06 mot so bai toan hay va chon loc ve thoi gian btap

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:02

Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Bài tập trắc nghiệm (Khóa PEN-C N3) 06 MỘT SỐ BÀI TOÁN CHỌN LỌC VỀ THỜI GIAN Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân O Gọi M, N hai điêm đường thẳng qua O cách O Biết sau 0,25 s chất điểm lại qua M, O, N tốc độ chất điểm qua N 12π cm/s Biên độ dao động A có giá trị bao nhiêu? A cm B 12 cm C 18 cm D 15 cm Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân O Gọi M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 (trong M4 trùng O) bảy điểm liên tiếp đường thẳng qua O sau 0,05 s chất điểm lại qua điểm Biết tốc độ chất điêm qua M4 20π cm/s Biên độ dao động A có giá trị bao nhiêu? A cm B cm C cm D cm Câu 3: Một vật dao động điều hòa dọc theo đường thẳng Một điểm M nằm cố định đường thẳng đó, phía ngồi khoảng chuyển động vạt Tại thời điểm t vật xa M nhất, sau khoảng thời gian ngắn t vật gần M Độ lớn vận tốc vật nửa tốc độ cực đại vào thời điểm gần t t 2t t B t  C t  D t  Câu 4: Một vật dao động điều hòa dọc theo đường thẳng Một điểm M nằm cố định đường thẳng đó, phía A t  ngồi khoảng chuyển động vạt Tại thời điểm t vật xa M nhất, sau khoảng thời gian ngắn t vật gần M Độ lớn vận tốc vật đạt cực đại vào thời điểm gần A t  t B t  t C t  t D t  t Câu 5: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T Trong chu kỳ, khoảng thời gian để tốc độ vật nhỏ tốc độ cực đại A T/2 B 2T/3 C T/3 D T/6 Câu 6: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ 10 cm Trong chu kỳ, khoảng thời gian để tốc độ vật không nhỏ 10π cm/s T/2 Tần số dao động có giá trị A Hz B Hz C Hz D 0,5 Hz π  Câu 7: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  A cos  5πt   cm Véc tơ vận tốc hướng theo chiều âm, véc 4  tơ gia tốc hướng theo chiều dương trục Ox khoảng thời gian sau đây? (kể từ t = 0) A 0, s < t < 0,3 s B 0, 05 s < t < 0,15 s C 0, s < t < 0,4 s D 0, s < t < 0,2 s π  Câu 8: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  A cos  5πt   cm Véc tơ vận tốc véc tơ gia tốc 2  hướng theo chiều âm trục Ox khoảng thời gian sau đây? (kể từ t = 0) A 0, s < t < 0,3 s B < t < 0,15 s C 0, s < t < 0,4 s D 0, s < t < 0,2 s Câu 9: Vật dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm, gia tốc vật hai thời điểm liên tiếp t1 = 41/16 s t2 = 45/16 s Biết thời điểm t = vật chuyển động biên dương Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = cm lần thứ 2014 là: A 584,5 s B 503,8 s C 503,6 s D 503,3 s Câu 10: Một vật dao động điều hoà mà thời điểm liên tiếp t1 , t2 , t3, với t3  t1  3 t3  t2  vận tốc có độ lớn v1  v2  v3  20cm / s Tốc độ dao động cực đại Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG A 60cm / s B 20cm / s Facebook: LyHung95 C 16cm / s D 40cm / s Câu 11: Một vật dao động điều hoà mà thời điểm liên tiếp t1 , t2 , t3, với t3  t1  3 t3  t2  có li độ thoả mãn x1  x2   x3  6cm Biên độ dao động vật A 12cm B 8cm C 16cm D 10cm Câu 12: Vật dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm, gia tốc vật đổi chiều hai thời điểm liên tiếp t1 = 41/16 s t2 = 45/16 s Biết thời điểm t = vật chuyển động biên dương Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = cm lần thứ 2015 là: A 503,521 s B 503,625 s C 503,708 s D 503,604 s Câu 13: Một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân O Gọi M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 (trong M4 trùng O) bảy điểm liên tiếp đường thẳng qua O sau 0,05 s chất điểm lại qua điểm Biết tốc độ chất điêm qua M2 10π cm/s Biên độ dao động A có giá trị bao nhiêu? A cm B cm C cm D cm Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân O Gọi M, N, O, P, Q năm điểm liên tiếp đường thẳng qua O sau 0,2 s chất điểm lại qua điểm Biết tốc độ chất điêm qua N, P 8π cm/s Biên độ dao động A có giá trị bao nhiêu? A 7,14 cm B 8,56 cm C 9,05 cm D 8,95 cm Câu 15: Một vật dao động điều hòa dọc theo đường thẳng Một điểm M nằm cố định đường thẳng đó, phía ngồi khoảng chuyển động vạt Tại thời điểm t vật xa M nhất, sau khoảng thời gian ngắn t vật gần M Vật cách vị trí cân khoảng 0,5A vào thời điểm gần t t t t B t  C t  D t  Câu 16: Một vật dao động điều hòa dọc theo đường thẳng Một điểm M nằm cố định đường thẳng đó, phía A t  ngồi khoảng chuyển động vạt Tại thời điểm t vật xa M nhất, sau khoảng thời gian ngắn t vật gần M Vật cách vị trí cân khoảng A t  t B t  A t vào thời điểm gần C t  t D t  t Câu 17: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T Trong chu kỳ, khoảng thời gian để tốc độ vật nhỏ tốc độ cực đại A T/2 B T/6 C T/3 D T/4 Câu 18: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ cm Trong chu kỳ, khoảng thời gian để tốc độ vật không vượt 20π cm/s 2T/3 Chu kỳ dao động vật A 0,433 s B 0,15 s C 0,25 s D 0,5 s π  Câu 19: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  A cos  5πt   cm Véc tơ vận tốc véc tơ gia tốc 2  hướng theo chiều dương trục Ox khoảng thời gian sau đây? (kể từ t = 0) A 0, s < t < 0,3 s B < t < 0,15 s C 0, s < t < 0,4 s D 0, s < t < 0,2 s Câu 20: Một vật dao động điều hoà mà thời điểm liên tiếp t1 , t2 , t3, với t3  t1  3 t3  t2   0,1  s  có li độ thoả mãn x1  x2   x3  6cm Tốc độ cực đại vật A 120cm / s B 180cm / s C 156,79cm / s D 100,56cm / s Câu 26: Một vật dao động điều hoà có chu kỳ T biên độ 10cm.Tại thời điểm t  t1 vật có li độ x1  6cm có tốc độ v1 , sau 3T vật có tốc độ 12 cm / s Tìm v1 Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG A 12 cm / s B 6 cm / s Facebook: LyHung95 C 12 cm / s D 16 cm / s Câu 21: Một vật dao động điều hoà với biên độ A  10cm Gia tốc vật không hai thời diểm liên tiếp 41 45 s t2  s Biết thời điểm ban đầu vật chuyển động biên dương Thời điểm vật qua vị trí 16 16 x  5cm lần thứ 2011 bao nhiêu? t1  A 502,6s B 412,8s C 362,2s D 484,5s Câu 23: Một vật dao động điều hoà trục Ox với biên độ A  4cm , vật qua vị trí cân tốc độ vật 40cm / s Tại thời điểm t1 vật có vận tốc v1  10 cm / s gia tốc có giá trị âm Trước  s vận tốc vật 60 có giá trị A 23  11  cm / s  B 15  13  cm / s  C 15  13  cm / s  D 23  11  cm / s  Câu 24: Một lắc dao động điều hồ với tần số góc   10  rad / s  Tại thời điểm t  0,1s, vật có li độ x  2cm vận tốc có độ lớn 0,2  m/ s  hướng vị trí cân Hỏi thời điểm t  0,05s, vật có li độ có vận tốc bao nhiêu? A x   cm  ; v  0,2  m / s  B x  2  cm  ; v  0,2  m / s  C x  2  cm  ; v  0,2  m / s  D x   cm  ; v  0,2  m / s  Câu 25: Một vật dao động điều hoà với biên độ 10cm tần số 2Hz Tại thời điểm t  0s vật chuyển động theo chiều dương đến thời điểm t  2s vật có gia tốc 80 2 cm / s Quãng đường vật từ lúc t  0s đến t  2,625s A 220cm B 210cm C 214,14cm Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online D 205cm : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 06 mot so bai toan hay va chon loc ve thoi gian btap , 06 mot so bai toan hay va chon loc ve thoi gian btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay