05 mot so dang toan khac ve thoi gian giai btap

5 7 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:02

Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 LỜI GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (Khóa PEN-C N3) 05 MỘT SỐ BÀI TỐN KHÁC VỀ THỜI GIAN Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 01 B 11 A 02 D 12 C 03 C 13 D 04 B 14 D 05 D 15 B 06 A 16 B 07 D 17 C 08 C 18 D 09 B 10 B LỜI GIẢI CÁC CÂU CHỌN LỌC TRONG TÀI LIỆU π  Câu 1: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4cos  4πt   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí x  2 cm 6  lần thứ 3015 vào thời điểm ? 36155 36175 36275 38155 A t  B t  C t  D t  s s s s 48 48 48 48 Lời giải: A Tại t = thay vào pt dao động ta x  theo chiều âm 3015 Mà  1507 dư nên t3015  1507T  t1 ; t1 thời điểm vật qua tọa độ x  2 kể từ dao động T T 7T 36175 Vẽ trục ta dễ dàng có t1    t3015  1507T  (s)  24 48 Vậy chọn đáp án B π  Câu 2: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4cos  5πt   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí x  2 cm lần 3  thứ 2020 vào thời điểm 6059 6059 6059 6059 A t  B t  C t  D t  s s s s 30 60 48 15 Lời giải: A Tại t = thay vào pt dao động ta x  theo chiều dương 2020 Mà  1010  1009  nên t2020  1009T  t1 ; t1 thời điểm lần thứ vật qua tọa độ x  2 kể từ dao động T T T T 5T 6059 Vẽ trục ta dễ dàng có t1      t2020  1009T  (s)  4 6 15 Vậy chọn đáp án D  2πt  Câu 3: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4cos   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí x  2 cm lần   thứ 1008 vào thời điểm A t  1015,25s B t  1510,25s C t  1510,75s D t  1015,75s Lời giải: Tại t = thay vào pt dao động ta x  A 1008  504  503  nên t1008  503T  t1 ; t1 thời điểm lần thứ vật qua tọa độ x  2 kể từ dao Mà động Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Vẽ trục ta dễ dàng có t1  Vậy chọn đáp án C Facebook: LyHung95 T T T 7T    t1008  503T   1510,75 (s) 4 12 12 Câu 4: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Biết chu kỳ dao động, khoảng thời gian độ lớn gia T tốc không vượt q 100 cm/s2 Tìm tần số góc dao động vật A 4π rad/s B 2π rad/s C rad/s D rad/s Lời giải: Trong chu kỳ dao động, khoảng thời gian độ lớn gia tốc không vượt 100 cm/s2 Vẽ trục thời gian ta dễ dàng xác định 100  T a max a 200  a max  200(cm / s )  ω  max   2π(rad / s) A Vậy chọn đáp án B π  Câu 5: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  10cos 10πt   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí x  5 cm 2  lần thứ 1789 vào thời điểm ? 2173 1073 1273 1073 A t  B t  C t  D t  s s s s 6 Lời giải: Tại t = thay vào pt dao động ta x  theo chiều âm 1789 Mà  894 dư nên t1789  894T  t1 ; t1 thời điểm vật qua tọa độ x  5 kể từ dao động T T 1073 Vẽ trục ta dễ dàng có t1   t1789  894T   (s) 6 Vậy chọn đáp án D π  Câu 6: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4cos  5πt   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí x  2 cm lần 3  thứ 501 vào thời điểm 6001 8001 6001 6001 A t  B t  C t  D t  s s s s 60 60 48 36 Lời giải: A Tại t = thay vào pt dao động ta x  theo chiều dương 501 Mà  250 dư nên t501  250T  t1 ; t1 thời điểm vật qua tọa độ x  2 kể từ dao động T T 6001 Vẽ trục ta dễ dàng có t1  (s)  t501  250T   24 24 60 Vậy chọn đáp án A  2πt  Câu 7: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4cos   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí x  cm lần   thứ 2017 vào thời điểm A t  2034,25s B t  3024,15s C t  3024,5s D t  3024,25s Lời giải: Tại t = thay vào pt dao động ta x  A theo chiều âm 2017  1008 dư nên t2017  1008T  t1 ; t1 thời điểm vật qua tọa độ x  kể từ dao động Mà T T Vẽ trục ta dễ dàng có t1   t2017  1008T   3024, 25 (s) 12 12 Vậy chọn đáp án D Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 8: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Biết nửa chu kỳ dao động, khoảng thời gian độ lớn gia T tốc không vượt 50 cm/s2 Tần số góc dao động vật A 2π rad/s B 5π rad/s C rad/s D rad/s Lời giải: T Trong nửa chu kỳ dao động, khoảng thời gian độ lớn gia tốc không vượt 50 cm/s2 a a 100 Vẽ trục thời gian ta dễ dàng xác định 50  max  a max  100(cm / s )  ω  max   5(rad / s) A Vậy chọn đáp án C π  Câu 9: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4cos  5πt   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí x  2 cm 3  lần thứ 2013 vào thời điểm 12089 12079 12179 11279 A t  B t  C t  D t  s s s s 30 30 30 30 Lời giải: A Tại t = thay vào pt dao động ta x  theo chiều dương 2013 Mà  1006 dư nên t2013  1006T  t1 ; t1 thời điểm vật qua tọa độ x  2 kể từ dao động T T T 7T 12079 Vẽ trục ta dễ dàng có t1     t2013  1006T  (s)  6 12 30 Vậy chọn đáp án A π  Câu 10: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  5cos  4πt   cm Kể từ t = 0, lần thứ 2025 vật cách vị trí 3  cân 2,5 A t  12119 s 48 B t  12149 s 48 C t  11219 s 48 D t  11249 s 48 Lời giải: Tại t = thay vào pt dao động ta x  A theo chiều âm 2025  506 dư nên t2025  506T  t1 ; t1 thời điểm vật qua tọa độ x  2,5 kể từ dao động T T 5T 12149 Vẽ trục ta dễ dàng có t1    t2013  506T  (s)  12 24 48 Vậy chọn đáp án B Mà  2πt π    cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí x  5 Câu 11: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  10cos  3  cm lần thứ 2050 vào thời điểm 24587 24487 24578 25487 s s s s A t  B t  C t  D t  8 8 Lời giải: Tại t = thay vào pt dao động ta x  A theo chiều âm Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 2050  1025 nên t2050  1024T  t1 ; t1 thời điểm thứ hai vật qua tọa độ x  5 2cm kể từ dao động T T T 11T 24587 Vẽ trục ta dễ dàng có t1     t3015  1024T   s (s) 12 24 Vậy chọn đáp án A Mà  2πt  Câu 12: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4cos   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí x  2 cm lần   thứ 405 vào thời điểm 4859 4877 4857 4857 A t  B t  C t  D t  s s s s 8 18 Lời giải: Tại t = thay vào pt dao động ta x = A 405 Mà  202 dư nên t405  202T  t1 ; t1 thời điểm vật qua tọa độ x  2 2cm kể từ dao động T T 3T 4857 Vẽ trục ta dễ dàng có t1    t3015  202T   s (s) 8 Vậy chọn đáp án C Câu 13: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Biết chu kỳ dao động, khoảng thời mà tốc độ T vật không lớn 16π cm/s Tính chu kỳ dao động vật? A s B s C s D s Lời giải: T Khoảng thời mà tốc độ vật không lớn 16π cm/s v vmax 2  16  vmax  32  cm / s   vmax   A  32    8  T   s  Vậy chọn đáp án D π  Câu 14: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  5cos  4πt   cm Kể từ t = 0, lần thứ 134 vật cách vị trí 3  cân 2,5 cm A t  801 s 48 B t  903 s 48 C t  807 s 48 D t  803 s 48 Lời giải: Một chu kì vật qua vị trí cách vị trí cân 2,5 cm lần 134  33 dư 2nên t134  33T  t1 với t1 thời điểm vật cách vị trí cân 2,5 lần thứ T T T 11T 11T 803  t1      t134  33T   s 12 24 24 48 Vậy chọn đáp án D  2πt π    cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí x  5 cm Câu 15: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  10cos  3  lần thứ 2013 vào thời điểm A t  3018,25s B t  3018,5s C t  3018,75s D t  3024,5s Lời giải: Một chu kì vật qua vị trí x = - cm lần Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 2013  1006 dư nên t134  1006T  t1 với t1 thời điểm vật qua vị trí x=-5cm T T T T  t1     t134  1006T   3018,5s 12 12 6 Vậy chọn đáp án B π  Câu 16: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  4cos  3πt   cm Kể từ t = 0, lần thứ 203 vật cách vị trí 6  cân đoạn cm là? A t  607 s 18 B t  607 s C t  617 s D t  617 s 18 Lời giải: Một chu kì vật qua vị trí cách vị trí cân đoạn cm lần 203  50 dư nên t134  50T  t1 với t1 thời điểm vật qua vị trí cách vị trí cân đoạn cm lần T T T 7T 7T 607 thứ  t1      t134  50T   6 12 12 18 Vậy chọn đáp án B Câu 17: Một dao động điều hòa với chu kì T biên độ 10 cm Biết chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn vận tốc không vượt 10π cm/s T/3 Tốc độ cực đại có giá trị bao nhiêu? A 20 3π cm/s B 20 2π cm/s C 20π cm/s D 10 3π cm/s Lời giải: Trong chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn vận tốc khơng vượt q 10π cm/s T/3 vmax  10  vmax  20  cm / s  Vậy chọn đáp án C v π  Câu 18: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  4cos  3πt   cm Kể từ t = 0, lần thứ 212 vật cách vị trí 6  cân đoạn cm là? A t  211 s B t  311 s C t  201 s D t  211 s Lời giải: Một chu kì vật qua vị trí cách vị trí cân đoạn 2cm lần 212  52 dư nên t134  50T  t1 với t1 thời điểm vật qua vị trí cách vị trí cân đoạn cm lần T T T 3T 3T 211 thứ  t1      t134  52T   s 12 4 Vậy chọn đáp án D Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 05 mot so dang toan khac ve thoi gian giai btap , 05 mot so dang toan khac ve thoi gian giai btap

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay