03 PP duong tron luong giac giai bai toan ve thoi gian giai btap

9 6 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:01

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 LỜI GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (Khóa PEN-C N3) 03 PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG TRÒN LƯỢNG GIÁC Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 01 C 11 A 21 D 31 C 02 A 12 C 22 A 32 A 03 D 13 A 23 C 33 B 04 B 14 B 24 D 34 D 05 B 15 C 25 A 35 D 06 A 16 D 26 A 36 D 07 A 17 C 27 D 37 A 08 D 18 B 28 B 38 D 09 A 19 C 29 A 10 C 20 A 30 C LỜI GIẢI CÁC CÂU CHỌN LỌC TRONG TÀI LIỆU Sử dụng kiện sau để giải câu từ đến 7: π  Một vật dao động điều hòa với phương trình x  4cos  2πt   cm 6  Câu 1: Khi vật cách VTCB cm vật có gia tốc A a  8 C a  8 B a  8 D a  5 Lời giải: x 2 Áp dụng: a   x   a  8 cm/s Chú ý đề nói cách VTCB cm khơng nói tọa độ nên ta phải hiểu x  2 cm ! Vậy chọn đáp án C 2 Câu 2: Vận tốc vật bị triệt tiêu thời điểm đây? A k  12 B k  12 C k  D k 12 Lời giải:   k  Theo ta có v  8 sin  2t     2t   k   t    ;  k  1 6 12  Nhìn nhanh đáp án ta thấy có A thỏa mãn Vậy chọn đáp án A Câu 3: Khoảng thời gian ngắn mà vật từ li độ x = –2 cm đến li độ x  cm A 1/16 (s) B 7/6 (s) C 1/10 (s) Lời giải:    .t /2 Vẽ đường tròn ta dễ dàng tính góc qt       t   (s) 2 Vậy chọn đáp án D Câu 4: Kể từ vật dao động, vật qua VTCB lần thứ ba vào thời điểm nào? A.1/16 (s) B 7/6 (s) C 1/10 (s) Lời giải:  7 .t 7 / Vẽ đường tròn ta dễ dàng tính góc qt         t   (s) 3 2 Vậy chọn đáp án B D 1/4 (s) D 1/20 (s) Câu 5: Tại thời điểm t vật có li độ x = –2 cm chuyển động nhanh dần, sau 3/8 (s) vật có li độ ? Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG A cm B 3,86 cm Facebook: LyHung95 C 3.56 cm D 4.5 cm Lời giải: 4 Vẽ đường tròn ta xác định pha thời điểm t   3 Ta tính góc qt   .t  4 3 Thay vào phương trình li độ x  4cos(  )  3,86(cm) Vậy chọn đáp án B Câu 6: Tại thời điểm t vật có li độ x  cm giảm sau 4/5 (s) vật có li độ? A 2,97 cm B 5,55 cm C.5 cm Lời giải:  Vẽ đường tròn ta xác định pha thời điểm t   8 Ta tính góc qt   .t   8 Thay vào phương trình li độ x  4cos(  )  2,97(cm) Vậy chọn đáp án A Câu 7: Lần thứ 2013 vật qua vị trí có li độ cm theo chiều âm A 2012 (s) B 4014 (s) C.1000 (s) Lời giải: D cm D 2000 (s) Trong chu kỳ vật qua vị trí có li độ cm theo chiều âm lần Vẽ đường tròn ta thấy vật qua lần đầu thời điểm t = Vật 2012 lần lại 2012T Vậy vật qua vị trí có li độ cm theo chiều âm lần thứ 2013 thời điểm t  2012T  2012(s) Vậy chọn đáp án A Sử dụng kiện sau để giải câu từ đến 12: π  Một vật dao động điều hòa với phương trình x  5cos  4πt   cm 3  Câu 8: Vật có vận tốc v  10π cm/s lần thứ ba vào thời điểm nào? A.1/16 (s) B 7/6 (s) C 1/10 (s) Lời giải:    4t    k2   Theo ta có v  20 sin(4t  )  10    4t    5  k2  Vẽ đường tròn ta dễ dàng tính góc qt   D 5/8 (s)  2 4 5 .t 5 /     t   (s) 3 4 Vậy chọn đáp án D  x  2,5 cm ? Câu 9: Tìm khoảng thời gian ngắn mà vật từ x  2,5 cm  A 1/48 (s) B 7/6 (s) C 1/10 (s) D 1/20 (s) Lời giải: Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Vẽ đường tròn ta dễ dàng tính góc quét   Facebook: LyHung95 3 2  .t  /12    t   (s) 12 4 48 Vậy chọn đáp án A Câu 10: Tại thời điểm t vật có li độ x = 2,5 cm tăng, 11/6 (s) thi vật có li độ bao nhiêu? A -2,97 cm B 5,55 cm C -5 cm D cm Lời giải:  Vẽ đường tròn ta xác định pha thời điểm t    22 Ta tính góc qt   .t   22 Thay vào phương trình li độ x  5cos(  )  5(cm) 3 Vậy chọn đáp án C Câu 11: Tại thời điểm t vật có vận tốc v  10π cm/s chuyển động nhanh dần, sau 3/8 (s) vật có li độ A 2,5 3cm B 2,5 3cm C.5 cm D 2,5 2cm Lời giải:    4t    k2   3 Theo ta có v  20 sin(4t  )  10    4t    4  k2  3 Vật chuyển động nhanh dần  chọn góc pha   Ta tính góc qt   .t  4 3 Thay vào phương trình li độ x  5cos( 4 3  )  2,5 3(cm) Vậy chọn đáp án A Câu 12: Tại thời điêm t vật có gia tốc a = m/s2 chuyển động chậm dần, sau 4/9 (s) vật có vận tốc A 19 cm / s B 9 cm / s C 19,7 cm / s D 18 cm / s Lời giải: amax  A.  8cm / s Tại thời điểm t vật có vận tốc a  4m / s chuyển động chậm dần, vật vị trí có 2 16   2 / sau 4/9 (s) vật quét góc   .t  4      7 / 9 Hiện vật vị trí góc 4 /  v  vmax cos(   4 / 9)  19, 7 cm / s Vậy chọn đáp án C Sử dụng kiện sau để giải câu từ 13 đến 17: π  Một vật dao động điều hòa với phương trình x  cos  ωt   cm Trong chu kỳ, khoảng thời gian mà vật cách 6  vị trí cân không 2 cm 1/6 (s) Câu 13: Tần số dao động vật A 4 (rad / s) B 3 (rad / s) C 2 (rad / s) D  (rad / s) Lời giải: Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Thời gian vật cách vị trí cân khơng q 2cm 1/6 (s)  Facebook: LyHung95 T   T  / 2( s)    4 (rad / s) Vậy chọn đáp án A Câu 15: Vật qua li độ x  2 cm theo chiều âm lần 2014 vào thời điểm nào? A 2015/48 (s) B 1016/6 (s) C 3020/3 (s) Lời giải: D 1003/20 (s) Trong chu kỳ vật qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm lần Vẽ đường tròn ta thấy vật qua lần đầu   2  T  t   (s)  Vật 2013 lần lại 2013T Vậy vật qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm lần thứ 2014 thời điểm t  2013T  T 3020  (s) 3 Vậy chọn đáp án C Câu 17: Tại thời điểm t vạt có li độ x = –3 cm tăng sau 4/11 (s) vật có gia tốc A 4m / s B 6,82m / s C 12,15m / s D 6,82m / s Lời giải: π  ωt   2,13  k2π  π  Theo ta có x  cos  ωt    3   6  ωt  π  2,13  k2π  Do li độ tăng  chọn φ  2,13 Ta tính góc qt   .t  4,57 Thay vào phương trình gia tốc a  144 22 cos(2,13  4,57)  1215(cm / s )  12,15(m / s ) Vậy chọn đáp án C Câu 18 Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(8πt – π/6) cm Thời gian ngắn vật từ x1 = 2 cm theo chiều dương đến vị trí có li độ x1 = cm theo chiều dương A 1/16 (s) B 1/12 (s) C 1/10 (s) Lời giải: 11 7 2 .t 2 / Vẽ đường tròn ta dễ dàng tính góc qt      t   (s) 6 8 12 Vậy chọn đáp án B D 1/20 (s) Câu 19 Một vật dao động điều hòa với chu kì T = s Thời gian ngắn để vật từ điểm M có li độ x = A/2 đến điểm biên dương x = +A A 0,25 (s) B 1/12 (s) C 1/3 (s) D 1/6 (s) Lời giải: /3     .t  t   (s) Vẽ đường tròn ta dễ dàng tính góc qt           3 Vậy chọn đáp án C Câu 20: Vật dao động điều hòa, gọi t1 thời gian ngắn vật từ VTCB đến li độ x = A/2 t2 thời gian vật từ vị trí li độ x = A/2 đến biên dương Ta có A t1 = 0,5t2 B t1 = t2 C t1 = 2t2 D t1 = 4t2 Lời giải: Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 5 3  .t1 /6       t1   (s) Vẽ đường tròn ta dễ dàng tính góc qt  /3 .t           t2  (s)      3  t1  0,5t Vậy chọn đáp án A Câu 21: Con lắc lò xo dao động với biên độ A Thời gian ngắn để vật từ vị trí cân đến điểm M có li độ A 0,25(s) Chu kỳ lắc A s B 1,5 s x C 0,5 s D s Lời giải: 7 3  .t / T Vẽ đường tròn ta dễ dàng tính góc quét      t    T  2(s) 4  Vậy chọn đáp án D π  Câu 22: Cho vật dao động điều hòa có phương trình chuyển động x  10cos  2πt   cm Vật qua vị trí cân 6  lần vào thời điểm A 1/3 s B 1/6 s C 2/3 s D 1/12 s Lời giải: Vẽ đường tròn ta dễ dàng tính góc qt       2 .t 2 /     t   (s)  6 2 Vậy chọn đáp án A  πt 5π  Câu 23: Một vật dao động điều hoà với li độ x  4cos    cm t tính (s) Vào thời điểm sau 2  vật qua vị trí x = cm theo chiều dương trục toạ độ? A t = s B t = s C t = 16/3 s Lời giải: D t = 1/3 s Khi vật qua vị trí x  theo chiều dương   t 5 x  4cos     t 5  16     k 2  t   4k  t  (k  1) 2 3  6 3  Vậy chọn đáp án C Câu 24: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 10cos(2πt + π/4) cm thời điểm vật qua vị trí cân lần thứ A 13/8 s B 8/9 s C s D 9/8 s Lời giải:  9 .t 9 /  t   (s) Vẽ đường tròn ta dễ dàng tính góc qt        4 2 Vậy chọn đáp án D Câu 25: Vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(πt) cm Vật qua VTCB lần thứ vào thời điểm A 2,5 s B s C s D 2,4 s Lời giải: Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Khi qua vị trí cân lần thứ Vật quét góc   2    2,5  t  Facebook: LyHung95   2,5s t Vậy chọn đáp án A π  2π Câu 26: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  A cos  t   Thời gian ngắn kể từ lúc bắt đầu dao 2  T động tới vật có gia tốc nửa giá trị cực đại A t = T/12 B t = T/6 C t = T/3 D t = 5T/12 Lời giải: Thời gian ngắn kể từ lúc bắt đầu dao động tới vật có gia tốc nửa giá trị cực đại T 12 Vậy chọn đáp án A Câu 27 Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox Phương trình dao động x = cos(2πt + π) cm Thời gian ngắn vật từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x = cm A 2,4 s B 1,2 s C 5/6 s Lời giải: Ta dễ dàng tính góc qt       D 5/12 s 5  t   s  12 Vậy chọn đáp án D Câu 28 Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox Phương trình dao động x = 5cos(8πt - 2π/3) cm Thời gian ngắn vật từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x = 2,5 cm A 3/8 s B 1/24 s C 8/3 s D Đáp số khác Lời giải: Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Ta dễ dàng tính góc qt    t  Facebook: LyHung95 s 24 Vậy chọn đáp án B Câu 29 Vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(2πt – π) cm Vật đến biên dương lần thứ vào thời điểm A 4,5 s B 2,5 s C s D 0,5 s Lời giải: Khi vật đến biên dương Vật quét góc :   8    9  t     4,5s Vậy chọn đáp án A Câu 30 Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 6cos(πt – π/2) cm Thời gian vật từ VTCB đến lúc qua điểm có x = cm lần thứ 61 25 37 A s B s C s D s 6 Lời giải: Khi vật qua điểm x = cm lần thứ Vật quét góc    4    25  25 t   s  π  Câu 31 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x  2cos  πt   cm Thời điểm vật qua li độ x = 2  cm theo chiều âm lần kể từ thời điểm t = s A s B s C s D 10 s Lời giải: Khi t = 2s vật vị trí cân theo chiều dương Thời điểm vật qua li độ x = cm theo chiều âm lần kể từ t = 2s t  T T   s 12 Vậy chọn đáp án C  πt π  Câu 32 Một vật dao động điều hồ với phương trình x  10sin    cm Thời gian kể từ lúc bắt đầu khảo sát đến  6 lúc vật qua vị trí có li độ x  5 cm lần thứ ba A 6,33 s B 7,24 s C 9,33 s D 8,66 s Lời giải: Thời gian kể từ lúc bắt đầu khảo sát đến lúc vật qua vị trí có li độ x  5 cm lần thứ ba : Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG t T  Facebook: LyHung95 T T T    6,33s 6 Vậy chọn đáp án A π  Câu 35: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  4cos  ωt   cm Trong chu kỳ dao động, khoảng thời 3  a gian mà vật có độ lớn gia tốc a  max 0,4 s Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ vật dao động đến vật qua vị v trí có tốc độ v  max lần thứ ba? A 0,3 s B 0,4 s C 0,5 s D 0,35 s Lời giải: a Trong chu kỳ dao động, khoảng thời gian mà vật có độ lớn gia tốc a  max 0,4 s t  4T 2T   0,  T  s Khoảng thời gian ngắn kể từ vật dao động đến vật qua vị trí có tốc độ v  t v max lần thứ ba : T T T    0,35s 6 Vậy chọn đáp án D π  Câu 36: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  5cos  ωt   cm Trong chu kỳ dao động, khoảng thời 3  gian mà tốc độ vật v  có độ lớn gia tốc cực đại? A 0,3 s 3v max 0,6 s Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ vật dao động đến vật qua vị trí B 1/15 s C 1/30 s D 0,6 s Lời giải: 3vmax A T  x    0,6  T  1,8(s) 2 12 A Vật bắt đầu dao động từ tọa độ x  2,5  theo chiều âm, vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại biên âm Dễ dàng suy thời gian cần tìm ứng với góc qt 1200, tức T/3 = 0,6 s Vậy chọn đáp án D Từ kiện v  Câu 37: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 0,5 s biên độ cm Tại thời điểm t vật có li độ cm tăng Tìm li độ vật sau 1,2 s? A 0,42 cm B 0,32 cm C 2,42 cm D –0,22 cm Lời giải:   Phương trình dao động chất điểm : x  4cos  4 t    Li độ vật sau 1,2 s x  4cos  4 1,    3    0, 42s 3 Vậy chọn đáp án A Câu 38: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 0,5 s biên độ cm Tại thời điểm t vật có li độ cm tăng Tìm vận tốc vật 0,8 s? A 33,5 cm/s B –33,5 cm/s C 31,8 cm/s D –31,8 cm/s Lời giải: Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG  Facebook: LyHung95     Phương trình dao động chất điểm : x  5cos  4 t  arccos         Phương trình vận tốc v  20sin  4 t  arccos       Vận tốc vật 0,8 s  v  31,8cm / s Vậy chọn đáp án D Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 03 PP duong tron luong giac giai bai toan ve thoi gian giai btap , 03 PP duong tron luong giac giai bai toan ve thoi gian giai btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay