Bai giang 19 tong hop dao dong dieu hoa p1

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 14:55

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tài liệu giảng (Khóa PEN-C N3) 19 TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒAP1 Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn Một số kiến thức cần nhớ: 1) Tổng hợp hai dao động : x1 = A1cos(ωt + φ1) x2 = A2cos(ωt + φ2) dao động x = Acos(ωt + φ) A  A12  A 22  2A1A cos  φ2  φ1   A12  A 22  2A1A cosφ  Trong  A1 sin φ1  A sin φ  tan φ  A cosφ  A cosφ ,  φ1  φ  φ  1 2  A  A1  A  +) Nếu φ  k2π  φ  φ1  φ A  A1  A  +) Nếu φ   2k  1 π    φ  φ ;A  A1  φ  φ ;A  A 2  π +) Nếu φ   2k  1   A  A12  A 22 , từ ta ln có A1  A2  A  A1  A2 2) Khi biết dao động thành phần x1 = A1cos(ωt + φ1) dao động tổng hợp x = Acos(ωt + φ) dao động thành A 22  A  A12  2AA1cos  φ  φ1   phần lại x2 = A2cos(ωt + φ2) Trong đó:  Asin φ  A1 sin φ1  tan φ  Acosφ  A cosφ ,  φ1  φ  φ  1  Ví dụ 1: Hai dao động có phương, tần số f = 50 Hz, có biên độ A1 = 20 cm, A2 = 10 cm Các pha ban đầu φ1 = π/3 rad; φ2 = π rad a) Viết phương trình hai dao động b) Tìm biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp Vẽ giản đồ véc tơ véc tơ A1;A2 ;A Ví dụ 2: Cho hai dao động có phương trình x1 = 3cos(πt + π/3) cm x2 = 5cos(πt + φ2) cm Hãy xác định phương trình vẽ giản đồ véc tơ dao động tổng hợp trường hợp sau: a) Hai dao động pha b) Hai dao động ngược pha c) Dao động sớm pha dao động thứ góc π/2 Ví dụ 3: Một vật thực đồng thời dao động điều hoà phương, tần số có phương trình: π π   x1  cos  ωt   cm; x  cos  ωt  cm Viết phương trình dao động tổng hợp? Đ/s: x  2cos  ωt   cm 2 3   Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Ví dụ 4: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình: x1 = 5cos(πt + π/3) cm; x2 = 5cos(πt) cm Viết phương trình dao động tổng hợp? π  Đ/s: x  cos  πt   cm 6  Ví dụ 5: Cho hai dao động phương, số, có phương trình dao động x1 = 3cos(ωt) cm x2 = 4cos(ωt + 5π/6) cm Tìm biên độ dao động tổng hợp trên? Ví dụ 6: Hai dao động điều hoà, phương, tần số góc ω = 50 rad/s, có biên độ cm cm, dao động thứ hai trễ pha dao động thứ π/2 Xác định biên độ dao động tổng hợp Từ suy vận tốc cực đại dao động tổng hợp Ví dụ 7: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương Hai phương trình dao động thành phần x1 = 9cos(10πt + π/2) cm x2 = 9cos(10πt + φ2) cm Tìm φ2 lập phương trình dao động tổng hợp trường hợp sau a) Dao động sớm pha 2π/3 so với dao động b) Dao động sớm pha π/2 so với dao động c) Hai dao động ngược pha Ví dụ 8: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương tần số 10 Hz có biên độ cm cm Biết hiệu số pha dao động thành phần π/6 rad Tính vận tốc vật vật có li độ 12 cm Ví dụ 9: Một vật có khối lượng m = 500 g thực đồng thời hai dao động điều hoà phương có phương trình dao động là: x1 = 3cos(5πt) cm; x2 = 5cos(5πt) cm a Tìm phương trình dao động hợp b Tính lực kéo cực đại tác dụng vào vật c Xác định thời điểm vật qua li độ x = cm lần thứ 2011 (Đ/s: t = 412,067 s) Ví dụ 10: Vật có khối lượng m = 200 g thực đồng thời hai dao đồng điều hồ phương số có phương π  trình dao động x1  4cos  πt  φ  cm , x  5cos  πt   cm Biết biên độ dao động tổng hợp cực đại 6  a Tìm φ, viết phương trình dao động tổng hợp đó…………………………………………………………………… b Tính lượng dao động, xác định vị trí động lần c Xác định thời điểm vật qua li độ x = –4,5 cm lần thứ 40 (Đ/s: t = 37,17 s) Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Ví dụ 11: Một chất điểm thực đồng thời hai dao động điều hồ phương, biểu thức có dạng: 2π  π   x1  cos  2πt   cm ; x  cos  2πt   cm  6   a Tìm phương trình dao động tổng hợp b Tính vận tốc vật nặng li độ x = cm (Đ/s: v = 12,57 cm/s) c Xác định thời điểm vật qua li độ x =  cm lần 2012 theo chiều dương (Đ/s: t = 2011,42 s) Ví dụ 12: Một vật có khối lượng m = 200 g thực đồng thời hai dao động điều hồ phương có phương trình π π   x1  5cos  2πt   cm , x  2cos  2πt   cm 3    a Tính gia tốc vật thời điểm t = 0,25 s Lấy π2 = 10 b Xác định thời điểm vật qua li độ x = 3,5 cm lần thứ 20 theo chiều âm (Đ/s: t = 19,33 s) c Tính vận tốc vật nặng vật có gia tốc 10 cm/s2 (Đ/s: v = 44,2 cm/s) Ví dụ 13: Một vật có khối lượng m = 400 g tham gia đồng thời hai dao động điều hồ phương có phương trình dao π  động x1  4cos  2t   cm , x  A2 cos 2t  π cm Biết độ lớn vận tốc vật thời điểm động 2  40 cm/s a Tìm phương trình dao động tổng hợp   b Tính lượng dao động, viết biểu thức động theo thời gian c Tính vận tốc vật nặng động lần Ví dụ 14: Một vật có khối lượng m = 200g đồng thời thực hai dao động điều hoà phương, tần số có π  phương trình dao động x1  6cos  5πt   cm , x  6cos  5πt  cm 2  a Tìm phương trình dao động tổng hợp b Tính vật thời điểm t = s Lấy π2 = 10 c Tính quãng đường vật nặng khoảng thời gian t = s π  Ví dụ 15: Cho hai dao động điều phương tần số góc có phương trình x1  2cos  πt   cm ; 2  x  2cos  πt  π  cm Một vật thực đồng thời hai dao động a Tìm phương trình dao động tổng hợp b Xác định thời điểm vật qua ly độ x = 2 cm lần thứ 100 c Tính quãng đường vật thời gian 10,25 s Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 π  Ví dụ 16: Cho ba dao động điều phương tần số góc có phương trình x1  4cos  20πt   cm ; 6  π π   x  3cos  20πt   cm ; x  8cos  20πt   cm Một vật thực đồng thời ba dao động 2 3   π  a Tìm phương trình dao động tổng hợp Đ/s: x  6cos  20πt   cm 6  b Tính vận tốc vật nặng li độ x = cm c Xác định vị trí vật nặng động Ví dụ 17: Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình li độ 5π  π   x  5sin  πt   cm Biết dao động hợp thành thứ hai có phương trình li độ x  3cos  πt   cm Dao động hợp 3    2π   thành thứ có phương trình li độ nào? Đ/s x1  2cos  πt   cm   Ví dụ 18: Tìm phương trình dao động tổng hợp ba dao động có phương trình π π π    sau x1  4cos  20t   cm; x  cos  20t   cm; x3  8cos  20t   cm 6 3 2    Ví dụ 19: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình x1 = A1cos(20t + π/6) cm; x2 = A2cos(20t + 5π/6) cm Biết tốc độ cực đại vật trình dao động vmax = 140 cm/s Biết A2 = cm Tính biên độ dao động A1 vật Ví dụ 20: Một vật tham gia đồng thời vào dao động điều hòa phương, tần số có phương trình x1 = 2cos(100πt  π/3) cm; x2 = sin(100πt + π/6) cm a) Viết phương trình dao động tổng hợp b) Vật có khối lượng m = 100 (g), tính lượng dao động vật c) Tính tốc độ vật thời điểm t = (s) Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang 19 tong hop dao dong dieu hoa p1 , Bai giang 19 tong hop dao dong dieu hoa p1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay