14 bien thien chu ki dao dong CLD btap

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:02

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Bài tập trắc nghiệm (Khóa PEN-C N3) 14 BIẾN THIÊN CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CLĐ Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn Câu 1: Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài lắc khơng đổi) tần số dao động điều hồ A tăng tần số dao động điều hồ tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường B giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao C khơng đổi chu kỳ dao động điều hồ khơng phụ thuộc vào gia tốc trọng trường D tăng chu kỳ dao động điều hồ giảm Câu 2: Xét dao động điều hoà lắc đơn địa điểm mặt đất Khi lắc đơn từ biên vị trí cân A độ lớn li độ tăng B tốc độ giảm C tăng D độ lớn lực hồi phục giảm Câu 3: Một lắc đơn dao động điều hoà mặt đất với chu kỳ T o Khi đưa lắc lên độ cao h 1/100 bán kính trái đất, coi nhiệt độ không thay đổi Chu kỳ lắc độ cao h A T = 1,01To B T = 1,05To C T = 1,03To D T = 1,04To Câu 4: Một lắc dao động mặt đất, bán kính trái đất 6400 km Khi đưa lên độ cao 4,2 km dao động nhanh hay chậm ngày đêm? A Nhanh 56,7 (s) B Chậm 28,35 (s) C Chậm 56,7 (s) D Nhanh 28,35 (s) Câu 5: Một lắc dơn dao động với chu kỳ (s) nhiệt độ 25 C, dây treo làm kim loại có hệ số nở dài 2.10–5 K–1 Khi nhiệt độ tăng lên đến 450 C dao động nhanh hay chậm với chu kỳ bao nhiêu? A Nhanh 2,0004 (s) B Chậm 2,0004 (s) C Chậm 1,9996 (s) D Nhanh 1,9996 (s) Câu 6: Một đồng hồ lắc chạy mặt đất nhiệt độ 25 C Biết hệ số nở dài dây treo lắc α = 2.10–5 K–1, nhiệt độ 200 C sau ngày đêm, đồng hồ chạy A chậm 4,32 (s) B nhanh 4,32 (s) C nhanh 8,64 (s) D chậm 8,64 (s) Câu 7: Cần phải tăng, giảm chiều dài lắc đơn % biết tuần chạy chậm phút? A Tăng 0,02% B Giảm 0,02% C Tăng 0,04% D Giảm 0,04% Câu 8: Một CLĐ chạy nhiệt độ t1 mặt đất có gia tốc g Đưa lắc lên độ cao 800 m so với mặt đất nhiệt độ 14 0C chu kỳ lắc khơng đổi Tính nhiệt độ t 1, biết bán kính trái đất 6432 km, hệ số nở dài dây treo lắc λ = 2.10–5 K–1 A t1 = 28,40C B t1 = 30,40C C t1 = 26,40C D t1 = 29,40C Câu 9: Một lắc dơn dao động với nhiệt độ 25 C, dây treo làm kim loại có hệ số nở dài 2.10–5 K–1 Khi nhiệt độ tăng lên đến 450 C dao động nhanh hay chậm ngày đêm? A Chậm 17,28 (s) B Nhanh 17,28 (s) C Chậm 8,64 (s) D Nhanh 8,64 (s) Câu 10: Một đồng hồ lắc đếm giây có chu kỳ T = (s), ngày nhanh 90 (s), phải điều chỉnh chiều dài lắc để đồng hồ chạy đúng? A Tăng 0,2% B Giảm 0,1% C Tăng 1% D Giảm 2% Câu 11: Một đồng hồ lắc ngày chậm 130 (s) phải điều chỉnh chiều dài lắc để đồng hồ chạy đúng? A Tăng 0,2% B Giảm 0,2% C Tăng 0,3% D Giảm 0,3% Câu 12: Một đồng hồ lắc đếm giây có chu kỳ T = (s), nhanh 10 (s), phải điều chỉnh chiều dài lắc để đồng hồ chạy đúng? A Tăng 0,56% B Tăng 5,6% C Giảm 5,6% D Giảm 0,56% Câu 13: Một đồng hồ lắc chậm (s), phải điều chỉnh chiều dài lắc để đồng hồ chạy đúng? Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 A Tăng 0,44% B Tăng 4,4% C Giảm 4,4% D Giảm 0,44% Câu 14: Một lắc đồng hồ coi lắc đơn Đồng hồ chạy ngang mực nước biển Đưa đồng hồ lên độ cao 3,2 km so với mặt biển (nhiệt độ không đổi) Biết bán kính Trái đất R = 6400 km, để đồng hồ chạy phải A tăng chiều dài 1% B giảm chiều dài 1% C tăng chiều dài 0,1% D giảm chiều dài 0,1% Câu 15: Một đồng hồ lắc chạy nơi mặt đất nhiệt độ 25 C Nếu cho nhiệt độ hạ thấp 250 C A đồng hồ chạy chậm B đồng hồ chạy nhanh C đồng hồ chạy D xác định Câu 16: Một CLĐ chạy nhiệt độ t1 mặt đất có gia tốc g Đưa lắc lên độ cao 1000 m so với mặt đất nhiệt độ 150C chu kỳ lắc khơng đổi Tính nhiệt độ t1, biết bán kính trái đất 6400 km, hệ số nở dài dây treo lắc λ = 2.10–5 K–1 A t1 = 28,60C B t1 = 30,20C C t1 = 26,60C D t1 = 30,60C Câu 17: Một đồng hồ lắc chạy nơi mặt đất, ta đưa đồng hồ lên độ cao h A đồng hồ chạy chậm B đồng hồ chạy nhanh C đồng hồ chạy D xác định Câu 18: Một lắc dao động mặt đất với chu kỳ (s), bán kính trái đất 6400 km Khi đưa lên độ cao 3,2 km dao động nhanh hay chậm? Chu kỳ dao động bao nhiêu? A Nhanh, T = 2,001 (s) B Chậm, T = 2,001 (s) C Chậm, T = 1,999 (s) D Nhanh, T = 1,999 (s) Câu 19: Đưa CLĐ đến nơi có gia tốc tăng 3,2% đồng thời giảm chiều dài lắc 1,6% sau ngày đêm lắc chạy nhanh hay chậm giây? A Nhanh 2137 (s) B Chậm 2173 (s) C Nhanh 2073 (s) D Chậm 2073 (s) Câu 20: Một lắc đơn dao động với chu kỳ (s) nhiệt độ 40 C, dây treo làm kim loại có hệ số nở dài α = 2.10–5 K–1 Khi nhiệt độ hạ xuống đến 150 C dao động nhanh hay chậm với chu kỳ là: A Nhanh, T = 1,9995 (s) B Chậm, T = 2,005 (s) C Nhanh, T = 2,005 (s) D Chậm, T = 1,9995 (s) Câu 21: Một lắc dơn dao động với nhiệt độ 45 C, dây treo làm kim loại có hệ số nở dài 2.10–5 K–1 Khi nhiệt độ hạ xuống đến 200 C dao động nhanh hay chậm ngày đêm: A Nhanh 21,6 (s) B Chậm 21,6 (s) C Nhanh 43,2 (s) D Chậm 43,2 (s) Câu 22: Một lắc dao động mặt đất nhiệt độ 420 C, bán kính trái đất R = 6400 km, dây treo làm kim loại có hệ số nở dài α = 2.10–5 K–1 Khi đưa lên độ cao 4,2 km nhiệt độ 22 C dao động nhanh hay chậm ngày đêm? A Nhanh, T = 39,42 (s) B Chậm, T = 39,42 (s) C Chậm, T = 73,98 (s) D Nhanh, T = 73,98 (s) Câu 23: Một lắc đơn dao động mặt đất nhiệt độ 300 C, dây treo làm kim loại có hệ số nở dài α = 2.10–5 K–1, bán kính trái đất R = 6400 km Khi đưa lắc lên độ cao h = 1600 m, để lắc dao động nhiệt độ phải A t = 17,50 C B t = 23,750 C C t = 50 C D t = 7,50 C Câu 24: Đưa CLĐ đến nơi có gia tốc giảm 0,03% chiều dài lắc giảm 0,25% sau tuần lễ lắc chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? A Nhanh 12 phút B Chậm 11 phút C Nhanh 11 phút D Chậm 12 phút Câu 25: Một lắc đơn dao động mặt đất nhiệt độ 30 C, dây treo làm kim loại có hệ số nở dài α = 2.10–5 K–1, bán kính trái đất R = 6400 km Khi đưa lắc lên độ cao h, nhiệt độ 200 C, để lắc dao động A h = 6,4 km B h = 640 m C h = 64 km D h = 64 m Câu 26: Một đồng hồ lắc đếm giây ngày nhanh 120 (s), phải điều chỉnh chiều dài lắc để đồng hồ chạy đúng? A Tăng 0,28% B Giảm 0,28% C Tăng 0,14% D Giảm 0,14% Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 27: Một CLĐ chạy nhiệt độ t1 = 33 C mặt đất có gia tốc g Đưa lắc lên độ cao 6000 m so với mặt đất nhiệt độ 150C sau ngày đêm lắc chạy nhanh hay chậm? Bao nhiêu giây? Biết bán kính trái đất 6400 km, hệ số nở dài dây treo lắc λ = 2.10–5 K–1 A Nhanh 65,448 s B Chậm 65,448 s C Nhanh 130,9 s D Chậm 130,9 s Câu 28: Một đồng hồ lắc tuần chạy chậm 15 phút, phải điều chỉnh chiều dài lắc để đồng hồ chạy đúng? A Tăng 0,2% B Giảm 0,2% C Tăng 0,3% D Giảm 0,3% Câu 29: Cần phải tăng, giảm chiều dài lắc đơn % biết nửa ngày chạy nhanh 18 s A Tăng 0,038% B Giảm 0,038% C Tăng 0,083% D Giảm 0,083% Câu 30: Một lắc đơn đếm giây có chu kì 2s nhiệt độ C nơi có gia tốc trọng trường 9,81m/s Biết hệ số nở dài dây treo lắc 1,8.10-5K-1 Độ dài lắc chu kỳ lắc vị trí nhiệt độ 300C bao nhiêu? A 0,95 m 2,05 s B 1,05 m 2,10 s C 0,994 m 2,0003 s D 0,994 m 2,00054 s Câu 31: Một đồng hồ lắc chạy nhanh 5,4 s ngày nơi mặt biển nhiệt độ 10 C Thanh treo lắc có hệ số nở dài λ = 2.10-5K-1 Cùng vị trí này, đồng hồ chạy nhiệt độ A 16,250C B 320C C 150C D 100C Câu 32: Một đồng hồ chạy nhanh 8,64 s ngày đêm ngang mực nước biển nhiệt độ 100C Thanh treo lắc có hệ số nở dài 2.10-5K-1 Cũng vị trí đồng hồ chạy nhiệt độ A 200C B 150C C 50C D 00C Câu 33: Một lắc đơn chạy nhiệt độ t ngang mực nước biển Khi nhiệt độ 30 C ngày đêm lắc chạy nhanh 8,64 s Khi nhiệt 100C ngày đêm đồng hồ chạy chậm 8,64 s Con lắc chạy nhiệt độ A 100C B 200C C 150C D 50C Câu 34: Một lắc đồng hồ chạy 200C, thực 10 dao động 20 s Tính chu kỳ dao động lắc 200C A s B 2,2 s C 1,5 s D 2,6 s Câu 35: Một lắc đồng hồ chạy 20 C, thực 10 dao động 20 s Tăng nhiệt độ lên đến 350C đồng hồ chạy nhanh hay chậm ngày đêm Cho λ = 2.10-5K-1 A chậm 12,96 s B nhanh 12,96 s C chậm 2,96 s D nhanh 2,96 s Câu 36: Một lắc đơn dao động với chu kỳ s 20 C Tính chu kỳ dao động lắc 30 0C Cho biết hệ số nở dài dây treo lắc λ = 2.10-5 K-1 A s B 2,0002 s C 1,5 s D 2,1 s Câu 37: Một lắc đơn đếm giây (có chu kỳ s), nhiệt độ 200 C nơi có gia tốc trọng trường 9,813 m / s , treo có hệ số nở dài 17.106 độ 1 Đưa lắc đến nơi có gia tốc trọng trường 9,809 m / s nhiệt độ 200 C chu kỳ dao động bao nhiêu? A 2,002 (s) B 2,001 (s) C 2,0232 (s) D 2,0322 (s) Câu 38: Một lắc đơn có chu kỳ 2,2 s, nhiệt độ 25 C nơi có gia tốc trọng trường 9,811m / s , treo có hệ số nở dài 2.105 K 1 Đưa lắc đến nơi có gia tốc trọng trường 9,809 m / s nhiệt độ 350 C chu kỳ dao động bao nhiêu? A 2,0007 (s) B 2,0006 (s) C 2,2004 (s) D 2,2005 (s) Câu 39: Một lắc đơn đặt mặt đất với nhiệt độ 20 C chu kỳ dao động 2,25 (s) Thanh treo lắc có hệ số nở dài 2.105 K 1 Tại đưa lắc lên đến độ cao so với mặt đất 0,0001 lần bán kính Trái đất nhiệt độ 300 C chu kỳ dao động bao nhiêu? A 2,25046 (s) B 2,25045 (s) C 2,2004 (s) D 2,2005 (s) Câu 40: Đưa lắc đơn từ mặt đất lên nơi có độ cao km Hỏi độ dài phải thay đổi để chu kỳ dao động không thay đổi? Bán kính rái đất 6400 km A giảm chiều dài 0,1% B giảm chiều dài 0,2% Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 C tăng chiều dài 0,2% D tăng chiều dài 0,1% Câu 41: Một lắc đơn dao động mặt đất, chu kỳ dao động (s) Đem lắc lên Mặt trăng mà khơng thay đổi chiều dài chu kỳ dao động bao nhiêu? Biết khối lượng Trái đất gấp 81 lần khối lượng Mặt trăng, bán kính Trái đất 3,7 lần bán kính Mặt trăng A 4,865 (s) B 4,566 (s) C 4,857 (s) D 5,864 (s) Câu 42: Một lắc đơn dao động mặt đất với chu kỳ dao động 2,4495 (s) Đem lắc lên Mặt trăng mà không thay đổi chiều dài chu kỳ dao động bao nhiêu? Biết gia tốc rơi tự Mặt trăng gia tốc rơi tự Trái đất A (s) B (s) C 3,8 (s) D 2,8 (s) Câu 43: Đồng hồ lắc chạy mặt đất có nhiệt độ 270 C Đưa đồng hồ lên đỉnh núi cao h  640m đồng hồ Hệ số nở dài dây treo lắc   4.105 K 1 , Bán kính Trái đất R  6400 km Nhiệt độ đỉnh núi A 120 C B 250 C C 220 C D 350 C Câu 44: Người ta nâng lắc đơn từ mặt đất lên độ cao 0,64 km Biết bán kính Trái đất 6400 km, hệ số nở dài treo lắc 0,00002K 1 Hỏi nhiệt độ phải thay đổi để chu kỳ dao động không thay đổi? A tăng 100 C B tăng 50 C C giảm 50 C D giảm 100 C Câu 45: Ở 250 C mặt đất, lắc dao động điều hoà với chu kỳ T Khi đưa lắc lên cao h nhiệt độ   50 C chu kỳ T Cho biết hệ số nở dài treo lắc 2.105 1/ K , bán kính Trái đất 6400 km Giá trị h A 1,6 km B 0,96 km C 1,92 km D 6,4 km Câu 46: Một lắc đơn có chu kì T nhiệt độ t1, dây treo làm kim loại mảnh có hệ số nở dài  Hỏi thay đổi nhiệt độ từ t1 thành t2 chu kì lắc thay đổi nào? T T2  T1   t T1 T1 T T2  T1   2t C T1 T1 A T T2  T1   t T1 T1 T T2  T1   3t D T1 T1 B Giáo viên : ĐẶNG VIỆT HÙNG Nguồn Đăng kí học Online : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 bien thien chu ki dao dong CLD btap , 14 bien thien chu ki dao dong CLD btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay