Bài tập động học enzym

32 42 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 14:44

Phần 1: ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG ENZYM BÀI 1: Động học Michaelis – Menten Km = 1,0 10-5 (M) [S] = 0,01 (M) Vo = 37 µmol/phút E Với [S] < 0,01 M Vo = 37 µmol/phút a) Sử dụng tính tốn số học chứng tỏ lý giảm nồng độ chất không làm giảm tốc độ phản ứng ban đầu? Vm [ S ] Vì Km [S] bão hòa nên Vi = Vm = 75(mmol/l/phút) V = ? [E] tăng lần [S] = 10-4mol/l Khi [E] tăng lên lần V tăng lần V = 2.10-4 mol/l [E] phụ thuộc vào V [S] = 0,04 mol/l, t = phút lượng P = ? [S] = 0,04 = 4.10-2 mol/l > [S] b/hòa nên V = Vm Khi lượng P = Vm.t = 75 x =225 (mM) [S] = 10-2 mol/l [E] = ? [S] = 10-2 mol/l > [S] b/hòa nên V = Vm nằm trạng thái phức ES → [E]t/do = Bài 29: N/cứu tốc độ p/ư phụ thuộc [S] đ/v nđộ x E Vạch đồ thị: Khi [E] tăng lên lần thi V tăng lần Cùng [E] nhg E có lực mạnh chất → K m nhỏ hơn, [S] đạt V m nhỏ P/ư tiến hành pH = nóng T = 70oC → E bị vơ hoạt nên đg cong nhận đc trục hồnh Bài 30: [S] = 50 μg/ml V = Vm/2 → Theo ĐL Michaelis – Menten: V = Vm/2 ↔ [S] = Km = 50 μg/ml Bài 31 (9.5): Vm [S ] Sử dụng pt Michaelis – Menten: V = k m + [S ] km = 1mmol/l V = 50 μM/phut [S] = 0,5 mM → Vm = 150 μM/phut [S] (mM) 0,5 1,0 2,0 3,0 10,0 V (μM/phut) 50 75 100 112,5 136,36 [S] [I]=8,25 V (μM a.xêtonic/l) [I] =2,88 [I] =0,96 [I] =0,32 [I]=8,25 1/V [I] =2,88 [I] =0,96 [I] =0,32 1175 1020 865 590 0.00085 0.00098 0.00116 0.00169 0,1 965 676 420 220 0.00104 0.00148 0.00238 0.00455 0,2 725 480 286 130 0.00138 0.00208 0.0035 0.00769 0,3 615 370 226 105 0.00163 0.0027 0.00442 0.00952 0,4 540 316 166 0.00185 Km K [ I ] + ( m + 1) Vẽ đồ thị theo pp Dixon: = f ([I]) = Vm K I [ S ] Vm [ S ] V 0.00316 0.00602 →KI = 0,0666 1/Vm = 0,00062 → Vm = 1595,744 (μM a.xêtonic/l)→ Km = b Dạng kìm hãm gây ion Ca2+: kìm hãm cạnh tranh c Hằng số phân ly phức EI: KI = 0,0666 Bài (6.24): Decacboxyl hoá gloxylic mitochondrie bị kìm hãm malonic Kết thực nghiệm: Tốc độ CO2 – V [I] = [I]=12,6µM [I]= 19,5µM 1,0 2,50 2,17 1,82 0,75 2,44 1,82 1,39 0,60 2,08 1,41 1,28 0,50 1,89 1,30 1,00 0,40 1,67 1,09 0,33 1,39 0,25 1,02 0,56 Vẽ đồ thị theo pp Lineweaver – Burk: 1/V = f (1/[S]) [S] (mM) K mI 1 + I → VmI KmI Y= I Vm [S ] Vm [I] (μM) 12,6 19,5 VmI 6,337 6,321 6,863 KmI 1,229 1,944 2,819 Khi [I] thay đổi VmI khơng đổi, KmI thay đổi Km0 < Km12,6 < Km19,5 → dạng kìm hãm cạnh tranh 1/[S] 1.000 1.333 1.667 2.000 2.500 3.030 4.000 [I] = 0.400 0.410 0.481 0.529 0.599 0.719 0.980 1/V [I]=12,6µM 0.461 0.549 0.709 0.769 0.917 - [I]=19,5µM 0.549 0.719 0.781 1.000 1.786 Vẽ KmI = f([I]): Km Y= [I] + Km = 0,0785x + 1,1573 KI → Km = 1,1573 (mM) KI = 14,743 (μM) Bài (6.25): Cách biểu thị liên hệ V p/ư E với [S] có mặt chất kìm hãm không cạnh tranh: Vm Vm [S ] [S ] [I ] [I ] (1 + ) (1 + ) V= KI KI K m + [S ] K m + [S ] Dùng glutamic dehydrogenaza xt p/ư với I natri salicylat V (E340+/phut) [I] = [I] = 40 µM 1,5 0,21 0,08 2,0 0,25 0,10 3,0 0,28 0,12 4,0 0,33 0,13 8,0 0,44 0,16 16,0 0,40 0,18 Vẽ đồ thị theo pp Lineweaver – Burk: 1/V = f (1/[S]) [S] (mM) K mI 1 + I → VmI KmI Y= I Vm [S ] Vm - [I] = → VmI = = 0,488 KmI = = 1,977 - [I] = 40 µM → VmI=40 = 0,208 KmI=40 = 2,314 Khi [I] thay đổi, KmI thay đổi không đáng kể (Km ≈ 2,0 (mM))còn VmI thay đổi nhiều VmI=40 < VmI=0 → dạng kìm hãm khơng cạnh tranh Vẽ VmI = f([I]): [I] VmI 1/VmI 0,488 2.0492 40 0,208 4.8077 [I ] + Y= = 0,0698x + 2,0151 K I Vm Vm → Vm = 0,406 (E340+/phut) KI = 28,869 1/[S] 0.667 0.500 0.333 0.250 0.125 0.063 1/V [I] = 4.762 4.000 3.571 3.030 2.273 2.500 [I] = 40 µM 12.500 10.000 8.333 7.692 6.250 5.556 Bài (6.30): K V [I] = 1+ m • VCT K I K m + [S ] Trong đó: V - tốc độ p/ư E khơng có chất kìm hãm Vi - tốc độ p/ư có mặt chất kìm hãm cạnh tranh Đối với chất kìm hãm khơng cạnh tranh V VKhongCT - [I ] Ki V = f([I]) có dạng đường thẳng y = ax + b góc nghiêng thay đổi theo [S] b = Khi VCT [S] thay đổi [S] → ∞ - = 1+ V VKhongCT V = f([I]) song song với trục hồnh VCT = f([I]) có dạng đường thẳng y = ax + b góc nghiêng đồ thị khơng thay đổi theo [S] ln cắt trục hồnh – Ki N/cứu a/hg ure lên thủy phân propionamit amidaza tách chiết từ Pseudomonas aeruginosa kết thu được: [I] = V 1,00 0,50 0,30 [S] (M) 0,25 0,02 0,007 [I] = 1(mM) VI 0,59 0,27 0,17 [I] = 2(mM) V/VI 1,6949 1,8519 1,7647 VI 0,31 0,15 0,10 V/VI 3,2258 3,3333 3,00 → V/VI phụ thuộc vào [S] → dạng kìm hãm cạnh tranh Bài (6.47): Tốc độ p/ư E phụ thuộc [I] chất kìm hãm cạnh tranh theo: SVm V = S + K (1 + [ I ] ) m KI [I] (M) I = axit axetic V I = axetat natri 1/V V 1/V [S]=3mM [S]=5mM [S]=3mM [S]=5mM [S]=3mM [S]=5mM [S]=3mM [S]=5mM 0.00 1.64 2.1 0.6098 0.4762 1.64 2.1 0.00 0.6098 0.03 1.33 1.79 0.7519 0.5587 1.33 1.79 0.03 0.7519 0.06 1.14 1.59 0.8772 0.6289 1.15 1.6 0.06 0.8696 0.09 0.99 1.4 1.0101 0.7143 1.45 0.09 1.0000 0.12 0.85 1.23 1.1765 0.8130 0.89 1.3 0.12 1.1236 0.15 0.64 1.08 1.5625 0.9259 0.81 1.18 0.15 1.2346 0.18 0.5 0.83 2.0000 1.2048 0.735 1.09 0.18 1.3605 0.21 0.425 0.61 2.3529 1.6393 0.675 1.01 0.21 1.4815 0.24 0.3 0.42 3.3333 2.3810 0.625 0.94 0.24 1.6000 Vẽ đồ thị theo pp Dixon: I = axit axetic I = axetat natri → Kìm hãm cạnh tranh: KI = 0,0877 → Bài 10 (6.46): Cách xác định dạng kìm hãm KI chất kìm hãm: - Lập kế hoạch thực nghiệm nghiên cứu a/hg chất kìm hãm lên chất Tùy theo pp xử lý số liệu mà bố trí nghiệm cho hợp lý - Vẽ đồ thị biểu diễn phụ thuộc vận tốc vào [S] [I] → dạng kìm hãm Km axetylcholine-esteraza đ/v axetylcholine = 1mM [S] = [axetylcholine] = 1mM; pH = 7,4 t = 25oC [I] (mol/l) V 1/V 2,5 0.400 0,05 2,2 0.455 0,10 1,8 0.556 0,25 1,45 0.690 0,50 0,95 1.053 1,0 0,65 1.538 1,5 0,4 2.500 PP Dixon: Bài 11: Nghiên cứu dạng kìm hãm β-galactosidaza V 1/V [S] I = ONPTG Maltoza Melibioza 1/[S] I = ONPTG Maltoza 3.10-4M 0,26M 0,17M 3.10-4M 0,26M 2,5.10-5 0,033 0.018 0.0165 0.027 4.10+4 30.303 55.556 60.606 -5 5,0.10 0,055 0.033 0.0275 0.041 2.10+4 18.182 30.303 36.364 1,0.10-4 0,0825 0.055 0.041 0.055 1.10+4 12.121 18.182 24.390 -4 2,5.10 0,118 0.091 0.059 0.069 4.10+3 8.475 10.989 16.949 -4 5,0.10 0,138 0.118 0.069 0.075 2.10+3 7.246 8.475 14.493 -3 +3 1,0.10 0,150 0.138 0.075 0.079 1.10 6.667 7.246 13.333 NX: Vận tốc p/ư có mặt chất kìm hãm giảm so với khơng có mặt chất kìm hãm Melibioza 0,17M 37.037 24.390 18.182 14.493 13.333 12.658 Vẽ đồ thị theo pp Lineweaver – Burk: 1/V = f(1/[S]) Từ đồ thị thu kết quả: Khơng có KH Sự kìm hãm Vm ONPTG 3.10-4 M Maltoza 0,26M Melibioza 0,17M Cạnh tranh Không cạnh tranh Phi cạnh tranh 0,1687 0,0824 0,0833 0,1653 2,024.10 0,989.10 0,5.10-4 KI 2,907 0,2584 0,17 Nxét Vm không đổi Km tăng lần Vm giảm lần Km không đổi Km Vm giảm lần (Fi = 2) Km 0,992.10 -4 -4 -4 Bài 12: Vô hoạt glyxeraldehyt-3-photphat deshydrogenaza axit iodo-axetic coi [NAD+] = [S] I - D-glyxeraldehyt-3-photphat deshydrogenaza bắp thỏ cấu trúc bậc 4, M E = 136000, cấu tạo bậc đơn vị giống nhau, đơn vị có tâm hoạt động E xt cho p/ư: D-glyxeraldehyt-3-P + NAD+ + Pi ↔ axit 1,3-diphotphoglyxeric + NADH + H+ Áp dụng pp Lineweaver – Burk: a) [D-glyxeraldehyt-3-P] = 10-3M, [photphat] = 10-2M [E] = 0,68 μM Nhiệt độ 25oC pH = 8,5 [NAD+] 10 20 50 100 200 Vo 0.034 0.051 0.082 0.125 0.156 0.178 1/[NAD+] 0.16667 0.1 0.05 0.02 0.01 0.005 1/Vo 29.4118 19.6078 12.1951 6.41026 5.61798 Vm = 0,2024 (∆A340mm/phút) Km = 29,707 (μM) K+2 = Vm/[E] = b) 3ml dd E 0,68 μM giữ 25oC pH = 8,5 trg hộp quang phổ chứa a.iodoaxetic 10-8M [NAD+] 10 20 50 100 200 Vo 0.017 0.025 0.041 0.062 0.081 0.088 1/[NAD+] 0.16667 0.1 0.05 0.02 0.01 0.005 1/Vo 58.8235 40 24.3902 16.129 12.3457 11.3636 Vm = 0,1016 (∆A340mm/phút) Km = 30,025(μM) K+2 = Vm/[E] = II – Phương pháp thực nghiệm cho phép phân biệt vô hoạt phần E kìm hãm khơng cạnh tranh: Theo lý thuyết: - Nếu E có TTHĐ chất KH Iodoaxetic chất kìm hãm khơng cạnh tranh (K m khơng thay đổi, Vm giảm lần) - Nếu E có nhiều TTHĐ Iodoaxetic chất kìm hãm làm vơ hoạt số TTHĐ Có [I] = 10-8M, [E] = 0,68 μM ME = 136000 → [E] = 5.10-9M Do E có TTHĐ nên [E]TTHĐ = x 5.10-9 = 2.10-8 M Mặt khác, Iodoaxetic chất vơ hoạt TTHĐ E số TTHĐ E lại là: [E]TTHĐ lại = 2.10-8 – 10-8 = 10-8 (M) → lượng E thực tế xúc tác giảm nửa so với lượng E đưa vào - Nếu giảm [I] môi trường phản ứng V m tăng → Liên kết E I thuận nghịch → Iodoaxetic chất kìm hãm khơng cạnh tranh - Vm khơng thay đổi → I làm vơ hoạt E Thực tế: Đưa tồn vào môi trường pư vào môi trường khác có màng bán thấm có t/d cho phép I khuếch tán bên chênh lệch nồng độ Bài 13: α-amylaza tác dụng lên t/bột dextrin ptử lượng lớn mạnh gấp 10 lần so với t/dụng với dextrin ptử lượng nhỏ N/cứu t/dụng α-amylaza lên qt thủy phân tinh bột: Tinh bột → α – dextrin → dextrin tới hạn → maltoza Chất kìm hãm Khơng có Maltoza Dextrin tới hạn α – dextrin Nồng độ chất kìm hãm (mg/ml) 11,52 0,00 6,35 12,70 25,40 6,68 13,35 26,70 1,67 3,34 6,68 100 90 82 67 102 106 100 105 100 100 Nồng độ chất (mg/ml) 5,76 2,88 Tốc độ p/ư thủy phân tương đối 82 56 77 50 66 46 57 38 80 44 81 38 84 29 78 49 76 45 70 37 1,44 39 36 31 27 31 27 19 32 28 23 Vẽ hàm số 1/V = f(1/[S]) khơng có chất kìm hãm [S] V 1/[S] 1/V 11,52 100 0.08681 0.01 5,76 82 0.17361 0.0122 2,88 56 0.34722 0.01786 1,44 39 0.69444 Km 1 + Y= = 0,0259x + 0,008 Vm [S ] Vm → Vm = 125 Km = 3,2375 (mg/ml) 0.02564 Bài 16 (6.50): Vm [S ] Vi = K ( + [ I ] ) + [S ] : tốc độ bđầu p/ư E có mặt chất kìm hãm [I] m KI V= Vm [ S ] Km V [I] • : tốc độ bđầu p/ư E khơng có mặt chất kìm hãm → = + K m + [S ] Vi K i K m + [S ] Km = 10(µmol/ml) [S] = const = 30 (µmol/ml) → Tính V [I ] = 1+ Vi 4K I vẽ đồ thị V/VI = f([I]) [I] (μmol/ml) 12 18 30 V (μmol/ml.phut) 0,10006 0,0835 0,0715 0,0625 0,0500 V/Vi 1.0000 1.1983 1.3994 1.6010 2.0012 → 1/(4Ki) = 0,0334 → Ki = 7,485 Bài 17 (6.21): Xác định cách thức t/dụng chất kìm hãm phép đo động học: - Thiết lập loạt thực nghiệm với thay đổi [S] [I] - Cho E vào theo dõi thay đổi [S] hình thành sản phẩm [P] - Xác định tốc độ b/đầu thực nghiệm - Xử lý kết cách vẽ đồ thị biểu diễn: V = f([S]) V = f([I]) [I] = 0,005M [E] = const [S] 0,00125 0,00100 0,00075 0,00050 Vo 151 138 118 93 Vẽ đồ thị theo pp Lineweaver – Burk: VI 83,9 72,4 58,8 41,9 1/[S] 800.0000 1000.0000 1333.3333 2000.0000 1/Vo 0.00662 0.00725 0.00847 0.01075 1/VI 0.01192 0.01381 0.01701 0.02387 Từ đồ thị pp đường thẳng thấy Vm không đổi theo [I] → kìm hãm cạnh tranh Km 1 + - Khi khơng có mặt chất kìm hãm: y = = 3.10-6 x + 0,0038 Vm [S ] Vm → Vm = 263,1579 Km = 7,8947.10-4 - Khi có mặt chất kìm hãm: y = [I ] ) KI 1 = 1.10-5x + 0,0038 + Vm [S ] Vm K m (1 + → Km(1 + [I]/KI) = 2,6316.10-3 → Ki = 2,1428.10-3 K+2 = Vm/ [E] = Bài 18 (6.28): [S] (μM/l) 10 12,5 16,7 25,50 Vo ([I] = 0) Vi ([I] = 30μM/l) 500 143 526 172 555 218 589 286 714 455 Vẽ đồ thị theo pp Lineweaver – Burk: - 1/[S] 0.1000 0.0800 0.0599 0.0392 1/Vo 0.002 0.0019 0.0018 0.0017 0.0014 1/Vi 0.00699 0.00581 0.00459 0.0035 0.0022 Dựa vào đồ thị thấy dạng kìm hãm cạnh tranh [I] = → Vm = 666,667 (n-mol) Km = 3,333 (μM/l) [I] = 30 μM/l → VmI = 666,667 (n – mol) KmI = 48,25 (μM/l) → KI = 2,226 (μM/l) Bài 20 (6.36): Ptrình tốc độ kiểu p/ư điều kiện cân E + S → ES → E + P [S] (μM) 1,25 1,00 0,75 0,50 Vo(μM/phut) 151 138 118 93 Vi ([I] = 0,005M) 83,9 72,4 58,8 41,9 Km 1 + Vẽ đồ thị theo pp Lineweaver – Burk: y = Vm [S ] Vm 1/[S] 0.8000 1.0000 1.3333 2.0000 1/Vo 0.00662 0.00725 0.00847 0.01075 1/Vi 0.01192 0.01381 0.01701 0.02387 Từ đồ thị: kìm hãm cạnh tranh với 1/Vm = 0,0038 → Vm = 263,158 (μM/phút) → Km = 0,921 (μM) KmI = 2,632 = Km(1+[I]/KI) → KI = 2,692.10-3 (M) Bài 23 (6.42): Các thực nghiệm cần thực để biểu thị dd có độ tinh khiết E chấp nhận là: Kiểm tra độ a/hg C D tới hoạt độ xúc tác E cách kiểm tra mức độ a/hg C D tới tốc độ p/ư → Tinh chế đến mức độ a/hg C D tới tốc độ p/ư Sử dụng pp Dixon để xác định dạng kìm hãm C D Đối với chất C [I] (mM) 2.5 V [A] = mM 3.4 2.3 1.6 1.2 → C kìm hãm cạnh tranh 1/V [A] = 24 mM 10 4.5 3.6 3.1 2.4 [A] = mM 0.200 0.294 0.435 0.625 0.833 [A] = 24 mM 0.100 0.222 0.278 0.323 0.417 Đối với chất D: [I] (mM) 2.5 V [A] = mM 2.3 1.3 0.7 0.6 1/V [A] = 24 mM 10 5.4 4.2 3.5 2.7 [A] = mM 0.200 0.435 0.769 1.429 1.667 [A] = 24 mM 0.100 0.185 0.238 0.286 0.370 → D chất kìm hãm khơng cạnh tranh Bài 25 (6.45): Cách xác định Km Vm E: [S] V E tinh khiết E thô 2.7 0.76 3.6 1/[S] 1/V E tinh khiết E thô 1.0000 0.3704 1.31579 1.14 0.5000 0.2778 0.87719 1.37 0.2500 0.2500 0.72993 4.4 1.67 0.1250 0.2273 0.5988 16 4.8 1.76 0.0625 0.2083 0.56818 Vẽ đồ thị theo phương pháp Lineweaver – Burk: → Enzym thơ có chứa tạp chất gây kìm hãm phản ứng Bài 28 (I – 148): Coi FAD chất phản ứng E chất → [FAD] = [S] Ta có cơng thức: Vm = K+2[E] không đúng không đúng khơng Phần 3: ĐỘNG HỌC P/Ư CĨ ẢNH HƯỞNG CỦA PH VÀ NHIỆT ĐỘ Bài 1: N/cứu E ribonucleaza tụy bò: ME = 14000, 25oC pH khác pH 10 11 K+2 (s-1) 0,025 0,25 2,27 12,44 20,82 12,14 2,27 0,25 0,025 Km (mM) 0,39 0,39 0,71 2,33 3,25 19 35 39 39 a pK = ? Vm + Ta có: VmpH = + [H ] + K b ' K a ' [H + ] → lg K+2pH = lgK+2 – lg(1 + - Môi trường axit K +2 + → K+2pH = + [H ] + K b ' K a ' [H + ] K +2 Kb ' Kb ' [H + ] K +pH [H + ] + ) lg = lg lg(1 + + ) + pH Km [H ] [H + ] Ka' Km Ka' Kb ' [H + ] pH nhỏ → lg V = lgV – lg(1 + ) m m [H + ] Ka' Tại [H+] = ka’ (pH = pka’) lg VmpH = lgVm – lg = lg Vm – 0,3 Kb ' [H + ] - Mơi trường kiềm nhỏ → lg VmpH = lgVm – lg(1 + ) [H + ] Ka' Tại [H+] = kb’ (pH = pkb’) lg VmpH = lgVm – lg = lg Vm – 0,3 - Tương tự có lg Vm VmpH - 0,3 pH = pKa hay pH = pKb pH = lg Km Km - Từ bảng số liệu: Tính lg(k+2) lg K +2 K +2 gía trị pH vẽ đồ thị lg(k+2) = f(pH) lg = f(pH) Km Km Lấy giá trị lớn lg(k+2) lg Vm , trừ 0,3 giá vẽ đt song song với Ox: Km - Cắt lg(K+2) = f(pH) điểm, gióng xuống Ox tìm pKa’ pKb’ - Cắt lg K +2 = f(pH) điểm, gióng xuống Ox tìm pKa pKb Km pH K+2 (s-1) Lg (K+2) Km(mM) 10 11 0.025 0.25 2.27 12.44 20.82 12.14 2.27 0.25 0.025 -1.6039 -0.6027 0.35643 1.09605 1.31996 1.08544 0.35643 -0.6027 -1.6039 0.39 0.39 0.71 2.33 3.25 19 35 39 39 lg K +2 Km -1.1945 -0.1933 0.5053 0.7283 0.8075 -0.1948 -1.1894 -2.1956 -3.1967 Vẽ đồ thị xác định pK → pKa’ = 6,0 pKb’ = 8,0 → pKa = 5,0 pKb = 7,4 b Dạng thuận lợi cho E hoạt động dạng E pK a < pKa’; pKb < pKb’ nên phản ứng xảy theo chiều thuận c Dựa vào gía trị pKa tra bảng → Dự đốn nhóm ion hóa E nhóm Imidazol (pH = 6) nhóm glutamic Bài (6.26): pH 5.4 5.6 5.8 6.4 6.5 6.6 6.8 7.2 7.4 7.8 8.4 Vm 10 19 32 99 112 141 192 260 280 300 328 331 327 Lg (Vm) 1.0011 1.2802 1.5068 1.9979 2.0515 2.1516 2.2859 2.4177 2.4499 2.4799 2.5187 2.5227 2.5174 Vẽ lg VmpH = f (pH) Nhận xét: - pH có ảnh hưởng tới tốc độ p/ư E - E hoạt động tốt pH kiềm pHopt = – 8,4 - Có thể xác định pka’ pkb’ không xác định pka pkb - Từ đồ thị → pKa’ ≈ 6,7 Bài (6.8): Ả/hưởng nhiệt độ tới Km hệ thống luciferin – luciferaza tôm cua Cypridina [luciferin] = [S] = 8.10-5 (M) Nhiệt độ 15oC V [S]/V -7 0,04 1,6.10 15 1,07.10-8 -7 0,06 2,4.10 19 1,26.10-8 0,08 3,2.10-7 23 1,39.10-8 -7 0,10 4,0.10 26 1,54.10-8 0,20 8,0.10-7 44 1,82.10-8 -6 0,40 1,6.10 56 2,86.10-8 0,90 3,6.10-6 76 4,74.10-8 [S ] K m + Vẽ đồ thị theo phương pháp Eadie – Hofstee: Y = Vm Vm ml S/ 20ml hh Nhiệt độ 22oC V [S]/V 18 8,89.10-9 22 1,09.10-8 33 9,70.10-9 37 1,08.10-8 62 1,29.10-8 91 1,76.10-8 123 2,93.10-8 [S] (M) Nhiệt độ 15oC: Nhiệt độ 22oC: → Vm15 = 95,238 → Km15 = 9,52.10-8 (M) → Vm22 = 172,414 → Km22 = 1,3793.10-6 (M) N/xét: - Nhiệt độ có ảnh hưởng đến số Michaelis – Menten - Km (22oC) » Km (15oC) Bài (9.18): a Trình bày a/hg thay đổi pH tới Km Vm ? pH Km (mM-1) Vm(μM/l/phut) Lg Vm Lg (Vm/Km) 1,1 75 1.8772 1.8357 7,5 1,3 80 1.9052 1.7912 7,0 2,0 77 1.8886 1.5872 6,5 4,2 83 1.9212 1.2973 6,0 11,0 75 1.8772 0.8346 - pH không ảnh hưởng nhiều tới V m → K+2 khơng đổi, chuyển dịch điện tử phức Michaelis – Menten không thay đổi - Km bị ảnh hưởng nhiều pH (khoảng 10 lần) → pH a/hg tới lực E, E khó kết hợp với chất liên kết phức ES khó khăn b Khi pH = ÷ 8, hoạt độ hoạt động E thay đổi không đáng kể dựa vào dấu hiệu E khơng tích điện nằm khoảng pH = ÷ c Đề xuất sơ đồ p/ư: € S + E ES → E + P Trong môi trường H+: S + E € ES → P + E + H+ c SH+ d Tính số phân ly tương ứng với phức H+ p/ư Vẽ đồ thị lg( → pKa ≈ VmpH Vm ) – 0,3 = f (pH) pH ) = lg( Km Km ... tăng lần Vm phụ thuộc [E]: Vm = k+2.[E] = 0,071 = 0,284 (μM/phut) Phần 2: ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG ENZYM CÓ CHẤT KÌM HÃM Bài (6.9): Cacbobenzoxyl-L-glutamyl-L-tyrozin thuỷ phân catépin thận lợn theo... Burk: → Enzym thơ có chứa tạp chất gây kìm hãm phản ứng Bài 28 (I – 148): Coi FAD chất phản ứng E chất → [FAD] = [S] Ta có cơng thức: Vm = K+2[E] khơng đúng không đúng không Phần 3: ĐỘNG HỌC P/Ư... 0,002M: kìm hãm cạnh tranh - Benzoat 0,005 M: kìm hãm phức enzym – chất (phi cạnh tranh) Bài (6.14): A + H2O → SP (E = const) N/cứu đ /học p/ư có mặt chất B C (tất p/ư thủy phân [H 2O] lớn không
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập động học enzym, Bài tập động học enzym

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay