15 CLD dao dong trong dien truong giai btap

11 6 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:03

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 LỜI GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (Khóa PEN-C N3) 15 CON LẮC ĐƠN DAO ĐỘNG TRONG ĐIỆN TRƯỜNG Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 01 C 11 A 21 D 31 C 41 C 51 B 02 B 12 A 22 C 32 B 42 D 52 C 03 C 13 C 23 C 33 A 43 B 04 B 14 C 24 B 34 D 44 B 05 B 15 D 25 B 35 B 45 B 06 B 16 A 26 B 36 C 46 B 07 B 17 D 27 B 37 B 47 D 08 C 18 A 28 C 38 C 48 A 09 B 19 A 29 C 39 A 49 A 10 B 20 A 30 B 40 C 50 D LỜI GIẢI CÁC CÂU CHỌN LỌC TRONG TÀI LIỆU  Câu 1: Một lăc đơn có vật nặng m = 80 (g), đặt mơi điện trường có véc tơ cường độ điện trường E thẳng đứng, hướng lên, có độ lớn E = 4800 V/m Khi chưa tích điện cho nặng, chu kỳ dao động lắc với biên độ góc nhỏ To = (s), nơi có g = 10 m/s2 Tích cho vật nặng điện tích q = 6.10–5 C chu kỳ dao động A T = 1,6 (s) B T = 1,72 (s) C T = 2,5 (s) D T = 2,36 (s) Lời giải:   qE Do E hướng lên, q   F hướng lên  P'  P  F  mg '  mg  q E  g '  g  m  T' g   T g' g 10   1, 25  T '  2,5(s) qE 6.105.4800 10  g 0,08 m Vậy chọn đáp án C Câu 2: Một lắc đơn có chu kỳ T = (s) nơi có g = π2 =10 m/s2, cầu có khối lượng m = 10 (g), mang điện tích q = 0,1 μC Khi dặt lắc điện trường có véctơ cường độ điện trường hướng từ lên thẳng đứng có E = 104 V/m Khi chu kỳ lắc A T = 1,99 (s) B T = 2,01 (s) C T = 2,1 (s) D T = 1,9 (s) Lời giải:   qE Do E hướng lên, q   F hướng lên  P'  P  F  mg '  mg  q E  g '  g  m  T' g   T g' g 10   1,005  T '  2,01(s) qE 0,1.106.104 10  g 0,01 m Vậy chọn đáp án B Câu 3: Một lắc đơn dao động nhỏ nơi có g = 10 m/s2 với chu kỳ T = (s), vật có khối lượng m = 200 (g) mang điện tích q = 4.10–7 C Khi đặt lắc vào điện có E = 5.10 V/m nằm ngang vị trí cân vật lệch khỏi phương thẳng đứng góc A 0,570 B 5,710 C 450 D 600 Lời giải: https://www.facebook.com/groups/hotroonthi01 Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95   F q E 4.107.5.106 Do E nằm ngang  F nằm ngang  tan         450 P mg 0,2.10 Vậy chọn đáp án C Câu 5: Tích điện cho cầu khối lượng m lắc đơn điện tích q kích thích cho lắc đơn dao động điều hoà điện trường cường độ E, gia tốc trọng trường g Để chu kỳ dao động lắc điện trường giảm so với điện trường điện trường hướng có hướng A thẳng đứng từ lên q > B nằm ngang q < C nằm ngang q = D thẳng đứng từ xuống q < Lời giải: Xét điện trường thẳng đứng từ lên q > 0: g '  g  qE m  T' g   T g' g   T '  T (loại) qE g m  q E T' g  Xét điện trường nằm ngang q < 0: g '  g      T g'  m  g  q E g2     m    T '  T (thỏa mãn)  q E T' g Xét điện trường nằm ngang q = 0: g '  g     T '  T (loại)  g  T g'  m  Xét điện trường thẳng đứng từ xuống q < 0: g '  g  qE m  T' g   T g' g   T '  T (loại) qE g m Vậy chọn đáp án B Câu 6: Một bi nhỏ khối lượng m treo đầu sợi dây dao động nhỏ nơi có gia tốc trọng trường g Chu kỳ dao động thay đổi lần bi tích điện tích q > đặt điện trường có vectơ cường độ E thẳng đứng hướng xuống cho qE = 3mg A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Lời giải:   qE Do E hướng xuống, q   F hướng xuống  P'  P  F  mg '  mg  q E  g '  g  m g g T    T'  3mg qE g g m m Vậy chọn đáp án B  T' g   T g' Câu 7: Một lắc đơn gồm dây treo ℓ = 0,5 m, vật có khối lượng m = 40 (g) mang điện tich q = –8.10–5 C dao động điện trường có phương thẳng đứng có chiều hướng xuống có cường độ E = 40 V/cm, nơi có g = 9,79 m/s2 Chu kỳ dao động lắc A T = 2,4 (s) B T = 3,32 (s) C T = 1,66 (s) D T = 1,2 (s) Lời giải:   qE Do E hướng xuống, q   F hướng lên  P'  P  F  mg '  mg  q E  g '  g  m  T' g   T g' g 9,79 0,5   2,34  T '  2,34.2  3,32(s) 5 qE 8.10 4000 9,79 9,79  g 0,04 m Vậy chọn đáp án B Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 8: Một lắc đơn gồm cầu nhỏ kim loại có khối lượng m = 100 (g) treo vào sợi dây có chiều dài ℓ = 0,5 m nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s Tích điện cho cầu đến điện tích q = –0,05 C cho dao động điện trường có phương nằm ngang hai tụ điện Hiệu điện hai tụ điện U = V, khoảng cách hai d = 25 cm Kết luận sau xác định vị trí cân lắc? A Dây treo có phương thẳng đứng B Dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300 C Dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 450 D Dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 600 Lời giải:   F qE qU 0,05.5       450 Do E nằm ngang  F nằm ngang  tan    P mg mgd 0.1.10.0.25 Vậy chọn đáp án C Câu 10: Một lắc đơn gồm sợi dây dài có khối lượng khơng đáng kể, đầu sợi dây treo bi kim loại khối lượng 0,01 kg mang điện tích 2.107 C Đặt lắc điện trường có phương thẳng đứng hướng xuống Chu kì lắc điện trường s Chu kì dao động cường độ điện trường có độ lớn 10 V/m Cho g = 10 m/s2 A 2,02 s B 1,98 s C 1,01 s D 0,99 s Lời giải:   qE Do E hướng xuống, q   F hướng xuống  P'  P  F  mg '  mg  q E  g '  g  m  T' g   T g' g 10   0,99  T '  1,98(s) qE 2.107.104 10  g 0,01 m Vậy chọn đáp án B Câu 12: Con lắc đơn gồm dây mảnh dài 10 cm, cầu kim loại nhỏ khối lượng 10 g tích điện 10 4 C Con lắc treo vùng điện trường có phương nằm ngang, có cường độ 400 V/m Lấy g = 10 m/s Vị trí cân lắc tạo với phương thẳng đứng góc A 0,3805 rad B 0,805 rad C 0,5 rad D 3,805 rad Lời giải:   F q E 104.400   0,4    0,3805(rad) Do E nằm ngang  F nằm ngang  tan    P mg 0,01.10 Vậy chọn đáp án A Câu 13: Một lắc đơn gồm sợi dây có chiều dài l = m nặng có khối lượng 100 g, mang điện tích 2.10-5 C Treo lắc vào vùng khơng gian có điện trường hướng theo phương nằm ngang với cường độ 4.10 V/m gia tốc trọng trường g = π2  10 m/s2 Chu kì dao động điều hòa lắc A 2,56 s B 2,47 s C 1,76 s D 1,36 s Lời giải:   Do E nằm ngang  F nằm ngang  P '  P  F2  mg '   T' g   T g' g  q E g2     m   10  2.105.4.104  102    0,1    mg    q E 2  q E  g'  g     m   0,88  T '  0,88.2  1,76(s) 10 Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Vậy chọn đáp án C Câu 15: Một lắc đơn có chiều dài 25 cm, vật nặng có khối lượng 10 g, mang điện tích 10 4 C Treo lắc vào hai tụ đặt song song, cách 22 cm Biết hiệu điện hai tụ 88 V Lấy g = 10 m/s Chu kì dao động lắc điện trường A 0,983 s B 0,398 s C 0,659 s D 0,957 s Lời giải:   Do E nằm ngang  F nằm ngang  P '  P  F2  mg '   T' g   T g' g  q U g2     md  10   104.88  102     0,01.0, 22   mg    q E 2  q U  g'  g     md   0,964  T '  0,964.2 0, 25  0,957(s) 10 Vậy chọn đáp án D Câu 16: Một lắc đơn tích điện đặt trường có phương thẳng đứng Khi điện trường hướng xuống chu kì dao động lắc 1,6 s Khi điện trường hướng lên thi chu kì dao động lắc s Khi lắc khơng đặt điện trường chu kì dao động lắc đơn A 1,77 s B 1,52 s C 2,20 s D 1,8 s Lời giải: Do T1  T2  q  Khi điện trường hướng xuống: T1  qE 1 mg T Khi điện trường hướng lên: T2   T qE 1 mg 1 1     T  1,77(s) T  T1 T2   1   2 2  T1 T2  Vậy chọn đáp án A Chú ý công thức giải nhanh dạng toán này: 1  2 2 T T1 T2 Câu 19: Một lắc đơn có chu kỳ T = s vùng khơng có điện trường, lắc có khối lượng m = 10 g kim loại mang điện tích q = 105 C Con lắc đem treo điện trường hai kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu, đặt thẳng đứng, hiệu điện hai 400 V Kích thước kim loại lớn so với khoảng cách d = 10 cm gữa chúng Tìm chu kì co lắc dao động điện trường hai kim loại A 0,964 s B 0,928 s C 0,631 s D 0,580 s Lời giải:   Do E nằm ngang  F nằm ngang  P '  P  F2  mg '   T' g   T g' g  q U g2     md   10  105.400  102     0,01.0,1   mg    q E 2  q U  g'  g     md   0,964  T '  0,964.1  0,964(s) Vậy chọn đáp án A Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 20: CLĐ có chiều dài l dao động nơi có gia tốc g = 10 m/s2 chu kỳ lắc T Tích điện cho vật nặng điện tích q  2.106 C cho vào điện trường có phương thẳng đứng chu kỳ dao động lắc T T0 Biết m = 200 g Xác định chiều tính độ lớn E A E  2.106 V / m , hướng xuống B E  2.105V / m , hướng xuống C E  2.105V / m , hướng lên D E  2.106 V / m , hướng lên Lời giải:  qE Do T  T0 ; q   E hướng xuống  P'  P  F  mg '  mg  q E  g '  g  m g 2mg  E  2.106 (V / m) qE q g m Vậy chọn đáp án A  T g   T0 g' Câu 21: CLĐ có khối lượng vật nặng 100 g, chiều dài l dao động nơi có gia tốc g = 10 m/s2 chu kỳ lắc T0 Tích điện cho vật nặng điện tích q cho vào điện trường có phương ngang chu kỳ dao động lắc T  T0 Xác định độ lớn điện tích q biết E = 105 V/m A 2,5.104 C B 3.104 C C 2.105 C D 2.104 C Lời giải:   Do E nằm ngang  F nằm ngang  P '  P  F2  mg '   T g   T0 g' g  q E g2     m    mg    q E 2  q E  g'  g     m  2 65 mg q  2.105 (C) E Vậy chọn đáp án C Câu 24: Một lắc đơn dao động bé có chu kỳ T Đặt lắc điện trường có phương thẳng đứng hướng xuống Khi cầu lắc tích điện q1 chu kỳ lắc T = 5T Khi cầu lắc tích điện q2 chu kỳ T2 = 5/7 T Tỉ số hai điện tích A q1/q2 = –7 B q1/q2 = –1 C q1/q2 = –1/7 D q1/q2 = Lời giải: Giả sử : g  10m / s Ta có T  2 l g Khi cầu lắc tích điện q1 T1  5T  2 Khi cầu lắc tích điện q2 T2   l l 25  10    q1  9, g g  q1 g g  q1 g l 10 l 25 T  2      q2  9, g g  q2 g g  q2 49 g q1  1 Vậy chọn đáp án B q2 Câu 26: Có ba lắc đơn chiều dài dây treo khối lượng Con lắc thứ thứ hai mang điện tích q1 q2 Con lắc thứ ba khơng điện tích Đặt ba lắc vào điện trường có véctơ cường độ điện trường Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 theo phương thẳng đứng hướng xuống Chu kỳ dao động điều hoà chúng điện trường T 1,T2 T3 với T1= T3, T2 = T3 Cho q1 + q2 = 7,4.10-8 C Điện tích q1 q2 có giá trị 3 B –2.10-8C; 9,410-8 C D 9,4.10-8C; –2.10-8 C A 6.4.10-8C; 10-8 C C 5.4.10-8C; 2.10-8 C Lời giải: Ta có T3  2 l g Khi cầu lắc tích điện q1 T1  T  2 Khi cầu lắc tích điện q2 T2   l 2  g  q1 l 1    q1  g g g  q1 g l l T3  2      q2  1, 25 g g  q2 g g  q2 g q1 8g   6,  q1  6, 4q2 q2 1, 25 g  q2  108 C Mặt khác : q1  q2  7, 4.10 C   8 q1  6, 4.10 C Vậy chọn đáp án B 8 Câu 30: Một đồng hồ lắc chạy nơi mặt biển Nếu đưa đồng hồ lên cao 200 m đồng hồ chạy nhanh hay chậm ngày đêm (24h) Giả sử nhiệt độ không đổi, bán kính trái đất R = 6400 km A nhanh 2s B chậm 2,7s C nhanh 2,7s D chậm 2s Lời giải: Ta có : T2 h 0, 32001  1  1  T1 R 6400 32000 Vì T2  T1  Đồng hồ chạy chậm Trong ngày đêm đồng hồ chạy chậm : t  86400 T2   2, s T1 Vậy chọn đáp án B Câu 33: Chọn phát biểu đúng: A Đồng hồ lắc chạy chậm lại đưa lên cao nhiệt độ không đổi B Chu kì lắc đơn giảm đưa lên cao nhiệt độ khơng đổi C Chu kì lắc đơn không chịu ảnh hưởng nhiệt độ D Chu kì lắc đơn giảm nhiệt độ tăng Lời giải: Gọi T1 chu kì lắc mặt đất, T2 chu kì lắc độ cao h Ta có : T2 h  1  T1 R Vì T2  T1  Đồng hồ chạy chậm Vậy chọn đáp án A Câu 35: Một lắc đơn đưa từ mặt đất lên độ cao 10 km Coi nhiệt độ không thay đổi Phải giảm độ dài phần trăm để chu kì khơng thay đổi Cho bán kính trái đất 6400 km A 1% B 0,3% C 0,5% D 1,5% Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Lời giải: Gọi T1 chu kì lắc mặt đất T2 chu kì độ cao h Ở mặt đất : g1  GM R2 Ở chiều cao h: g  GM  R  h T2 l  T1 l1 g1 l Rh l R2 1    0,99688 g2 l1 R l1  R  h 2  Giảm 0,3% Vậy chọn đáp án B Câu 39: Một lắc đồng hồ (coi lắc đơn) dao động bé mặt đất nhiệt độ t 1, đưa lắc lên độ cao h chu kì dao động bé khơng đổi A độ cao h nhiệt độ nhỏ t1 B độ cao h nhiệt độ lớn t1 C độ cao h gia tốc trọng trường giảm D độ cao h giây treo gia tốc trọng trường giảm n lần Lời giải: Chu kì lắc đồng hồ khơng thay đổi độ cao h nhiệt độ nhỏ t1 Vậy chọn đáp án C Câu 40: Một đồng hồ lắc có lắc xem lắc đơn có chu kỳ T1 = s thành phố A với nhiệt độ t1 = 250C gia tốc trọng trường g1 = 9,793 m/s2 Hệ số nở dài treo λ = 2.10-5 K-1 Cũng đồng hồ thành phố B với t2 = 350C gia tốc trọng trường g2 = 9,787 m/s2 Mỗi tuần đồng hồ chạy A nhanh 216 s B chậm 216 s C chậm 246 s D nhanh 246 s Lời giải: Độ biến đổi chu kì lắc đưa từ thành phố A đến thành phố B  Chu kì tăng đồng hồ chạy chậm lại tuần :   T 1 g  t   4, 06.104  T 2 g1 T T 7.86400  7.86400  246s T2 T1 Vậy chọn đáp án C  Câu 41: Một lắc đơn, vật nặng mang điện tích q Đặt lắc vào vùng khơng gian có điện trường E , chu kì lắc sẽ:  A tăng E có phương thẳng đứng hướng xuống với q >  B giảm E có phương thẳng đứng hướng lên với q >  C tăng E có phương thẳng đứng hướng xuống với q <   D tăng E có phương vng góc với trọng lực P Lời giải: Gọi T chu kì ban đầu  T  2  l g Khi E có phương thẳng đứng hướng xuống với q   Gia tốc trọng trường tổng hợp : g '  g  a Lúc : T  2 l  Chu kì tăng g a Vậy chọn đáp C Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 43: Một lắc đơn gồm cầu kim loại, khối lượng m = 100g, tích điện q  6.105 C treo sợi dây mảnh Con lắc dao động điện trường có phương ngang nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s Khi vị trí cân lắc tạo với phương thẳng đứng góc  = 300 Độ lớn cường độ điện trường A 2,9.104 (V) B 9,6.103 (V) C 14,5.104 (V) D 16,6.103 (V) Lời giải: Ban đầu vật lệch VTCB góc   30o  tan   ad 10   ad  m / s2 g qE  E  9, 6.103 V  m Vậy chọn đáp án B  ad  Câu 44: Một lắc đơn dây treo có chiều dài 0,5 m, cầu có khối lượng 100 g, nơi có thêm trường ngoại lực có độ lớn N có hướng ngang từ trái sang phải Lấy g  10(m / s ) Kéo lắc sang phải lệch so với phương thẳng đứng góc 540 thả nhẹ Tính tốc độ vật sợi dây sang phải lệch so với phương thẳng đứng góc 400 A 0,42 m/s B 0,35 m/s C 0,23 m/s D 2,41 m/s Lời giải: Gia tốc điện hướng theo phương ngang : a  F  10m / s m Gia tốc trọng trường hướng thẳng có độ lớn g  10m / s vng góc với ad  Gia tốc trọng trường tổng hợp : g '  ad2  g  10 2m / s Ban đầu vật lệch VTCB góc  với tan   ad     450 g Biên độ góc : 540  450  90 Khi sợi dây lệch sang phải lệch so với phương thẳng đứng góc 400    450  400  50 Tốc độ vật : v  g ' l  cos  cos o   0,35m / s Vậy chọn đáp án B Câu 45: Một lắc đơn dây treo có chiều dài 0,5 m, cầu có khối lượng 10 g Cho lắc dao động với li độ góc nhỏ khơng gian có thêm lực F có hướng thẳng đứng từ xuống có độ lớn 0,04 N, nơi có gia tốc trọng trường 9,8(m / s ) Xác định chu kỳ dao động nhỏ A 1,959 s B 1,196 s C 1,845 s D 1,129 s Lời giải: Ta có : F  ma  a  F 0, 04   4m / s m 0, 01 Lực F có hướng thẳng đứng từ xuống  Gia tốc trọng trường tổng hợp : g '  g  a  13,8m / s Chu kì lắc : T  2 l  1,396s g' Vậy chọn đáp án B Câu 47: Một lắc đơn gồm dây treo có chiều dài m vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích 2.105 C Treo lắc đơn điện trường với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang có độ lớn 5.104 V/m Trong mặt phẳng thẳng đứng qua điểm treo song song với vectơ cường độ điện trường, kéo vật nhỏ Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 theo chiều vectơ cường độ điện trường cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trường góc 540 bng nhẹ cho lắc dao động điều hoà Lấy g  10(m / s ) Tính tốc độ vật sợi dây lệch sang phải lệch so với phương thẳng đứng góc 400 A 0,59 m/s B 3,41 m/s C 2,87 m/s D 0,49 m/s Lời giải: Gia tốc điện hướng theo phương ngang ad  qE  10m / s m Gia tốc trọng trường hướng thẳng có độ lớn g  10m / s vuông góc với ad  Gia tốc trọng trường tổng hợp : g '  ad2  g  10 2m / s Ban đầu vật lệch VTCB góc  với tan   ad     450 g Biên độ góc : 540  450  90 Khi sợi dây lệch sang phải lệch so với phương thẳng đứng góc 400    450  400  50 Tốc độ vật : v  g ' l  cos  cos o   0, 49m / s Vậy chọn đáp án D Câu 48: Một lắc đơn dây treo có chiều dài 0,5 m, cầu có khối lượng 100 g, nơi có thêm trường ngoại lực có độ lớn N có hướng ngang từ trái sang phải Lấy g  10(m / s ) Kéo lắc sang phải lệch so với phương thẳng đứng góc 540 thả nhẹ Tính tốc độ cực đại vật A 0,42 m/s B 0,35 m/s C 2,03 m/s Lời giải: VTCB lắc điện trường hợp với phương thẳng đứng góc tan   D 2,41 m/s F     450 mg Biên độ góc lắc: o  540  450  90 F  g '  g     10  vmax  o g ' l  0, 42m / s m Vậy chọn đáp án A Câu 49: Một lắc đơn gồm dây dài 1,5 m vật nặng 100 g dao động điều hồ nơi có thêm trường ngoại lực có độ lớn N có hướng hợp với hướng trọng lực góc 1200 Lấy g  10 (m / s ) Chu kỳ dao động nhỏ lắc đơn A 2,43 s B 1,41 s C 1,69 s D 1,99 s Lời giải: Ta có : a  F  10m / s  Gia tốc trọng trường tổng hợp : g '  a  g  2agcos1200  10m / s m Chu kỳ dao động lắc : T  2 l  2, 43s g' Vậy chọn đáp án A Câu 50: Một lắc đơn gồm cầu tích điện dương 100C, khối lượng 100 g buộc vào sợi dây mảnh với chiều dài m Con lắc treo điện trường 10 kV/m tụ điện phẳng có đặt nghiêng so với phương thẳng đứng góc 300 (bản tích điện dương), nơi có g  9,8 (m / s ) Chu kỳ dao động nhỏ lắc điện trường Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG A 0,938 s B 1,99 s C 0,659 s Facebook: LyHung95 D 1,51 s Lời giải: Khi lắc VTCB hợp lực     P  T  F   T  P2  F  2PFcos600  1,7 N Gia tốc hiệu dụng lắc đơn : g hd  Chu kì lắc đơn : T  2 T  17m / s m l  1,51s g hd Vậy chọn đáp án D Câu 51: Một lắc đơn lắc lò xo treo thửng đứng nơi có gia tốc trọng trường g, dao động với chu kỳ T Các vật nặng chúng tích điện q > có khối lượng m Đặt vào vùng không gian  điện trường E hướng thẳng đứng xuống với m  4qEg Chu kỳ lắc đơn lắc lò xo lúc T1 T2 Tỉ số T2 T1 A B C D Lời giải: Chu kì lắc đơn lắc lò xo ban đầu T1 với T1  2 l g Sau đặt điện trường chu kì lắc đơn thay đổi, chu kì lắc lò xo khơng đổi Với lắc đơn T2  2 T   T1 g1  g2 l  g2 l g qE m  l g g g  g g Vậy chọn đáp án B Câu 52: Con lắc đơn dao động điều hoà với chu kỳ T Sau người ta tích điện cho vật nặng điện tích q  truyền cho lắc dao động điện trường có vectơ cường độ điện trường E hướng thẳng đứng lên T thấy chu kỳ dao động lắc T '  Cho E  105 V/m, khối lượng vật nặng 100 g Điện tích vật A 0,3C B 3C C 30C D 300C Lời giải: Chu kì dao động lắc đơn lúc đầu : T  2 l g Chu kì dao động lắc đơn lúc có điện trường : T '  2 l l  2 qE ga g m Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG T '  2T  Facebook: LyHung95 4     q  3.105 C  30C q.105 g g  qE 10 10  m 0,1 Vậy chọn đáp án C Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 CLD dao dong trong dien truong giai btap , 15 CLD dao dong trong dien truong giai btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay