A2 thỏa mãn 3A2 = 4A1 dao động tổng hợp có biên độ A A = (5/4)A1 B A = (5/3)A1 C A = 3A1 D A = 4A1 Lời giải: Do hai dao động thành phần phương, tần số, vuông pha 4   A  A12  A 22  A12   A1   A1 3   Vậy chọn đáp án B Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 21: Chọn câu nói tổng hợp dao động điều hòa ? A Biên độ tổng hợp có giá trị cực tiểu, độ lệch pha hai dao động thành phần số lẻ π/2 B Biên độ tổng hợp có giá trị cực tiểu, độ lệch pha hai dao động thành phần số chẳn π C Biên độ tổng hợp có giá trị cực đại, độ lệch pha hai dao động thành phần số chẳn π D Biên độ tổng hợp có giá trị cực đại, độ lệch pha hai dao động thành phần số lẻ π Lời giải: Biên độ tổng hợp tính A  A12  A22  2A1A2 cos() Biên độ có giá trị cực đại cos()     2k (k  Z) Biên độ có giá trị cực tiêu cos()     (2k  1) (k  Z) Vậy chọn đáp án C Câu 22: Cho hai dao động điều hòa phương chu kì T = (s) Dao động thứ thời điểm t = có li độ biên độ cm Dao động thứ hai có biên độ cm , thời điểm ban đầu có li độ vận tốc âm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A cm B cm C cm D cm Lời giải:  x1  1cos(t)cm  Phương trinh dao động:    x  cos(t  )cm Do hai dao động vuông pha  A  A12  A22  2(cm) Vậy chọn đáp án A Câu 23: Một chất điểm tham gia đồng thời vào hai dao động điều hoà với phương trình x1  cos 10t  cm x2 = 4sin(10πt) cm Tốc độ của chất điểm t = (s) A v = 125cm/s B v = 120,5 cm/s C v = –125 cm/s D v = 125,7 cm/s Lời giải: Ta có x2 = 4cos(10πt – π/2) cm    8     8cos(10t  )(cm)  v  80 sin(10t  )(cm / s) 6 Bấm máy tính x  x1  x  30  4   Thay t = (s) vào phương trình vận tốc v  80 sin(10.2  )  125,7(cm / s) Vậy chọn đáp án D Câu 33: Một vật thực đồng thời ba dao động điều hồ phương tần số góc ω, biên độ pha ban đầu π π A1  250 mm, A  150 mm, A3  400 mm, φ1  0, φ2  , φ3   Phương trình dao động tổng hợp : 2 A x = 500cos(2πft + π/3) mm B x = 500cos(2πft – π/6) mm C x = 500cos(2πft – π/3) mm D x = 500cos(2πft + π/6) mm Lời giải:    Bấm máy tính x  x1  x  x  250 30  150  400   500  2   x  500cos(2ft – )(mm) Vậy chọn đáp án B Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 34: Cho hai dao động điều hoà phương tần số, biên độ A1 = cm, A2; φ1 = π/3, φ2 = – π/2 Khi biên độ dao động tổng hợp cm biên độ A2 A A2  4,5 cm B A2  cm C A2 = cm D A2 = 18 cm Lời giải:  A  3(cm)(tm)  5  Ta có A  A12  A 22  2A1A cos()  92  92  A 22  2.9A cos    A 22  3A       A  0( ) Vậy chọn đáp án B Câu 44: Một vật đồng thời tham gia hai dao động điều hoà phương tần số có phương trình x1 = 3cos(10t + π/3) cm, x2 = A2cos(10t – π/6) cm Tốc độ vật qua vị trí cân 50 cm/s Biên độ dao động thành phần thứ hai là: A cm B cm C cm D cm Lời giải: 50 Ta có A  50(cm / s)  A   5(cm) 10  Mà A2  A12  A22  2A1A2 cos()  52  32  A22  2.3A2 cos    A22  16  A2    A2  4(cm) 2 Vậy chọn đáp án B Câu 45: Một vật đồng thời tham gia hai dao động điều hoà phương tần số góc ω = 20 rad/s Dao động thành phần thứ có biên độ A1 = cm pha ban đầu φ1 = π/2, dao động thành phần thứ hai có pha ban đầu φ2 = Biết tốc độ cực đại vật dao động v = m/s Biên độ dao động thành phần thứ hai A A2 = 10 cm B A2 = cm C A2 = 20 cm D A2 = cm Lời giải: Tốc độ cực đại vật dao động : vmax   A  A  10cm M t khác : A2  A12  A22  A1 A2cos  102  62  A22  12 A2cos   A2  8cm Vậy chọn đáp án D Câu 46: Một vật có khối lượng m = 200 g thực đồng thời dao động điều hòa phương tần số có phương trình x1 = 6sin(5πt – π/2) cm, x2 = 6sin(5πt) cm Lấy π2 = 10 Tính vật thời điểm t = s A Et = 90 mJ B.Et = 180 mJ C Et = 900 J D Et = 180 J Lời giải:    cm 4  Li độ vật điểm t=1s : x  6cm Ta có : x  x1  x2  sin  5 t  Thế vật thời điểm t  1s Wt  m A2  0,18J  180mJ Vậy chọn đáp án B Câu 47: Cho bốn dao động điều phương tần số góc có phương trình x = 10cos(20πt + π/3) cm; x2 = cos (20π t) cm x3 = cos(20πt - π/2) cm; x4 = 10cos(20πt + 2π/3) cm Một vật có khối lượng 500 g thực đồng thời bốn dao động Xác định thời điểm vật qua li độ x  3 cm lần thứ 9? A 0,421 s B 4,21 s C 0,0421 s Lời giải:   Ta có : x  x1  x2  x3  x4  6cos  20 t  Tại t=0 vật vị trí x  D 0,00421 s   cm 4 A theo chiều âm Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95    t9  4T  t ' , t thời điểm lần vật qua vị trí x  3 6cm T T 5T Thời điểm lần vật qua vị trí x  3 6cm t '    12 24 T T  Thời điểm vật qua li độ x  3 6cm lần thứ : t9  4T    0, 421s 12 Mà Vậy chọn đáp án A Câu 48: Cho hai dao động điều hoà phương x1 = 2cos (4πt + φ1) cm x2 = cos(4πt + φ2) cm Với ≤ φ2 φ1 ≤ π Biết phương trình dao động tổng hợp x2 = 2cos (4πt + π/6) cm Xác định thời điểm vật qua ly độ x = -1 cm lần thứ 3012 A 75,279 s B 7527,9 s C 7,5279 s D 752,79 s Lời giải: Tại t = vật vị trí x  A theo chiều âm 3012  1505   t3012  1505T  t ' với t thời điểm vậ tđi qua vị trí x  1cm lần thứ 2 T T T 7T Thời điểm vậ qua vị trí x  1cm lần thứ : t '     6 12 7T  Thời điểm vật qua ly độ x = -1 cm lần thứ 3012 t3012  1505T   752, 69s 12 Mà Vậy chọn đáp án D   Câu 56: Hai dao động điều hoà phương tần số có phương trình: x1  6cos 10t   cm 3    x2  8cos 10t   cm Tại thời điểm li độ dao động tổng hợp cm giảm li độ giao động thứ hai 6  bao nhiêu? A 10 cm B cm C cm D 11 cm Lời giải: Ta có : x  x1  x2  10cos 10t  0,1199 cm 8   t  0, 05236s  10  Tại thời điểm li độ dao động tổng hợp 8cm giảm :  10t  0,1199  arccos    Li độ dao động thứ : x2  8cos 10.0, 05326     8cm 6 Vậy chọn đáp án C   Câu 57: Hai dao động điều hoà phương tần số có phương trình: x1  6cos 10t   cm 3    x2  8cos 10t   cm Tại thời điểm li độ dao động tổng hợp cm giảm li độ dao động thứ hai 6  bao nhiêu? A 7,36 cm B cm C cm D 11 cm Lời giải: Ta có : x  x1  x2  10cos 10t  0,1199 cm Tại thời điểm li độ dao động tổng hợp cm giảm : 10t  0,1199    t  0,927 s Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG   Li độ dao động thứ x2  8cos 10.0,927  Facebook: LyHung95    7,36cm 6 Vậy chọn đáp án A Câu 58: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hồ phương, tần số có dạng sau:     x1  6.cos  8t   cm; x2  a.cos  8t   cm Biết biên độ dao động tổng hợp 10 cm Giá trị a 4 4   A cm B cm C cm D cm Lời giải: Biên độ dao động tổng hợp 10cm : A  A12  A22  A1 A2cos  102  62  A22  12 A2cos   A2  8cm Vậy chọn đáp án A Câu 59: Một lắc lò xo tham gia đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số góc (rad/s), có độ 2 lệch pha bien độ A1  cm A2 Biết độ lớn vận tốc vật thời điểm động vật 20 cm/s Biên độ A2 A cm C cm B cm D cm Lời giải: Tại thời điểm động vật  v  Biên độ dao động vật : A  vmax  vmax  20  vmax  20  cm / s   4cm  2  M t khác : A2  A12  A22  A1 A2cos  42  42  A22  A2cos     A2  4cm  Vậy chọn đáp án A Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 19 tong hop dao dong dieu hoa p1 giai btap , 19 tong hop dao dong dieu hoa p1 giai btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay