07 bai toan tinh quang duong trong dddh giai btap

7 7 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:02

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 LỜI GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (Khóa PEN-C N3) 07 BÀI TỐN TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM || 11 D 21 C 31 B 41 A || 12 D 22 C 32 D 42 B || 13 B 23 A 33 D 43 D 04 B 14 B 24 C 34 B 44 C.A 05 A 15 D 25 D 35 D 45 B 06 A 16 C 26 B 36 C 46 B 07 C 17 D 27 B 37 B 08 C 18 A 28 A 38 C 09 C 19 C 29 B 39 C 10 D 20 D 30 C 40 A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 6: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 10cos(πt + π/3) cm Khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu dao động (t = 0) đến vật quãng đường 50 cm A t = 7/3 (s) B t = 2,4 (s) C t = 4/3 (s) D t = 1,5 (s) Lời giải: Ta có S  4A  A  t  T  t '  x  10cos   / 3   x  5  +) Tại t = ta có   Tại t = t  50  v  v  T Vẽ trục thời gian ta dễ dàng có t ' 7T 7.2 Vậy t    (s) 6. Vậy chọn đáp án A Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ cm chu kì 1s Tại t = 0, vật qua vị trí cân theo chiều âm trục toạ độ Tổng quãng đường vật khoảng thời gian t = 2,375 (s) kể từ thời điểm bắt đầu dao động A S = 48 cm B S = 50 cm C S = 55,75 cm D S = 42 cm Lời giải:  Phương trình dao động x  6cos(2t  )(cm) S  8A  S' Ta có t  2,375  2,375T  2T  0,375T  x  +) Tại t  ta có  v   π   x t  6cos  2π.2,375    3 +) Tại t  2,375s ta có  2  v   Quãng đường vật hình vẽ, ta dễ dàng tính S = 8.6 + + (6 - ) = 55,75 cm Vậy chọn đáp án C Câu 8: Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kỳ T Biết vật thực 12 dao đông hết (s) Tốc độ vật qua vị trí cân 8π (cm/s) Quãng đường lớn vật khoảng thời gian 2/3 chu kỳ T A cm B cm C cm D 12 cm Lời giải: Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Vật thực 12 dao đông hết (s)  T   0,5(s)    4(rad / s) 12 Ta có A  8  A  2(cm) Quãng đường vật hình vẽ, ta dễ dàng tính S =     6(cm) Vậy chọn đáp án C Câu 9: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 5cos(8πt + π/3) cm Quãng đường vật từ thời điểm t = đến thời điểm t = 1,5 (s) A S = 15 cm B S = 135 cm C S = 120 cm D S = 16 cm Lời giải: Ta có T  0, 25(s) ; t  1,5  6T  S  24A  120(cm) Vậy chọn đáp án C Câu 11: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2πt + π/3) cm Quãng đường vật kể từ bắt đầu dao động (t = 0) đến thời điểm t = 0,375 (s) (lấy gần đúng) A 12 cm B 16,48 cm C 10,54 cm D 15,34 cm Lời giải: Ta có T  1(s) ; t  0,375  0,375T x  +) Tại t  ta có  v   π   x t  10cos  2π.0,375    9,66 +) Tại t  2,375s ta có  3  v   Quãng đường vật hình vẽ, ta dễ dàng tính S =  10  (10  9,66)  15,34(cm) Vậy chọn đáp án D Câu 15: Một lắc lò xo dao động với phương trình x = 4cos(4πt) cm Quãng đường vật thời gian 2,875 (s) kể từ lúc t = A 16 cm B 32 cm C 64 cm D 92 cm Lời giải: Ta có T  0,5(s) ; t  2,875  5,75T  5T  0,75T  S  20A  S' +) Tại t  ta có x    x  4cos  4π.2,875  +) Tại t  2,875s ta có  t  v  Quãng đường vật hình vẽ, ta dễ dàng tính S = 4.23  92(cm) Vậy chọn đáp án D Câu 16: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox có phương trình x = 5sin(2πt + π/6) cm Xác định quãng đường vật từ thời điểm t = (s) đến thời điểm t = 13/6 (s)? A 32,5 cm B cm C 22,5 cm D 17,5 cm Lời giải: 7  S  4A  S' Ta có T = s; t   T  T  T  6  π   x1  5sin  2π    2,5 +) Tại t  ta có  6  v   13  26π π   5 s ta có x  5sin  6  Quãng đường vật hình vẽ, ta dễ dàng tính S = 5.4  2,5  22,5(cm) Vậy chọn đáp án C +) Tại t  Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 3π   Câu 17: Một vật dao động có phương trình li độ x  2cos  25t   cm Quãng đường vật từ thời điểm   π t1 = (s) đến t2 = (s) (lấy gần đúng) 30 A S = 43,6 cm B S = 43,02 cm C S = 10,9 cm D 42,56 cm Lời giải: 2 Ta có T = s; t  7T  0,54T  S  28A  S' 25  π 3π   π  x1  cos  25    1,37 +) Tại t  ta có  30   30 v    3π    x  cos  50    1, 23 +) Tại t  2s ta có    v   Quãng đường vật hình vẽ, ta dễ dàng tính S = 1,37  1, 41  (1, 41  1, 22)  42,56(cm) Vậy chọn đáp án D Câu 18: Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân O Ban đầu vật qua O theo chiều dương Sau thời π gian t1  (s) vật chưa đổi chiều chuyển động vận tốc lại nửa Sau thời gian t = 0,3π (s) vật 15 12 cm Vận tốc ban đầu v0 vật A 20 cm/s B 25 cm/s C cm/s D 40 cm/s Lời giải: T 2 Vẽ trục thời gian ta dễ dàng xác định t1   T  (s)    5(rad / s) T T Ta có t  T    S  2A  A  3A  A  4(cm) 4  v0  A  5.4  20(cm / s) Vậy chọn đáp án A Câu 21: Vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(10πt – π/2 )cm Thời gian vật quãng đường 12,5 cm (kể từ t = 0) A 1/15 s B 2/15 s C 7/60 s D 1/12 s Lời giải: A T  Thời gian vật t   t ' 2 Khi vật 2A, vật TVCB theo chiều âm Ta có : S  12,5cm  A  Dựa vào trục thời gian  t  T 12 Vậy thời gian vật 12,5cm T  T T   s 12 60 Vậy chọn đáp án C Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 7T  2πt π  Câu 22: Một vật dao động điều hồ với phương trình x  Acos  kể từ thời điểm ban   cm Sau thời gian 3 12  T đầu vật quãng đường 10 cm Biên độ dao động 30 A cm B cm C cm D Đáp án khác Lời giải: 7T T T    S  2A  S ' 12 12 A T Sau thời gian vật vị trí  theo chiều dương 2 Ta có : Dựa vào trục thời gian  S '  A 5A A  S  2A    10  A  4cm 2 Vậy chọn đáp án C π  Câu 23: Một vật dao động điều hồ với phương trình x  10cos  πt   cm Thời gian tính từ lúc vật bắt đầu dao 3  động (t = 0) đến vật quãng đường 50 cm A 7/3 s B 2,4 s C 4/3 s D 1,5 s Lời giải: Ta có : 50cm  A  t  T  t Sau thời gian T vật vị trí A/2 theo chiều âm Dựa vào trục thời gian  t  T T T T   t T   s 12 12 6 Vậy chọn đáp án A Câu 34: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 5cos(2πt - π/2) cm Kể từ lúc t = 0, quãng đường vật sau 12,375 s A 235 cm B 248,5 cm C 245,46 cm D 247,5 cm Lời giải: T T T  S  48 A  S '   8 Sau thời gian 12T vật VTCB theo chiều dương Ta có : 12,375  12T  Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Dựa vào trục thời gian  S '  A  Facebook: LyHung95 A A  S  48 A  A   248,5cm 2 Vậy chọn đáp án B Câu 35: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 2cos(4πt - π/3) cm Quãng đường vật thời gian t = 0,125 s kể từ thời điểm ban đầu t = A cm B cm C cm D 1,27 cm Lời giải: T Tại thời điểm t = vật vị trí A/2 theo chiều dương Ta có : t  0,125  Dựa vào trục thời gian  S  A A  A  1, 27cm 2 Vậy chọn đáp án D π  Câu 38: Một vật dao động điều hồ có phương trình x = 5cos  2πt   cm Quãng đường mà vật sau thời 2  gian 12,125 s kể từ thời điểm ban đầu A 240 cm B 245,34 cm C 243,54 cm D 234,54 cm Lời giải: T Ta có : t  12,125s  12T   S  48 A  S ' Sau thời gian 12T vật vị trí cân theo chiều dương Dựa vào trục thời gian  S '   S  48 A  A 2 A  243.54cm Vậy chọn đáp án C Câu 39: Một lắc gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m, khối lượng không đáng kể vật nhỏ khối lượng 250 g, dao động điều hoà với biên độ 10 cm Lấy gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân Quãng π đường vật t  s 24 A cm B 7,5 cm C 15 cm D 20 cm Lời giải: Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Ta có : T  2 Facebook: LyHung95  5T T T m   s t     k 10 24 12 Dựa vào trục thời gian  S  A  A  15cm Vậy chọn đáp án C 3π   Câu 41: Chọn gốc toạ độ taị VTCB vật dao động điều hoà theo phương trình x  20cos  πt   cm Quãng   đường vật từ thời điểm t1 = 0,5 s đến thời điểm t2 = s A 211,72 cm B 201,2 cm C 101,2 cm D 202,2 cm Lời giải: T T Ta có : t  5,5s  2T    S  10 A  S '  3    x  10 2cm Tại t = 0,5        4  v   A  x  10 2cm vị trí  theo chiều âm  v  Sau thời gian 5T/2 vật đổi trạng thái,  Vẽ hình ta dễ dàng tìm sau T/4 = T/8 + T/8 vật đến tọa độ   Vậy S '   A   A theo chiều dương A 2   S  10 A  A  A  211,72(cm)  Vậy chọn đáp án A Câu 42: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(10πt + π) cm Thời gian vật quãng đường S = 12,5 cm (kể từ t = 0) A 1/15 s B 2/15 s C 1/30 s D 1/12 s Lời giải: A T Ta có : S  12,5cm  A   t   t 2 Sau thời gian T/2 vật biên dương Dựa vào trục thời gian  t  T T T t    s 6 15 Vậy chọn đáp án B Câu 43: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 6cos (2πt – π/3) cm Tính độ dài quãng đường mà vật 13 khoảng thời gian t1 = 1,5 s đến t2  s A 50  cm B 53 cm C 46 cm D 66 cm Lời giải: Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Ta có : t  Facebook: LyHung95 17 T T s  2T    S  10 A  S ' Sau thời gian 5T/2 vật vị trí -A/2 theo chiều âm Dựa vào trục thời gian  S  10 A  A  11A  66cm Vậy chọn đáp án D Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 07 bai toan tinh quang duong trong dddh giai btap , 07 bai toan tinh quang duong trong dddh giai btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay