05 mot so dang toan khac ve thoi gian btap

2 2 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:02

Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Bài tập trắc nghiệm (Khóa PEN-C N3) 05 MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC VỀ THỜI GIAN Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn π  Câu 1: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4cos  4πt   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí x  2 cm 6  lần thứ 3015 vào thời điểm ? 36155 36175 36275 38155 A t  B t  C t  D t  s s s s 48 48 48 48 π  Câu 2: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4cos  5πt   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí x  2 cm lần 3  thứ 2020 vào thời điểm 6059 6059 6059 6059 A t  B t  C t  D t  s s s s 30 60 48 15  2πt  Câu 3: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4cos   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí x  2 cm lần   thứ 1008 vào thời điểm A t  1015,25s B t  1510,25s C t  1510,75s D t  1015,75s Câu 4: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Biết chu kỳ dao động, khoảng thời gian độ lớn gia T tốc không vượt q 100 cm/s2 Tìm tần số góc dao động vật A 4π rad/s B 2π rad/s C rad/s D rad/s π  Câu 5: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  10cos 10πt   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí x  5 cm 2  lần thứ 1789 vào thời điểm ? 2173 1073 1273 1073 A t  B t  C t  D t  s s s s 6 π  Câu 6: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4cos  5πt   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí x  2 cm lần 3  thứ 501 vào thời điểm 6001 8001 6001 6001 A t  B t  C t  D t  s s s s 60 60 48 36  2πt  Câu 7: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4cos   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí x  cm lần   thứ 2017 vào thời điểm A t  2034,25s B t  3024,15s C t  3024,5s D t  3024,25s Câu 8: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Biết nửa chu kỳ dao động, khoảng thời gian độ lớn gia T tốc không vượt 50 cm/s2 Tần số góc dao động vật A 2π rad/s B 5π rad/s C rad/s D rad/s π  Câu 9: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4cos  5πt   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí x  2 cm 3  lần thứ 2013 vào thời điểm 12089 12079 12179 11279 s s s s A t  B t  C t  D t  30 30 30 30 Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 π  Câu 10: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  5cos  4πt   cm Kể từ t = 0, lần thứ 2025 vật cách vị trí 3  cân 2,5 12119 A t  s 48 11219 11249 D t  s s 48 48  2πt π  Câu 11: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  10cos    cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí x  5 3  cm lần thứ 2050 vào thời điểm 24587 24487 24578 25487 A t  B t  C t  D t  s s s s 8 8  2πt  Câu 12: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4cos   cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí x  2 cm lần   thứ 405 vào thời điểm 4859 4877 4857 4857 A t  B t  C t  D t  s s s s 8 18 Câu 13: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Biết chu kỳ dao động, khoảng thời mà tốc độ T vật không lớn 16π cm/s Tính chu kỳ dao động vật? A s B t  B 12149 s 48 s C t  C s D s π  Câu 14: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  5cos  4πt   cm Kể từ t = 0, lần thứ 134 vật cách vị trí 3  cân 2,5 cm 801 A t  s 48 807 803 D t  s s 48 48  2πt π  Câu 15: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  10cos    cm Kể từ t = 0, vật qua vị trí x  5 cm 3  lần thứ 2013 vào thời điểm A t  3018,25s B t  3018,5s C t  3018,75s D t  3024,5s B t  903 s 48 C t  π  Câu 16: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  4cos  3πt   cm Kể từ t = 0, lần thứ 203 vật cách vị trí 6  cân đoạn cm là? 607 607 617 617 A t  B t  C t  D t  s s s s 18 8 18 Câu 17: Một dao động điều hòa với chu kì T biên độ 10 cm Biết chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn vận tốc không vượt 10π cm/s T/3 Tốc độ cực đại có giá trị bao nhiêu? A 20 3π cm/s B 20 2π cm/s C 20π cm/s D 10 3π cm/s π  Câu 18: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  4cos  3πt   cm Kể từ t = 0, lần thứ 212 vật cách vị trí 6  cân đoạn cm là? 211 311 201 211 s s s s A t  B t  C t  D t  6 Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 05 mot so dang toan khac ve thoi gian btap , 05 mot so dang toan khac ve thoi gian btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay