06 mot so bai toan hay va chon loc ve thoi gian giai btap

7 6 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:02

Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 LỜI GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (Khóa PEN-C N3) 06 MỘT SỐ BÀI TỐN CHỌN LỌC VỀ THỜI GIAN Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 01 C 11 A 21 D 02 B 12 D 22 A 03 D 13 B 23 C 04 C 14 C 24 A 05 B 15 B 25 C 06 B 16 A 07 B 17 A 08 C 18 C 09 D 19 C 10 D 20 A LỜI GIẢI CÁC CÂU CHỌN LỌC TRONG TÀI LIỆU Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân O Gọi M, N hai điêm đường thẳng qua O cách O Biết sau 0,25 s chất điểm lại qua M, O, N tốc độ chất điểm qua N 12π cm/s Biên độ dao động A có giá trị bao nhiêu? A cm B 12 cm C 18 cm D 15 cm Lời giải: - Vẽ trục thời gian ta dễ thấy 6t  T  t  - Khi đó, M, N có tốc độ Mà T  0, 25.6  1,5(s)    T A  x M,N   vmax  12π  ωA  24π (cm/s) 2 4 24   A   18(cm) 4 1,5 3 Vậy chọn đáp án C Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân O Gọi M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 (trong M4 trùng O) bảy điểm liên tiếp đường thẳng qua O sau 0,05 s chất điểm lại qua điểm Biết tốc độ chất điêm qua M4 20π cm/s Biên độ dao động A có giá trị bao nhiêu? A cm B cm C cm D cm Lời giải Vẽ trục thời gian ta dễ thấy 12t  T  T  12.0,05  0,6(s)    Mà ωA  20π(cm / s)  A  2 10  (rad / s) T 20π.3  6(cm) 10π Vậy chọn đáp án B Câu 3: Một vật dao động điều hòa dọc theo đường thẳng Một điểm M nằm cố định đường thẳng đó, phía khoảng chuyển động vật Tại thời điểm t vật xa M nhất, sau khoảng thời gian ngắn t vật gần M Độ lớn vận tốc vật nửa tốc độ cực đại vào thời điểm gần A t  t B t  t C t  2t D t  t Lời giải Từ thời điểm t đến t  t vật từ biên dương sang biên âm (hoặc ngược lại) Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 T Ta thấy khoảng thời gian ngắn để vật từ biên đến vị trí có độ lớn vận tốc vật nửa tốc độ cực đại Vẽ trục thời gian ta dễ thấy t  T t  12 Vậy độ lớn vận tốc vật nửa tốc độ cực đại vào thời điểm gần t  t Vậy chọn đáp án D Câu 6: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ 10 cm Trong chu kỳ, khoảng thời gian để tốc độ vật không nhỏ 10π cm/s T/2 Tần số dao động có giá trị A Hz B Hz C Hz D 0,5 Hz Lời giải Vẽ trục thời gian ta dễ thấy 10  Mà vmax  A  f  vmax  vmax  20(cm / s)  vmax 20    1(Hz) 2 A.2 10.2 Vậy chọn đáp án B π  Câu 7: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  A cos  5πt   cm Véc tơ vận tốc hướng theo chiều âm, véc 4  tơ gia tốc hướng theo chiều dương trục Ox khoảng thời gian sau đây? (kể từ t = 0) A 0, s < t < 0,3 s B 0, 05 s < t < 0,15 s C 0, s < t < 0,4 s D 0, s < t < 0,2 s Lời giải Vẽ trục thời gian ta dễ thấy véc tơ vận tốc hướng theo chiều âm, véc tơ gia tốc hướng theo chiều dương trục Ox vật từ vị trí cân theo chiều âm đến biên âm π π  k2π  5πt   π  k2π  0,05  0, 4k(s)  t  0.15  0, 4k(s) Ta thấy đáp án B thỏa mãn Vậy chọn đáp án B  Câu 9: Vật dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm, gia tốc vật hai thời điểm liên tiếp t = 41/16 s t2 = 45/16 s Biết thời điểm t = vật chuyển động biên dương Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = cm lần thứ 2014 là: A 584,5 s B 503,8 s C 503,6 s D 503,3 s Lời giải Vẽ trục thời gian ta dễ thấy t  t  t1  T  T  2(45 /16  41/16)  0,5(s) T vật qua vị trí cân Mà t = vật chuyển động biên dương Tại thời điểm t1  41/ 6(s)  5T   Tại t = vật có li độ A / chuyển động theo chiều dương Phương trình dao động x  10cos(4πt  3π )(cm) Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 2014  1007  1006  nên t 2014  1006T  t1 ; t1 thời điểm lần thứ vật qua tọa độ x  kể từ dao động T T T 13T Vẽ trục ta dễ dàng có t1     t 2014  1006T   503,3 (s) 24 Vậy chọn đáp án D Mà Câu 10: Một vật dao động điều hoà mà thời điểm liên tiếp t1 , t2 , t3, với t3  t1  3 t3  t2  vận tốc có độ lớn v1  v2  v3  20cm / s Tốc độ dao động cực đại A 60cm / s B 20cm / s C 16cm / s D 40cm / s Lời giải Vẽ trục thời gian ta xác định v1 , v2 vị trí vmax / v3 vị trí vmax /  vmax  40(cm / s) Vậy chọn đáp án D Câu 11: Một vật dao động điều hoà mà thời điểm liên tiếp t1 , t2 , t3, với t3  t1  3 t3  t2  có li độ thoả mãn x1  x2   x3  6cm Biên độ dao động vật A 12cm B 8cm C 16cm D 10cm Lời giải Vẽ trục thời gian ta xác định x1 , x vị trí A / x vị trí Amax /  Amax  12(cm) Vậy chọn đáp án A Câu 12: Vật dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm, gia tốc vật đổi chiều hai thời điểm liên tiếp t1 = 41/16 s t2 = 45/16 s Biết thời điểm t = vật chuyển động biên dương Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = cm lần thứ 2015 là: A 503,521 s B 503,625 s C 503,708 s D 503,604 s Lời giải Vẽ trục thời gian ta dễ thấy t  t  t1  T  T  2(45 /16  41/16)  0,5(s) T vật qua vị trí cân Mà t = vật chuyển động biên dương Tại thời điểm t1  41/ 6(s)  5T   Tại t = vật có li độ A / chuyển động theo chiều dương Phương trình dao động x  10cos(4πt  3π )(cm) 2015  1007 dư nên t 2015  1007T  t1 ; t1 thời điểm lần thứ vật qua tọa độ x  kể từ dao động T T 5T Vẽ trục ta dễ dàng có t1    t 2015  1007T   503,604 (s) 12 24 Vậy chọn đáp án D Mà Câu 13: Một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân O Gọi M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 (trong M4 trùng O) bảy điểm liên tiếp đường thẳng qua O sau 0,05 s chất điểm lại qua điểm Biết tốc độ chất điêm qua M2 10π cm/s Biên độ dao động A có giá trị bao nhiêu? A cm B cm C cm D cm Lời giải Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Vẽ trục thời gian ta dễ thấy 12t  T  T  12.0,05  0,6(s)    Facebook: LyHung95 2 10  (rad / s) T A 20.3  10  A  20(cm / s)  A   6(cm) 10 Vậy chọn đáp án B Khi qua M2 v  Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân O Gọi M, N, O, P, Q năm điểm liên tiếp đường thẳng qua O sau 0,2 s chất điểm lại qua điểm Biết tốc độ chất điêm qua N, P 8π cm/s Biên độ dao động A có giá trị bao nhiêu? A 7,14 cm B 8,56 cm C 9,05cm D 8,95 cm Lời giải Vẽ trục thời gian ta dễ thấy 8t  T  T  8.0,  1,6(s)    Khi qua N, P v  A  8  A  2(cm / s)  A  2 5  (rad / s) T 2.4  9,05(cm) 5 Vậy chọn đáp án C Câu 16: Một vật dao động điều hòa dọc theo đường thẳng Một điểm M nằm cố định đường thẳng đó, phía ngồi khoảng chuyển động vạt Tại thời điểm t vật xa M nhất, sau khoảng thời gian ngắn t vật gần M Vật cách vị trí cân khoảng A t  t B t  A vào thời điểm gần t C t  t D t  t Lời giải T  T  2t T t t t Giả sử vật M gần biên âm Xa điểm M nằm biên dương nên t  Vật cách vị trí cân khoảng A vào thời điểm gần tmin Vậy chọn đáp án A Câu 17: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T Trong chu kỳ, khoảng thời gian để tốc độ vật nhỏ tốc độ cực đại A T/2 B T/6 C T/3 D T/4 Lời giải Ta có : v  A vmax  x  2 Trong chu kì khoảng thời gian x  A 4T T  2 Vậy chọn đáp án A Câu 18: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ cm Trong chu kỳ, khoảng thời gian để tốc độ vật không vượt 20π cm/s 2T/3 Chu kỳ dao động vật A 0,433 s B 0,15 s C 0,25 s D 0,5 s Lời giải Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Trong chu kỳ, khoảng thời gian để tốc độ vật không vượt 20π cm/s 2T/3 v vmax  20  vmax  40  rad / s   vmax  40   A    8  T  2  0, 25s  Vậy chọn đáp án C π  Câu 19: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  A cos  5πt   cm Véc tơ vận tốc véc tơ gia tốc 2  hướng theo chiều dương trục Ox khoảng thời gian sau đây? (kể từ t = 0) A 0, s < t < 0,3 s B < t < 0,15 s C 0, s < t < 0,4 s D 0, s < t < 0,2 s Lời giải Vectơ vận tốc vectơ gia tốc hướng theo chiều dương trục ox vật từ vị trí biên âm đến vị trí cân  Khoảng thời gian mà vector vận tốc chiều với vector gia tốc  3T  t  T  0,3s  t  0, 4s Vậy chọn đáp án C Câu 20: Một vật dao động điều hoà mà thời điểm liên tiếp t1 , t2 , t3, với t3  t1  3 t3  t2   0,1  s  có li độ thoả mãn x1  x2   x3  6cm Tốc độ cực đại vật A 120cm / s B 180cm / s C 156,79cm / s D 100,56cm / s Lời giải T  t13   0,1  T  0, 2    10   Vẽ đường tròn ta xác định    v max  120cm / s t  T  x  A  A  12cm 23   Vậy chọn đáp án A Câu 21: Một vật dao động điều hoà có chu kỳ T biên độ 10 cm Tại thời điểm t  t1 vật có li độ x1  6cm có tốc độ v1 , sau 3T vật có tốc độ 12 cm / s Tìm v1 A 12 cm / s C 12 cm / s B 6 cm / s D 16 cm / s Lời giải Ta có : x12  2 v   A2  Sau thời gian 3T/4  2 v  v12    64  v22  v1 2  8cm  A 8 2 12    2  102    2  rad / s   v1  16  cm / s  Vậy chọn đáp án D Câu 22: Một vật dao động điều hoà với biên độ A  10cm Gia tốc vật không hai thời diểm liên tiếp 41 45 s t2  s Biết thời điểm ban đầu vật chuyển động biên dương Thời điểm vật qua vị trí 16 16 x  5cm lần thứ 2011 bao nhiêu? t1  A 502,6s B 412,8s C 362,2s D 484,5s Lời giải Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Khoảng thời gian liên tiếp gia tốc : t  Facebook: LyHung95 T 1  T  s Phương trình dao động vật x  10cos  4 t  Thời điểm vật qua vị trí x  5cm lần thứ 2011 t  1005T  T  502, 6s Vậy chọn đáp án A Câu 23: Một vật dao động điều hoà trục Ox với biên độ A  4cm , vật qua vị trí cân tốc độ vật 40cm / s Tại thời điểm t1 vật có vận tốc v1  10 cm / s gia tốc có giá trị âm Trước  s vận tốc vật 60 có giá trị A 23  11  cm / s  B 15  13  cm / s  C 15  13  cm / s  D 23  11  cm / s  Lời giải Ta có : vmax   A  40    10  rad / s   T   s   13   Phương trình vận tốc vật : v  40sin 10t1  arccos        Sau thời điểm   13    s : v  40sin 10   arccos     15  13cm  60 60     Vậy chọn đáp án C Câu 24: Một lắc dao động điều hồ với tần số góc   10  rad / s  Tại thời điểm t  0,1s, vật có li độ x  2cm vận tốc có độ lớn 0,2  m/ s  hướng vị trí cân Hỏi thời điểm t  0,05s, vật có li độ có vận tốc bao nhiêu? A x   cm  ; v  0,2  m / s  B x  2  cm  ; v  0,2  m / s  C x  2  cm  ; v  0,2  m / s  D x   cm  ; v  0,2  m / s  Lời giải Ta có : x  v2 2  A2  A  2cm t  0    10 0,1  0    0   3 3   Phương trình li độ : x  2cos 10 t     Tại thời điểm t = 0,05s  x  2cm 3   Phương trình vận tốc : v  20 2 sin 10 t     Tại thời điểm t = 0,05s  v  20 cm / s  0, 2  m / s  Vậy chọn đáp án A Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 25: Một vật dao động điều hoà với biên độ 10cm tần số 2Hz Tại thời điểm t  0s vật chuyển động theo chiều dương đến thời điểm t  2s vật có gia tốc 80 2 cm / s Quãng đường vật từ lúc t  0s đến t  2,625s A 220 cm B 210 cm C 214,14 cm D 205 cm Lời giải Ta có : a  80 2  amax Tại thời điểm t = đến thời điểm t = 2s vật chuyển động chu kì  Tại thời điểm t = vật li độ x  5 chuyển động theo chiều dương Quãng đường vật từ lúc t  0s đến t  2,625s S  5.4 A  A A   214,14cm 2 Vậy chọn đáp án C Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 06 mot so bai toan hay va chon loc ve thoi gian giai btap , 06 mot so bai toan hay va chon loc ve thoi gian giai btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay