04 PP truc giai bai toan ve thoi gian giai btap

8 5 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:02

Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 LỜI GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (Khóa PEN-C N3) 04 PHƯƠNG PHÁP TRỤC THỜI GIAN Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 01 A 11 C 21 D 31 B 41 C 02 A 12 C 22 D 32 D 42 A 03 A 13 B 23 C 33 C 43 C 04 D 14 C 24 B 34 A 44 B 05 D 15 C 25 B 35 B 45 B 06 B 16 D 26 A 36 D 46 D 07 B 17 B 27 D 37 C 08 D 18 C 28 D 38 A 09 D 19 D 29 B 39 C 10 B 20 A 30 A 40 B LỜI GIẢI CÁC CÂU CHỌN LỌC TRONG TÀI LIỆU Câu 1: Vật dao động điều hòa, gọi t1là thời gian ngắn vật từ VTCB đến li độ x = A/2 t2 thời gian vật từ li độ x = A/2 đến biên dương (x = A) Ta có A t1 = 0,5t2 B t1 = t2 C t1 = 2t2 D t1 = 4t2 Lời giải: T T Vẽ trục thời gian ta dễ dàng có t1  ; t2   t2  2t1  t1  0,5t2 12 Vậy chọn đáp án A Câu 2: Vật dao động điều hòa, gọi t1là thời gian ngắn vật từ VTCB đến li độ x = A t thời gian vật từ li độ x = –A/2 đến biên dương (x = A) Ta có A t1 = (3/4)t2 B t1 = (1/4)t2 C t2 = (3/4)t1 D t2 = (1/4)t2 Lời giải:  Thời gian ngắn vật từ VTCB đến li độ x = A : t1  T Thời gian vật từ li độ x = –A/2 đến biên dương (x = A) : t2  3t T T T    t1  12 4 Vậy đáp án A Câu 5: Vật dao động điều hòa với biên độ A chu kỳ T Khoảng thời gian ngắn vật từ li độ x  độ x = A A t = T/12 B t = T/4 C t = T/6 A đến li D t = T/8 Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Lời giải: Khoảng thời gian ngắn vật từ li độ x  T A đến li độ x = A Vậy chọn đáp án D Câu 6: Vật dao động điều hòa gọi với biên độ A chu kỳ T Khoảng thời gian ngắn vật từ li độ x   đến li độ x = A/2 A t = 2T/3 B t = T/4 C t = T/6 A D t = 5T/12 Lời giải: Khoảng thời gian ngắn vật từ li độ x   T T T A đến li độ x = A/2 t    12 Vậy chọn đáp án B Câu 7: Vật dao động điều hòa gọi với biên độ A chu kỳ T Khoảng thời gian ngắn vật từ li độ x   A A t = 5T/12 A 2 đến li độ x  B t = 7T/24 C t = T/3 D t = 7T/12 Lời giải: Khoảng thời gian ngắn vật từ li độ x   T T 7T A A đến li độ x  t    2 24 Vậy chọn đáp án B Câu 8: Vật dao động điều hòa gọi t1 thời gian ngắn vật li độ x = A/2 đến li độ x  vật từ VTCB đến li độ x   A t1 = 0,5t2 A Mối quan hệ t1 t2 B t2 = 3t1 C t2 = 2t1 Lời giải: Thời gian ngắn vật li độ x = A/2 đến li độ x  Thời gian vật từ VTCB đến li độ x   A t2 thời gian D 2t2 = 3t1 T T T A : t1    12 12 T A : t2   2t2  3t1 Vậy chọn đáp án D Câu 9: Một vật dao động điều hòa với biên độ A Khoảng thời gian ngắn vật từ li độ x = A/2 đến li độ x = A 0,5 (s) Chu kỳ dao động vật A T = (s) B T = (s) C T = 1,5 (s) D T = (s) Lời giải: Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Khoảng thời gian ngắn vật từ li độ x = A/2 đến li độ x = A : t  Facebook: LyHung95 T  0,5  T  3s Vậy chọn đáp án D Câu 10: Một vật dao động điều hòa với biên độ A Khoảng thời gian ngắn vật từ li độ x  A/2 0,5 (s) Chu kỳ dao động vật A T = (s) B T = 12 (s) C T = (s) A đến li độ x = D T = (s) Lời giải: Khoảng thời gian ngắn vật từ li độ x  T T T A đến li độ x = A/2 t     0,5  T  12s 12 24 Vậy chọn đáp án B Câu 14: Vật dao động điều hòa với biên độ A tần số Hz Khoảng thời gian ngắn vật từ li độ x = –A đến A A t = 0,5 (s) li độ x  B t = 0,05 (s) C t = 0,075 (s) D t = 0,25 (s) Lời giải: Khoảng thời gian ngắn vật từ li độ x = –A đến li độ x  T T 3T A t      0, 075s 8 Vậy chọn đáp án C Câu 15: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ dao động T Thời điểm ban đầu vật li độ x = A, sau 3T/4 vật li độ A x = A B x = A/2 C x = D x = –A Lời giải: Sau 3T/4 vật quảng đường 3A Vật VTCB theo chiều dương  x  Vậy chọn đáp án C Câu 16: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ dao động T Thời điểm ban đầu vật li độ x = A/2 chuyển động theo chiều dương, sau 2T/3 vật li độ A x = A B x = A/2 C x = D x = –A Lời giải: A Sau thời gian 2T/3 vật quảng đường S  A   Vật vị trí biên âm  x   A Vậy chọn đáp án D Câu 22: Một vật dao động điều hồ có tần số Hz, biên độ cm Ở thời điểm vật chuyển động theo chiều âm qua vị trí có li độ cm sau thời điểm 1/12 (s) vật chuyển động theo A chiều âm, qua vị trí cân B chiều dương, qua vị trí có li độ x = –2 cm C chiều âm, qua vị trí có li độ x  2 cm D chiều âm, qua vị trí có li độ x = –2 cm Lời giải: Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Sau thời gian 1/12(s) vật 1/6 chu kì Lúc vật vị trí x = - 2cm theo chiều âm Vậy chọn đáp án D Câu 23: Một vật dao động điều hòa với tần số f = 10 Hz biên độ cm Tại thời điểm ban đầu vật li độ x = cm chuyển động theo chiều dương Sau 0,25 (s) kể từ dao động vật li độ A x = cm chuyển động theo chiều dương B x = cm chuyển động theo chiều âm C x = –2 cm chuyển động theo chiều âm D x = –2 cm chuyển động theo chiều dương Lời giải: Sau 0,25s vật  Chu kì  Sau 0,25s vật li độ x = - cm chuyển động theo chiều âm Vậy chọn đáp án C Câu 24: Một vật dao động điều hoà với li độ x = 4cos(0,5πt – 5π/6) cm Vào thời điểm sau vật qua li độ x  cm theo chiều dương trục toạ độ ? A t = (s) B t = 4/3 (s) C t = 16/3 (s) D t = 1/3 (s) Lời giải: Dựa vào trục thời gian Thời điểm qua li độ x  cm theo chiều dương trục tọa độ t  T  s 3 Vậy chọn đáp án B Câu 26: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(2πt/T + π/2) cm Thời gian ngắn kể từ lúc bắt đầu dao động (t = 0) đến thời điểm vật có gia tốc nửa giá trị cực đại A t = T/12 B t = T/6 C t = T/3 D t = 5T/12 Lời giải: Thời điểm ban đầu vật VTCB theo chiều dương Thời gian ngắn kể từ t = đến thời điểm vật có gia tốc nửa giá trị cực đại : t  T 12 Vậy chọn đáp án A Câu 27: Một vật dao động điều hòa theo phương ngang từ B đến C với chu kỳ T, vị trí cân trung điểm O BC Gọi M N trung điểm OB OC, khoảng thời gian ngắn để vật từ M đến N A t = T/4 B t = T/2 C t = T/3 D t = T/6 Lời giải: Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Khoảng thời gian ngắn để vật từ M đến N t  Facebook: LyHung95 T T T   12 12 Vậy chọn đáp án D Câu 28: Một vật dao động điều hòa với tần số f = 10 Hz biên độ cm Tại thời điểm ban đầu vật li độ x = cm chuyển động theo chiều âm Sau 0,25 (s) kể từ dao động vật li độ A x = cm chuyển động theo chiều dương B x = cm chuyển động theo chiều âm C x = –2 cm chuyển động theo chiều âm D x = –2 cm chuyển động theo chiều dương Lời giải: Sau 0,25 s vật 2,5 chu kì Suy sau 0,25s vật vị trí x = - cm chuyển động theo chiề dương Vậy chọn đáp án D Câu 29: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 4cos(4πt + π/6) cm Thời điểm thứ vật qua vị trí x = cm theo chiều dương A t = 9/8 (s) B t = 11/8 (s) C t = 5/8 (s) D t = 1,5 (s) Lời giải: Tại t = vật qua vị trí x = cm theo chiều âm Khi vật qua vị trí x = cm theo chiều dương lần thứ nhất: Vật từ A / 2  VTCB  A  VTCB  A / 2 Vẽ trục thời gian ta dễ dàng có t1  Vật qua lần lại t  2T T T T T 3T     4 12 11T 11.2π 11   (s) 4.4π Vậy chọn đáp án B Vậy t  t1  t  Câu 31: Một vật dao động điều hòa theo phương ngang từ B đến C với chu kỳ T, vị trí cân trung điểm O BC Gọi M N trung điểm OB OC, khoảng thời gian để vật từ M đến qua B đến N (chỉ qua vị trí cân O lần) A t = T/4 B t = T/2 C t = T/3 D t = T/6 Lời giải: Vật từ A / 2  A  VTCB  A / 2 Vẽ trục thời gian ta dễ dàng có t  T T T T    12 Vậy chọn đáp án B Câu 32: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos(2πt + π/4) cm, thời điểm vật qua vị trí cân lần thứ A t = 13/8 (s) B t = 8/9 (s) C t = (s) D t = 9/8 (s) Lời giải: Tại t = vật qua vị trí x = cm theo chiều âm Khi vật qua vị trí x = cm theo chiều dương lần thứ nhất: Vật từ A / 2  VTCB Vẽ trục thời gian ta dễ dàng có t1  T Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Vật qua lần lại t  Facebook: LyHung95 T T  T 2 9T 9.2π   (s) 8.2π Vậy chọn đáp án D Vậy t  t1  t  Câu 35: Một vật dao động điều hồ mơ tả phương trình x = 6cos(5πt – π/4) cm Xác định thời điểm lần thứ hai vật có vận tốc v = –15π (cm/s) A t = 1/60 (s) B t = 13/60 (s) C t = 5/12 (s) D t = 7/12 (s) Lời giải: v2 v2 (15)2 2 2 x   A  x   A      3 3(cm) Hệ thức liên hệ 2 2 (5)2 Mà v   vật chuyển động theo chiều âm Tại t = vật qua vị trí x = cm theo chiều dương Vật từ A / 2  A  A / 2  A / 2 Vẽ trục thời gian ta dễ dàng có t  T T T 13T 13.2π 13      (s) 12 24 24.5π 60 Vậy chọn đáp án B Câu 36: Một vật dao động điều hòa với chu kì T đoạn thẳng PQ Gọi O, E trung điểm PQ OQ Khoảng thời gian để vật từ O đến P đến E A t = 5T/6 B t = 5T/8 C t = T/12 D t = 7T/12 Lời giải: Vật từ VTCB  A  VTCB  A / 2 Vẽ trục thời gian ta dễ dàng có t  T T T 7T    4 12 12 Vậy chọn đáp án D Câu 39: Một chất điểm dao động điều hòa đoạn đường PQ, O vị trí cân bằng, thời gian vật từ P đến Q (s) Gọi I trung điểm OQ Khoảng thời gian ngắn để vật từ O đến I A tmin = (s) B tmin = 0,75 (s) C tmin = 0,5 (s) D tmin = 1,5 (s) Lời giải: T Thời gian vật từ P đến Q (s)    T  6(s) Vật từ VTCB  A / 2 T Vẽ trục thời gian ta dễ dàng có t  12  12  0,5(s) Vậy chọn đáp án C Câu 40: Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(2πt + π/2) cm Thời gian từ lúc bắt đầu dao động (t = 0) đến vật qua li độ x = cm theo chiều dương trục toạ độ lần thứ A t = 0,917 (s) B t = 0,583 (s) C t = 0,833 (s) D t = 0,672 (s) Lời giải: Tại t = vật qua vị trí cân theo chiều âm Vật từ VTCB  A  VTCB  A / 2 T T T 7T 7.2π Vẽ trục thời gian ta dễ dàng có t    12  12  12.2π  0,583(s) Vậy chọn đáp án B Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 41: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(2πt) cm Thời điểm mà lần thứ hai vật có li độ x = A/2 chuyển động theo chiều âm trục Ox kể từ vật bắt đầu dao động A t = 5/6 (s) B t = 11/6 (s) C t = 7/6 (s) D 11/12 (s) Lời giải: Tại t = vật qua vị trí x = A Vật từ A  A / 2  A / 2 T 7T 7.2π Vẽ trục thời gian ta dễ dàng có t   T   6.2π  (s) Vậy chọn đáp án C Câu 42: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(2πt) cm Thời điểm mà lần thứ hai vật có li độ x = A/2 kể từ bắt đầu dao động A t = 5/6 (s) B t = 1/6 (s) C t = 7/6 (s) D t = 11/12 (s) Lời giải: Tại t = vật qua vị trí x = A Vật từ A  A / 2  A  A / 2 T T T 5T 5.2π Vẽ trục thời gian ta dễ dàng có t      6.2π  (s) Vậy chọn đáp án A Câu 43: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(πt – π/3) cm Vật qua li độ x = –A lần kể từ lúc bắt đầu dao động vào thời điểm: A t = 1/3 (s) B t = (s) C t = 4/3 (s) D t = 2/3 (s) Lời giải: Tại t = vật qua vị trí x = A/2 theo chiều dương Vật từ A / 2  A  A T T 2T 2.2π Vẽ trục thời gian ta dễ dàng có t     3.π  (s) Vậy chọn đáp án C Câu 44: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Asin(2πt) cm Thời điểm vật có li độ x = –A/2 kể từ bắt đầu dao động A t = 5/12 (s) B t = 7/12 (s) C t = 7/6 (s) D t = 11/12 (s) Lời giải: Ta có x = Asin(2πt) = Acos(2πt – π/2) cm Tại t = vật qua vị trí cân theo chiều dương Vật từ VTCB  A  A / 2 T T 7T 7.2π Vẽ trục thời gian ta dễ dàng có t    12  12.2π  12 (s) Vậy chọn đáp án B Câu 45: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(πt – 2π/3) cm Vật qua li độ x = A/2 lần thứ hai kể từ lúc bắt đầu dao động (t = 0) vào thời điểm A t = 7/3 (s) B t = (s) C t = 1/3 (s) D t = (s) Lời giải: Tại t = vật qua vị trí x = -A/2 theo chiều dương Vật từ A / 2  A / 2  A / 2 Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN-C (Nhóm N3) mơn Vật lí – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 T T T 2π Vẽ trục thời gian ta dễ dàng có t     2.π  1(s) Vậy chọn đáp án B Câu 46: Một điểm M chuyển động tròn với tốc độ 0,6 m/s đường tròn có đường kính 0,4 m Hình chiếu P điểm M lên đường kính đường tròn dao động điều hòa với biên độ, tần số góc chu kỳ A 0,4 m ; rad/s ; 2,1 (s) B 0,2 m ; rad/s ; 2,48 (s) C 0,2 m ; 1,5 rad/s ; 4,2 (s) D 0,2 m ; rad/s ; 2,1 (s) Lời giải: Biên đô dao động bán kính đường tròn A  d /  0, 2(m) Tần số góc dao động ω  v 0,6   3(rad / s) r 0, 2π Chu kỳ dao động T  ω  2,1(s) Vậy chọn đáp án D Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 04 PP truc giai bai toan ve thoi gian giai btap , 04 PP truc giai bai toan ve thoi gian giai btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay