01 dai cuong dao dong dieu hoa phan 1 giai btap VC

9 7 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:01

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 LỜI GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (Khóa PEN-C N3) 01 ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA – P1 Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 01 B 11 C 21 B 31 B 41 D 51 C 61 C 71 B 02 B 12 B 22 B 32 A 42 A 52 B 62 D 72 B 03 A 13 B 23 C 33 D 43 D 53 B 63 B 73 B 04 D 14 C 24 B 34 A 44 B 54 D 64 C 05 C 15 D 25 C 35 D 45 B 55 C 65 B 06 B 16 B 26 D 36 B 46 A 56 A 66 B 07 B 17 B 27 C 37 C 47 D 57 D 67 D 08 A 18 B 28 C 38 C 48 B 58 C 68 B 09 C 19 C 29 A 39 C 49 B 59 B 69 D 10 A 20 B 30 B 40 C 50 A 60 C 70 D LỜI GIẢI CÁC CÂU CHỌN LỌC TRONG TÀI LIỆU Câu 10 Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 2cos(2πt – π/6) cm Li độ vật thời điểm t = 0,25 (s) A cm B 1,5 cm C 0,5 cm D –1 cm Lời giải Thay t = 0,25 s vào phương trình ta x = 2cos(2π.0,25 – π/6) = cm Vậy chọn đáp án A Câu 11 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(πt + π/2) cm, pha dao động thời điểm t = (s) A π (rad) B 2π (rad) C 1,5π (rad) D 0,5π (rad) Lời giải Thay t = 0,25 s vào pha dao động ta pha = π + π/2 = 3π/2 Vậy chọn đáp án C Câu 12 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 2cos(4πt) cm Li độ vận tốc vật thời điểm t = 0,25 (s) A x = –1 cm; v = 4π cm/s B x = –2 cm; v = cm/s C x = cm; v = 4π cm/s D x = cm; v = cm/s Lời giải Ta có: v = x’ = -8πsin(4πt) cm/s  x  2cos  4.0, 25   2 cm  Thay t = 0,25 s vào phương trình dao động ta    v  8sin  4.0, 25   cm / s Vậy chọn đáp án B Câu 13 Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình dạng x = 5cos(πt + π/6) cm Biểu thức vận tốc tức thời chất điểm A v = 5sin(πt + π/6) cm/s B v = –5πsin(πt + π/6) cm/s C v = – 5sin(πt + π/6) cm/s D x = 5πsin(πt + π/6) cm/s Lời giải Ta có: v = x’ = –5πsin(πt + π/6) cm/s Vậy chọn đáp án B Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 14 Một chất điểm dao động điều hồ với phương trình dạng x = 5cos(πt + π/6) (cm, s) Lấy π2 = 10, biểu thức gia tốc tức thời chất điểm A a = 50cos(πt + π/6) cm/s2 B a = – 50sin(πt + π/6) cm/s2 C a = –50cos(πt + π/6) cm/s2 D a = – 5πcos(πt + π/6) cm/s2 Lời giải Ta có: a = x” = [-5πsin(πt + π/6)]‘ = –50cos(πt + π/6) cm/s2 Vậy chọn đáp án C Câu 15 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 4sin(5πt – π/6) cm Vận tốc gia tốc vật thời điểm t = 0,5 (s) A 10π cm/s –50π2 cm/s2 B 10π cm/s 50 3π cm/s2 C 10π cm/s 50π2 cm/s2 D 10π cm/s 50 3π cm/s2 Lời giải   v  x’  20cos  5t   /  cm / s Ta có:  2  a  v’  –100 sin (5t   / 6) cm / s   v  20cos  5.0,5   /   10 cm Thay t = 0,5 s vào phương trình dao động ta  2  a  –100 sin (5.0,5   / 6)  50 cm / s Vậy chọn đáp án D Câu 18 Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 2cos(2πt – π/6) cm Lấy π2 = 10, gia tốc vật thời điểm t = 0,25 (s) A 40 cm/s2 B –40 cm/s2 C ± 40 cm/s2 D – π cm/s2 Lời giải Ta có: a = x” = [-4πsin(2πt – π/6)]’ = -80cos(2πt – π/6) cm/s2 Thay t = 0,25 s vào phương trình dao động ta a = - 80cos(2π.0,25 – π/6) = - 40 cm/s2 Vậy chọn đáp án B Câu 19 Chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(10t – 3π/2) cm Li độ chất điểm pha dao động 2π/3 A x = 30 cm B x = 32 cm C x = –3 cm D x = – 40 cm Lời giải Thay pha dao động 2π/3 vào phương trình dao động ta x = 6cos(2π/3) = -3 cm Vậy chọn đáp án C Câu 20 Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(2πt – π/6) cm Vận tốc vật có li độ x = cm A v = 25,12 cm/s B v = ± 25,12 cm/s C v = ± 12,56 cm/s D v = 12,56 cm/s Lời giải v2  v   A2  x  2 52  32  25,12cm / s 2 Vậy chọn đáp án B Ta có: A2  x  Câu 21 Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(2πt – π/6) cm Lấy π2 = 10 Gia tốc vật có li độ x = cm A a = 12 m/s2 B a = –120 cm/s2 C a = 1,20 cm/s2 D a = 12 cm/s2 Lời giải Ta có: a  2 x  (2)2  120cm / s2 Vậy chọn đáp án B Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 22 Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động x = 2sin(5πt + π/3) cm Vận tốc vật thời điểm t = (s) A v = – 6,25π (cm/s) B v = 5π (cm/s) C v = 2,5π (cm/s) D v = – 2,5π (cm/s) Lời giải Ta có: v = x’ = 10πcos(5πt + π/3) cm/s Thay t = s vào phương trình dao động ta v = 10πcos(5π.2 + π/3) = 5π cm/s Vậy chọn đáp án B Câu 23 Vận tốc tức thời dao động điều hòa biến đổi A pha với li độ B ngược pha với li độ C lệch pha vng góc so với li độ D lệch pha π/4 so với li độ Lời giải Do v = x’ => Vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha π/2 so với li độ Vậy chọn đáp án C Câu 24 Gia tốc tức thời dao động điều hòa biến đổi A pha với li độ B ngược pha với li độ C lệch pha vng góc so với li độ D lệch pha π/4 so với li độ Lời giải Do a  2 x => Gia tốc tức thời dao động điều hòa biến đổi ngược pha với li độ Vậy chọn đáp án B Câu 25 Trong dao động điều hoà A gia tốc biến đổi điều hoà pha so với vận tốc B gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với vận tốc C gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha π/2 so với vận tốc D gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha π/2 so với vận tốc Lời giải Do a = v’ => Gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha π/2 so với vận tốc Vậy chọn đáp án C Câu 27 Vận tốc dao động điều hồ có độ lớn cực đại A li độ có độ lớn cực đại B gia tốc cực đại C li độ D li độ biên độ Lời giải Vận tốc dao động điều hồ có độ lớn cực đại li độ Vậy chọn đáp án C Câu 28 Một chất điểm dao động điều hoà quỹ đạo MN = 30 cm, biên độ dao động vật A A = 30 cm B A = 15 cm C A = – 15 cm D A = 7,5 cm Lời giải Do chiều dài quỹ đạo L = 2A => 2A = 30 => A = 15 cm Vậy chọn đáp án B Câu 29 Một vật dao động điều hồ với phương trình x = Acos(ωt + φ), thời điểm t = li độ x = A Pha ban đầu dao động A (rad) B π/4 (rad) C π/2 (rad) D π (rad) Lời giải Thay x = A t = vào phương trình dao động ta cos(φ) = => φ = rad (do ≤ φ ≤ 2π) Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Vậy chọn đáp án A Câu 30 Dao động điều hồ có vận tốc cực đại vmax = 8π cm/s gia tốc cực đại amax= 16π2 cm/s2 tần số góc dao động A π (rad/s) B 2π (rad/s) C π/2 (rad/s) D 4π (rad/s) Lời giải Ta có: a max  v max    a max 162   2 (rad / s) vmax 8 Vậy chọn đáp án B Câu 33 Biểu thức sau biểu thức tính gia tốc vật dao động điều hòa? A a = 4x B a = 4x2 C a = – 4x2 Lời giải D a = – 4x Do a  2 x với   => a = – 4x thỏa mãn Vậy chọn đáp án D Câu 35 Một vật dao động điều hồ có phương trình x = Acos(ωt + π/2) cm gốc thời gian chọn A lúc vật có li độ x = – A B lúc vật qua VTCB theo chiều dương C lúc vật có li độ x = A D lúc vật qua VTCB theo chiều âm Lời giải Ta có: v = x’ = -Aωsin(ωt + π/2) cm/s   x  Acos   /   cm Thay t = s vào phương trình dao động ta    v  Asin   /   A cm / s ( 0) => Vật đi qua VTCB theo chiều âm Vậy chọn đáp án D Câu 36 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = Acos(ωt) gốc thời gian chọn lúc A vật có li độ x = – A B vật có li độ x = A C vật qua VTCB theo chiều dương D vật qua VTCB theo chiều âm Lời giải Thay t = s vào phương trình dao động ta x = Acos(0) = A => Vật có li độ x = A Vậy chọn đáp án B π  Câu 37 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x  10cos  2πt   cm gốc thời gian chọn lúc 6  A vật có li độ x = cm theo chiều âm B vật có li độ x = – cm theo chiều dương C vật có li độ x  cm theo chiều âm D vật có li độ x  cm theo chiều dương Lời giải π  Ta có: v  x '  20πsin  2πt   cm / s 6     x  10cos    cm    Thay t = s vào phương trình dao động ta   v  20sin     10 cm / s ( 0)    6 => Vật có li độ x  cm theo chiều âm Vậy chọn đáp án C Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 38 Phương trình vận tốc vật v = Aωcos(ωt) Phát biểu sau đúng? A Gốc thời gian lúc vật có li độ x = – A B Gốc thời gian lúc vật có li độ x = A C Gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương D Gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều âm Lời giải Từ phương trình v => x = Asin(ωt)  x  A sin    0cm  Thay t = s vào phương trình dao động ta    v  A cos(0)  A cm / s ( 0) => Gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương Vậy chọn đáp án C Câu 39 Chọn câu nói biên độ dao động vật dao động điều hòa Biên độ dao động A quãng đường vật chu kỳ dao động B quãng đường vật nửa chu kỳ dao động C độ dời lớn vật trình dao động D độ dài quỹ đạo chuyển động vật Lời giải Trong dao động điều hòa biên độ dao động độ dời lớn vật trình dao động Vậy chọn đáp án C Câu 40 Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(πt + π/4) cm A chu kỳ dao động (s) B Chiều dài quỹ đạo cm C lúc t = chất điểm chuyển động theo chiều âm D tốc độ qua vị trí cân cm/s Lời giải  Thay t=0 vào phương trình ta pha  lúc t=0 chất điểm chuyển động theo chiều âm Vậy chọn đáp án C Câu 41 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(20πt + π/6) cm Chọn phát biểu ? A Tại t = 0, li độ vật cm B Tại t = 1/20 (s), li độ vật cm C Tại t = 0, tốc độ vật 80 cm/s D Tại t = 1/20 (s), tốc độ vật 125,6 cm/s Lời giải   Phương trình vận tốc vật : v  80 sin  20 t    cm / s  6  Thay t  s vào phương trình  v  125,6  cm / s  20 Vậy chọn đáp án C Câu 42 Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(πt + π/4) cm Tại thời điểm t = (s), tính chất chuyển động vật A nhanh dần theo chiều dương B chậm dần theo chiều dương C nhanh dần theo chiều âm D chậm dần theo chiều âm Lời giải Thay t=1(s) vào phương trình ta pha     Vật chuyển động nhanh theo chiều dương Vậy chọn đáp án A Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 43 Trên trục Ox chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(2πt + π/2) cm Tại thời điểm t = 1/6 (s), chất điểm có chuyển động A nhanh dần theo chiều dương B chậm dần theo chiều dương C nhanh dần ngược chiều dương D chậm dần ngược chiều dương Lời giải 5 Thay t   s  vào phương trình ta pha  Chất điểm chuyển động chậm dần theo chiều dương 6 Vậy chọn đáp án D Câu 44 Một vật dao động điều hòa phải 0,25 s để từ điểm có tốc độ khơng tới điểm Khoảng cách hai điểm 36 cm Biên độ tần số dao động A A = 36 cm f = Hz B A = 18 cm f = Hz C A = 36 cm f = Hz D A = 18 cm f = Hz Lời giải T Khoảng thời gian hai lần tốc độ : t   0,25  T  0,5s  f  Hz Khoảng cách hai điểm : A  36  A  18cm Vậy chọn đáp án B Câu 50 Một vật dao động điều hoà theo trục Ox, khoảng thời gian phút 30 giây vật thực 180 dao động Khi chu kỳ tần số động vật A T = 0,5 (s) f = Hz B T = (s) f = 0,5 Hz C T = 1/120 (s) f = 120 Hz D T = (s) f = Hz Lời giải Trong khoảng thời gian phút 30 giây vật thực 180 dao động t 90 n  180   T  0,5s  f   2Hz T T T Vậy chọn đáp án A Câu 54 Phương trình li độ vật x = 4sin(4πt – π/2) cm Vật qua li độ x = –2 cm theo chiều dương vào thời điểm nào: A t = 1/12 + k/2, (k = 0, 1, 2…) B t = 1/12 + k/2 ; t = 5/12 + k/2, (k = 0, 1, 2…) C t = 5/12 + k/2, (k = 0, 1, 2…) D t = 5/12 + k/2, (k = 1, 2, 3…) Lời giải Khi vật qua li độ x=-2cm theo chiều dương   7 k   x  4sin  4 t    2  4 t    k 2  t    k  0,1,2,3  2 12  Vậy chọn đáp án D Câu 55 Phương trình li độ vật x = 5cos(4πt – π) cm Vật qua li độ x = –2,5 cm vào thời điểm ? A t = 1/12 + k/2, (k = 0, 1, 2…) B t = 5/12 + k/2, (k = 0, 1, 2…) C t = 1/12 + k/2 ; t = 5/12 + k/2, (k = 0, 1, 2…) D Một biểu thức khác Lời giải Khi vật qua li độ x = - 2,5 cm ta có phương trình 2 k   t   4 t     k 2   x  5cos  4 t     2,5     12  k  0,1, 2,3   4 t     2  k 2 t   k    12 Vậy chọn đáp án C Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 56 Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình li độ x = 2cos(πt) cm.Vật qua vị trí cân lần thứ vào thời điểm A t = 0,5 (s) B t = (s) C t = (s) D t = 0,25 (s) Lời giải T Vật qua vị trí cân lần thứ vào thời điểm t   0,5s Vậy chọn đáp án A Câu 64: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 4cos(5t – 2π/3) cm Toạ độ vận tốc vật thời điểm t = 2s A 0,66 cm 19,7 cm/s B 0,66 cm 19,7 cm/s C 0,21 cm 19,97 cm/s D 0,21 cm 19,97 cm/s Lời giải Thế t = 2s vào phương trình li độ vật  x  0,21cm   Phương trình vận tốc vật : v  20sin  5t  2    cm / s   Thế t = 2s vào phương trình vận tốc vật  v  19,97  cm / s  Vậy chọn đáp án C Câu 65: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 2cos(20t) cm Vận tốc vào thời điểm t = π/8 (s) A cm/s B 40 cm/s C 20 cm/s D m/s Lời giải Phương trình vận tốc vật : v  40sin  20t  cm / s  Thế t   s vào phương trình vận tốc :  v  40  cm / s  Vậy chọn đáp án B Câu 66: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 20cos(2πt) cm Gia tốc li độ l0 cm là: A 4 m/s2 B 3,94 m/s2 C 6,28 m/s2 D 0,63 m/s2 Lời giải Ta có : a   x    2  10  394cm / s  3,94m / s 2 Vậy chọn đáp án B Câu 67: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 4cos(5πt – 2π/3) cm Vận tốc gia tốc vật thời điểm t = 0,5 s là: A 10π cm/s 50π2 cm/s2 B 10 cm/s 50π cm/s2 C 10π cm/s 50π2 cm/s2 D 10π cm/s 50π2 cm/s2 Lời giải 2   Phương trình vận tốc vật v  20 sin  5 t    cm / s    Thế t = 0,5s vào phương trình vận tốc  v  10  cm / s    Phương trình gia tốc vật : a  100 cos  5 t  2    cm / s   Thế t = 0,5s vào phương trình gia tốc  a  50  cm / s  Vậy chọn đáp án D Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 68: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 4cos(7πt + π/6) cm Vận tốc gia tốc vật thời điểm t = s A 14π cm/s 98π2 cm/s2 B 14π cm/s 98π2 cm/s2 C 14π cm/s 98π2 cm/s2 D 14 cm/s 98π cm/s2 Lời giải   Phương trình vận tốc vật v  28 sin  7 t    cm / s  6  Thế t = 2s vào phương trình vận tốc  v  14  cm / s    Phương trình gia tốc vật : a  196 cos  7 t     cm / s 6  Thế t = 2s vào phương trình gia tốc  a  98  cm / s  Vậy chọn đáp án B Câu 69: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 8cos(2πt – π/2) cm Vận tốc gia tốc vật vật qua li độ cm A 8π cm/s 16π cm/s2 B 8π cm/s 16π cm/s2 C  8π cm/s 16π2 cm/s2 D  8π cm/s 16π2 cm/s2 Lời giải Khi vật qua li độ x  3cm  x  v 2   A2    v2  2   82  v  8  cm / s  Gia tốc vật qua li độ x  3cm : a   x  16  cm / s  Vậy chọn đáp án D Câu 70: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 4cos(6t + π/6) cm Vận tốc gia tốc vật thời điểm t = 2,5 s là: A 6,4 cm/s 138,7 cm/s2 B 6,4 cm/s 138,7 cm/s2 C 4,4 cm/s 141,6 cm/s2 D 4,4 cm/s 141,6 cm/s2 Lời giải   Phương trình vận tốc vật v  24sin  6t    cm / s  6  Thế t=2,5s vào phương trình vận tốc  v  4,4  cm / s    Phương trình gia tốc vật : v  144cos  6t     cm / s 6  Thế t=2,5s vào phương trình gia tốc  a  141,6  cm / s  Vậy chọn đáp án D Câu 71: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(2t – π/3) cm Vận tốc gia tốc vật khi pha 17π dao động vật có giá trị rad A 15,7 cm/s 171 cm/s2 B 15,7 cm/s 171 cm/s2 C 31 cm/s 30,5 cm/s2 D 31 cm/s 30,5 cm/s2 Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Lời giải x = 5cos(2t – /3) 17π = 15,7 cm/s 17π Gia tốc: a = - 2.x = - 202.cos = 171 cm/s2 Vậy chọn đáp án B  Vận tốc: v = x’ = - 10.sin Câu 72: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 3sin(5t + π/3) cm Toạ độ vận tốc vật thời điểm t = 0,5 s A 1,18 cm 13,78 cm/s B 1,18 cm 13,78 cm/s C 1,18 cm 14,9 cm/s D Một giá trị khác Lời giải Thế t = 0,5s vào phương trình  x  1,28cm   Phương trình vận tốc vật v  15sin  5t    cm / s    Thế t = 0,5s vào phương trình vận tốc  v  13,78  cm / s  Vậy chọn đáp án B Câu 73: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 4cos(2πt – 2π/3) cm Toạ độ vận tốc vật thời điểm t = 0,5 s A cm 4π cm/s B cm 2π cm/s C cm 4π cm/s D cm 4π cm/s Lời giải Thế t = 0,5s vào phương trình  x  2cm   Phương trình vận tốc vật : v  8 sin  2 t  2    cm / s   Thế t = 0,5s vào phương trình vận tốc  v  4  cm / s  Vậy chọn đáp án A Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 01 dai cuong dao dong dieu hoa phan 1 giai btap VC , 01 dai cuong dao dong dieu hoa phan 1 giai btap VC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay