03 PP duong tron luong giac giai bai toan ve thoi gian btap

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:01

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Bài tập trắc nghiệm (Khóa PEN-C N3) 03 PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG TRỊN LƯỢNG GIÁC Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn Sử dụng kiện sau để giải câu từ đến 7: π  Một vật dao động điều hòa với phương trình x  4cos  2πt   cm 6  Câu 1: Khi vật cách VTCB cm vật có gia tốc A a  8 B a  8 C a  8 Câu 2: Vận tốc vật bị triệt tiêu thời điểm đây? A k  12 B k  12 C k  D a  5 D k 12 Câu 3: Khoảng thời gian ngắn mà vật từ li độ x = –2 cm đến li độ x  cm A 1/16 (s) B 7/6 (s) C 1/10 (s) D 1/4 (s) Câu 4: Kể từ vật dao động, vật qua VTCB lần thứ ba vào thời điểm nào? A.1/16 (s) B 7/6 (s) C 1/10 (s) D 1/20 (s) Câu 5: Tại thời điểm t vật có li độ x = –2 cm chuyển động nhanh dần, sau 3/8 (s) vật có li độ ? A cm B 3,86 cm C 3.56 cm D 4.5 cm Câu 6: Tại thời điểm t vật có li độ x  cm giảm sau 4/5 (s) vật có li độ? A 2,97 cm B 5,55 cm C.5 cm Câu 7: Lần thứ 2013 vật qua vị trí có li độ cm theo chiều âm A 2012 (s) B 4014 (s) C.1000 (s) Sử dụng kiện sau để giải câu từ đến 12: π  Một vật dao động điều hòa với phương trình x  5cos  4πt   cm 3  Câu 8: Vật có vận tốc v  10π cm/s lần thứ ba vào thời điểm nào? A.1/16 (s) B 7/6 (s) C 1/10 (s) D cm D 2000 (s) D 5/8 (s) Câu 9: Tìm khoảng thời gian ngắn mà vật từ x  2,5 cm   x  2,5 cm ? A 1/48 (s) B 7/6 (s) C 1/10 (s) D 1/20 (s) Câu 10: Tại thời điểm t vật có li độ x = 2,5 cm tăng, 11/6 (s) thi vật có li độ bao nhiêu? A -2,97 cm B 5,55 cm C -5 cm D cm Câu 11: Tại thời điểm t vật có vận tốc v  10π cm/s chuyển động nhanh dần, sau 3/8 (s) vật có li độ A 2,5 3cm B 2,5 3cm C.5 cm D 2,5 2cm Câu 12: Tại thời điêm t vật có gia tốc a = m/s2 chuyển động chậm dần, sau 4/9 (s) vật có vận tốc A 19 cm / s B 9 cm / s C 19,7 cm / s D 18 cm / s Sử dụng kiện sau để giải câu từ 13 đến 17: π  Một vật dao động điều hòa với phương trình x  cos  ωt   cm Trong chu kỳ, khoảng thời gian mà vật cách 6  vị trí cân khơng q 2 cm 1/6 (s) Câu 13: Tần số dao động vật A 4 (rad / s) B 3 (rad / s) C 2 (rad / s) D  (rad / s) Câu 14: Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ vật dao động đến vật qua li độ x  2 cm lần thứ hai? A 7/48 (s) B 7/24 (s) C 7/12 (s) D 5/24 (s) Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để đạt điểm số cao kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 15: Vật qua li độ x  2 cm theo chiều âm lần 2014 vào thời điểm nào? A 2015/48 (s) B 1016/6 (s) C 3020/3 (s) D 1003/20 (s) Câu 16: Tại thời điểm t vật qua li độ x = cm giảm sau 3/5 (s) vật có vận tốc A -229,7 cm/s B 225,67 cm/s C 15,67 cm/s D -251,45 cm/s Câu 17: Tại thời điểm t vạt có li độ x = –3 cm tăng sau 4/11 (s) vật có gia tốc A 4m / s B 6,82m / s C 12,15m / s D 6,82m / s Câu 18 Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(8πt – π/6) cm Thời gian ngắn vật từ x1 = 2 cm theo chiều dương đến vị trí có li độ x1 = cm theo chiều dương A 1/16 (s) B 1/12 (s) C 1/10 (s) D 1/20 (s) Câu 19 Một vật dao động điều hòa với chu kì T = s Thời gian ngắn để vật từ điểm M có li độ x = A/2 đến điểm biên dương x = +A A 0,25 (s) B 1/12 (s) C 1/3 (s) D 1/6 (s) Câu 20: Vật dao động điều hòa, gọi t1 thời gian ngắn vật từ VTCB đến li độ x = A/2 t2 thời gian vật từ vị trí li độ x = A/2 đến biên dương Ta có A t1 = 0,5t2 B t1 = t2 C t1 = 2t2 D t1 = 4t2 Câu 21: Con lắc lò xo dao động với biên độ A Thời gian ngắn để vật từ vị trí cân đến điểm M có li độ A 0,25(s) Chu kỳ lắc A s B 1,5 s x C 0,5 s D s π  Câu 22: Cho vật dao động điều hòa có phương trình chuyển động x  10cos  2πt   cm Vật qua vị trí cân 6  lần vào thời điểm A 1/3 s B 1/6 s C 2/3 s D 1/12 s  πt 5π  Câu 23: Một vật dao động điều hoà với li độ x  4cos    cm t tính (s) Vào thời điểm sau 2  vật qua vị trí x = cm theo chiều dương trục toạ độ? A t = s B t = s C t = 16/3 s D t = 1/3 s Câu 24: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 10cos(2πt + π/4) cm thời điểm vật qua vị trí cân lần thứ A 13/8 s B 8/9 s C s D 9/8 s Câu 25: Vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(πt) cm Vật qua VTCB lần thứ vào thời điểm A 2,5 s B s C s D 2,4 s π  2π Câu 26: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  A cos  t   Thời gian ngắn kể từ lúc bắt đầu dao 2  T động tới vật có gia tốc nửa giá trị cực đại A t = T/12 B t = T/6 C t = T/3 D t = 5T/12 Câu 27 Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox Phương trình dao động x = cos(2πt + π) cm Thời gian ngắn vật từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x = cm A 2,4 s B 1,2 s C 5/6 s D 5/12 s Câu 28 Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox Phương trình dao động x = 5cos(8πt - 2π/3) cm Thời gian ngắn vật từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x = 2,5 cm A 3/8 s B 1/24 s C 8/3 s D Đáp số khác Câu 29 Vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(2πt – π) cm Vật đến biên dương lần thứ vào thời điểm A 4,5 s B 2,5 s C s D 0,5 s Câu 30 Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 6cos(πt – π/2) cm Thời gian vật từ VTCB đến lúc qua điểm có x = cm lần thứ Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để đạt điểm số cao kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG A 61 s B s C 25 s Facebook: LyHung95 D 37 s π  Câu 31 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x  2cos  πt   cm Thời điểm vật qua li độ x = 2  cm theo chiều âm lần kể từ thời điểm t = s A s B s C s D 10 s  πt π  Câu 32 Một vật dao động điều hồ với phương trình x  10sin    cm Thời gian kể từ lúc bắt đầu khảo sát đến  6 lúc vật qua vị trí có li độ x  5 cm lần thứ ba A 6,33 s B 7,24 s C 9,33 s D 8,66 s Câu 33: Một lắc lò xo dao động với biên độ A, thời gian ngắn để lắc di chuyển từ vị trí có li độ x = –A đến vị trí có li độ x2 = A/2 1s Chu kì dao động lắc A 1/3 s B s C s D s Câu 34: Một vật dao động điều hòa với tần số Hz Thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ x = –0,5A (với A biên độ dao động) đến vị trí có li độ x2 = 0,5A A 1/10 s B s C 1/20 s D 1/30 s π  Câu 35: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  4cos  ωt   cm Trong chu kỳ dao động, khoảng thời 3  a gian mà vật có độ lớn gia tốc a  max 0,4 s Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ vật dao động đến vật qua vị v trí có tốc độ v  max lần thứ ba? A 0,3 s B 0,4 s C 0,5 s D 0,35 s π  Câu 36: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  5cos  ωt   cm Trong chu kỳ dao động, khoảng thời 3  gian mà tốc độ vật v  3v max 0,6 s Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ vật dao động đến vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? A 0,3 s B 1/15 s C 1/30 s D 0,6 s Câu 37: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 0,5 s biên độ cm Tại thời điểm t vật có li độ cm tăng Tìm li độ vật sau 1,2 s? A 0,42 cm B 0,32 cm C 2,42 cm D –0,22 cm Câu 38: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 0,5 s biên độ cm Tại thời điểm t vật có li độ cm tăng Tìm vận tốc vật 0,8 s? A 33,5 cm/s B –33,5 cm/s C 31,8 cm/s D –31,8 cm/s Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để đạt điểm số cao kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 03 PP duong tron luong giac giai bai toan ve thoi gian btap , 03 PP duong tron luong giac giai bai toan ve thoi gian btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay