09bs do thi dao dong co btap

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:02

Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Bài tập trắc nghiệm (Khóa PEN-C N3) 09 MỘT SỐ DẠNG BÀI VỀ ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP website: www.Hocmai.vn Câu 1: Một dao động điều hòa đồ thị hình vẽ a) Vận tốc cực đại gia tốc cực đại giá trị sau đây: A 8π (cm/s); 16π2 cm/s2 B 8π (cm/s); 8π2 cm/s2 C 4π (cm/s); 16π2 cm/s2 D 4π (cm/s); 12π2 cm/s2 b) Phương trình dao động dạng sau đây: A x = 4cos(2πt + π) cm B x = cos(πt ) cm C x = 4cos(2πt + π/2) cm D x = cos(2πt + 3π/4) cm Câu 2: Cho đồ thị dao động điều hòa hình vẽ a) Vận tốc cực đại gia tốc cực đại giá trị sau đây: A 20π (cm/s); 40π2 cm/s2 B 8π (cm/s); 8π2 cm/s2 2 C 20π (cm/s); 80π cm/s D 4π (cm/s); 160π2 cm/s2 x(cm) 1/4 0,5 -4 x(cm) 10 0,5 b) Phương trình dao động dạng sau đây: A x = 10cos(2πt + π) cm B x = 10 cos(2πt – π/2) cm C x = 10 cos(2πt + π/2) cm D x = 10 cos(2πt + 3π/4) cm t(s) - 10 Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! t(s) Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa đồ thị dao động Hình vẽ Phương trình vận tốc A v = 64π cos(4πt + π) cm/s B v = 64π cos(8πt –π ) cm/s C v = 8π cos(8πt + π/2) cm/s D v = 8π cos(8πt – π/2) cm/s x(cm) 0,25 t(s) -8 Câu 4: Cho đồ thị ly độ dao động điều hòa Hãy viết phương trình dao động điều hòa ? A x = 4cos(2πt + π/4) B x = 4cos(2πt – π/4) C x = 4cos(2πt + π/3) D x = 4cos(2πt – π/3) x(cm) 2 t(s) v Câu 5: Đồ thị vận tốc - thời gian vật dao động điều hồ hình vẽ Phát biểu sau đúng? A Tại thời điểm t1, gia tốc vật giá trị dương B Tại thời điểm t3, vật biên dương C Tại thời điểm t2, gia tốc vật giá trị âm D Tại thời điểm t4, vật biên dương vmax O t2 t4 t3 t1 t -vmax Câu 6: Một vật khối lượng 10 g dao động điều hòa quanh vị trí cân O, đồ thị phụ thuộc hợp lực tác dụng lên vật vào li độ hình vẽ Chu kỳ dao động A 0,256 s B 0,152 s C 0,314 s D 1,255 s F(N) 0,8 x(m) -0,2 0,2 -0,8 Câu 7: Đồ thị li độ dao động điều hòa vật hình bên Phương trình dao động vật    2  2 A x  A cos  t   B x  Asin  t   2 2  T  T  2   2  C x  A cos  t  D x  Asin  t   T   T  Câu 8: Đồ thị li độ dao động điều hòa vật hình bên Phương trình dao động vật   A x  5cos  t   cm B x  5sin  t  cm 2    C x  5cos  2t   cm D x  5cos  2t  cm 2  Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 9: Đồ thị biểu diễn dao động điều hòa hình vẽ bên ứng với phương trình dao động    2t   A x  3sin  2t   cm B x  3cos    cm 2 3    2t    2t   C x  3cos  D x  3sin    cm   cm 3 2   Câu 10: Đồ thị biểu diễn dao động điều hòa hình vẽ bên phương trình     A x  6cos  2t   cm B x  6cos  t   cm 3 3     t    C x  6cos    cm D x  6cos  t   cm 3  3  Câu 11: Đồ thị li độ dao động điều hòa vật hình vẽ Phương trình li độ     A x  4cos  t   cm B x  4cos  t   cm 4 4       C x  4cos  2t   cm D x  4cos  2t   cm 4 4   Câu 12: Đồ thị biểu diễn li độ vật dao động điều hòa hình vẽ bên Tại thời điểm t = 3T/4 vật vận tốc gia tốc A v  0; a  2 A B v  A; a  C v  A; a  D v  0; a  Câu 13: Một vật dao động điều hòa đồ thị vận tốc theo thời gian hình vẽ bên Phương trình vận tốc vật  25t 5    cm / s A v  10 cos     25t     cm / s B v  10 cos  6   25t     cm / s C v  10 cos  3   25t     cm / s D v  10 cos  6  Câu 14: Một vật dao động điều hòa đồ thị vận tốc theo thời gian hình bên Phương trình li độ vật  25t 5    cm A x  0,6cos     25t     cm B x  0,6cos  6   10t     cm C x  1, 2cos  3   10t     cm D x  1, 2cos  2  Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 15: Một vật dao động điều hòa đồ thị li độ theo thời gian hình bên Phương trình dao động điều hòa vật 3   A x  cos  5t   cm   3   B x  2cos  5t   cm     C x  cos  5t   cm 4    D x  cos  5t   cm 4  Câu 16: Một vật dao động điều hòa đồ thị gia tốc theo thời gian hình vẽ bên Lấy 2  10 , phương trình dao động điều hòa vật A x  1,5cos 10t  cm   B x  1,5cos  t   cm 2  C x  1,5cos 10t  cm   D x  150cos  t   cm 2  Giáo viên : ĐẶNG VIỆT HÙNG Nguồn Đăng kí học Online : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 09bs do thi dao dong co btap , 09bs do thi dao dong co btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay