01 dai cuong dao dong dieu hoa phan 2 btap VC

5 6 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:01

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Bài tập trắc nghiệm (Khóa PEN-C N3) 02 ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA – P2 Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn Câu Đồ thị biểu diễn biến thiên vận tốc theo li độ dao động điều hồ có dạng A đường parabol B đường thẳng C đường elip D đường hyperbol Câu Đồ thị biểu diễn biến thiên gia tốc theo vận tốc dao động điều hồ có dạng A đường parabol B đường thẳng C đường elip D đường hyperbol Câu Đồ thị biểu diễn biến thiên gia tốc theo li độ dao động điều hồ có dạng A đường thẳng B đoạn thẳng C đường hình sin D đường elip Câu Chọn hệ thức liên hệ x, A, v, ω dao động điều hòa A v2 = ω2(x2 – A2) B v2 = ω2(A2 – x2) C x2 = A2 + v2/ω2 D x2 = v2 + x2/ω2 Câu Chọn hệ thức mối liên hệ x, A, v, ω dao động điều hòa A v2 = ω2(x2 – A2) B v2 = ω2(A2 + x2) C x2 = A2 – v2/ω2 D x2 = v2 + A2/ω2 Câu Chọn hệ thức sai mối liên hệ x, A, v, ω dao động điều hòa : A A2 = x2 + v2/ω2 B v2 = ω2(A2 – x2) C x2 = A2 – v2/ω2 D v2 = x2(A2 – ω2) Câu Một vật dao động điều hòa với biên độ A, vận tốc góc ω Ở li độ x, vật có vận tốc v Hệ thức viết sai ? v2 v2 C D ω  v A2  x x   A  ω2 ω2 Câu Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ A, tốc độ vật qua vị trí cân vmax Khi vật có li độ x = A/2 tốc độ tính theo vmax (lấy gần đúng) A 1,73vmax B 0,87vmax C 0,71vmax D 0,58vmax Câu Một chất điểm dao động điều hoà với chu kỳ T = 3,14 (s) biên độ A = m Khi chất điểm qua vị trí cân vận tốc A v = 0,5 m/s B v = m/s C v = m/s D v = m/s Câu 10 Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 0,5 (s), biên độ A = cm Tại thời điểm t vật có li độ x = cm độ lớn vận tốc vật lấy gần A 37,6 cm/s B 43,5 cm/s C 40,4 cm/s D 46,5 cm/s Câu 11 Một vật dao động điều hoà đoạn thẳng dài cm Khi cách vị trí cân 1cm,vật có tốc độ 31,4 cm/s Chu kỳ dao động vật A T = 1,25 (s) B T = 0,77 (s) C T = 0,63 (s) D T = 0,35 (s) Câu 12 Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Khi có li độ cm vận tốc m/s Tần số dao động là: A f = Hz B f = 1,2 Hz C f = Hz D f = 4,6 Hz Câu 13 Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = (s), biên độ A = cm Tại thời điểm t vật có li độ tốc độ v = 2π cm/s vật cách VTCB khoảng A 3,24 cm/s B 3,64 cm/s C 2,00 cm/s D 3,46 cm/s Câu 14 Một vật dao động điều hòa với chu kỳ tần số f = Hz Tại thời điểm t vật có li độ x = cm tốc độ v = 8π cm/s quỹ đạo chuyển động vật có độ dài (lấy gần đúng) A 4,94 cm/s B 4,47 cm/s C 7,68 cm/s D 8,94 cm/s Câu 15 Một vật dao động điều hồ có vận tốc cực đại vmax = 16π cm/s gia tốc cực đại amax = 8π2 cm/s2 chu kỳ dao động vật A T = (s) B T = (s) C T = 0,5 (s) D T = (s) A v  ω A2  x B A  x  Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 16 Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = π/5 (s), vật có ly độ x = cm vận tốc tương ứng 20 cm/s , biên độ dao động vật có trị số A A = cm B A  cm C A  cm D A = cm Câu 17 Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 3,14 (s) Xác định pha dao động vật qua vị trí x = cm với vận tốc v = 0,04 m/s ? A rad B π/4 rad C π/6 rad D π/3 rad Câu 18 Một vật dao động điều hồ qua VTCB có tốc độ 8π cm/s Khi vật qua vị trí biên có độ lớn gia tốc 8π2 cm/s2 Độ dài quỹ đạo chuyển động vật A 16 cm B cm C cm D 32 cm Câu 19 Trong dao động điều hoà, độ lớn gia tốc vật A tăng độ lớn vận tốc tăng B không thay đổi C giảm độ lớn vận tốc tăng D vận tốc Câu 20 Cho vật dao động điều hòa, biết s vật thực dao động tốc độ vật qua VTCB cm Gia tốc vật vật qua vị trí biên có độ lớn A 50 cm/s2 B 5π cm/s2 C cm/s2 D 8π cm/s2 Câu 21 Một chất điểm dao động điều hoà với gia tốc cực đại amax = 0,2π2 m/s2 vận tốc cực đại vmax = 10π cm/s Biên độ chu kỳ dao động chất điểm A A = cm T = (s) B A = 500 cm T = 2π (s) C A = 0,05 m T = 0,2π (s) D A = 500 cm T = (s) Câu 22 Phát biểu sau sai vật dao động điều hồ? A Tại biên vật đổi chiều chuyển động B Khi qua vị trí cân véc tơ gia tốc đổi chiều C Véctơ gia tốc hướng chuyển động vật D Lực hồi phục tác dụng lên vật đổi dấu vật qua vị trí cân Câu 23 Phát biểu sau sai dao động điều hoà vật? A Tốc độ đạt giá trị cực đại vật qua vị trí cân B Chuyển động vật từ vị trí cân biên chuyển động chậm dần C Thế dao động điều hoà cực đại vật biên D Gia tốc li độ ngược pha Câu 24 Tìm phát biểu sai nói dao động điều hòa? A Lực gây dao động điều hòa ln ln hướng vị trí cân tỉ lệ với li độ B Khi qua vị trí cân bằng, tốc độ có giá trị lớn nên lực gây dao động điều hòa lớn C Thế vật dao động điều hòa lớn vật vị trí biên D Khi qua vị trí cân bằng, động Câu 25 Phát biểu sau sai nói dao động điều hoà vật? A Gia tốc có giá trị cực đại vật biên B Khi vật từ vị trí cân biên vận tốc gia tốc trái dấu C Động dao động điều hoà cực đại vật qua vị trị cân D Vận tốc chậm pha li độ góc π/2 Câu 26 Dao động điều hồ vật có A gia tốc cực đại vật qua vị trí cân B vận tốc gia tốc dấu vật từ vị trí cân biên C động cực đại vật biên D gia tốc li độ trái dấu Câu 27 Nhận xét đặc tính dao động điều hòa sai ? A Phương trình dao động có dạng cosin (hoặc sin) thời gian B Có biến đổi qua lại động C Cơ không đổi D Vật chuyển động chậm lúc qua vị trí cân Câu 28 Nhận xét dao động điều hòa sai ? Dao động điều hòa Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 A loại dao động học B loại dao động tuần hồn C có quĩ đạo chuyển động đoạn thẳng D có động dao động điều hòa Câu 29 Một vật dao động mà phương trình mơ tả biểu thức x = + 3sin(5πt) cm dao động điều hoà quanh A gốc toạ độ B vị trí x = cm C vị trí x = 6,5 cm D vị trí x = cm Câu 30 Trong phương trình sau, phương trình khơng biểu diến dao động điều hòa? A x = 5cos(πt) + cm B x = 2tan(0,5πt) cm C x = 2cos(2πt + π/6) cm D x = 3sin(5πt) cm Câu 31 Trong phương trình sau, phương trình biểu diễn dao động điều hòa? A x = 5tan(2πt) cm B x = 3cot(100πt) cm C x = 2sin (2πt) cm D x = (3t)cos(5πt) cm Câu 32 Trong phương trình sau, phương trình biểu diễn dao động điều hòa? A x = cos(0,5πt) + cm B x = 3cos(100πt2) cm C x = 2cot(2πt) cm D x = (3t)cos(5πt) cm Câu 33 Trong phương trình sau, phương trình biểu diễn dao động điều hòa? A x = cos(0,5πt3) cm B x = 3cos2(100πt) cm C x = 2cot(2πt) cm D x = (3t)cos(5πt) cm Câu 34 Phương trình dao động vật có dạng x = Asin2(ωt + π/4)cm Chọn kết luận đúng? A Vật dao động với biên độ A/2 B Vật dao động với biên độ A C Vật dao động với biên độ 2A D Vật dao động với pha ban đầu π/4 Câu 35 Một vật dao động điều hòa với biên độ A = cm, tần số dao động f = Hz Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí x = cm theo chiều âm Phương trình dao động vật A x = 8sin(8πt + π/6) cm B x = 8sin(8πt + 5π/6) cm C x = 8cos(8πt + π/6) cm D x = 8cos(8πt + 5π/6) cm Câu 36 Một vật dao động điều hòa với biên độ A = cm, tần số dao động f = Hz Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí cân theo chiều âm Phương trình dao động vật A x = 8sin(4πt) cm B x = 8sin(4πt + π/2) cm C x = 8cos(2πt) cm D x = 8cos(4πt + π/2) cm Câu 37 Một vật dao động điều hòa với biên độ A = cm, tần số dao động f = Hz Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí x = cm theo chiều dương Phương trình vận tốc vật A v = 64πsin(8πt + π/6) cm B v = 8πsin(8πt + π/6) cm C v = 64πcos(8πt + π/6) cm D v = 8πcos(8πt + 5π/6) cm Câu 38 Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T = π (s) biên độ cm Li độ dao động hàm sin, gốc thời gian chọn vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình vận tốc vật theo thời gian có dạng A v = 6πcos(2πt) cm/s B v = 6πcos(2πt + π/2) cm/s C v = 6cos(2t) cm/s D v = 6sin(2t – π/2) cm/s Câu 39 Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T = π (s) biên độ cm Li độ dao động hàm sin, gốc thời gian chọn vào lúc li độ cực đại Phương trình vận tốc vật theo thời gian có dạng A v = 6cos(2t + π/2) cm/s B v = 6cos(πt) cm/s C v = 6πcos(2t + π/2) cm/s D v = 6πsin(2πt) cm/s Câu 40 Vật dao động điều hòa Khi vật có li độ cm tốc độ 15 cm/s, có li độ cm tốc độ 15 cm/s Tốc độ vật qua vị trí cân A 50 cm/s B 30 cm/s C 25 cm/s Trả lời câu hỏi 41, 42, 43 với kiện sau: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(4πt + π/3) cm Câu 41 Vận tốc vật thời điểm t = 0,125 (s) A 10π (cm/s) B –10π (cm/s) C 10 3π (cm/s) D 20 cm/s D 10 3π (cm/s) Câu 42 Khi vật cách vị trí cân cm vật có tốc độ A 8π (cm/s) B 12π (cm/s) C 16π (cm/s) D 15π (cm/s) Câu 43 Kể từ vật bắt đầu dao động (tính từ t = 0), thời điểm vật qua li độ x = cm theo chiều âm Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 1 B t  (s) C t  (s) D t  (s) (s) 12 12 6 Câu 44 Vật dao động điều hoà từ vị trí biên độ dương vị trí cân A li độ vật giảm dần nên gia tốc vật có giá trị dương B li độ vật có giá trị dương nên vật chuyển động nhanh dần C vật chuyển động nhanh dần vận tốc vật có giá trị dương D vật chuyển động theo chiều âm vận tốc vật có giá trị âm Câu 45 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = cos(4πt + π/6), x tính cm,t tính s Chu kỳ dao động vật A s B 1/4 s C 1/2 s D 1/8 s Câu 46 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(4t + π/3), với x tính cm; t tính s Vận tốc vật có giá trị cực đại A cm/s B cm/s C cm/s D cm/s Câu 47 Một vật dao động điều hòa theo phương Ox với phương trình x = 6cos(4t  π/2) (cm) Gia tốc vật có giá trị lớn A 1,5 cm/s2 B 144 cm/s2 C 96 cm/s2 D 24 cm/s2 Câu 48 Một chất điểm dao động điều hồ có phương trình x = 5cos(5πt + π/4) cm (x tính cm, t tính giây) Dao động có A biên độ 0,05 cm B tần số 2,5 Hz C tần số góc rad/s D chu kì 0,2 s Câu 49 Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5π (s) biên độ 2cm Vận tốc chất điểm vị trí cân có độ lớn A cm/s B cm/s C cm/s D 0,5 cm/s Câu 50 Phương trình dao động có dạng x = Acos(ωt + π/3) Gốc thời gian lúc vật có A li độ x = A/2, chuyển động theo chiều dương B li độ x = A/2, chuyển động theo chiều âm A t  A A , chuyển động theo chiều dương D li độ x  , chuyển động theo chiều âm 2 Câu 51 Một vật dao động điều hoà với tần số 50 Hz, biên độ dao động cm, vận tốc cực đại vật đạt A 50π cm/s B 50 cm/s C 5π m/s D 5π cm/s Câu 52 Một vật dao động điều hồ theo phương trình : x = 10 cos (4πt + π/3) cm Gia tốc cực đại vật A 10cm/s2 B 16 m/s2 C 160 cm/s2 D 100 cm/s2 Câu 53 Một chất điểm thực dao động điều hoà với chu kỳ T = 3,14 s biên độ A = m Khi chất điểm qua vị trí x = –A gia tốc A m/s2 B m/s2 C D m/s2 Câu 54 Trong dao động điều hoà, gọi tốc độ gia tốc hai thời điểm khác v1; v2 a1; a2 tần số góc xác định biểu thức sau C li độ x  A ω  a12  a 22 v 22  v12 B ω  a12  a 22 v 22  v12 C ω  Câu 55 Một vật dao động điều hồ với phương trình liên hệ a, v dạng a12  a 22 v 22  v12 D ω  a 22  a12 v 22  v12 v2 a2   , v (cm/s), a (m/s2) Biên 360 1, 44 độ dao động vật A cm B cm C cm D 2 cm Câu 56 Một vật dao động điều hoà với biên độ A quanh vị trí cân O Khi vật qua vị trí M có li độ x1 tốc độ v1 Khi qua vị trí N có li độ x2 tốc độ v2 Biên độ A A v12 x 22  v 22 x12 v12  v 22 B v12 x 22  v 22 x12 v12  v 22 C Câu 57 Một vật dao động điều hồ với phương trình liên hệ v, x dạng v12 x 22  v 22 x12 v12  v 22 D v12 x 22  v 22 x12 v12  v 22 x v2   , x (cm), v (m/s) Biên độ 16 640 dao động vật Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 A cm B cm C cm D cm Câu 58 Một vật dao động điều hoà với biên độ A, chu kỳ T Vật qua vị trí cân với tốc độ 16π cm/s Khi vật có tốc độ 8π gia tốc vật 3,2 m/s2 Biên độ dao động vật A cm B cm D cm C cm Câu 59 Một vật dao động điều hồ với phương trình liên hệ v, x dạng x v   , x (cm), v (cm/s) Biên 12 0,192 độ tần số dao động vật A cm;2 Hz B cm;2 Hz C cm;0,5 Hz Câu 60 Một vật dao động điều hoà với phương trình liên hệ v, x dạng dao động vật A s B 0,5 s B 0,5 s x v2   , x (cm), v (cm/s) Chu kỳ 16 640 C s Câu 61 Một vật dao động điều hoà với phương trình liên hệ a, v dạng kỳ dao động vật A s D cm;1 Hz D 2,5 s 2 2 v a   , v (cm/s), a (m/s2) Chu 360 1, 44 C s Câu 62 Một vật dao động điều hồ với phương trình liên hệ v, x dạng D 2,5 s x v   , x (cm), v (m/s) Viết 48 0,768 phương trình dao động vật biết t = vật qua li độ 2 cm VTCB π  A x  4cos  4πt   cm 6  π  B x  cos  4πt   cm 6  π  C x  cos  4πt   cm 6  2π   D x  cos  4πt   cm   Câu 63 Một vật dao động điều hồ với phương trình liên hệ a, v dạng v2 a2   , v (cm/s), a (m/s2) Tại t 320 1, 28 = vật qua li độ  cm chuyển động nhanh dần PT vận tốc vật π  A v  3π cos  2πt   cm 6  π  B v  2πsin  2πt   cm 6  π π   C v  2πsin  2πt   cm D v  3πsin  2πt   cm 3 3   Câu 64 Vật dao động điều hòa Khi vật qua vị trí cân có tốc độ 20 cm/s Khi vật có tốc độ 10 cm/s độ lớn gia tốc vật 50 cm/s2 Tìm biên độ dao động A? A cm B cm C cm D cm Câu 65 Vật dao động điều hòa Khi vật qua vị trí cân có tốc độ 50 cm/s Khi vật có tốc độ 20 cm/s độ lớn gia tốc vật 80 21 cm/s2 Tìm biên độ dao động A? A cm B cm C 6,5 cm Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online D 6,25 cm : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 01 dai cuong dao dong dieu hoa phan 2 btap VC , 01 dai cuong dao dong dieu hoa phan 2 btap VC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay