09 bai toan ve toc do tb va van toc tb btap

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:02

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Bài tập trắc nghiệm (Khóa PEN-C N3) 09 BÀI TỐN VỀ VẬN TỐC TB, TỐC ĐỘ TB Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn Câu 1: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ A Khi vật thẳng (theo chiều) từ VTCB đến li độ x = A/2 tốc độ trung bình vật A A/T B 4A/T C 6A/T D 2A/T Câu 2: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ A Khi vật thẳng (theo chiều) từ li độ x = A đến li độ x = –A/2 tốc độ trung bình vật A 9A/2T B 4A/T C 6A/T D 3A/T Câu 3: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(πt + π/4) cm Trong (s) đầu tiên, tốc độ trung bình vật A v = 10 cm/s B v = 15 cm/s C v = 20 cm/s D v = cm/s Câu 4: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2πt + π/6) cm Trong 1,5 (s) đầu tiên, tốc độ trung bình vật A v = 60 cm/s B v = 40 cm/s C v = 20 cm/s D v = 30 cm/s Câu 5: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2πt + π/6) cm Khi vật từ li độ x = 10 cm đến li độ x = –5 cm tốc độ trung bình vật A v = 45 cm/s B v = 40 cm/s C v = 50 cm/s D v = 30 cm/s Câu 6: Một chất điểm M dao động điều hòa theo phương trình x = 2,5cos(10πt + π/2) cm Tốc độ trung bình M chu kỳ dao động A vtb = 50 m/s B vtb = 50 cm/s C vtb = m/s D vtb = cm/s Câu 7: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ A Khi vật từ li độ x = A/2 đến li độ x = –A/2 (đi qua biên x = A), tốc độ trung bình vật A 3A/T B 9A/2T C 4A/T D 2A/T Câu 8: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ A Khi vật thẳng (theo chiều ) từ x1 = –A/2 đến x2 = A/2, tốc độ trung bình vật A vtb = A/T B vtb = 4A/T C vtb = 6A/T D vtb = 2A/T Câu 9: Một vật dao động điều hòa với tần số f biên độ A Khi vật thẳng (theo chiều) từ li độ x = –A/2 đến li độ x = A, tốc độ trung bình vật bằng: 9Af A vtb = 3Af B v tb  C vtb = 6Af D vtb = 4Af Câu 10: Một vật dao động điều hòa với tần số f biên độ A Khi vật từ li độ x = –A/2 đến li độ x = A (đi qua biên x = –A), tốc độ trung bình vật bằng: 15Af 9Af 13Af A v tb  B v tb  C vtb = 4Af D v tb 4 Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(5πt + π/3) cm Tốc độ trung bình vật 1/2 chu kì đầu A 20 cm/s B 20π cm/s C 40 cm/s D 40π cm/s Câu 12: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5sin(20t) cm Tốc độ trung bình 1/4 chu kỳ kể từ lúc vật bắt đầu dao động A vtb = π (m/s) B vtb = 2π (m/s) C vtb = 2/π (m/s) D vtb = 1/π (m/s) Câu 13: Phương trình li độ vật x = Acos(4πt + φ) cm Vào thời điểm t1 = 0,2 (s) vật có tốc độ cực đại Vật có tốc độ cực đại lần vào thời điểm A t2 = 0,7 (s) B t2 = 1,2 (s) C t2 = 0,45 (s) D t2 = 2,2 (s) Câu 14: Phương trình li độ vật x = Acos(4πt + φ) cm Vào thời điểm t1 = 0,2 (s) vật có li độ cực đại Vật có li độ cực đại lần vào thời điểm A t2 = 0,7 (s) B t2 = 1,2 (s) C t2 = 0,45 (s) D t2 = 2,2 (s) Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 15: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt – π/3) cm Tốc độ trung bình cực đại mà vật đạt khoảng thời gian 2/3 chu kỳ dao động (lấy gần đúng) A 18,92 cm/s B 18 cm/s C 13,6 cm/s D 15,39 cm/s Câu 16: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt – π/3) cm Tốc độ trung bình cực tiểu mà vật đạt khoảng thời gian 2/3 chu kỳ dao động (lấy gần đúng) A 18,92 cm/s B 18 cm/s C 13,6 cm/s D 15,51 cm/s Câu 17: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2πt + π/3) cm Trong 1,5 (s) kể từ dao động (t = 0) vật qua vị trí cân lần? A lần B lần C lần D lần Câu 18: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos (5πt + π/6) cm Trong giây từ thời điểm t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = +1 cm lần? A lần B lần C lần D lần Câu 19: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 2cos(2πt – π/2) cm Sau khoảng thời gian t = 7/6 s kể từ thời điểm ban đầu, vật qua vị trí x = cm lần? A lần B lần C lần D lần Câu 20: Phương trình li độ vật x = 2cos(4πt – π/6) cm Kể từ bắt đầu dao động (t = 0) đến thời điểm t = 1,8 s vật qua vị trí có li độ x = 1 cm lần? A lần B lần C lần D lần Câu 21: Phương trình li độ vật x = 4cos(5πt + π) cm Kể từ lúc bắt đầu dao động đến thời điểm t = 1,5 (s) vật qua vị trí có li độ x = cm lần? A lần B lần C lần D lần Câu 22: Một chất điểm dao động điều hoà có vận tốc khơng hai thời điểm liên tiếp t1 =2,2 (s) t2 = 2,9(s) Tính từ thời điểm ban đầu ( to = 0) đến thời điểm t2 chất điểm qua vị trí cân A lần B lần C lần D lần Câu 23: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2πt – π/4) cm Tại thời điểm t vật có li độ x = cm Hỏi sau 0,5 (s) vật có li độ A x = cm B x = cm C x = –5 cm D x = –6 cm Câu 24: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2πt – π/5) cm Tại thời điểm t vật có li độ x = cm Hỏi sau 0,25 (s) li độ vật A x = cm B x = cm C x = –10 cm D x = –8 cm Câu 25: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + π/6) cm Tại thời điểm t vật có li độ x = cm Tại thời điểm t = t + 0,25 (s) li độ vật A x = cm B x = cm C x = –3 cm D x = –6 cm Câu 26: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 8cos(10πt) cm Thời điểm vật qua vị trí x = lần thứ 2008 theo chiều âm kể từ thời điểm bắt đầu dao động : 12043 10243 12403 12430 A (s) B (s) C (s) D (s) 30 30 30 30 Câu 27: Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox Phương trình dao động x = 4cos(4πt – π/2) cm Vận tốc trung bình chất điểm 1/2 chu kì từ li độ cực tiểu đến li độ cực đại A 32 cm/s B cm/s C 16π cm/s D 64 cm/s Câu 28: Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, thời điểm ban đầu t = vật vị trí cân vị trí biên Quãng đường mà vật từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 A A/2 B 2A C A D A/4 Câu 29: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = cos(20πt – 2π/3) cm Tốc độ vật sau quãng đường S = cm (kể từ t = 0) A 40 cm/s B 60 cm/s C 80 cm/s D Giá trị khác Câu 30: Một vật dao động điều hoà với tần số Hz, biên độ A Thời gian ngắn vật từ vị trí biên đến vị trí động lần A 1/6 s B 1/12 s C 1/24 s D 1/8 s Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 31: Một vật dao động điều hòa với phương trình dao động x = Acos(ωt + φ) cm Biết khoảng thời gian A theo chiều dương Chu kì dao động vật A 0,2 s B s C 0,5 s D 0,1 s Câu 32: Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, thời điểm ban đầu t = vật vị trí cân vị trí biên Quãng đường mà vật từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 A A/2 B 2A C A D A/4 1/30 s đầu tiên, vật từ vị trí x0 = đến vị trí x = π  Câu 33: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x  10cos  πt   cm Thời gian tính từ lúc vật bắt đầu dao 3  động động (t = 0) đến vật quãng đường 30 cm A 1,5 s B 2,4 s C 4/3 s D 2/3 s Câu 34: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình: x = 5cos(8πt + π/3) cm Quãng đường vật từ thời điểm t = đến thời điểm t = 1,5 (s) A 15 cm B 135 cm C 120 cm D 16 cm Câu 35: Con lắc lò xo dao động điều hồ mặt phẳng ngang với chu kì T = 1,5 s, biên độ A = cm, pha ban đầu 5π/6 Tính từ lúc t = 0, vật có toạ độ x = –2 cm lần thứ 2005 vào thời điểm nào? A 1503 s B 1503,25 s C 1502,25 s D 1503,375 s Câu 36: Vật dao động điều hoà với phương trình x = 6cos(ωt – π/2) cm Sau khoảng thời gian t=1/30s vật quãng đường cm Tần số góc vật A 25π (rad/s) B 15π (rad/s) C 10π (rad/s) D 20π (rad/s) Câu 37: Vật dao động điều hồ theo phương trình x = Asin(ωt) cm Sau dao động 1/8 chu kỳ vật có li độ 2 cm Biên độ dao động vật A cm B cm C 2 cm D cm Câu 38: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 6sin(20πt) cm Vận tốc trung bình vật từ VTCB đến vị trí có li độ cm A 3,2 m/s B 1,8 m/s C 3,6 m/s D 2,4 m/s π  Câu 39: Vật dao động điều hòa với phương trình x  4cos  5πt   cm Thời điểm vật qua vị trí x = cm lần thứ 2  10 theo chiều dương là: A 2,88 (s) B 4,82 (s) C 3,63 (s) D 5,86 (s) π  Câu 40: Vật dao động điều hòa với phương trình x  5cos  5πt   cm Tính tốc độ trung bình vật khoảng 3  thời gian từ t = đến t = s? A cm/s B -50 cm/s C - cm/s D 50 cm/s Câu 41: Vật dao động điều hòa có vmax = m/s gia tốc cực đại 30π m/s Thời điểm ban đầu vật có vận tốc 1,5 m/s tăng Hỏi vào thời điểm sau vật có gia tốc 15π m/s2 A 0,10 s B 0,15 s C 0,20 s D 0,05 s Câu 42: Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ cm Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn gia tốc không vượt 100 cm/s2 T/3 Lấy π2 = 10 Tần số dao động vật A.4 Hz B Hz C Hz D Hz Câu 43: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình dao động x = 6cos(20πt – π/2) cm Vận tốc trung bình chất điểm đoạn từ VTCB tới điểm có li độ cm A 360 cm/s B 120π cm/s C 60π cm/s D 40 cm/s Câu 44: Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox Phương trình dao động x = 4cos(4πt – π/2) cm Vận tốc trung bình chất điểm 1/2 chu kì từ li độ cực tiểu đến li độ cực đại A 32 cm/s B cm/s C 16π cm/s D 64 cm/s Câu 45: Một vật dđ với phương trình x = 6cos(8πt) cm Thời điểm vật qua vị trí x = cm lần thứ A 0,29 (s) B 0,71 (s) C 1,50 (s) D 0,54 (s) Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 π  Câu 46: Vật dao động điều hòa với phương trình x  5cos  5πt   cm Tính vận tốc trung bình vật 3  khoảng thời gian từ t = đến t = s? A cm/s B -50 cm/s C –5 cm/s D 50 cm/s Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 09 bai toan ve toc do tb va van toc tb btap , 09 bai toan ve toc do tb va van toc tb btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay