09 bai toan ve toc do tb va van toc tb giai btap

6 4 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:02

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 LỜI GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (Khóa PEN-C N3) 09 BÀI TỐN VỀ VẬN TỐC TB, TỐC ĐỘ TB Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 01 C 11 C 21 C 31 A 41 D 02 A 12 C 22 A 32 C 42 C 03 C 13 C 23 D 33 C 43 A 04 B 14 C 24 B 34 C 44 A 05 A 15 B 25 C 35 D 45 A 06 B 16 C 26 A 36 A 46 C 07 C 17 B 27 A 37 D 08 C 18 D 28 C 38 C 09 B 19 B 29 A 39 C 10 A 20 B 30 B 40 D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ A Khi vật thẳng (theo chiều) từ VTCB đến li độ x = A/2 tốc độ trung bình vật A A/T B 4A/T C 6A/T D 2A/T Lời giải: Quảng đường vật từ VTCB đến li độ x = A/2 : S = A/2 T Thời gian vật từ VTCB đến li độ x = A/2 t  12 A S 6A Tốc độ trung bình vật : vtb    T t T 12 Vậy chọn đáp án C Câu 2: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ A Khi vật thẳng (theo chiều) từ li độ x = A đến li độ x = –A/2 tốc độ trung bình vật A 9A/2T B 4A/T C 6A/T D 3A/T Lời giải: A 3A Quảng đường vật từ li độ x = A đến li độ x = -A/2 S  A   2 T T T Thời gian vật từ li độ x = A đến li độ x = -A/2 : t    12 3A S 9A Tốc độ trung bình vật : vtb    T t Vậy chọn đáp án A Câu 3: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(πt + π/4) cm Trong (s) đầu tiên, tốc độ trung bình vật A v = 10 cm/s B v = 15 cm/s C v = 20 cm/s D v = cm/s Lời giải: Trong 1(s) vật quảng đường : S  A  20cm S 20  20cm / s Tốc độ trung bình vật : vtb   t Vậy chọn đáp án C Câu 4: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2πt + π/6) cm Trong 1,5 (s) đầu tiên, tốc độ trung bình vật A v = 60 cm/s B v = 40 cm/s C v = 20 cm/s D v = 30 cm/s Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Lời giải: T Ta có : 1,5  s   T  Quảng đường vật 1,5(s) S  A  A  60cm S 60 Tốc độ trung bình vật : vtb    40cm / s t 1,5 Vậy chọn đáp án B Câu 6: Một chất điểm M dao động điều hòa theo phương trình x = 2,5cos(10πt + π/2) cm Tốc độ trung bình M chu kỳ dao động A vtb = 50 m/s B vtb = 50 cm/s C vtb = m/s D vtb = cm/s Lời giải: 2 Chu kì vật : T   s  Trong chu kì vật 4A  S  A  10cm S 10 Tốc độ trung bình M chu kì : vtb    50cm / s t 0, Vậy chọn đáp án B Câu 12: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5sin(20t) cm Tốc độ trung bình 1/4 chu kỳ kể từ lúc vật bắt đầu dao động A vtb = π (m/s) B vtb = 2π (m/s) C vtb = 2/π (m/s) D vtb = 1/π (m/s) Lời giải: Tại thời điểm t=0 vật vị trí cân theo chiều dương Quảng đường vật sau 1/4 chu kì S  A  5cm S 200 Tốc độ trung bình 1/4 chu kì vtb     cm / s    m / s   t   40 Vậy chọn đáp án C Câu 13: Phương trình li độ vật x = Acos(4πt + φ) cm Vào thời điểm t1 = 0,2 (s) vật có tốc độ cực đại Vật có tốc độ cực đại lần vào thời điểm A t2 = 0,7 (s) B t2 = 1,2 (s) C t2 = 0,45 (s) D t2 = 2,2 (s) Lời giải: T Khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật đạt tốc độ cực đại t   0, 25s  Vật có tốc độ cực đại lần vào thời điểm t2  t1  t  0,45s Vậy chọn đáp án C Câu 14: Phương trình li độ vật x = Acos(4πt + φ) cm Vào thời điểm t1 = 0,2 (s) vật có li độ cực đại Vật có li độ cực đại lần vào thời điểm A t2 = 0,7 (s) B t2 = 1,2 (s) C t2 = 0,45 (s) D t2 = 2,2 (s) Lời giải: T Khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật đạt li độ cực đại t   0, 25s Vật có li độ cực đại lần vào thời điểm t2  t1  t  0,45s Vậy chọn đáp án C Câu 15: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt – π/3) cm Tốc độ trung bình cực đại mà vật đạt khoảng thời gian 2/3 chu kỳ dao động (lấy gần đúng) A 18,92 cm/s B 18 cm/s C 13,6 cm/s D 15,39 cm/s Lời giải: Ta có : T  1s Quảng đường cực đại vật khoảng thời gian 2/3 chu kì S  A  S 'max T  t  S 'max  A sin  A sin  A  S  A T T Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tốc độ trung bình cực đại mà vật đạt khoảng thời gian 2/3 chu kì dao động vtb  S 3A   18cm / s A 2T Vậy chọn đáp án B Câu 16: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt – π/3) cm Tốc độ trung bình cực tiểu mà vật đạt khoảng thời gian 2/3 chu kỳ dao động (lấy gần đúng) A 18,92 cm/s B 18 cm/s C 13,6 cm/s D 15,51 cm/s Lời giải: 2T T T Ta có :   Quảng đường cực tiểu mà vật khoảng thời gian 2/3 chu kì : S  A  S 'min t      S 'min  A 1  cos   A 1  cos    A  S  A   A  9,07cm T  6   Tốc độ trung bình cực tiểu mà vật đạt khoảng thời gian 2/3 chu kỳ dao động S 9,07 vtb  tb   13,6cm / s t Vậy chọn đáp án C     Câu 17: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2πt + π/3) cm Trong 1,5 (s) kể từ dao động (t = 0) vật qua vị trí cân lần? A lần B lần C lần D lần Lời giải: T Ta có : 1,5s  T  Trong chu kì vật qua vị trí cân lần Trong 1,5s số lần vật qua vị trí cân n   n ' Dựa vào trục thời gian Ta nhận thấy sau thời gian T/2 vật qua VTCB lần  n '   n  Vậy chọn đáp án B Câu 18: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos (5πt + π/6) cm Trong giây từ thời điểm t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = +1 cm lần? A lần B lần C lần D lần Lời giải: 5T T Ta có : 1 s    2T  2 Trong chu kì vật qua vị trí x = +1cm lần Số lần chất điểm qua vị trí có li độ x  1 n   n ' Dựa vào trục thời gian Ta nhận thấy thời gian T/2 vật qua vị trí x = +1cm lần  n '   n  Vậy chọn đáp án D Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 19: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 2cos(2πt – π/2) cm Sau khoảng thời gian t = 7/6 s kể từ thời điểm ban đầu, vật qua vị trí x = cm lần? A lần B lần C lần D lần Lời giải: T Ta có t   s   T  6 Trong chu kì vật qua vị trí x = 1cm lần Số lần vật qua vị trí có li độ x = 1cm khoảng thời gian t  n   n ' Dựa vào trục thời gian Ta nhận thấy thời gian T/6 kể từ thời điểm ban đầu vật qua vị trí x = lần  n' 1 n  Vậy chọn đáp án B Câu 20: Phương trình li độ vật x = 2cos(4πt – π/6) cm Kể từ bắt đầu dao động (t = 0) đến thời điểm t = 1,8 s vật qua vị trí có li độ x = 1 cm lần? A lần B lần C lần D lần Lời giải: T T Ta có : t  1,8s  3T   10 Trong chu kì vật qua vị trí x = 1 cm hai lần Số lần vật qua vị trí có li độ x = 1 cm n   n ' Dựa vào trục thời gian Ta nhận thấy khoảng thời gian lần  n '   n  Vậy chọn đáp án B T T kể từ thời điểm ban đầu vật qua vị trí x=-1cm  10 Câu 21: Phương trình li độ vật x = 4cos(5πt + π) cm Kể từ lúc bắt đầu dao động đến thời điểm t = 1,5 (s) vật qua vị trí có li độ x = cm lần? A lần B lần C lần D lần Lời giải: 3T Ta có : 1,5  s   3T  Trong chu kì vật qua vị trí có li độ x=2cm hai lần Số lần vật qua vị trí có li độ x = cm n   n ' Dựa vào trục thời gian Ta nhận thấy sau thời gian 3T/4 kể từ thời điểm ban đầu vật qua vị trí x=2cm hai lần  n'   n  Vậy chọn đáp án C Câu 22: Một chất điểm dao động điều hồ có vận tốc không hai thời điểm liên tiếp t1 =2,2 (s) t2 = 2,9(s) Tính từ thời điểm ban đầu ( to = 0) đến thời điểm t2 chất điểm qua vị trí cân A lần B lần C lần D lần Lời giải: Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Khoảng thời gian hai lần liên tiếp vận đạt vận tốc t  Facebook: LyHung95 T T  0,7  T  1, 4s  t2  2,9  s   4T  Giả sử thời điểm t1  2,2s vật VTCB theo chiều âm  10  37  Tại thời điểm t=0 vật vị trí -0,433A theo chiều dương  t  0   2,2  0   0   14 Trong chu kì số lần vật qua vị trí cân lần Số lần vật qua vị trí cân từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t2 n   n ' Vẽ trục thời gian, ta nhận thấy thời gian T/7 kể từ thời điểm ban đầu vật qua vị trí cân lần  n'   n  Vậy chọn đáp án A Câu 24: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2πt – π/5) cm Tại thời điểm t vật có li độ x = cm Hỏi sau 0,25 (s) li độ vật A x = cm B x = cm C x = –10 cm D x = –8 cm Lời giải:   arccos     10 t  2 t   arccos 10    Ta có : x  10cos  2 t        5    2 t    arccos  arccos 10   10 t  2  Sau thời gian 0,25s :   arccos  arccos  10  t '  10  0, 25  x  6cm *t  2 2   arccos  arccos  10 10  0, 25  x  6cm *t  t' 2 2 Vậy chọn đáp án B Chú ý: Dạng toán em nên vẽ đường tròn tối ưu Câu 25: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + π/6) cm Tại thời điểm t vật có li độ x = cm Tại thời điểm t = t + 0,25 (s) li độ vật A x = cm B x = cm C x = –3 cm D x = –6 cm Lời giải:     4 t   t s     24  Ta có : x  6cos  4 t      6   4 t      t   s   Sau thời điểm 0,25s *t  s  t '  t  0, 25  s  x  3cm 24 24 1 *t   s  t '  t  0, 25  s  x  3cm 8 Vậy chọn đáp án C Chú ý: Dạng toán em nên vẽ đường tròn tối ưu Câu 27: Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox Phương trình dao động x = 4cos(4πt – π/2) cm Vận tốc trung bình chất điểm 1/2 chu kì từ li độ cực tiểu đến li độ cực đại A 32 cm/s B cm/s C 16π cm/s D 64 cm/s Lời giải: Quảng đường vật 1/2 chu kì từ li độ cực tiểu đến li độ cực đại S  A  8cm S 2A  32cm / s Vận tốc trung bình : vtb   T t Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Vậy chọn đáp án A Câu 41: Vật dao động điều hòa có vmax = m/s gia tốc cực đại 30π m/s2 Thời điểm ban đầu vật có vận tốc 1,5 m/s tăng Hỏi vào thời điểm sau vật có gia tốc 15π m/s2 A 0,10 s B 0,15 s C 0,20 s D 0,05 s Lời giải: a 2 A 30 Ta có : max     10  A  cm vmax  A  Thời điểm ban đầu vật có vận tốc 1,5 m/s tăng  Vật vị trí A theo chiều dương amax A x 2 T T T  Sau thời điểm t     0,05s vật có gia tốc 15  m / s  12 Vậy chọn đáp án D Mặt khác : a  15  Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 09 bai toan ve toc do tb va van toc tb giai btap , 09 bai toan ve toc do tb va van toc tb giai btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay