10 khao sat cac dang cd cua CLLX btap

8 6 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:02

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Bài tập trắc nghiệm (Khóa PEN-C N3) 10 KHẢO SÁT CÁC DẠNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA CLLX Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn PHẦN CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN VỀ CHU KÌ, TẦN SỐ CỦA CLLX (Học sinh tự làm so đáp án) Câu 1: Cơng thức tính tần số góc lắc lò xo A   m k B ω  k m Câu 2: Cơng thức tính tần số dao động lắc lò xo C ω  k 2π m D ω  m 2π k m k B f  2π k m Câu 3: Công thức tính chu kỳ dao động lắc lò xo C f  k 2π m D f  m 2π k A f  2π m k k m B T  2π C T  D T  k m 2π m 2π k Câu 4: Chu kỳ dao động điều hoà lắc lò xo phụ thuộc vào A biên độ dao động B cấu tạo lắc C cách kích thích dao động D pha ban đầu lắc Câu 5: Con lắc lò xo dao động điều hòa Khi tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 6: Con lắc lò xo dao động điều hòa Khi tăng khối lượng vật lên 16 lần chu kỳ dao động vật A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 7: Một lắc lò xo dao động điều hòa, vật có có khối lượng m = 0,2 kg, độ cứng lò xo k = 50 N/m Tần số góc dao động (lấy π2 = 10) A ω = rad/s B ω = 0,4 rad/s C ω = 25 rad/s D ω = 5π rad/s Câu 8: Một lắc lò xo có độ cứng lò xo k Khi mắc lò xo với vật có khối lượng m1 lắc dao động điều hòa vơi chu kỳ T1 Khi mắc lò xo với vật có khối lượng m2 lắc dao động điều hòa vơi chu kỳ T2 Hỏi treo lò xo với vật m = m1 + m2 lò xo dao động với chu kỳ A T  2π A T = T1 + T2 B T  T12  T22 C T  T12  T22 T1T2 D T  T1T2 T12  T22 Câu 9: Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo k dao động điều hòa, mắc thêm vào vật khác có khối lượng gấp lần vật có khối lượng m tần số dao động lắc A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 10: Một lắc lò xo có độ cứng lò xo k Khi mắc lò xo với vật có khối lượng m1 lắc dao động điều hòa vơi chu kỳ T1 Khi mắc lò xo với vật có khối lượng m2 lắc dao động điều hòa vơi chu kỳ T2 Hỏi treo lò xo với vật m = m1 – m2 lò xo dao động với chu kỳ T thỏa mãn, (biết m1 > m2) A T = T1 – T2 B T  T12  T22 C T  T12  T22 T1T2 D T  T1T2 T12  T22 Câu 11: Một lắc lò xo, vật nặng có khối lượng m = 250 (g), lò xo có độ cứng k = 100 N/m Tần số dao động lắc A f = 20 Hz B f = 3,18 Hz C f = 6,28 Hz D f = Hz Câu 12: Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo k dao động điều hòa, mắc thêm vào vật khác có khối lượng gấp lần vật có khối lượng m chu kỳ dao động lắc A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 13: Trong dao động điều hòa lắc lò xo, tăng khối lượng vật nặng thêm 100% chu kỳ dao động lắc Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 14: Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k = 100 N/m Vật thực 10 dao động (s) Lấy π2 = 10, khối lượng m vật A 500 (g) B 625 (g) C kg D 50 (g) Câu 15: Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 500 (g) lò xo có độ cứng k Trong (s) vật thực dao động Lấy π2 = 10, độ cứng k lò xo A k = 12,5 N/m B k = 50 N/m C k = 25 N/m D k = 20 N/m Câu 16: Một lắc lò xo dao động điều hòa, vật có khối lượng m = 0,2 kg, lò xo có độ cứng k = 50 N/m Chu kỳ dao động lắc lò xo (lấy π2 = 10) A T = (s) B T = 0,4 (s) C T = 25 (s) D T = (s) Câu 17: Một lắc lò xo dao động điều hòa, 20 (s) lắc thực 50 dao động Chu kỳ dao động lắc lò xo A T = (s) B T = 0,4 (s) C T = 25 (s) D T = 5π (s) Câu 18: Một lắc lò xo dao động điều hòa, vật có khối lượng m = 0,2 kg Trong 20 (s) lắc thực 50 dao động Độ cứng lò xo A 60 N/m B 40 N/m C 50 N/m D 55 N/m Câu 19: Khi gắn vật nặng có khối lượng m1 = kg vào lò xo có khối lượng khơng đáng kể, hệ dao động điều hòa với chu kỳ T1 = (s) Khi gắn vật khác có khối lượng m2 vào lò xo hệ dao động với khu kỳ T2 = 0,5 (s) Khối lượng m2 A m2 = 0,5 kg B m2 = kg C m2 = kg D m2 = kg Câu 20: Một lắc lò xo, vật nặng có khối lượng m = 250 (g), lò xo có độ cứng k = 100 N/m Tần số góc dao động lắc A ω = 20 rad/s B ω = 3,18 rad/s C ω = 6,28 rad/s D ω = rad/s Câu 21: Một lắc lò xo dao động điều hòa, khơng thay đổi cấu tạo lắc, không thay đổi cách kích thích dao động thay đổi cách chọn gốc thời gian A biên độ, chu kỳ, pha dao động không thay đổi B biên độ chu kỳ không đổi; pha thay đổi C biên độ chu kỳ thay đổi; pha không đổi D biên độ pha thay đổi, chu kỳ không đổi Câu 22: Một lò xo có độ cứng k = 25 N/m Một đầu lò xo gắn vào điểm O cố định Treo vào lò xo vật có khối lượng m = 160 (g) Tần số góc dao động A ω = 12,5 rad/s B ω = 12 rad/s C ω = 10,5 rad/s D ω = 13,5 rad/s Câu 23: Con lắc lò xo gồm lò xo k vật m, dao động điều hòa với tần số f = Hz Muốn tần số dao động lắc f ' = 0,5 Hz khối lượng vật m' phải A m' = 2m B m' = 3m C m' = 4m D m' = 5m Câu 24: Trong dao động điều hòa lắc lò xo, giảm khối lượng vật nặng 75% số lần dao động lắc đơn vị thời gian A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần Câu 25: Một lắc lò xo có khối lượng m, lò xo có độ cứng k Nếu tăng độ cứng lò xo lên hai lần đồng thời giảm khối lượng vật nặng nửa chu kỳ dao động vật A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 26: Một có khối lượng m = 10 (g) vật dao động điều hoà với biên độ A = 0,5 m tần số góc ω = 10 rad/s Lực hồi phục cực đại tác dụng lên vật A 25 N B 2,5 N C N D 0,5 N Câu 27: Con lắc lò xo có độ cứng k, khối lượng vật nặng m dao động điều hoà Nếu tăng khối lượng lắc lần số dao động tồn phần lắc thực giây thay đổi nào? A Tăng lần B Tăng lần C Giảm lần D Giảm lần Câu 28: Một vật khối lượng m = 81 (g) treo vào lò xo thẳng đứng tần số dao động điều hoà vật 10 Hz Treo thêm vào lò xo vật có khối lượng m' = 19 (g) tần số dao động hệ A f = 11,1 Hz B f = 12,4 Hz C f = Hz D f = 8,1 Hz Câu 29: Một lắc lò xo gồm cầu khối lượng m lò xo độ cứng k Khẳng định sau sai ? A Khối lượng tăng lần chu kỳ tăng lần Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 B Độ cứng giảm lần chu kỳ tăng lần C Khối lượng giảm lần đồng thời độ cứng tăng lần chu kỳ giảm lần D Độ cứng tăng lần lượng tăng lần Câu 30: Một lắc lò xo dao động điều hòa, vật có khối lượng m = 0,2 kg, lò xo có độ cứng k = 50 N/m Tần số dao động lắc lò xo (lấy π2 = 10) A Hz B 2,5 Hz C 25 Hz D 5π Hz Câu 31: Một lắc lò xo có khối lượng m, lò xo có độ cứng k Nếu tăng độ cứng lò xo lên hai lần đồng thời giảm khối lượng vật nặng nửa tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 32: Con lắc lò xo ngang dao động điều hoà, lực đàn hồi cực đại tác dụng vào vật Fmax = N, gia tốc cực đại vật amax = m/s2 Khối lượng vật A m = kg B m = kg C m = kg D m = kg Câu 33: Một lò xo có độ cứng k mắc với vật nặng m1 có chu kỳ dao động T1 = 1,8 (s) Nếu mắc lò xo với vật nặng m2 chu kỳ dao động T2 = 2,4 (s) Chu kỳ dao động ghép m1 m2 với lò xo nói A T = 2,5 (s) B T = 2,8 (s) C T = 3,6 (s) D T = (s) Câu 34: Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ, dao động điều hòa theo phương ngang Lực đàn hồi lò xo tác dụng lên viên bi ln hướng A theo chiều chuyển động viên bi B theo chiều âm qui ước C vị trí cân viên bi D theo chiều dương qui ước Câu 35: Một lò xo có độ cứng ban đầu k, cầu khối lượng m Khi giảm độ cứng lần tăng khối lượng vật lên lần chu kỳ lần Câu 36: Trong dao động điều hòa lắc lò xo, tăng khối lượng vật nặng thêm 50% chu kỳ dao động lắc A tăng lần B giảm lần C không đổi D giảm 6 lần C tăng lần D giảm lần 2 Câu 37: Trong dao động điều hòa lắc lò xo, giảm khối lượng vật nặng 20% số lần dao động lắc đơn vị thời gian A tăng 3/2 lần B giảm 5 lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần 2 Câu 38: Một lắc lò xo dao động điều hồ có A chu kỳ tỉ lệ với khối lượng vật B chu kỳ tỉ lệ với bậc hai khối lượng vật C chu kỳ tỉ lệ với độ cứng lò xo D chu kỳ tỉ lệ với bậc độ cứng lò xo Câu 39: Lần lượt treo hai vật m1 m2 vào lò xo có độ cứng k = 40 N/m kích thích chúng dao động Trong khoảng thời gian định, m1 thực 20 dao động m2 thực 10 dao động Nếu treo hai vật vào lò xo chu kỳ dao động hệ T = π/2 (s) Khối lượng m1 m2 A m1 = 0,5 kg ; m2 = kg B m1 = 0,5 kg ; m2 = kg C m1 = kg ; m2 = kg D m1 = kg ; m2 = kg Câu 40: Con lắc lò xo có tần số f = Hz, khối lượng m = 100 (g), (lấy π2 = 10) Độ cứng lò xo A k = 16 N/m B k = 100 N/m C k = 160 N/m D k = 200 N/m Câu 41: Một lò xo có độ cứng k = 96 N/m, treo hai cầu khối lượng m1, m2 vào lò xo kích thích cho chúng dao động thấy khoảng thời gian m1 thực 10 dao động, m2 thực dao động Nếu treo hai cầu vào lò xo chu kỳ dao động hệ T = π/2 (s) Giá trị m1, m2 A m1 = kg; m2 = kg B m1 = 4,8 kg; m2 = 1,2 kg C m1 = 1,2 kg; m2 = 4,8 kg D m1 = kg; m2 = kg Câu 42: Một lò xo có độ cứng k = 80 N/m Trong khoảng thời gian nhau, treo cầu khối lượng m1 thực 10 dao động, thay cầu khối lượng m2 số dao động giảm phân nửa Khi treo m1 m2 tần số dao động f = 2/π (Hz) Giá trị m1 m2 A m1 = kg ; m2 = kg B m1 = kg ; m2 = kg A tăng Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 C m1 = kg ; m2 = kg D m1 = kg ; m2 = kg Câu 43: Con lắc lò xo vật có khối lượng 40 g dao động với chu kỳ 10 s Để chu kỳ s khối lượng vật A Giảm nửa B tăng gấp C 10 g D 60 g Câu 44: Một lắc lò xo, gồm lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m, vật có khối lượng kg, dao động điều hoà dọc Tại thời điểm vật có gia tốc 75 cm/s2 có vận tốc 15 cm/s Xác định biên độ dao động vật? A cm B cm C cm D 10 cm Câu 45: Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 500 g treo vào đầu lò xo có độ cứng k = 2,5 N/cm Kích thích cho vật dao động, vật có gia tốc cực đại m/s2 Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D cm Câu 46: Khi gắn cầu khối lượng m1 vào lò xo dao động với chu kỳ T1 Khi gắn cầu có khối lượng m2 vào lò xo dao động với chu kỳ T2 = 0,4 s Nếu gắn đồng thời hai cầu vào lò xo dao động với chu kỳ T = 0,5 s Vậy T1 có giá trị A T1  s B T1  0,3s C T1  0,1s D T1  0,9s Câu 47: Một lò xo có độ cứng k Lần lượt gắn vào lò xo vật m1, m2, m3 = m1 + m2 , m4 = m1 – m2 với m1 > m2 Ta thấy chu kỳ dao động vật T1, T2, T3 = s, T4 = s T1, T2 có giá trị A T1 = s; T2 = s B T1 = 4,12 s; T2 = 3,12 s C T1 = s; T2 = s D T1 = 4,12 s; T2 = 2,8 s Câu 48: Một vật có khối lượng m = 160 g treo vào lò xo thẳng đứng chu kì dao động điều hồ s Treo thêm vào lò xo vật nặng có khối lượng m’ = 120 g chu kì dao động hệ A s B s C 2,5 s D s Câu 49: Một vật có khối lượng m1 treo vào lò xo độ cứng k chu kỳ dao động T1 = 1,2 s Thay vật m1 vật m2 chu kỳ dao động T2 = 1,5 s Thay vật m2 m  2m1  m2 A 2,5 s B 2,7 s C 2,26 s D 1,82 s Câu 50: Một vật có khối lượng m treo vào lò xo độ cứng k1 chu kỳ dao động T1 = s Thay lò xo có độ cứng k2 chu kỳ dao động T2 = 1,8 s Thay lò xo khác có độ cứng k  3k1  2k A 0,98 s B 0,84 s C 4,29 s D 2,83 s PHẦN CÁC DẠNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA CLLX (Có lời giải chi tiết khó) Câu 1: Một lắc lò xo gồm cầu có khối lượng m = 100 (g) dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 2sin(10πt + π/6) cm Độ lớn lực phục hồi cực đại A N B N C N D N Câu 2: Một lắc lò xo gồm cầu có khối lượng m = 200 (g) dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 4cos(4πt + π/3) cm Lấy π2 = 10, độ lớn lực phục hồi thời điểm t = (s) A Fhp = 1,2 N B Fhp = 0,6 N C Fhp = 0,32 N D Fhp = 0,64 N π  Câu 3: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình x  4cos  5πt   cm Chiều dài tự nhiên 6  lò xo 50 cm Chiều dài lớn nhỏ lò xo q trình dao động vật A 58 cm 52 cm B 60 cm 54 cm C 58 cm 50 cm D 56 cm 50 cm Câu 4: Một lắc lò xo dao động với biên độ A = cm, chu kỳ T = 0,5 (s), khối lượng nặng m = 0,4 kg Lực hồi phục cực đại A Fhp.max = N B Fhp.max = 5,12 N C Fhp.max = N D Fhp.max = 0,512 N Câu 5: Một lắc lò xo treo thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường g Khi cân lò xo dãn đoạn  o Tần số góc dao động lắc xác định công thức A ω   o g B ω  2π g  o C ω   o 2π g D ω  g  o Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 6: Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa Vật nặng có khối lượng m = 100 (g), lò xo có độ cứng k = 50 N/m Lấy g = 10 m/s2, vị trí cân lò xo biến dạng đoạn A ℓo = cm B ℓo = 0,5 cm C ℓo = cm D ℓo = mm Câu 7: Một lắc lò xo dao động thẳng đứng Vật có khối lượng m = 0,2 kg Trong 20 (s) lắc thực 50 dao động Độ dãn lò xo vị trí cân (lấy g = 10 m/s2) A ℓo = cm B ℓo = cm C ℓo = cm D ℓo = cm π  Câu 8: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình x  5cos  4πt   cm Chiều dài tự nhiên 3  lò xo 40 cm Tính chiều dài lò xo vật dao động T , kể từ thời điểm t = 0, chọn chiều dương hướng lên? A 43,75 cm B 51,25 cm C 48,25 cm D 46,25 cm π  Câu 9: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình x  5cos  4πt   cm Chiều dài tự nhiên 3  lò xo 40 cm Tính chiều dài lò xo vật dao động T , kể từ thời điểm t = 0, chọn chiều dương hướng xuống? A 43,5 cm B 48,75 cm C 43,75 cm D 46,25 cm Câu 10: Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa Chiều dài tự nhiên lò xo ℓo = 30 cm, vật nặng có khối lượng m = 200 (g), lò xo có độ cứng k = 50 N/m Lấy g = 10 m/s2, chiều dài lò xo vị trí cân A ℓcb = 32 cm B ℓcb = 34 cm C ℓcb = 35 cm D ℓcb = 33 cm Câu 11: Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa Vật nặng có khối lượng m = 500 (g), lò xo có độ cứng k = 100 N/m Lấy g = 10 m/s2, chu kỳ dao động vật A T = 0,5 (s) B T = 0,54 (s) C T = 0,4 (s) D T = 0,44 (s) Câu 12: Một vật khối lượng m = 200 (g) treo vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 80 N/m Từ vị trí cân bằng, người ta kéo vật xuống đoạn cm thả nhẹ Khi qua vị trí cân vật có tốc độ A v = 40 cm/s B v = 60 cm/s C v = 80 cm/s D v = 100 cm/s Câu 13: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Người ta kích thích cho nặng dao động điều hồ theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân Biết thời gian nặng từ vị trí thấp đến vị trí cao cách 10 cm π/5 (s) Tốc độ vật qua vị trí cân A v = 50 cm/s B v = 25 cm/s C v = 50 cm/s D v = 25 cm/s Câu 14: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chiều dài tự nhiên lò xo ℓo = 30 cm, vật dao động, chiều dài lò xo biến thiên từ 32 cm đến 38 cm Độ biến dạng lò xo vị trí cân A ℓo = cm B ℓo = cm C ℓo = cm D ℓo = cm Câu 15: Một lắc lò xo dao động thẳng đứng, chiều dài tự nhiên lò xo ℓo = 40 cm, vật có khối lượng m = 0,2 kg Trong 20 (s) lắc thực 50 dao động Chiều dài lò xo vị trí cân (lấy g = 10 m/s2) A ℓcb = 46 cm B ℓcb = 42 cm C ℓcb = 45 cm D ℓcb = 44 cm π  Câu 16: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình x  5cos  4πt   cm Chiều dài tự nhiên 3  lò xo 40 cm Tính chiều dài lò xo vật dao động T , kể từ thời điểm t = 0, chọn chiều dương hướng xuống? A 43,5 cm B 51,25 cm C 41,25 cm D 46,25 cm Câu 17: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chiều dài tự nhiên lò xo ℓo = 30 cm, q trình dao động, chiều dài lò xo biến thiên từ 34 cm đến 44 cm Chiều dài lò xo vị trí cân A ℓcb = 36 cm B ℓcb = 39 cm C ℓcb = 38 cm D ℓcb = 40 cm Câu 18: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chiều dài tự nhiên lò xo ℓo = 30 cm, dao động chiều dài biến thiên từ 32 cm đến 38 cm Lấy g = 10m/s2, tốc độ cực đại vật nặng là: A vmax  60 (cm/s) B vmax  30 (cm/s) C vmax = 30 (cm/s) D vmax = 60 (cm/s) Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 19: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ A Lực đàn hồi lò xo có giá trị lớn A vật điểm biên dương (x = A) B vật điểm biên âm (x = –A) C vật vị trí thấp D vật vị trí cân Câu 20: Quả nặng có khối lượng m gắn vào đầu lò xo có độ cứng k, đầu lò xo treo vào giá cố định Kích thích để nặng dao động điều hồ theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân Tốc độ cực đại nặng dao động vo Biên độ dao động A khoảng thời gian t nặng chuyển động từ cân biên A A  vo m π m , t  k k B A  vo k π m , t  m k k m m π m D A  vo , t  π , t  m k k k Câu 21: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình x = 2cos(20t) cm Chiều dài tự nhiên lò xo ℓo = 30 cm, lấy g = 10m/s2 Chiều dài lò xo vị trí cân A ℓcb = 32 cm B ℓcb = 33 cm C ℓcb = 32,5 cm D ℓcb = 35 cm C A  vo π  Câu 22: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình x  4cos  5πt   cm Chiều dài tự nhiên 6  lò xo 50 cm Tính chiều dài lò xo vật dao động T , kể từ thời điểm t = 0, chọn chiều dương hướng xuống? A 52,75 cm B 52 cm C 54,46 cm D 57,46 cm Câu 23: Một lắc lò xo treo thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường g Khi cân lò xo dãn đoạn  o Chu kỳ dao động lắc xác định công thức A T  2π  o g B T  g 2π  o C T   o 2π g D T  2π g  o π  Câu 24: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình x  5cos  4πt   cm Chiều dài tự nhiên 3  lò xo 40 cm Tính chiều dài lò xo vật dao động T , kể từ thời điểm t = 0, chọn chiều dương hướng lên? A 43,5 cm B 51,25 cm C 43,75 cm D 46,25 cm Câu 25: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm treo thẳng đứng Khi mang vật có khối lượng 200 (g) lò xo có chiều dài 24 cm Lấy g = 10 m/s2 Chu kỳ dao động riêng lắc lò xo A T = 0,397(s) B T = (s) C T = (s) D T = 1,414 (s) Câu 26: Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa Vật nặng có khối lượng m = 250 (g), lò xo có độ cứng k = 100 N/m Lấy g = 10 m/s2, chu kỳ dao động vật A T = 0,2π (s) B T = 0,1π (s) C T = 2π (s) D T = π (s) π  Câu 27: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình x  4cos  5πt   cm Chiều dài tự nhiên 6  lò xo 50 cm Tính chiều dài lò xo vật dao động T , kể từ thời điểm t = 0, chọn chiều dương hướng lên? A 52,75 cm B 52 cm C 54 cm D 48,25 cm Câu 28: Một CLLX dao động theo phương thẳng đứng, k = 40 N/m; m = 100 g Giữ vật theo phương thẳng đứng làm lò xo dãn 3,5 cm truyền cho vận tốc 20 cm/s hướng lên để vật dao động điều hòa Biên độ dao động vật A cm B 3,2 cm C 2 cm D cm Câu 29: Một CLLX dao động theo phương thẳng đứng, k = 62,5 N/m; m = 100 g Giữ vật theo phương thẳng đứng làm lò xo dãn 3,2 cm truyền cho vận tốc 60 cm/s hướng lên để vật dao động điều hòa Biên độ dao động vật A 3 cm B 0,8 13 cm C 2 cm D 2,54 cm Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 30: Một CLLX dao động theo phương thẳng đứng Nâng vật đến vị trí lò xo khơng biến dạng thả nhẹ để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Biết vật có vận tốc m/s gia tốc m/s Tần số góc dao động có giá trị A 3 rad/s B rad/s C rad/s D rad/s Câu 31: Một CLLX dao động theo phương thẳng đứng Nâng vật đến vị trí lò xo khơng biến dạng thả nhẹ để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Biết vật có vận tốc động có giá trị A rad/s m/s gia tốc m/s2 Tần số góc dao B rad/s C rad/s D 3 rad/s Câu 32: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình x = 2cos(20t) cm Chiều dài tự nhiên lò xo ℓo = 30 cm, lấy g = 10 m/s2 Chiều dài nhỏ lớn lò xo q trình dao động A ℓmax = 28,5 cm ℓmin = 33 cm B ℓmax = 31 cm ℓmin =36 cm C ℓmin = 30,5 cm ℓmax = 34,5 cm D ℓmax = 32 cm ℓmin =34 cm Câu 33: Một lò xo chiều dài tự nhiên ℓo = 40 cm treo thẳng đứng, đầu có vật khối lượng m Khi cân lò xo dãn 10 cm Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân Kích thích cho cầu dao động điều hòa với phương trình x = 2sin(ωt + π/2) cm Chiều dài lò xo cầu dao động nửa chu kỳ kể từ lúc bắt đầu dao động A ℓ = 50 cm B ℓ = 40 cm C ℓ = 42 cm D ℓ = 48 cm Câu 34: Một lò xo khối lượng không đáng kể, chiều dài tự nhiên ℓo = 125 cm treo thẳng đứng, đầu có cầu m Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống Vật dao động với phương trình x = 10sin(2πt – π/6) cm Lấy g = 10 m/s2 Chiều dài lò xo thời điểm to = A ℓ = 150 cm B ℓ = 145 cm C ℓ = 135 cm D ℓ = 115 cm Câu 35: Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với tần số f = 4,5 Hz Trong trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 40 cm đến 56 cm Lấy g = 10 m/s2 Chiều dài tự nhiên A ℓo = 48 cm B ℓo = 46,8 cm C ℓo = 42 cm D ℓo = 40 cm Câu 36: Một lò xo chiều dài tự nhiên ℓo = 40 cm treo thẳng đứng, đầu có vật khối lượng m Khi vật vị trí cân lò xo dãn 10 cm Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân Kích thích cho cầu dao động với phương trình x = 2cos(ωt) cm Chiều dài lò xo cầu dao động nửa chu kỳ kể từ lúc bắt đầu dao động A ℓ = 50 cm B ℓ = 40 cm C ℓ = 42 cm D ℓ = 48 cm Câu 37: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Tại VTCB lò xo giãn ℓo = cm Kích thích cho vật dao động điều hồ Trong q trình dao động lực đàn hồi cực đại gấp lần lực đàn hồi cực tiểu lò xo Biên độ dao động là: A A = cm B A = cm C A = 2,5 cm D A = cm Câu 38: Một lắc lò xo gồm vật khối lượng m = kg gắn với lò xo độ cứng k = 100 N/m dao động mặt phẳng nằm ngang không ma sát Kéo vật dịch khỏi vị trí cân đoạn 10 cm theo phương trục lò xo truyền cho vật tốc độ v = m/s hướng vị trí cân Vật dao động với biên độ A A = 15 cm B A = 10 cm C A = 14,14 cm D A = 16 cm Câu 39: Một lắc lò xo có k = 100 N/m, nặng có khối lượng m = kg Vật dao động điều hòa với biên độ dao động A = 10 cm Khi vật có tốc độ v = 80 cm/s cách VTCB đoạn A 10 cm B cm C cm D cm Câu 40: Một lắc lò xo có k = 20 N/m m = 0,2 kg dao động điều hòa Tại thời điểm t, vận tốc gia tốc viên bi 20 cm/s (m/s ) Biên độ dao động vật A cm B 16 cm C cm D 10 cm Câu 41: Một lắc lò xo treo thẳng đứng có m = 100 g, k = 100 N/m Kéo vật từ vị trí cân xuống đoạn cm truyền cho vận tốc v = 30π cm/s ( lấy π2 = 10) Biên độ dao động vật là: A cm B cm C cm D cm Câu 42: Con lắc lò xo treo thẳng đứng Chọn chiều dương hướng thẳng đứng từ lên Khi vật dao động lmax = 100 cm lmin = 80 cm Chiều dài lò xo lúc vật li độ x = –2 cm A 88 cm B 82 cm C 78 cm D 92 cm Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 π  Câu 43: Lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 60 cm treo thẳng đứng dao động với phương trình x  4cos 10t   cm 3  Chọn chiều dương hướng lên lấy g = 10m/s Chiều dài lò xo thời điểm t = 0,75T A 68 cm B 60,4 cm C 72 cm D 66,5 cm Câu 44: Khi treo vật m1 = kg vào lò xo treo thẳng đứng dài 65 cm Khi treo vật m2 = kg vào lò xo dài 105 cm Lấy g = 10 m/s2 Chiều dài ban đầu lò xo A 50 cm B 45 cm C 40 cm D 35 cm Câu 45: Khi treo vật m = 100 g vào đầu lò xo treo thẳng đứng cân lò xo dài 22 cm Nếu mắc thêm vào m vật khối lượng m’ = 150 g lò xo dài 24 cm Lấy g = 10 m/s2 Độ cứng lò xo A 25 N/m B 30 N/m C 35 N/m D 40 N/m Câu 46: Khi treo vật m = 100 g vào lò xo thẳng đứng kích thích cho m dao động dao động với tần số Hz Trong trình dao động, chiều dài lò xo biến thiên khoảng 40 cm đến 56 cm Hỏi treo vào lò xo vật nặng m’ = 400 g cân lò xo dài bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2; π2 = 10 A 48 cm B 49 cm C 50 cm D 51 cm Câu 47: Khi treo vật m1 = 500 g vào lò xo lò xo dài 70 cm Khi treo vật m2 = 800 g vào lò xo dài 90 cm Lấy g = 10 m/s2 Độ cứng lò xo A 20 N/m B N/m C 40 N/m D 15 N/m Câu 48: Con lắc lò xo có k = 40 N/m; m = 100 g dao động nơi có g = 10 m/s Khi dao động chiều dài lúc ngắn vừa chiều dài ban đầu lò xo Biên độ dao động lắc lò xo A A = 2,5cm B A = 40 cm C A = 0,4 cm D A = 0,025 cm Câu 49: Con lắc lò xo có l0 = 50 cm dao động nơi có g = 10 m/s với ω = 20 rad/s Biên độ dao động A = cm Chiều dài lớn lò xo A 56 cm B 58,5 cm C 55 cm D 61 cm π  Câu 50: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động với phương trình x  8sin  20t   cm Lấy g = 10 m/s2 Biết chiều 2  dài lớn lò xo 92,5 cm Chiều dài tự nhiên lò xo A 82 cm B 84,5 cm C 55 cm D 61 cm Câu 51: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động theo phương trình x  Acos(ωt  φ)cm Khi lắc dao động có lmax 2π Biết chiều dương chọn hướng xuống A 85 cm B 90 cm C 87,5 cm D 92,5 cm Câu 52: Một lắc lò xo treo thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường g Khi cân lò xo dãn đoạn  o = m lmin = 0,8 m Tìm chiều dài lò xo pha dao động lắc Tần số dao động lắc xác định công thức: A f  2π  o g B f  g 2π  o C f   o 2π g Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online D f  2π g  o : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 khao sat cac dang cd cua CLLX btap , 10 khao sat cac dang cd cua CLLX btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay