11 bai toan ve thoi gian lo xo dan nen va luc phan 2 btap

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:02

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Bài tập trắc nghiệm (Khóa PEN-C N3) 11 BÀI TỐN VỀ THỜI GIAN XO DÃN, NÉN LỰC (P2) Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn PHẦN BÀI TỐN VỀ LỰC (Dạng tốn trọng tâm, cần học tập trung em) Câu 1: Con lắc xo treo vào giá cố định, khối lượng vật nặng m = 100 (g) Con lắc dao động điều hoà theo   phương trình x  cos 10 5t cm Lấy g = 10 m/s2 Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên giá treo có giá trị A Fmax = 1,5 N B Fmax = N C Fmax = 0,5 N D Fmax = N Câu 2: Con lắc xo treo vào giá cố định, khối lượng vật nặng m = 100 (g) Con lắc dao động điều hoà theo   phương trình x  cos 10 5t cm Lấy g = 10 m/s2 Lực đàn hồi cực tiểu tác dụng lên giá treo có giá trị A Fmin = 1,5 N B Fmin = N C Fmin = 0,5 N D Fmin = N Câu 3: Con lắc xo treo thẳng đứng xo có độ cứng k = 80 N/m, nặng có khối lượng m = 320 (g) Người ta kích thích nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân với biên độ A = cm Lấy g = 10 m/s2 Lực đàn hồi lớn nhỏ xo trình nặng dao động A Fmax = 80 N, Fmin = 16 N B Fmax = N, Fmin = N C Fmax = N, Fmin = 1,6 N D Fmax = 800 N, Fmin = 160 N Câu 4: Một lắc xo treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu treo vật có khối lượng m = 100 g Kéo vật xuống vị trí cân theo phương thẳng đứng buông nhẹ Vật dao động theo phương trình x = 5cos(4πt) cm Chọn gốc thời gian lúc buông vật, lấy g = 10 m/s2 Lực dùng để kéo vật trước vật dao động có độ lớn A F = 1,6 N B F = 6,4 N C F = 0,8 N D F = 3,2 N π  Câu 5: Một vật khối lượng m = kg dao động điều hòa với phương trình x  10cos  π   cm Lấy π2 = 10 Lực kéo 2  tác dụng lên vật vào thời điểm t = 0,5 (s) A F = N B F = N C F = 0,5 N D F = N Câu 6: Một lắc xo dao động điều hồ theo phương thẳng đứng, xo có khối lượng khơng đáng kể có độ cứng k = 40 N/m, vật nặng có khối lượng m = 200 g Kéo vật từ vị trí cân hướng xuống đoạn cm buông nhẹ cho vật dao động Lấy g = 10 m/s2 Giá trị cực đại, cực tiểu lực đàn hồi nhận giá trị sau đây? A Fmax = N; Fmin = N B Fmax = N; Fmin = N C Fmax = N; Fmin = N D Fmax = N; Fmin = 1,2 N Câu 7: Một lắc xo treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu treo vật m = 100 (g) Kéo vật xuống vị trí cân theo phương thẳng đứng đoạn buông nhẹ Vật dao động với phương trình x = 5cos(4πt) cm Chọn gốc thời gian lúc buông vật, lấy g = π2 = 10 m/s2 Lực dùng để kéo vật trước dao động có cường độ A F = 0,8 N B F = 1,6 N C F = 3,2 N D F = 6,4 N Câu 8: Một xo treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu có vật m = 100 (g), độ cứng k = 25 N/m, lấy g = π2 = 10 m/s2 Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống Vật dao động với phương trình x = 4cos(5πt + π/3) cm Lực hồi phục thời điểm xo bị dãn cm có cường độ A Fhp = N B Fhp = 0,5 N C Fhp = 0,25 N D Fhp = 0,1 N Câu 9: Một lắc xo gồm vật nặng khối lượng m = 100 (g) xo có độ cứng k = 40 N/m treo thẳng đứng Cho lắc dao động với biên độ A = cm Lấy g = 10 m/s2 Lực cực đại tác dụng vào điểm treo A Fmax = 2,2 N B Fmax = 0,2 N C Fmax = 0,1 N D Fmax = N Câu 10: Một lắc xo gồm vật nặng khối lượng 100 (g) xo có độ cứng 40 N/m treo thẳng đứng Vật dao động điều hòa với biên độ A = cm Lấy g = 10 m/s2 Lực cực tiểu tác dụng vào điểm treo là: A Fmin = N B Fmin = 0,2 N C Fmin = N D Fmin = 1,2 N Câu 11: Một lắc xo gồm vật nặng khối lượng 100 (g) xo có độ cứng 40 N/m treo thẳng đứng Vật dao động điều hòa với biên độ 2,5 cm Lấy g = 10 m/s2 Lực cực tiểu tác dụng vào điểm treo là: A Fmin = N B Fmin = 0,5 N C Fmin = N D Fmin = 0,75 N Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 12: Một xo độ cứng k, treo thẳng đứng, chiều dài tự nhiên ℓ0 = 20 cm Khi cân chiều dài xo 22 cm   Kích thích cho cầu dao động điều hòa với phương trình x  2sin 10 5t cm Lấy g = 10 m/s2 Trong trình dao động, lực cực đại tác dụng vào điểm treo có cường độ N Khối lượng cầu A m = 0,4 kg B m = 0,1 kg C m = 0,2 kg D m = 10 (g) Câu 13: Một vật m = 1,6 kg dao động điều hòa với phương trình x = 4sin(ωt) cm Lấy gốc tọa độ vị trí cân π Trong khoảng thời gian s kể từ thời điểm t0 = 0, vật cm Độ cứng xo 30 A k = 30 N/m B k = 40 N/m C k = 50 N/m D k = N/m Câu 14: Một lắc xo dao động điều hòa theo thẳng đứng với biên độ A = 10 cm Tỉ số lực cực đại cực tiểu tác dụng vào điểm treo trình dao động Lấy g = π2 = 10 m/s2 Tần số dao động A f = Hz B f = 0,5 Hz B f = 0,25 Hz D f = 0,75 Hz Câu 15: Một lắc xo dao động điều hòa theo thẳng đứng với biên độ A = 10 cm Tỉ số lực cực đại cực tiểu tác dụng vào điểm treo trình dao động Lấy g = π2 = 10 m/s2 Độ biến dạng xo VTCB A ℓo = 2,5 cm B ℓo = 25 cm B ℓo = cm D ℓo = cm Câu 16: Từ VTCB vật khối lượng m = 100 g đầu xo độ cứng k = 100 N/m, nâng lên đọan cm truyền vận tốc 30π cm/s để thực dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Lấy g = 10 m/s2 Tính biên độ dao động lực hồi phục qua vị trí xo khơng biến dạng ? A A = cm, F = N B A = cm, F = 0,3 N C A = cm, F = 0,3 N D A = cm, F = 0,1 N Câu 17: Một lắc xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m = 200 g xo có độ cứng k = 80 N/m Biết vật dao động điều hòa có gia tốc cực đại 2,4 m/s2 Tính vận tốc qua VTCB giá trị cực đại lực đàn hồi A v = 0,14 m/s, F = 2,48 N B v = 0,12 m/s, F = 2,84 N C v = 0,12 m/s, F = 2,48 N D v = 0,14 m/s, F = 2,84 N Câu 18: Một lắc xo thẳng đứng, độ cứng k = 40 N/m Khi qua li độ x = 1,5 cm, chiều dương xuống, vật chịu lực kéo đàn hồi 1,6 N Tính khối lượng m A m = 100 g B m = 120 g C m = 50 g D m = 150 g Câu 19: Một xo nhẹ đầu gắn cố định, đầu gắn vật nhỏ m Chọn trục Ox thẳng đứng, gốc O vị trí cân vật Vật dao động điều hồ Ox với phương trình x = 10sin(10t) cm, lấy g = 10 m/s 2, vật vị trí cao lực đàn hồi xo có độ lớn A 10 N B N C N D 1,8 N Câu 20: Một lắc xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m = 100 g xo khối lượng không đáng kể Chọn gốc toạ độ VTCB, chiều dương hướng lên Biết lắc dao động theo phương trình x = 4sin(10t – π/6) cm Lấy g = 10 m/s2 Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật thời điểm vật quãng đường s = cm (kể từ t = 0) A 1,6 N B 1,2 N C 0,9 N D 0,7 N Câu 21: Một lắc xo gồm vật nặng treo đầu xo nhẹ xo có độ cứng k = 25 N/m Khi vật vị trí cân xo dãn cm Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình x = sin(πt + π) cm Trong trình dao động, lực đẩy đàn hồi xo có giá trị lớn A 2,5 N B 0,5 N C 1,5 N D N Câu 22: Một xo độ cứng k, treo thẳng đứng, chiều dài tự nhiên xo 22 cm Kích thích cho cầu dao động điều hồ theo phương trình x  2cos  5πt  cm Lấy g = 10 m/s2 Trong trình dao động, lực cực đại tác dụng vào điểm treo có cường độ N Khối lượng cầu A 0,4 kg B 0,2 kg C 0,1 kg D 10 g Câu 23: Một xo có khối lượng không đáng kể, chiều dài tự nhiên 125 cm treo thẳng đứng, đầu có cầu m Chọn gốc toạ độ vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống Vật dao động với phương trình π  x  10cos  2πt   cm Lấy g = 10 m/s2 Chiều dài xo thời điểm t0 = 6  A 150 cm B 145 cm C 141,34 cm D 158,6 cm Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 π  Câu 24: Con lắc xo treo thẳng đứng dao động với phương trình x  12cos 10t   cm nơi có g = 10 m/s2 Tỉ 3  số lực đàn hồi vật biên biên A B C 11 D 12 2π   Câu 25: Con lăc xo dao động theo phương thẳng đứng với phương trình x  10cos 10t   cm xo có độ cứng   k = 100 N/m Lấy g = 10 m/s2 Chọn chiều dương hướng lên Tại t = 0, lực tác dụng vào điểm treo có giá trị A N B 0,5 N C 1,5 N D 15 N Câu 26: Con lắc xo treo thẳng đứng có độ giản vật vị trí cân 10 cm Vật nặng dao động chiều dài quỹ đạo 24 cm xo có độ cứng k = 40 N/m Lực tác dụng vào điểm treo xo có chiều dài ngắn A 0,8 N B N C 80 N D 5,6 N Câu 27: Một lắc xo khối lượng vật nặng m = 1,2 kg, dao động điều hoà theo phương ngang với phương π π  trình x  10cos  5t   cm Độ lớn lực đàn hồi thời điểm t  s 3  A 1,5 N B 2,6 N C 13,5 N D 27 N Câu 28: Một xo khối lượng đáng kể có độ cứng k = 100 N/m, đầu cố định, đầu gắn vật nặng có khối π  lượng m = kg Cho vật dao động điều hồ với phương trình x  10cos  ωt   cm Độ lớn lực đàn hồi vật 3  có vận tốc 50 cm/s phía vị trí cân A N B 10 N C 15 N D 30 N Câu 29: Một lắc xo gồm vật nặng khối lượng m  400 g , xo có độ cứng k  200 N / m , chiều dài tự nhiên l0 = 35 cm đặt mặt phẳng nghiêng góc α  300 so với mặt phẳng nằm ngang Đầu cố định, đầu gắn vật nặng Cho vật dao động điều hoà với biên độ cm Lấy g = 10 m/s2 Chiều dài cực tiểu cực đại xo q trình dao động A 32 cm; 42 cm B 38 cm; 40 cm C 32 cm; 40 cm D 30 cm; 40 cm Câu 30: Một lắc xo có độ cứng k treo thẳng đứng, đầu có vật khối lượng m = 100 g Lấy g = 10 m/s2 Chọn gốc toạ độ O vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng Kích thích cầu dao động với phương trình π  x  4cos  20t   cm Độ lớn lực xo tác dụng vào giá treo vật đạt vị trí cao 6  A N B 0,6 N C 0,4 N D 0,2 N Câu 31: Một lắc xo treo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m = 500 g, xo có độ cứng k = 250 N/m 5π   dao động điều hồ với phương trình x  8cos  ωt   cm Lực đàn hồi cực đại cực tiểu xo q trình   dao động A Fmax  25N ; Fmin  B Fmax  25N ; Fmin  1N C Fmax  5N ; Fmin  D Fmax  5N ; Fmin  1N Câu 32: Treo vật nặng khối lượng m vào xo có độ cứng k = 40 N/m xo giản đoạn 10 cm Trong q trình dao động, chiều dài xo biến thiên từ 100 cm đến 110 cm Lực đàn hồi cực đại trình vật dao động A 200 N B 600 N C N D 60 N Câu 33: Trong dao động điều hồ lắc xo A Khi xo có chiều dài ngắn lực đàn hồi có giá trị nhỏ B Khi xo có chiều dài cực đại lực đàn hồi có giá trị cực đại C Khi xo có chiều dài ngắn vận tốc có giá trị cực đại D Khi xo có chiều dài cực đại vận tốc có giá trị cực đại Câu 34: Tìm kết luận sai lực tác dụng lên vật dao động điều hồ: A ln hướng vị trí cân B ln chiều vận tốc C chiều với gia tốc D ngược dấu với li độ Câu 35: Trong dao động điều hồ vật đổi chiều chuyển động Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 A Lực tác dụng đạt giá trị cực đại B Lực tác dụng có độ lớn C Lực tác dụng đổi chiều D Lực tác dụng có giá trị nhỏ Câu 36: Một vật treo vào xo làm dãn cm Cho g = π2 = 10 m/s2 Biết lực đàn hồi cực đại, cực tiểu 10 N N Chiều dài tự nhiên xo 20 cm Chiều dài cực đại cực tiểu xo trình dao động A 30 cm 28 cm B 26 cm 24 cm C 28 cm 25 cm D 30 cm 26 cm Câu 37: Con lắc xo dao động điều hồ phương ngang: lực đàn hồi cực đại tác dụng vào vật N gia tốc cực đại vật m/s2 Khối lượng vật nặng A kg B kg C kg D 100 g Câu 38: Một lắc xo gồm nặng có khối lượng m = 0,2 kg treo vào xo có độ cứng k = 100 N/m Cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = 1,5 cm Lực đàn hồi cực đại có giá trị A 3,5 N B N C 1,5 N D 0,5 N Câu 39: Một lắc xo gồm nặng có khối lượng m = 0,2 kg treo vào xo có độ cứng k = 100 N/m Cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = cm Lực đàn hồi cực tiểu có giá trị A N B N C N D Câu 40: Con lắc xo có m = 200 g, chiều dài xo vị trí cân 30 cm dao động điều hồ theo phương thẳng đứng với tần số góc 10 rad/s Lực hồi phục tác dụng vào vật xo có chiều dài 33 cm A 0,33N B 0,3 N C 0,6 N D 0,06 N Câu 41: Con lắc xo có độ cứng k = 50 N/m dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc 10 rad/s Chọn gốc toạ độ O vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên v = xo khơng biến dạng Lực đàn hồi tác dụng vào vật vật lên với vận tốc v = +80 cm/s A 2,5 N B 1,6 N C N D N N Câu 42: Con lắc xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(wt − π/3) Biết chu kì khoảng thời gian xo bị nén 1/5 khoảng thời gian xo bị dãn Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng từ xuống Lực đàn hồi có độ lớn nhỏ vào thời điểm A 5T/12 B T/6 C 7T/12 D T/12 Câu 43: Một lắc xo nằm ngang dao động tự với biên độ A  cm Lực đàn hồi xo có cơng suất tức thời đạt giá trị cực đại vật qua vị trí có tọa độ x A  cm B  2,5 cm C  cm D  cm Câu 44: Một lắc xo treo thẳng đứng Con lắc dao động điều hòa với biên độ A = cm, chu kì T Khoảng thời gian ngắn kể từ lúc lực đàn hồi đạt giá trị cực đại đến lúc đạt giá trị cực tiểu T/3 Lấy g = 10 m/s Tính tốc độ vật lúc cách vị trí thấp cm ? A 68,90 cm/s B 83,67 cm/s C 60,25 cm/s D 86,68 cm/s Câu 45: Một lắc xo có độ cứng k = 40 N/m đầu giữ cố định phía gắn vật m Nâng m lên đến vị trí xo khơng biến dạng thả nhẹ vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 2,5 cm Lấy g = 10 m/s2 Trong q trình dao động, cơng suất tức thời trọng lực vật m đạt cực đại A 0,5 W B 0,32 W C 0,41 W D 0,64 W Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 bai toan ve thoi gian lo xo dan nen va luc phan 2 btap , 11 bai toan ve thoi gian lo xo dan nen va luc phan 2 btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay