13 ly thuyet tong quan ve CLD btap

7 7 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:02

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Bài tập trắc nghiệm (Khóa PEN-C N3) 13 LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ CLĐ Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn PHẦN CHU KÌ, TẦN SỐ DAO ĐỘNG CỦA CLĐ Câu 1: Chu kỳ dao động lắc đơn phụ thuộc vào A biên độ dao động chiều dài dây treo B chiều dài dây treo gia tốc trọng trường nơi treo lắc C gia tốc trọng trường biên độ dao động D chiều dài dây treo, gia tốc trọng trường biên độ dao động Câu 2: Một lắc đơn chiều dài  dao động điều hồ nơi có gia tốc trọng trường với biên độ góc nhỏ Chu kỳ dao động A T  2π g  B T  g  C T   2π g D T  2π  g Câu 3: Một lắc đơn chiều dài ℓ dao động điều hồ nơi có gia tốc trọng trường g với biên độ góc nhỏ Tần số dao động A f   2π g B f  2π g  C f  g 2π  D f  2π  g Câu 4: Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2, lắc đơn dao động điều hoà với chu kỳ T = 2π/7 (s) Chiều dài lắc đơn A ℓ = mm B ℓ = cm C ℓ = 20 cm D ℓ = m Câu 5: Tại nơi, chu kỳ dao động điều hoà lắc đơn tỉ lệ thuận với A gia tốc trọng trường B bậc hai gia tốc trọng trường C chiều dài lắc D bậc hai chiều dài lắc Câu 6: Tại nơi, chiều dài lắc đơn tăng lần chu kỳ dao động điều hồ A giảm lần B giảm lần C tăng lần D tăng lần Câu 7: Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s 2, lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ = 20 cm dao động điều hoà Tần số góc dao động lắc A ω = 49 rad/s B ω = rad/s C ω = 7π rad/s D ω = 14 rad/s Câu 8: Tại nơi, chiều dài lắc đơn giảm lần tần số dao động điều hồ A giảm lần B giảm lần C tăng lần D tăng lần Câu 9: Một lắc đơn gồm dây treo dài 1,2 m, mang vật nặng khối lượng m = 0,2 kg, dao động nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Tính chu kỳ dao động lăc biên độ nhỏ? A T = 0,7 (s) B T = 1,5 (s) C T = 2,2 (s) D T = 2,5 (s) Câu 10: Một lắc đơn gồm sợi dây dài ℓ = m, dao động nơi có gia tốc trọng trường g = π2 = 10 m/s2 Chu kỳ dao động nhỏ lắc A T = 20 (s) B T = 10 (s) C T = (s) D T = (s) 2 Câu 11: Một lắc đơn có chu kỳ T = s dao động nơi có g = π m/s Chiều dài lắc A ℓ = 50 cm B ℓ = 25 cm C ℓ = 100 cm D ℓ = 60 cm Câu 12: Con lắc đơn chiều dài ℓ = m, thực 10 dao động 20 (s), (lấy π = 3,14) Gia tốc trọng trường nơi thí nghiệm A g = 10 m/s2 B g = 9,86 m/s2 C g = 9,80 m/s2 D g = 9,78 m/s2 Câu 13: Một lắc đơn có chiều dài ℓ = m dao động nơi có gia tốc g = 10 m/s2 Lấy π2 = 10, tần số dao động lắc A f = 0,5 Hz B f = Hz C f = 0,4 Hz D f = 20 Hz Câu 14: Khi chiều dài lắc đơn tăng gấp lần tần số dao động điều hòa A giảm lần B tăng lần C tăng lần D giảm lần Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 15: Tại nơi, chiều dài lắc đơn tăng lần tần số dao động điều hồ A giảm lần B giảm lần C tăng lần D tăng lần Câu 16: Tại nơi, chiều dài lắc đơn giảm lần tần số dao động điều hồ A giảm lần B giảm lần C tăng lần D tăng lần Câu 17: Một lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Khi tăng chiều dài dây treo thêm 21% chu kỳ dao động lắc A tăng 11% B giảm 21% C tăng 10% D giảm 11% Câu 18: Một lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Khi tăng chiều dài dây treo thêm 21% tần số dao động lắc A tăng 11% B giảm 11% C giảm 21% D giảm 10% Câu 19: Một lắc đơn dao động điều hòa nơi cố định Nếu giảm chiều dài lắc 19% chu kỳ dao động lắc A tăng 19% B giảm 10% C tăng 10% D giảm 19% Câu 20: Một lắc đơn dao động điều hòa nơi cố định Nếu giảm chiều dài lắc 36% chu kỳ dao động lắc A giảm 20% B giảm 6% C giảm 8% D giảm 10% Câu 21: Một lắc đơn dao động điều hòa địa điểm A Nếu đem lắc đến địa điểm B, biết chiều dài lắc khơng đổi gia tốc trọng trường B 81% gia tốc trọng trường A So với tần số dao động lắc A, tần số dao động lắc B A tăng 10% B giảm 9% C tăng 9% D giảm 10% Câu 22: Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kỳ T 1, lắc đơn có chiều dài ℓ2 dao động với chu kỳ T Khi lắc đơn có chiều dài ℓ2 + ℓ1 dao động với chu kỳ A T = T2 – T1 B T2  T12  T22 C T  T22  T12 D T  T12 T22 T22  T12 Câu 23: Con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động với chu kỳ T 1, lắc đơn có chiều dài ℓ > ℓ1 dao động với chu kỳ T2 Khi lắc đơn có chiều dài ℓ2 – ℓ1 dao động với chu kỳ A T = T2 – T1 B T2  T12  T22 C T  T22  T12 D T  T12 T22 T22  T12 Câu 24: Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kỳ T = (s), lắc đơn có chiểu dài ℓ dao động với chu kỳ T2 = (s) Khi lắc đơn có chiều dài ℓ = ℓ2 + ℓ1 dao động với chu kỳ A T = (s) B T = 12 (s) C T = (s) D T = 4/3 (s) Câu 25: Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kỳ T = 10 (s), lắc đơn có chiểu dài ℓ2 dao động với chu kỳ T2 = (s) Khi lắc đơn có chiều dài ℓ = ℓ1 – ℓ2 dao động với chu kỳ A T = 18 (s) B T = (s) C T = 5/4 (s) D T = (s) Câu 26: Một lắc đơn có độ dài ℓ =120 cm Người ta thay đổi độ dài cho chu kỳ dao động 90% chu kỳ dao động ban đầu Độ dài ℓ lắc A ℓ = 148,148 cm B ℓ = 133,33 cm C ℓ = 108 cm D ℓ = 97,2 cm Câu 27: Một lắc đơn có khối lượng vật nặng m dao động điều hòa với tần số f Nếu tăng khối lượng vật nặng thành 2m tần số dao động lắc f A f B 2f C 2f D Câu 28: Tại nơi, chu kỳ dao động điều hoà lắc đơn T = (s) Sau tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kỳ dao động điều hồ 2,2 (s) Chiều dài ban đầu lắc A ℓ = 101 cm B ℓ = 99 cm C ℓ = 98 cm D ℓ = 100 cm 2 Câu 29: Con lắc đơn có chiều dài 64 cm, dao động nơi có g = π m/s Chu kỳ tần số là: A T = 0,2 (s) ; f = 0,5 Hz B T = 1,6 (s) ; f = Hz C T = 1,5 (s) ; f = 0,625 Hz D T = 1,6 (s) ; f = 0,625 Hz Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 30: Hai lắc đơn dao động có chiều dài tương ứng ℓ = 10 cm, ℓ2 chưa biết dao động điều hòa nơi Trong khoảng thời gian, lắc thứ thực 20 dao động lắc thứ thực 10 dao động Chiều dài lắc thứ hai A ℓ2 = 20 cm B ℓ2 = 40 cm C ℓ1 = 30 cm D ℓ1 = 80 cm Câu 31: Một lắc đơn có chiều dài ℓ = 80 cm dao động điều hòa, khoảng thời gian t thực 10 dao động Giảm chiều dài lắc 60 cm khoảng thời gian t thực dao động? (Coi gia tôc trọng trường không thay đổi) A 40 dao động B 20 dao động C 80 dao động D dao động Câu 32: Một lắc đơn có độ dài ℓ Trong khoảng thời gian Δt thực 12 dao động Khi giảm độ dài bớt 32 cm, khoảng thời gian Δt trên, lắc thực 20 dao động Cho biết g = 9,8 m/s2 Tính độ dài ban đầu lắc A ℓ = 60 cm B ℓ = 50 cm C ℓ = 40 cm D ℓ = 25 cm Câu 33: Tại nơi có hai lắc đơn dao động với biên độ nhỏ Trong khoảng thời gian, người ta thấy lắc thứ thực dao động, lắc thứ thực dao động Tổng chiều dài hai lắc 164 cm Chiều dài lắc là: A ℓ1 = 100 m ; ℓ2 = 6,4 m B ℓ1 = 64 cm ; ℓ2 = 100 cm C ℓ1 = m ; ℓ2 = 64 cm D ℓ1 = 6,4 cm ; ℓ2 = 100 cm Câu 34: Hai lắc đơn có chiều dài ℓ1, ℓ2 dao động vị trí, hiệu chiều dài chúng 16 cm Trong khoảng thời gian, lắc thứ thực 10 dao động, lắc thứ hai thực dao động Khi chiều dài lắc A ℓ1 = 25 cm ℓ2 = cm B ℓ1 = cm ℓ2 = 25 cm C ℓ1 = 2,5 m ℓ2 = 0,09 m D ℓ1 = 2,5 m ℓ2 = 0,9 m Câu 35: Hai lắc đơn dao động vị trí có hiệu chiều dài 30 cm Trong khoảng thời gian, lắc thứ thực 10 dao động lắc thứ thực 20 dao động Chiều dài lắc thứ A ℓ1 = 10 cm B ℓ1 = 40 cm C ℓ1 = 50 cm D ℓ1 = 60 cm Câu 36: Một lắc đơn có độ dài ℓ Trong khoảng thời gian Δt thực 12 dao động Khi giảm độ dài bớt 16 cm, khoảng thời gian Δt trên, lắc thực 20 dao động Cho biết g = 9,8 m/s Độ dài ban đầu lắc A ℓ = 60 cm B ℓ = 50 cm C ℓ = 40 cm D ℓ = 25 cm Câu 37: Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T = (s) Thời gian ngắn để lắc dao động từ vị trí biên vị trí có li độ nửa biên độ A tmin = 1/12 (s) B tmin = 1/6 (s) C tmin = 1/3 (s) D tmin = 1/2 (s) Câu 38: Một lắc đơn dao động nhỏ với chu kỳ (s) Thời gian ngắn để lắc dao động từ vị trí cân đến vị trí có li độ nửa biên độ A Δt = 1/12 (s) B Δt = 1/6 (s) C Δt = 1/3 (s) D Δt = 1/2 (s) Câu 39: Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T = (s) Thời gian ngắn để lắc hết chiều dài quỹ đạo A t = (s) B tmin = (s) C tmin = (s) D tmin = 18 (s) Câu 40: Một lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ = 20 cm dao động nơi có g = 9,8 m/s Ban đầu người ta kéo vật lệch khỏi phương thẳng đứng góc 0,1 rad truyền cho vật vận tốc v = 14 cm/s VTCB Chọn gốc thời gian lúc vật qua VTCB lần thứ nhất, chiều dương chiều lệch vật phương trình li độ dài vật : A s  0,02 sin  7t  π  m B s  0,02 sin  7t  π  m C s  0,02 sin  7t  m D s  0,02sin  7t  m Câu 41: Một lắc đơn chiều dài 20 cm dao động với biên độ góc nơi có g = 9,8 m/s2 Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ góc 30 theo chiều dương phương trình li độ góc vật A α = π/30.sin(7t + 5π/6) rad B α = π/30.sin(7t – 5π/6) rad C α = π/30.sin(7t + π/6) rad D α = π/30.sin(7t – π/6) rad Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 42: Một lắc đơn có chiều dài dây treo m dao động nơi có g = π m/s Ban đầu kéo vật khỏi phương thẳng đứng góc αo = 0,1 rad thả nhẹ, chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động phương trình li độ dài vật A s = 0,1cos(πt + π/2) m B s = 0,1cos(πt – π/2) m C s = 10cos(πt) cm D s = 10cos(πt + π) cm 2 PHẦN TỐC ĐỘ, LỰC CĂNG DÂY, GIA TỐC, NĂNG LƯỢNG CLĐ Câu 43: Một lắc đơn thả không vận tốc đầu từ vị trí có li độ góc αo Khi lắc qua vị trí có li độ góc α tốc vật có biểu thức A v  2mg  cosα  cosα o  B v  2g  cosα  cosαo  C v  2g  cosαo  cosα  D v  2g  cosα  cosαo  Câu 44: Một lắc đơn thả khơng vận tốc đầu từ vị trí có li độ góc αo Khi lắc qua vị trí có li độ góc α lực căng dây có biểu thức A  = mg(2cosα – 3cosαo) B  = mg(3cosα – 2cosαo) C  = mg(2cosα + 3cosαo) D  = mg(3cosα + 2cosαo) Câu 45: Một lắc đơn thả không vận tốc đầu từ vị trí có li độ góc αo Khi lắc qua vị trí cân vận tốc vật có biểu thức A v  2g(1  cosαo ) B v  2gcosαo C v  2g(1  cosαo ) D v  g(1  cosαo ) Câu 46: Một lắc đơn thả không vận tốc đầu từ vị trí có li độ góc αo Khi lắc qua vị trí cân lực căng dây treo vật có biểu thức tính A  = mg(3 – 2cosαo) B  = mg(3 + 2cosαo) C  = mg(2 – 3cosαo) D  = mg(2 + 3cosαo) Câu 47: Một lắc đơn dao động với biên độ nhỏ Phát biểu sau không đúng? A Tọa độ vật nghiệm phương trình x = Acos(ωt + φ) B Vận tốc cực đại vật tỉ lệ nghịch với chiều dài lắc C Hợp lực tác dụng lên vật ngược chiều với li độ D Gia tốc cực đại vật tỉ lệ thuận với gia tốc g Câu 48: Phát biểu sau sai nói dao động lắc đơn (bỏ qua lực cản môi trường)? A Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên cân với lực căng dây B Khi vật nặng vị trí biên, lắc C Với dao động nhỏ dao động lắc dao động điều hòa D Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần Câu 49: Một lắc đơn dài m treo nơi có g = 10 m/s Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân 60 thả không vận tốc đầu Tốc độ nặng qua vị trí cân A v = m/s B v = 4,5 m/s C v = 4,47 m/s D v = 3,24 m/s Câu 50: Một lắc đơn dài m treo nơi có g = 9,86 m/s Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân 900 thả khơng vận tốc đầu Tốc độ nặng qua vị trí có góc lệch 600 A v = m/s B v = 2,56 m/s C v = 3,14 m/s D v = 4,44 m/s Câu 51: Một lắc đơn dao động nơi có g = 10 m/s Biết khối lượng nặng m = kg, sức căng dây treo lắc qua vị trí cân 20 N Góc lệch cực đại lắc A 300 B 450 C 600 D 750 Câu 52: Một lắc đơn dao động nơi có g = 10 m/s2 Biết khối lượng nặng m = 0,6 kg, sức căng dây treo lắc vị trí biên 4,98 N Lực căng dây treo lắc qua vị trí cân A  = 10,2 N B  = 9,8 N C  = 11,2 N D  = 8,04 N Câu 53: Dây treo lắc đứt chịu sức căng dây hai lần trọng lượng Biên độ góc α để dây đứt qua vị trí cân A 300 B 450 C 600 D 750 Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 54: Trong dao động điều hòa lắc đơn phát biểu sau đúng? A lực căng dây lớn vật qua vị trí cân B lực căng dây không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C lực căng dây lớn vật qua vị trí biên D lực căng dây khơng phụ thuộc vào vị trí vật Câu 55: Một lăc đơn có vật có khối lượng m = 100 (g), chiều dài dây ℓ = 40 cm Kéo lắc lệch khỏi VTCB góc 300 bng tay Lấy g = 10 m/s2 Lực căng dây vật qua vị trí cao 3 D N N Câu 56: Một lắc đơn: vật có khối lượng m = 200 (g), dây dài 50 cm dao động nơi có g = 10 m/s Ban đầu lệch vật khỏi phương thẳng đứng góc 100 thả nhẹ Khi vật qua vị trí có li độ góc 50 vận tốc lực căng dây A v = 0,34 m/s  = 2,04 N B v =  0,34 m/s  = 2,04 N B v = – 0,34 m/s  = 2,04 N D v =  0,34 m/s  = N Câu 57: Một lắc đơn dao động điều hoà nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s 2,với chu kỳ dao động T = s, theo quĩ đạo dài 16 cm, lấy π2 =10 Biên độ góc tần số góc có giá trị A αo = 0,08 rad, ω = π rad/s B αo = 0,08 rad, ω = π/2 rad/s C αo = 0,12 rad, ω = π/2 rad/s D αo = 0,16 rad, ω = π rad/s Câu 58: Một lắc đơn có chiều dài ℓ, vật có khối lượng m dao động điều hòa Nếu chọn mốc vị trí cân vật lắc li độ góc α có biểu thức A mgℓ(3 – 2cosα) B mgℓ(1 – sinα) C mgℓ(1 + cosα) D mgℓ(1 – cosα) Câu 59: Một lắc đơn gồm vật có khối lượng m = 100 (g), dây treo dài 80 cm dao động nơi có g =10 m/s2 Ban đầu lệch vật khỏi phương thẳng đứng góc 100 thả nhẹ Khi vật qua vị trí cân vận tốc lực căng dây A 0,2 N A v   0,24 m/s;   1,03N B 0,5 N C B v  0,24 m/s;   1,03N C v = 5,64 m/s;  = 2,04 N D v =  0,24 m/s;  = N Câu 60: Khi qua vị trí cân bằng, lăc đơn có tốc độ v = 100 cm/s Lấy g = 10 m/s độ cao cực đại A hmax = 2,5 cm B hmax = cm C hmax = cm D hmax = cm Câu 61: Một lắc đơn dao động với biên độ góc α o nhỏ Chọn mốc vị trí cân Cơng thức tính lắc li độ góc α sau sai? A Et  mg(1  cosα) B E t  mg cosα α C E t  2mg sin D E t  mg sin α 2 Câu 62: Một lắc đơn dao động với biên độ góc α < 90 Chọn mốc vị trí cân Cơng thức tính lắc sau sai? A E  mv2  mg(1  cosα) B E  mg(1  cosαo ) C E  mv 2max D E  mgcosαo Câu 63: Một lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ, khối lượng vật nặng m, dao động nơi có gia tốc g Biết lắc dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ α, cơng thức tính lắc α α mgα α2 B mg C mg D 2 2 Câu 64: Một lắc đơn có chiều dài 98 cm, khối lượng vật nặng 90 (g), dao động với biên độ góc α0 = 60 nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Cơ dao động điều hòa lắc có giá trị A E = 0,0047 J B E = 1,58 J C E = 0,09 J D E = 1,62 J Câu 65: Một lắc đơn có khối lượng m = kg, độ dài dây treo ℓ = m, góc lệch cực đại dây so với đường thẳng đứng α = 0,175 rad Chọn mốc trọng trường ngang với vị trí thấp nhất, g = 9,8 m/s Cơ vận tốc vật nặng vị trí thấp A E = J; vmax = m/s B E = 0,3 J; vmax = 0,77 m/s A mg Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 C E = 0,3 J; vmax = 7,7 m/s D E = J; vmax =7,7 m/s Câu 66: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s , lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 60 Biết khối lượng vật nhỏ lắc 90 g chiều dài dây treo m Chọn mốc vị trí cân bằng, lắc xấp xỉ A 6,8.10-3 J B 3,8.10-3 J C 5,8.10-3 J D 4,8.10-3 J Câu 67: Con lắc dao động điều hòa, có chiều dài 1m , khối lượng 100 g, qua vị trí cân có động 2.10 -4 J (lấy g = 10 m/s2 ) Biên độ góc dao động là: A 0,01 rad B 0,02 rad C 0,1 rad D 0,15 rad Câu 68: Con lắc đơn có chiều dài m, dao động nơi có g = 9,61 m/s với biên độ góc 0 = 60 Vận tốc cực đại lắc (lấy  = 3,14) A 310 cm/s B 400 cm/s C 200 cm/s D 150 cm/s Câu 69: Khi lắc đơn dao động điều hồ qua vị trí cân A lực căng dây có độ lớn cực đại lớn trọng lượng vật B lực căng dây có độ lớn cực tiểu nhỏ trọng lượng vật C lực căng dây có độ lớn cực đại trọng lượng vật D lực căng dây có độ lớn cực tiểu trọng lượng vật Câu 70: Một lắc đơn dao động điều hoà mặt phẳng đứng trường trọng lực A khơng tồn vị trí để trọng lực tác dụng lên vật nặng lực căng dây có độ lớn B khơng tồn vị trí để trọng lực tác dụng lên vật nặng lực căng dây cân C vật nặng qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên cân với lực căng dây D vật nặng qua vị trí cân bằng, lực căng dây có độ lớn cực tiểu Câu 71: Một lắc đơn dao động điều hồ với biên độ góc 60 Tỉ số lực căng dây trọng lực tác dụng lên cầu vị trí cao A 0,96 B 0,994 C 0,995 D 1,052 Câu 72: Một lắc đơn dao động điều hồ với phương trình: s  2 cos  7t  cm (t đo giây), nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m / s Tỉ số lực căng dây trọng lực tác dụng lên cầu vị trí thấp A 1,000006 B 0,999997 C 0,990017 D 1,019967 Câu 73: Một lắc đơn dao động không ma sát nơi định với biên độ góc  max cho cos max  0,8 Tỉ số lực căng dây cực đại cực tiểu A 1,25 B 1,75 C 2,5 D 2,75 Câu 74: Một lắc đơn có chiều dài m, dao động điều hồ nơi có gia tốc trọng trường 10 ( m / s ) Góc lớn dây treo hợp với phương thẳng đứng 0  0,1 (rad) Tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc   0,01 (rad) gia tốc lắc có độ lớn A 0,1 ( m / s ) B 0,0989 ( m / s ) C 0,17 ( m / s ) D 0,14 ( m / s ) Câu 75: Một lắc đơn có chiều dài 64 cm, dao động nơi mặt đất có gia tốc trọng trường g  10 m / s với biên độ góc 7, 20 Lực cản môi trường nhỏ không đáng kể Độ lớn gia tốc vật vị trí cân vị trí biên có độ lớn A 0,4 m / s B 0,016 4 m / s C 0,016 0,4 m / s D 0,4 m / s 4 m / s Câu 76: Tại nơi có gia tốc trọng trường g  10 m / s , lắc đơn có chiều dài 1m, dao động với biên độ góc 600 Trong trình dao động, lắc bảo tồn Tại vị trí dây treo hợp với phương trình thẳng đứng góc 450 , gia tốc vật nặng lắc có độ lớn A 819 cm / s B 500 cm / s C 732 cm / s D 887 cm / s Câu 77: Một lắc đơn có khối lượng vật nặng 200 g, chiều dài 50 cm Từ vị trí cân ta truyền cho vật gia tốc m/s theo phương ngang Lấy g  10 m / s Lực căng dây vật qua vị trí cân A 24 N B N C N D N Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 78: Con lắc đơn dao động không ma sát, vật dao động nặng 0,1kg Cho gia tốc trọng trường 10 m / s Khi vật dao động qua vị trí cân lực căng sợi dây có độ lớn 1,4 N Tính li độ góc cực đại lắc? A 300 B 450 C 600 D 370 Câu 79: Một lắc đơn gồm vật nhỏ treo vào đầu sợi dây không dãn, đầu sợi dây buộc cố định Bỏ qua ma sát lực cản không khí Kéo lắc lệch khỏi phương thẳng đứng góc 0,1 (rad) thả nhẹ Cho gia tốc trọng trường 10 m / s Độ lớn gia tốc vị trí biên A m / s B 10 m / s C 0,1 m / s D 5,73 m / s Câu 80: Một lắc đơn gồm vật nhỏ treo vào đầu sợi dây không dãn, đầu sợi dây buộc cố định Bỏ qua ma sát lực cản không khí Kéo lắc lệch khỏi phương thẳng đứng góc 0,1 (rad) thả nhẹ Cho gia tốc trọng trường 10 m / s Độ lớn gia tốc vị trí cân A m / s B 0,1 m / s C 10 m / s D 5,73 m / s Câu 81: Một lắc đơn gồm vật nhỏ treo vào đầu sợi dây không dãn, đầu sợi dây buộc cố định Bỏ qua ma sát lực cản khơng khí Kéo lắc lệch khỏi phương thẳng đứng góc 0,1 (rad) thả nhẹ Tỉ số độ lớn gia tốc vật vị trí cân độ lớn gia tốc vị trí biên A 0,1 B C 10 D 5,73 Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 13 ly thuyet tong quan ve CLD btap , 13 ly thuyet tong quan ve CLD btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay