08 bai toan ve quang duong lon nhat nho nhat giai btap

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:02

Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 LỜI GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (Khóa PEN-C N3) 08 BÀI TỐN VỀ QNG ĐƯỜNG LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 01 A 11 D 21 D 31 C 41 C 02 C 12 A 22 D 32 D 42 C 03 B 13 C 23 B 33 C 43 C 04 B 14 A 24 A 34 A 44 C 05 A 15 B 25 B 35 B 45 C 06 D 16 A 26 A 36 B 07 B 17 D 27 A 37 D 08 A 18 C 28 D 38 B 09 C 19 A 29 D 39 A 10 D 20 D 30 B 40 B LỜI GIẢI CÁC CÂU CHỌN LỌC TRONG TÀI LIỆU Câu 11: Chọn phương án sai Biên độ dao động điều hòa A hai lần quãng đường vật 1/12 chu kỳ vật xuất phát từ vị trí cân B nửa quãng đường vật nửa chu kỳ vật xuất phát từ vị trí C qng đường vật 1/4 chu kỳ vật xuất phát từ vị trí cân vị trí biên D hai lần quãng đường vật 1/8 chu kỳ vật xuất phát từ vị trí biên Lời giải: T 2T Khi vật xuất phát từ vị trí biên Sau thời gian  vật đến VTCB lúc quảng đường vật S = A Vậy chọn đáp án D Câu 13: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt – π/3) cm Quãng đường nhỏ (Smin) vật khoảng thời gian 2/3 chu kỳ dao động (lấy gần đúng) A 12 cm B 10,92 cm C 9,07 cm D 10,26 cm Lời giải: Ta có : t  2T T T     S  A  S 'min  S 'min  A 1  cos  2 A T        Quảng đường nhỏ vật thời gian 2/3 chu kì dao động S  A   A  9,07cm Vậy chọn đáp án C Câu 14: Biên độ dao động điều hồ 0,5 m Vật quãng đường thời gian chu kì dao động A Smin = 10 m B Smin = 2,5 m C Smin = 0,5 m D Smin = m Lời giải: Trong chu kì vật quảng đường 4A  Quảng đường vật chu kì S  5.4.A  20 A  10cm Vậy chọn đáp A Câu 15: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(πt + π/3) cm Quãng đường lớn vật khoảng thời gian 1,5 (s) (lấy gần đúng) A Smax = 7,07 cm B Smax = 17,07 cm C Smax = 20 cm D Smax = 13,66 cm Lời giải: 3T T T Ta có : 1,5s     S  A  S 'max 4 T  t  S 'max  A sin  A sin  A T T Quãng đường lớn vật khoảng thời gian 1,5 (s) S  A  A  17,07cm Vậy chọn đáp án B Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95   Câu 16: Một vật dao động điều hoà với phương trình x  4cos  5t   cm Tính quãng đường nhỏ vật 6  khoảng thời gian 0,9 s? A 34,34 cm B 36,77 cm C 37,66 cm D 37,34 cm Lời giải: 9T T Ta có : 0,9s   2T   S  A  S 'min 4 t      S 'min  A 1  cos   A 1  cos    A T  4       Quãng đường nhỏ vật khoảng thời gian 0,9 s S  A   A  34,34cm Vậy chọn đáp án A   Câu 17: Một vật dao động điều hoà với phương trình x  5cos  2t   cm Trong khoảng thời gian 0,75 s quãng 4  đường vật là? A 12,47 cm B 12,88 cm C 17,12 cm D 12,97 cm Lời giải: t  S 'max  A sin  2A   Smax  A  S 'max T T T Ta có : 0,75s       S '  A 1  cos t    A  Smin  A  S 'min    T      Smax  A  A  17,07cm   Smin  A   A  12,92cm  Quảng đường vật Smin  S  Smax  S  12,97cm Vậy chọn đáp án D   Câu 19: Một vật dao động điều hòa với biên độ A Trong khoảng thời gian 1/3 s quãng đường vật lớn A Tần số dao động vật A 0,5 Hz B 0,25 Hz C 0,6 Hz D 0,3 Hz Lời giải: Trong khoảng thời gian 1/3 s quãng đường vật lớn A  t     Smax  A sin  A  A sin  sin     T  2s  f   0,5Hz T T 3T 3T T Vậy chọn đáp án A Câu 20: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm Quãng dường nhỏ mà vật 0,5 s 10 cm Tốc độ lớn vật A 39,95 cm/s B 40,15 cm/s C 39,2 cm/s D 41,9 cm/s Lời giải: Quãng dường nhỏ mà vật 0,5 s 10 cm t   0,5   0,5  0,5     Smin  A 1  cos    T  s   10  20 1  cos   cos T  T  T T   2 A  41,9cm / s Tốc độ lớn vật : vmax   A  T Vậy chọn đáp án D Câu 21: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T Trong khoảng thời gian T/3 chất điểm quãng đường A 1,5 A B 1,6 A C 1,7 A D 1,8 A Lời giải: Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 t   Smax  A sin T S  3A Ta có :    max  S  A 1  cos t   Smin  A    T   Quảng đường vật Smin  S  Smax  A  S  1,73A  Quảng đường 1,8A Vậy chọn đáp án D Câu 22: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Quãng đường nhỏ mà vật s 20 cm Gia tốc lớn vật Lấy   10 A 4,64 m/s2 B 244,82 cm/s2 C 3,49 m/s2 D 284,44 cm/s2 Lời giải: Ta có : 20cm  A  A  S 'min     2 2 2 T   Với S 'min  A 1  cos    t  t   t    A  A 1  cos       T 3   T 8  1 s   T   T  s     rad / s  Gia tốc lớn vật : amax   A  284,44  cm / s  Vậy chọn đáp án D Câu 23: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T Thời gian ngắn vật quãng đường có độ dài 9A A 7T/6 B 13T/6 C 7T/3 A D 13T/3 Lời giải: Ta có : A  A  A  A  Smax     Smax  A sin  A  A sin    2   2  T T 13T     t   t   t   tmin  2T   3 T 6 Vậy chọn đáp án B Câu 24: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm Trong khoảng thời gian nhỏ s vật quãng đường 35 cm Tính tần số dao động vật? A 0,257 Hz B 0,327 Hz C 0,227 Hz D 0,246 Hz Lời giải: Ta có : tmin  Smax A  A  Smax    Smax  A sin  A  A sin    1,696rad 2 2    1,696rad  t  1,696  t  1,696  t  0,27T T T  tmin   0, 27T  0,77T  tmin  0,77T   T  2,896  f  0,257 Hz Vậy chọn đáp án A Mặt khác : S  35cm  A  Câu 27: Tìm quãng đường ngắn để vật từ vị trí có pha π/6 đến vị trí lực phục hồi nửa cực đại Biết biên độ dao động 3cm A 1,09 cm B 0,45 cm C cm D 1,5 cm Lời giải: Vẽ trục thời gian ta dễ dàng xác định vị trí lực phục hồi nửa cực đại gần vị trí có pha π/3 Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Quãng đường vật hình vẽ, ta dễ dàng tính S = 2,59  1,5  1,09(cm) Vậy chọn đáp án A Câu 28: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Trong khoảng thời gian lớn nhất s vật quãng đường 25 cm Tính tần số dao động vật? A 0,52 Hz B 0,38 Hz C 0,47 Hz D 0,42 Hz Lời giải: 3T Ta có tmax nên S = Smin; tức Smin  25cm  A   A  S 'min  4(s)   t   2  Xét riêng: S 'min  1cm  A 1  cos     1,01(rad )  .t  t  t  0,16T T   3T Từ ta dễ có 4( s)   0,16T  T  2, 41( s); f  0, 42( Hz ) Vậy chọn đáp án D Câu 31: Một chất điểm dao động điều hòa, tỉ số quãng đường lớn nhỏ mà chất điểm 1/4 chu kỳ A B 2 C  D  Lời giải: π  Quãng đường lớn nhất: Smax  2Asin  2A   2 S π   Quãng đường nhỏ nhất: Smin  2A 1  cos   (2  2)A  max     Smin  42 4  Vậy chọn đáp án C   Câu 32: Một vật dao động điều hoà với phương trình x  5cos  2t   cm Trong khoảng thời gian 0,75 s quãng 4  đường vật là? A 15,47 cm B 16,48 cm C 17,62 cm D 18,86 cm Lời giải: T T  Ta có t     '  t ' π  Quãng đường lớn nhất: Smax  2.5  2.5sin  17,07(cm) π   Quãng đường nhỏ nhất: Smin  2.5  2.5 1  cos   12,93(cm) 4   12,93  S  17,07 Vậy chọn đáp án D Câu 35: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Trong khoảng thời gian lớn s vật quãng đường 17 cm Tính chu kỳ dao động vật? A 2,12 s B 2,21 s C 2,43 s D 2,34 s Lời giải: T Ta có tmax nên S = Smin; tức Smin  17cm  A   A  S 'min  2(s)   t   2  Xét riêng: S 'min  7cm  A 1  cos     2,53(rad )  .t  t  t  0, 4T  T  T Từ ta dễ có 2( s)   0, 4T  T  2, 21( s) Vậy chọn đáp án B Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95   Câu 40: Một vật dao động điều hồ với phương trình x  4cos  5t   cm Tính quãng đường lớn vật 6  khoảng thời gian 14/15 s? A 39,83 cm B 38,93 cm C 36 cm D 37,88 cm Lời giải: T 2 Ta có t  2T    '  t ' 3 π  Quãng đường lớn nhất: Smax  4.2.4  2.4sin  38,93(cm) Vậy chọn đáp án B   Câu 41: Một vật dao động điều hồ với phương trình x  5cos  2t   cm Trong khoảng thời gian 4/3 s quãng 4  đường vật là? A 23,47 cm B 22,48 cm C 27,62 cm D 28,76 cm Lời giải: T 2 Ta có t  T    '  t ' 3 π  Quãng đường lớn nhất: Smax  2.2.5  2.5sin  28,66(cm) π   Quãng đường nhỏ nhất: Smin  2.2.5  2.5 1  cos   25(cm) 3   25  S  28,66 Vậy chọn đáp án C Câu 42: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Trong khoảng thời gian lớn s vật quãng đường 17 cm Tính tần số dao động vật? A 0,48 Hz B 0,42 Hz C 0,45 Hz D 0,4 Hz Lời giải: T Ta có tmax nên S = Smin; tức Smin  17cm  A   A  S 'min  2(s)   t   2  Xét riêng: S 'min  7cm  A 1  cos     2,53(rad )  .t  t  t  0, 4T  T  T Từ ta dễ có 2( s)   0, 4T  T  2, 21( s); f  0, 45( Hz) Vậy chọn đáp án C   Câu 43: Một vật dao động điều hoà với phương trình x  4cos  5t   cm Tính quãng đường lớn vật 6  khoảng thời gian 0,9 s? A 34,34 cm B 36,77 cm C 37,66 cm D 37,34 cm Lời giải: T  Ta có t  2T    '  t ' π  Quãng đường lớn nhất: Smax  4.2.4  2.4sin  37,66(cm) Vậy chọn đáp án C Câu 44: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm Trong khoảng thời gian nhỏ s vật quãng đường 35 cm Tính chu kỳ dao động vật? A 3,2 s B 3,4 s C 3,9 s D 3,6 s Lời giải: T Ta có tmin nên S = Smax; tức Smax  35cm  A  15  A  S 'max  3(s)   t Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Xét riêng: S 'min  15cm  A sin Từ ta dễ có 3( s)  Facebook: LyHung95  2    1,69(rad )  .t  t  t  0, 27T T T  0, 27T  T  3,9( s) Vậy chọn đáp án C Câu 45: Một vật dao động điều hòa với biên độ A Trong khoảng thời gian s quãng đường vật nhỏ A Chu kỳ dao động vật A s B s C s D s Lời giải:   2 2 T  Ta có Smin  A  A 1  cos (rad )  .t  t  t       T  T Từ ta dễ có 1( s)   T  3( s) Vậy chọn đáp án C Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 08 bai toan ve quang duong lon nhat nho nhat giai btap , 08 bai toan ve quang duong lon nhat nho nhat giai btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay