08 bai toan ve quang duong lon nhat nho nhat btap

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:02

Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Bài tập trắc nghiệm (Khóa PEN-C N3) 08 BÀI TOÁN VỀ QUÃNG ĐƯỜNG LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ A tần số f Khoảng thời gian ngắn để vật quãng đường có độ dài A 1 1 A t  B t  C t  D t  6f 4f 3f 12f Câu 2: Một vật dao động điều hòa với biên độ A tần số f Khoảng thời gian lớn để vật quãng đường có độ dài A 1 1 A t  B t  C t  D t  6f 4f 3f 12f Câu 3: Một vật dao động điều hòa với biên độ A tần số f Khoảng thời gian ngắn để vật quãng đường có độ dài A 1 1 A t  B t  C t  D t  6f 4f 3f 12f Câu 4: Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian t = T/4, quãng đường lớn (Smax) mà vật A Smax = A B Smax  A C Smax  A D Smax =1,5A Câu 5: Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian t = T/6, quãng đường lớn (Smax) mà vật A A B A C A D 1,5A Câu 6: Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian t = 2T/3, quãng đường lớn (Smax) mà vật A 1,5A B 2A C A D 3A Câu 7: Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian t = 3T/4, quãng đường lớn (Smax) mà vật A 2A  A B 2A  A C 2A D A  A Câu 8: Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian t = 3T/4, quãng đường nhỏ (Smin) mà vật A 4A  A B 2A  A C 2A  A D A  A Câu 9: Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian t = 5T/6, quãng đường lớn (Smax) mà vật A A  A B 4A  A C 2A  A D 2A Câu 10: Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian t = 5T/6, quãng đường nhỏ (Smin) mà vật A A B A  A C 2A  A D 3A Câu 11: Chọn phương án sai Biên độ dao động điều hòa A hai lần quãng đường vật 1/12 chu kỳ vật xuất phát từ vị trí cân B nửa quãng đường vật nửa chu kỳ vật xuất phát từ vị trí C qng đường vật 1/4 chu kỳ vật xuất phát từ vị trí cân vị trí biên D hai lần quãng đường vật 1/8 chu kỳ vật xuất phát từ vị trí biên Câu 12: Một chất điểm dao động điều hồ dọc trục Ox quanh vị trí cân O với biên độ A chu kì T Trong khoảng thời gian t = T/3, quãng đường lớn (Smax) mà chất điểm A A B 1,5A C A D A Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 13: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt – π/3) cm Quãng đường nhỏ (Smin) vật khoảng thời gian 2/3 chu kỳ dao động (lấy gần đúng) A 12 cm B 10,92 cm C 9,07 cm D 10,26 cm Câu 14: Biên độ dao động điều hồ 0,5 m Vật quãng đường thời gian chu kì dao động A Smin = 10 m B Smin = 2,5 m C Smin = 0,5 m D Smin = m Câu 15: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(πt + π/3) cm Quãng đường lớn vật khoảng thời gian 1,5 (s) (lấy gần đúng) A Smax = 7,07 cm B Smax = 17,07 cm C Smax = 20 cm D Smax = 13,66 cm   Câu 16: Một vật dao động điều hoà với phương trình x  4cos  5t   cm Tính quãng đường nhỏ vật 6  khoảng thời gian 0,9 s? A 34,34 cm B 36,77 cm C 37,66 cm D 37,34 cm   Câu 17: Một vật dao động điều hoà với phương trình x  5cos  2t   cm Trong khoảng thời gian 0,75 s quãng 4  đường vật là? A 12,47 cm B 12,88 cm C 17,12 cm D 12,97 cm Câu 18: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(πt + π/3) cm Quãng đường nhỏ vật khoảng thời gian t =1,5 s (lấy gần đúng) A Smin = 13,66 cm B Smin = 12,07 cm C Smin = 12,93 cm D Smin = 7,92 cm Câu 19: Một vật dao động điều hòa với biên độ A Trong khoảng thời gian 1/3 s quãng đường vật lớn A Tần số dao động vật A 0,5 Hz B 0,25 Hz C 0,6 Hz D 0,3 Hz Câu 20: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm Quãng dường nhỏ mà vật 0,5 s 10 cm Tốc độ lớn vật A 39,95 cm/s B 40,15 cm/s C 39,2 cm/s D 41,9 cm/s Câu 21: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T Trong khoảng thời gian T/3 chất điểm quãng đường A 1,5 A B 1,6 A C 1,7 A D 1,8 A Câu 22: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Quãng đường nhỏ mà vật s 20 cm Gia tốc lớn vật A 4,64 m/s2 B 244,82 cm/s2 C 3,49 m/s2 D 284,44 cm/s2 Câu 23: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T Thời gian ngắn vật quãng đường cso độ dài 9A A 7T/6 B 13T/6 C 7T/3 A D 13T/3 Câu 24: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm Trong khoảng thời gian nhỏ s vật quãng đường 35 cm Tính tần số dao động vật? A 0,257 Hz B 0,327 Hz C 0,227 Hz D 0,246 Hz Câu 25: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4t + /3) Tính qng đường bé mà vật khoảng thời gian t = 1/6 (s) A cm B cm C 3 cm D cm Câu 26: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 4cos(4t + /3) Tính quãng đường lớn mà vật khoảng thời gian t = 1/6 s A cm B 3 cm C cm D cm Câu 27: Tìm quãng đường ngắn để vật từ vị trí có pha π/6 đến vị trí lực phục hồi nửa cực đại Biết biên độ dao động 3cm A 1,09 cm B 0.45 cm C cm D 1,5 cm Câu 28: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Trong khoảng thời gian lớn nhất s vật quãng đường 25 cm Tính tần số dao động vật? Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 A 0,52 Hz B 0,38 Hz C 0,47 Hz D 0,42 Hz Câu 29: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 2s, biên độ 4cm Tìm quãng đường dài vật khoảng thời gian 5/3s C 16  cm D 12 cm Câu 30: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Trong khoảng thời gian lớn nhất s vật quãng đường 25 cm Tính chu kỳ dao động vật? A 2,2 s B 2,4 s C 2,6 s D 2,5 s Câu 31: Một chất điểm dao động điều hòa, tỉ số quãng đường lớn nhỏ mà chất điểm 1/4 chu kỳ A 4cm A B 24 cm B 2 C  D    Câu 32: Một vật dao động điều hồ với phương trình x  5cos  2t   cm Trong khoảng thời gian 0,75 s qng 4  đường vật khơng thể là? A 15,47 cm B 16,48 cm C 17,62 cm D 18,86 cm   Câu 33: Một vật dao động điều hồ với phương trình x  4cos  5t   cm Tính quãng đường nhỏ vật 6  khoảng thời gian 14/15 s? A 39,83 cm B 38,93 cm C 36 cm D 37,88 cm Câu 34: Một vật dao động điều hoà với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian ∆t = 3T/4, quãng đường nhỏ mà vật A 4A  A B A  A C 2A  A D 2A  A Câu 35: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Trong khoảng thời gian lớn s vật quãng đường 17 cm Tính chu kỳ dao động vật? A 2,12 s B 2,21 s C 2,43 s D 2,34 s   Câu 36: Một vật dao động điều hồ với phương trình x  4cos  5t   cm Tính quãng đường lớn vật 6  khoảng thời gian 1/3 s? A 14,83 cm B 14,93 cm C 12 cm D 13,33 cm   Câu 37: Một vật dao động điều hồ với phương trình x  4cos  5t   cm Tính quãng đường nhỏ vật 6  khoảng thời gian 1/3 s? A 14,83 cm B 14,93 cm C 13 cm D 12 cm   Câu 38: Một vật dao động điều hồ với phương trình x  5cos  2t   cm Trong khoảng thời gian 0,75 s quãng 4  đường vật là? A 13,47 cm B 17,34 cm C 15,72 cm D 12,97 cm Câu 39: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt – π/3) cm Quãng đường lớn vật khoảng thời gian 2/3 chu kỳ dao động (lấy gần đúng) A Smax = 12 cm B Smax = 10,92 cm C Smax = 9,07 cm D Smax = 10,26 cm   Câu 40: Một vật dao động điều hồ với phương trình x  4cos  5t   cm Tính quãng đường lớn vật 6  khoảng thời gian 14/15 s? A 39,83 cm B 38,93 cm C 36 cm D 37,88 cm   Câu 41: Một vật dao động điều hồ với phương trình x  5cos  2t   cm Trong khoảng thời gian 4/3 s qng 4  đường vật là? A 23,47 cm B 22,48 cm C 27,62 cm D 28,76 cm Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 42: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Trong khoảng thời gian lớn s vật quãng đường 17 cm Tính tần số dao động vật? A 0,48 Hz B 0,42 Hz C 0,45 Hz D 0,4 Hz   Câu 43: Một vật dao động điều hoà với phương trình x  4cos  5t   cm Tính quãng đường lớn vật 6  khoảng thời gian 0,9 s? A 34,34 cm B 36,77 cm C 37,66 cm D 37,34 cm Câu 44: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm Trong khoảng thời gian nhỏ s vật quãng đường 35 cm Tính chu kỳ dao động vật? A 3,2 s B 3,4 s C 3,9 s D 3,6 s Câu 45: Một vật dao động điều hòa với biên độ A Trong khoảng thời gian s quãng đường vật nhỏ A Chu kỳ dao động vật A s B s C s D s Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 08 bai toan ve quang duong lon nhat nho nhat btap , 08 bai toan ve quang duong lon nhat nho nhat btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay