01 dai cuong dao dong dieu hoa phan 2 DA

10 2 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:01

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 LỜI GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (Khóa PEN-C N3) 02 ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA – P2 Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 01 C 11 D 21 A 31 C 41 B 51 C 61 A 02 C 12 D 22 C 32 A 42 C 52 B 62 D 03 B 13 D 23 B 33 B 43 A 53 B 63 B 04 B 14 D 24 B 34 A 44 D 54 C 64 B 05 C 15 B 25 D 35 B 45 C 55 B 65 D 06 D 16 D 26 D 36 D 46 D 56 C 07 D 17 B 27 D 37 C 47 C 57 C 08 B 18 A 28 C 38 C 48 B 58 C 09 B 19 C 29 D 39 A 49 B 59 B 10 B 20 B 30 B 40 B 50 B 60 A LỜI GIẢI CÁC CÂU CHỌN LỌC TRONG TÀI LIỆU Câu Đồ thị biểu diễn biến thiên vận tốc theo li độ dao động điều hoà có dạng A đường parabol B đường thẳng C đường elip D đường hyperbol Lời giải 2  x   v  x2 y Hệ thức liên hệ         nên đồ thị v; x đường Elip a b  xmax   vmax  Vậy chọn đáp án C Câu Đồ thị biểu diễn biến thiên gia tốc theo vận tốc dao động điều hồ có dạng A đường parabol B đường thẳng C đường elip D đường hyperbol Lời giải 2  v   a   v   a  Hệ thức liên hệ     1       nên đồ thị v;a đường elip  A    A   vmax   amax  2 Vậy chọn đáp án C Câu Đồ thị biểu diễn biến thiên gia tốc theo li độ dao động điều hoà có dạng A đường thẳng B đoạn thẳng C đường hình sin Lời giải D đường elip Hệ thức liên hệ : a   x nên đồ thị x;a đoạn thẳng Vậy chọn đáp án B Câu Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ A, tốc độ vật qua vị trí cân vmax Khi vật có li độ x = A/2 tốc độ tính theo vmax (lấy gần đúng) A 1,73vmax B 0,87vmax C 0,71vmax D 0,58vmax Lời giải 2  v  v x  v   0,87  v  0,87vmax Ta có :      1     vmax  A   vmax   vmax  Vậy chọn đáp án B Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu Một chất điểm dao động điều hoà với chu kỳ T = 3,14 (s) biên độ A = m Khi chất điểm qua vị trí cân vận tốc A v = 0,5 m/s B v = m/s C v = m/s D v = m/s Lời giải Khi chất điểm qua VTCB vận tốc đạt cực đại : vmax   A  2 A  2m / s T Vậy chọn đáp án B Câu 10 Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 0,5 (s), biên độ A = cm Tại thời điểm t vật có li độ x = cm độ lớn vận tốc vật lấy gần A 37,6 cm/s B 43,5 cm/s C 40,4 cm/s D 46,5 cm/s Lời giải v2 v Áp dụng hệ thức độc lập thời gian : x     A2  22   42  v  43,5  cm / s      4  Vậy chọn đáp án B Câu 11 Một vật dao động điều hoà đoạn thẳng dài cm Khi cách vị trí cân 1cm,vật có tốc độ 31,4 cm/s Chu kỳ dao động vật A T = 1,25 (s) B T = 0,77 (s) C T = 0,63 (s) D T = 0,35 (s) Lời giải 31, 42 2 v Áp dụng hệ thức độc lập : x     A2  12   22    18,12  rad / s   T   0,35s     Vậy chọn đáp án D 2 Câu 12 Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Khi có li độ cm vận tốc m/s Tần số dao động là: A f = Hz B f = 1,2 Hz C f = Hz D f = 4,6 Hz Lời giải 1002 50  v Áp dụng hệ thức độc lập : x     A2  22   42     rad / s   f   4, 6Hz  2   Vậy chọn đáp án D 2 Câu 13 Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = (s), biên độ A = cm Tại thời điểm t vật có li độ tốc độ v = 2π cm/s vật cách VTCB khoảng A 3,24 cm/s B 3,64 cm/s C 2,00 cm/s D 3,46 cm/s Lời giải  2   42  x  3cm  3, 46cm v Áp dụng hệ thức độc lập : x     A2  x  2   2 Vậy chọn đáp án D Câu 14 Một vật dao động điều hòa với chu kỳ tần số f = Hz Tại thời điểm t vật có li độ x = cm tốc độ v = 8π cm/s quỹ đạo chuyển động vật có độ dài (lấy gần đúng) A 4,94 cm/s B 4,47 cm/s C 7,68 cm/s D 8,94 cm/s Lời giải 8   A2  A  5cm v Áp dụng hệ thức độc lập : x     A2  42     4  2 Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95  Quỹ đạo chuyển động vật : A  5cm  8,94cm Vậy chọn đáp án D Câu 18 Một vật dao động điều hoà qua VTCB có tốc độ 8π cm/s Khi vật qua vị trí biên có độ lớn gia tốc 8π2 cm/s2 Độ dài quỹ đạo chuyển động vật A 16 cm B cm C cm D 32 cm Lời giải Ta có : amax  A       rad / s   vmax   A  A  8cm vmax  A Độ dài quỹ đạo chuyển động vật : A  16cm Vậy chọn đáp án A Câu 19 Trong dao động điều hoà, độ lớn gia tốc vật A tăng độ lớn vận tốc tăng B không thay đổi C giảm độ lớn vận tốc tăng D vận tốc Lời giải Ta có vector gia tốc vng pha với vector vận tốc Do độ lớn gia tốc giảm độ lớn vận tốc tăng Vậy chọn đáp án C Câu 20 Cho vật dao động điều hòa, biết s vật thực dao động tốc độ vật qua VTCB cm Gia tốc vật vật qua vị trí biên có độ lớn A 50 cm/s2 B 5π cm/s2 C cm/s2 D 8π cm/s2 Lời giải Trong s vật thực dao động  n   vmax   A  A  t t T    1, 6s T n 16 cm  amax   A  5  cm / s  5 Vậy chọn đáp án B Câu 21 Một chất điểm dao động điều hoà với gia tốc cực đại amax = 0,2π2 m/s2 vận tốc cực đại vmax = 10π cm/s Biên độ chu kỳ dao động chất điểm A A = cm T = (s) B A = 500 cm T = 2π (s) C A = 0,05 m T = 0,2π (s) D A = 500 cm T = (s) Lời giải Ta có : amax  A v 2     2  rad / s   T   1 s   A  max  5cm vmax  A   Vậy chọn đáp án A Câu 22 Phát biểu sau sai vật dao động điều hồ? A Tại biên vật đổi chiều chuyển động B Khi qua vị trí cân véc tơ gia tốc đổi chiều C Véctơ gia tốc hướng chuyển động vật D Lực hồi phục tác dụng lên vật đổi dấu vật qua vị trí cân Lời giải Trong dao động điều hòa vectơ gia tốc ngược hướng chuyển động vật Vậy chọn đáp án C Câu 23 Phát biểu sau sai dao động điều hoà vật? Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 A Tốc độ đạt giá trị cực đại vật qua vị trí cân B Chuyển động vật từ vị trí cân biên chuyển động chậm dần C Thế dao động điều hoà cực đại vật biên D Gia tốc li độ ngược pha Lời giải Trong dao động điều hòa chuyển động vật từ VTCB biên chuyển động chậm dần Vậy chọn đáp án B Câu 24 Tìm phát biểu sai nói dao động điều hòa? A Lực gây dao động điều hòa ln ln hướng vị trí cân tỉ lệ với li độ B Khi qua vị trí cân bằng, tốc độ có giá trị lớn nên lực gây dao động điều hòa lớn C Thế vật dao động điều hòa lớn vật vị trí biên D Khi qua vị trí cân bằng, động Lời giải Lực gây nên dao động điều hòa F  kx Vậy lực gây dao động lớn chất điểm VTB Vậy chọn đáp án B Câu 25 Phát biểu sau sai nói dao động điều hồ vật? A Gia tốc có giá trị cực đại vật biên B Khi vật từ vị trí cân biên vận tốc gia tốc trái dấu C Động dao động điều hoà cực đại vật qua vị trị cân D Vận tốc chậm pha li độ góc π/2 Lời giải Trong dao động điều hòa vận tốc sớm pha li độ góc  Vậy chọn đáp án D Câu 26 Dao động điều hồ vật có A gia tốc cực đại vật qua vị trí cân B vận tốc gia tốc dấu vật từ vị trí cân biên C động cực đại vật biên D gia tốc li độ trái dấu Lời giải Hệ thức liên hệ a   x Do gia tốc li độ ln trái dấu Vậy chọn đáp án D Câu 27 Nhận xét đặc tính dao động điều hòa sai ? A Phương trình dao động có dạng cosin (hoặc sin) thời gian B Có biến đổi qua lại động C Cơ không đổi D Vật chuyển động chậm lúc qua vị trí cân Lời giải Khi qua VTCB vận có tốc độ lớn Vậy chọn đáp án D Câu 34 Phương trình dao động vật có dạng x = Asin2(ωt + π/4)cm Chọn kết luận đúng? A Vật dao động với biên độ A/2 B Vật dao động với biên độ A C Vật dao động với biên độ 2A D Vật dao động với pha ban đầu π/4 Lời giải Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95     A 1  cos  2t     A A      Ta cos : x  A sin  t       cos  2t   4 2 2    Vật dao động với biên độ A/2 Vậy chọn đáp án A Câu 35 Một vật dao động điều hòa với biên độ A = cm, tần số dao động f = Hz Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí x = cm theo chiều âm Phương trình dao động vật A x = 8sin(8πt + π/6) cm B x = 8sin(8πt + 5π/6) cm C x = 8cos(8πt + π/6) cm D x = 8cos(8πt + 5π/6) cm Lời giải Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí x = cm theo chiều âm  0    5    Phương trình dao động vật : x  A cos t  0   8cos  8 t    8sin  8 t   3    Vậy chọn đáp án B Câu 36 Một vật dao động điều hòa với biên độ A = cm, tần số dao động f = Hz Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí cân theo chiều âm Phương trình dao động vật A x = 8sin(4πt) cm B x = 8sin(4πt + π/2) cm C x = 8cos(2πt) cm D x = 8cos(4πt + π/2) cm Lời giải Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí cân theo chiều âm  0     Phương trình dao động vật : x  A cos t  0   8cos  4 t   2  Vậy chọn đáp án D Câu 37 Một vật dao động điều hòa với biên độ A = cm, tần số dao động f = Hz Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí x = cm theo chiều dương Phương trình vận tốc vật A v = 64πsin(8πt + π/6) cm B v = 8πsin(8πt + π/6) cm C v = 64πcos(8πt + π/6) cm D v = 8πcos(8πt + 5π/6) cm Lời giải Phương trình li độ: x  Acos(t  ) Ta có:   2f  8(rad / s) v Hệ thức liên hệ x     A  v   A  x  8 82  42  32 3(cm / s) (do vật chuyển động theo chiều   dương) x  cos   A   Pha ban đầu:   sin    v   A      x  8cos(8t  )(cm)  v  x '  64 sin(8t  )  64 cos(8t  )(cm / s) 3 Vậy chọn đáp án C Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 38 Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T = π (s) biên độ cm Li độ dao động hàm sin, gốc thời gian chọn vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình vận tốc vật theo thời gian có dạng A v = 6πcos(2πt) cm/s B v = 6πcos(2πt + π/2) cm/s C v = 6cos(2t) cm/s D v = 6sin(2t – π/2) cm/s Lời giải Phương trình li độ: x  Acos(t  ) Ta có:   2  2(rad / s) T v Hệ thức liên hệ x     A  v   A  x  32   6(cm / s) (do vật chuyển động theo chiều dương)   x  cos   A   Pha ban đầu:   sin    v  1 A     x  3cos(2t  )(cm)  v  x '  6sin(2t  )  6cos(2t)(cm / s) 2 Vậy chọn đáp án C Câu 39 Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T = π (s) biên độ cm Li độ dao động hàm sin, gốc thời gian chọn vào lúc li độ cực đại Phương trình vận tốc vật theo thời gian có dạng A v = 6cos(2t + π/2) cm/s B v = 6cos(πt) cm/s C v = 6πcos(2t + π/2) cm/s D v = 6πsin(2πt) cm/s Lời giải Phương trình li độ: x  Acos(t  ) Ta có:   2  2(rad / s) T v Hệ thức liên hệ x     A  v   A  x  32  32  0(cm / s)   x  cos   A     Pha ban đầu:  sin    v  A    x  3cos(2t)(cm)  v  x '  6sin(2t)  6cos(2t  )(cm / s) Vậy chọn đáp án A Câu 40 Vật dao động điều hòa Khi vật có li độ cm tốc độ 15 cm/s, có li độ cm tốc độ 15 cm/s Tốc độ vật qua vị trí cân A 50 cm/s B 30 cm/s C 25 cm/s Lời giải D 20 cm/s  x   v  Hệ thức liên hệ       x max   v max  Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95  2  15 2           x max  6(cm)  x max 36  x max   v max  Thay x v trường hợp ta có:    2    v max  30(cm / s)    15        v 2max 900   x max   v max  Vậy chọn đáp án B Câu 44 Vật dao động điều hồ từ vị trí biên độ dương vị trí cân A li độ vật giảm dần nên gia tốc vật có giá trị dương B li độ vật có giá trị dương nên vật chuyển động nhanh dần C vật chuyển động nhanh dần vận tốc vật có giá trị dương D vật chuyển động theo chiều âm vận tốc vật có giá trị âm Lời giải Vật dao động điều hoà từ vị trí biên độ dương vị trí cân  vật nằm góc phần tư thứ đường tròn lượng giác  Vật chuyển động theo chiều âm vận tốc vật có giá trị âm Vậy chọn đáp án D Câu 54 Trong dao động điều hoà, gọi tốc độ gia tốc hai thời điểm khác v1; v2 a1; a2 tần số góc xác định biểu thức sau A ω  a12  a 22 v 22  v12 B ω  a12  a 22 v 22  v12 C ω  a12  a 22 v 22  v12 D ω  a 22  a12 v 22  v12 Lời giải Hệ thức liên hệ a v   A2   Thay v1, a1, v2, a2 ta được:  a12 v12 v22 a2   A ;   A2 4 2 4 2 a12 v12 a 22 v22 v22  v12 a12  a 22 a12  a 22         4 2 4 2 2 4 v22  v12 Vậy chọn đáp án C Câu 55 Một vật dao động điều hồ với phương trình liên hệ a, v dạng v2 a2   , v (cm/s), a (m/s2) Biên 360 1, 44 độ dao động vật A cm B cm C cm D 2 cm Lời giải    10(rad / s) v a  A  360       2 A A A  3(cm)   A  14400  Vậy chọn đáp án B 2 2 Hệ thức liên hệ Câu 56 Một vật dao động điều hoà với biên độ A quanh vị trí cân O Khi vật qua vị trí M có li độ x1 tốc độ v1 Khi qua vị trí N có li độ x2 tốc độ v2 Biên độ A A v12 x 22  v 22 x12 v12  v 22 B v12 x 22  v 22 x12 v12  v 22 C v12 x 22  v 22 x12 v12  v 22 D v12 x 22  v 22 x12 v12  v 22 Lời giải Hệ thức liên hệ x  2 v v  A  2   A  x2 Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Thay v1, x1, v2, x2 ta được: Facebook: LyHung95 v12 v 22  A  x12 A  x 22  v12 (A  x 22 )  v 22 (A  x12 )  (v12  v 22 )A  v12 x 22  v 22 x12  A  v12 x 22  v22 x12 v12  v22 Vậy chọn đáp án C x v2   , x (cm), v (m/s) Biên độ 16 640 Câu 57 Một vật dao động điều hoà với phương trình liên hệ v, x dạng dao động vật A cm B cm C cm D cm Lời giải 2 x v  2   A2  16  A  4(cm) A A Vậy chọn đáp án C Hệ thức liên hệ Câu 58 Một vật dao động điều hoà với biên độ A, chu kỳ T Vật qua vị trí cân với tốc độ 16π cm/s Khi vật có tốc độ 8π gia tốc vật 3,2 m/s2 Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D cm Lời giải Hệ thức liên hệ v a    4 A  2 A A a v2 1 2 A  3202 (8 3)2 1 (16)2  409600   4(cm / s) Mà 2 A2  (16)2   A  4(cm) Vậy chọn đáp án C Câu 59 Một vật dao động điều hồ với phương trình liên hệ v, x dạng x2 v2   , x (cm), v (m/s) Biên 12 0,192 độ tần số dao động vật A cm;2 Hz B cm;2 Hz C cm;0,5 Hz D cm;1 Hz Lời giải     2(Hz) x2 v2 A  12   4(rad / s)  f  2 Hệ thức liên hệ  2    2  A A  A  1920 A  3(cm)   Vậy chọn đáp án B Câu 60 Một vật dao động điều hồ với phương trình liên hệ v, x dạng dao động vật A s B 0,5 s x v2   , x (cm), v (cm/s) Chu kỳ 16 640 C s D 2,5 s Lời giải 2    1(s) x2 v2 A  16   2(rad / s)  T  Hệ thức liên hệ  2    2   A A  A  640 A  4(cm)   Vậy chọn đáp án A Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Câu 61 Một vật dao động điều hồ với phương trình liên hệ a, v dạng kỳ dao động vật A s B 0,5 s Facebook: LyHung95 v2 a2   , v (cm/s), a (m/s2) Chu 360 1, 44 C s D 2,5 s Lời giải 2  2 A  360  1(s) v2 a2    10(rad / s)  T  Hệ thức liên hệ 2       A A  A  14400 A  3(cm)   Vậy chọn đáp án A Câu 62 Một vật dao động điều hồ với phương trình liên hệ v, x dạng x2 v2   , x (cm), v (m/s) Viết 48 0,768 phương trình dao động vật biết t = vật qua li độ 2 cm VTCB π  A x  4cos  4πt   cm 6  π  B x  cos  4πt   cm 6  π  C x  cos  4πt   cm 6  2π   D x  cos  4πt   cm   Lời giải Phương trình li độ: x  Acos(t  ) Hệ thức liên hệ A  48  x2 v2    4(rad / s)      2 2 A A A  3(cm)  A  7680   v Hệ thức liên hệ x     A  v   A  x  4 (4 3)  (2 3)  24(cm / s) (do vật chuyển động theo   chiều dương) x  cos   A   2 2 Pha ban đầu:       x  cos(4t  )(cm) 3 sin    v   A  Vậy chọn đáp án D Câu 63 Một vật dao động điều hồ với phương trình liên hệ a, v dạng v2 a2   , v (cm/s), a (m/s2) Tại t 320 1, 28 = vật qua li độ  cm chuyển động nhanh dần PT vận tốc vật π  A v  3π cos  2πt   cm 6  π  B v  2πsin  2πt   cm 6  π  C v  2πsin  2πt   cm 3  π  D v  3πsin  2πt   cm 3  Lời giải Phương trình li độ: x  Acos(t  ) Hệ thức liên hệ 2 A  320   2(rad / s)(s) v2 a2        2 A A A  2(cm)  A  12800   v Hệ thức liên hệ x     A  v   A  x  2 (2 2)  ( 6)  2(cm / s) (do vật chuyển động theo   chiều dương) Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95  x cos     A     5 Pha ban đầu:  sin    v    A  x  2 cos(2t  5  5  )(cm)  v  x '  4 2 sin(2t  )  2 sin  2t   (cm / s) 6  Vậy chọn đáp án D Câu 63 Vật dao động điều hòa Khi vật qua vị trí cân có tốc độ 20 cm/s Khi vật có tốc độ 10 cm/s độ lớn gia tốc vật 50 cm/s2 Tìm biên độ dao động A? A cm B cm C cm D cm Lời giải Khi vật qua vị trí cân bằng: A  20(cm / s) Hệ thức liên hệ v2 a2    4 A  2 A 4 A   5(rad / s) a2 (50 3)   10000   2 v 10 A  4(cm) 1 2 1 A 20 Vậy chọn đáp án B Câu 64 Vật dao động điều hòa Khi vật qua vị trí cân có tốc độ 50 cm/s Khi vật có tốc độ 20 cm/s độ lớn gia tốc vật 80 21 cm/s2 Tìm biên độ dao động A? A cm B cm C 6,5 cm D 6,25 cm Lời giải Khi vật qua vị trí cân bằng: A  50(cm / s) Hệ thức liên hệ v2 a2    4 A  2 A A   8(rad / s) a2 (80 21)   160000   2 v 20 A  6, 25(cm) 1 2 1 A 50 Vậy chọn đáp án D Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 01 dai cuong dao dong dieu hoa phan 2 DA , 01 dai cuong dao dong dieu hoa phan 2 DA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay